Πόρος έργων: Κλείδωσε για τους πτυχιούχους, νέα δόση στους διπλωματούχους μηχανικούς.

589

  

Τη δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το ΤΜΕΔΕ για την συλλογή του πόρου 2,5%ο, προβλέπει απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση προβλέπει τη συγκρότηση επταμελούς διαχειριστικής επιτρο­πής αποτελούμενης από τρεις εκπροσώπους του Υπουρ­γείου Υποδομών και Μεταφορών, δύο εκπροσώπους του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), δύο εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων ( Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.) προκειμένου με τη δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού να διαμορφωθούν οι πίνακες δικαιούχων και να αρχίσει άμεσα η απόδοση των αναλογούντων ποσών στους δικαιούχους  πτυχιούχους μηχανικούς του δημοσίου.

Σημειώνεται ότι με τη νέα απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Υποδομών Χρ. Σπίρτζης, έστω και καθυστερημένα λίγο πριν τις εκλογές ολοκληρώνεται το θεσμικό πλέγμα και τίθεται σε εφαρμογή η απόδοση στο σύνολο των μηχανικών του δημοσίου του πόρου που αντιστοιχεί στην επαγγελματική και επιστημονική τους συμβολή για την υλοποίηση των έργων, ο οποίος ήταν από τις πρώτες μνημονιακές περικοπές των προηγούμενων ετών.

Σημειώνεται ότι η απόδοση του πόρου στους πτυχιούχους μηχανικούς του δημοσίου θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 14 του νόμου 4612/2019, βάση του οποίου εκδίδεται και η υπουργική απόφαση  για τη δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το ΤΜΕΔΕ.

Νέα καταβολή 

Έχει προηγηθεί η απόδοση του πόρου 6%ο για τους μηχανικούς του δημοσίου, μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ), μέσω του ΤΕΕ. Για τους 8400 μηχανικούς μέλη της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ο πόρος θεσμοθετήθηκε το 2017, ενεργοποιήθηκε η απόδοση του από το 2018 και έχει ξεκινήσει κανονικά η καταβολή του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του ecopress την ερχόμενη Παρασκευή 12 Ιουλίου θα πιστωθεί στο λογαριασμό των δικαιούχων το ποσό, που αντιστοιχεί στο πρώτο τετράμηνο του 2019.

Το γεγονός ότι η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ προηγήθηκε της καταβολής του πόρου αποδίδεται από τεχνικούς παράγοντες στο ότι είχε προηγηθεί υπογραφή ΣΣΕ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ με τις Εργοληπτικές Οργανώσεις (ΣΤΕΑΤ, ΣΑΤΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ), με πρόβλεψη για την απόδοση του πόρου. Σχετικά με τη διαφοροποίηση του ποσοστού 6 και 2,5 τοις χιλίοις, οι ίδιοι παράγοντες αναφέρουν ότι με βάση των αριθμό των μελών της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. το χρηματικό ποσό που θα αποδίδεται θα είναι στα ίδια επίπεδα για όλους.

Ολόκληρη η απόφαση 

Ολόκληρη η  υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη, η οποία καθορίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις και ρυθμίσεις για τη δημιουργία του Πόρου 2,5‰, που προβλέπονται στο άρθρο 14 του νόμου 4612/2019, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 2780, τεύχος Β 4 Ιουλίου 2019)  έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466

Δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το ΤΜΕΔΕ για την συλλογή του πόρου 2,5%ο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της περίπτωσης θ’, της παρ. 7, του άρ­θρου 53 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’), όπως συμπλη­ρώθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4612/2019 (ΦΕΚ 77 Α’).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε­σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’).
 3. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ­μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πο­λιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη­σης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδο­μών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 208 Α’).
 4. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ­γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α’).
 5. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 151 Α’).
 6. Το αριθμ. 14088/25-6-2019 έγγραφο του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ).
 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
 8. Τη δημιουργία έντοκου Τραπεζικού Λογαρια­σμού από το ΤΜΕΔΕ για την συλλογή του πόρου 2,5% υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών υπαλλήλων (Μόνιμων ή Αορίστου Χρόνου) που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκη­σης Α’ και Β’ βαθμού που βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής έργου.
 9. Την έγκριση της κατανομής ανά δίμηνο και ισόποσα στους δικαιούχους μηχανικούς, των εισπραττόμενων χρηματικών ποσών (πόρος 2,5%) τα οποία συγκεντρώ­νονται στον ανωτέρω έντοκο Τραπεζικό Λογαριασμό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διατάξεις της περί­πτωσης θ’, της παρ. 7, του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4612/2019 (ΦΕΚ 77 Α’).

Ο παραπάνω πόρος θα συμπεριλαμβάνει και το σκέ­λος συμμετοχής του Δημοσίου στις Συμβάσεις Παρα­χώρησης και τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

 1. Τον ορισμό του ΤΜΕΔΕ ως φορέα διακίνησης και απόδοσης στους δικαιούχους Μηχανικούς τεχνολογι­κής εκπαίδευσης (TE) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. υπαλλήλους μόνιμους και συμβασιούχους Αορίστου Χρόνου του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.
 2. Την συγκρότηση επταμελούς διαχειριστικής επιτρο­πής αποτελούμενης από τρεις εκπροσώπους του Υπουρ­γείου Υποδομών και Μεταφορών, δύο εκπροσώπους του ΤΜΕΔΕ, δύο εκπροσώπους της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και έναν (1) γραμματέα με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.
 3. Έργο της παραπάνω επιτροπής θα είναι: (α) ο έλεγ­χος και διασφάλιση της διαδικασίας παρακράτησης του πόρου από τα προβλεπόμενα έργα, (β) η τήρηση των σχετικών Μητρώων δικαιούχων, (γ) ο συντονισμός των διαδικασιών για τη διακίνηση, διαχείριση και την απόδο­ση του λογαριασμού στους δικαιούχους, (δ) η υποβολή σχετικών εκθέσεων, προτάσεων στη ΔΕ του ΤΜΕΔΕ και το ΔΣ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. για τη βελτίωση της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης του πόρου στους δικαι­ούχους, (ε) η έγκριση δαπανών για την υλικοτεχνική υποστήριξη της λειτουργίας των διαδικασιών.
 4. Για τις παρεχόμενες από το ΤΜΕΔΕ υπηρεσίες δια­κίνησης και απόδοσης των ποσών στους δικαιούχους, εγκρίνεται η παρακράτηση από τον εν λόγω πόρο του ποσού που αντιστοιχεί στην ετήσια συνδρομή των δι­καιούχων του προς το ΤΜΕΔΕ.
 5. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες (πρόσθετες και πέραν των καθηκόντων τους) από τα οριζόμενα στην διαχειρι­στική επιτροπή μέλη του ΥΠΥΜΕΔΙ και του ΤΜΕΔΕ προ- βλέπεται η ένταξή τους στους δικαιούχους του πόρου για όσο διάστημα διαρκεί η συμμετοχή τους στην επιτροπή.
 6. Επιπρόσθετα εγκρίνεται παρακράτηση υπέρ της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ επί του εκάστοτε συνολικά κατανεμόμενου ποσού, ποσοστού 2%, ως αντιστάθμισμα της συν­δρομής των δικαιούχων μελών της.
 7. Την κατανομή των αναλογούντων ανά δίμηνο πο­σών, με ευθύνη της διαχειριστικής επιτροπής, με βάση τον πίνακα των δικαιούχων που θα δημιουργηθεί.
 8. Κατά την πρώτη εφαρμογή η δημιουργία του πί­νακα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και του ΤΜΕΔΕ, σύμφωνα με τα παρακάτω:

(α) Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων και οι αντίστοιχες των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού θα παράσχουν στους υπηρετούντες Μηχανικούς Τεχνολογι­κής Εκπαίδευσης (TE) βεβαιώσεις στις οποίες θα αναγρά­φεται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η ειδικότητα, η εργασιακή σχέση και η ημερομηνία πρόσληψης.

(β) Οι δικαιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευ­σης (TE) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. θα καταθέτουν τις υπηρεσι­ακές βεβαιώσεις μαζί με το απογραφικό δελτίο μέλους (για όσους δεν το έχουν συμπληρώσει) με επιπρόσθετο στοιχείο τον αριθμό λογαριασμού τραπέζης που είναι πρώτοι δικαιούχοι, στην Α’/βάθμια Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ που ανήκουν, τα οποία μετά από τον απαιτούμενο έλεγχο θα διαβιβάζονται στην Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. για τη δημιουργία του τελικού πίνακα των δικαιούχων σε συνεργασία με το ΤΜΕΔΕ.

 1. Την υποχρέωση κοινοποίησης από τις Διευθύνσεις Διοικητικού στους φορείς διακίνησης και διαχείρισης του εισπραττόμενου πόρου, αποφάσεων που αφορούν αποχώρηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διακοπή της εργασιακής σχέσης υπαλλήλου τους. Σε αντίθετη περί­πτωση ο δικαιούχος Μηχανικός οφείλει να επιστρέψει το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό εντόκως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ecopress.gr