Προσλήψεις συμβασιούχων Μηχανικών

342

  

Προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων από Δήμους και Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα,

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ / ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ / ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1. Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Μηχανικών προτίθεται να προσλάβει ωρομίσθιους Καθηγητές.

2. Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Μηχανικών προτίθεται να προσλάβει ωρομίσθιους Καθηγητές.

Αιτήσεις και στις δύο Προκηρύξεις έως 18/08/2020.

-ΔΕΔΔΗΕ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [οκτώ (8) μήνες], εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε (Λαμία):

 • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών: 2
 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (Υπάλληλοι Γραφείου): 3
 • ΤΕ Πληροφορικής: 1
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων: 2
 • ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων: 1

Αιτήσεις έως 10/08/2020.

-ΕΛΚΕ ΑΠΘ

Ανάθεση σε 2 άτομα [Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός και Απόφοιτος Πολιτικών Έργων Υποδομής] με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 03/06/2021 ημερομηνία λήξης έργου.

Αιτήσεις έως 18/08/2020.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου ” για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Προϊστορική-Κλασική Αρχαιολογία: Ένας (1)
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην ανάδειξη μνημείων: Ένας (1)
 • ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών σε αρχαιολογικά έργα: Δύο (2)
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα: Τέσσερις (4).

2. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: Δύο (2)
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: Ένας (1)
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: Ένας (1)
 • ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στη διοικητική και οικονομική διαχείριση αρχαιολογικών έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε.: Ένας (1)
 • ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών σε αρχαιολογικά έργα με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες και ελλείψει αυτών με εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες: Πέντε (5)
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με εμπειρία σε αναστηλωτικά έργα και ελλείψει αυτών με εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες και πέτρα: Δέκα (10).

Αιτήσεις και στις δύο Προκηρύξεις: 04/08 – 10/08/2020.

epoli.gr