Προσλήψεις Μηχανικών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

566

  

Τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας έτους 2022 συζήτησε το Περιφερειακό Συμβούλιο και αποφάσισε την  πρόσληψη τριάντα δύο ατόμων ως τακτικό προσωπικό για την κάλυψη αναγκών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ως εξής:

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ:

κατηγορία ΠΕ κλάδου Γεωτεχνικών: άτομα τέσσερα (4)

κατηγορία ΠΕ κλάδου Μηχανικών: άτομα πέντε (5)

κατηγορία ΤΕ κλάδου Μηχανικών: άτομα ένα (1)

κατηγορία ΔΕ κλάδου Οδηγών: άτομα δύο (2)

κατηγορία ΔΕ κλάδου Χειριστών Μηχανημάτων: άτομα δύο (2)

Σύμφωνα με την αριθ. 272194/12-7-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού της

Περιφέρειας Θεσσαλίας, στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας του έτους 2022 θα γίνει σχετική εγγραφή πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑΕ.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ:

κατηγορία ΠΕ κλάδου Γεωτεχνικών: άτομα τρία (3)

κατηγορία ΠΕ κλάδου Μηχανικών: άτομα δύο (2)

κατηγορία ΤΕ κλάδου Διοικητικού Λογιστικού: άτομο ένα (1)

κατηγορία ΤΕ κλάδου Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας: άτομο ένα (1)

κατηγορία ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων: άτομο ένα (1)

κατηγορία ΥΕ κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού: άτομο ένα (1)

Σύμφωνα με την αριθ. 267626/8-7-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικού –

Οικονομικού της ΠΕ Καρδίτσας, στον προϋπολογισμό της ΠΕ Καρδίτσας του έτους 2022 θα γίνει σχετική εγγραφή πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑΕ.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ:

κατηγορία ΠΕ κλάδου Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων): άτομο ένα (1)

κατηγορία ΠΕ κλάδου Γεωτεχνικών (Γεωπόνων): άτομο ένα (1)

κατηγορία ΠΕ κλάδου Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων): άτομο ένα (1)

κατηγορία ΤΕ κλάδου Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (Εποπτών Δημόσιας Υγείας): άτομο ένα (1)  κατηγορία ΔΕ κλάδου Τεχνικών (Χειριστών Μηχανημάτων): άτομο ένα (1)

Σύμφωνα με την αριθ. 269579 /9-7-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικού –

Οικονομικού της ΠΕ Τρικάλων, στον προϋπολογισμό της ΠΕ Τρικάλων του έτους 2022 θα γίνει σχετική εγγραφή πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑΕ.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ:

κατηγορία ΠΕ κλάδου Μηχανικών: άτομο ένα (1)

κατηγορία ΠΕ κλάδου Γεωτεχνικών (Ιχθυολόγων): άτομο ένα (1)

κατηγορία ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων: άτομο ένα (1)

κατηγορία ΔΕ κλάδου Οδηγών: άτομο ένα (1)

Σύμφωνα με την αριθ. 270145/12-7-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικού –

Οικονομικού των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων, στον προϋπολογισμό των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων του έτους 2022 θα γίνει σχετική εγγραφή πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑΕ.

larissanet.gr