Προσλήψεις μηχανικών στο Υπουργείο Πολιτισμού

436

  

Εγκρίθηκε η πρόσληψη τριακοσίων τριάντα (330) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στο πλαίσιο Προγραμματικών Συμβάσεων και Μνημονίων (Έργα Τρίτων).

Μπορείτε να δείτε πως  κατανέμεται το προσωπικό αυτό κατά Οργανική Μονάδα, ειδικότητα και αριθμό εδώ