Προσλήψεις Μηχανικών στο Δήμο Ιωαννιτών

547

  

1. Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών στην υλοποίηση του έργου «COproductioN with NaturE for City Transitioning, Innovation and Governance» με ακρωνύμιο «CONNECTING NATURE» στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020». διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση ανάγκης του Δήμου:

  • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος.

2. Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για την υποστήριξη του Δήμου στην υλοποίηση του έργου «A POsitive Energy CITY Transformation Framework» με ακρωνύμιο «POCITYF» στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020 διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση ανάγκης του Δήμου:

  • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ.

3. Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών στην υλοποίηση του έργου sustainable Policy Response to Urban mobility Transition με ακρωνύμιο SPROUT στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση ανάγκης του Δήμου:

  • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αγρονόμων –Τοπογράφων.

Αιτήσεις και στις τρεις Προκηρύξεις: 15/04 – 26/04/2021.

epoli.gr