Πώς θα «χαράξει» αιγιαλό σε 18 μήνες η χώρα

364

  

peuk4Μέχρι τις αρχές του 2016 θα πρέπει να έχει οριοθετηθεί ο αιγιαλός στο σύνολο των ακτών της χώρας, σύμφωνα με όσα προβλέπει το πολυνομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή. 

Ωστόσο, μπροστά στις αντιδράσεις που είχαν εκδηλωθεί, η κυβέρνηση έκανε πίσω και απέσυρε τις διατάξεις που αφορούσαν στον τρόπο αξιοποίησης των αιγιαλών.

Όπως προκύπτει, η παλαιά χάραξη του αιγιαλού, στο 10% της επικράτειας όπου ήδη υφίσταται, μπορεί να υπερισχύει της νέας.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή:
 
1. Η οριογραμμή του αιγιαλού χαράσσεται με βάση έγχρωμους ορθοφωτοχάρτες ακριβείας με υψομετρική πληροφορία, κλίμακας τουλάχιστον 1:1000 και φωτοληψίας ετών 2008-2009, που απεικονίζουν παράκτια ζώνη εύρους τουλάχιστον 300 μέτρων από την ακτογραμμή.

2. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών κάνει προκαταρκτική χάραξη οριογραμμής αιγιαλού και διαβιβάζεται στις αρμόδιες κατά τόπο Κτηματικές Υπηρεσίες, καθώς και στο Γ.Ε.Ε.Θ.Α., με την υποχρέωση:

α) μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών, το Γ.Ε.Ε.Θ.Α. να υποδείξει στις Κτηματικές Υπηρεσίες ποια τμήματα της οριογραμμής πρέπει να εξαιρεθούν από την ανάρτηση για λόγους εθνικής ασφάλειας.

β) εντός της ίδιας προθεσμίας, οι Κτηματικές Υπηρεσίες να διαγράψουν την προκαταρκτική οριογραμμή αιγιαλού στις περιοχές που υφίσταται εγκεκριμένη οριογραμμή αιγιαλού και να αποτυπώσουν την τελευταία ως οριστική,

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της περίπτωσης β), η γραμμή αιγιαλού, προκαταρκτική και οριστική θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών για ενημέρωση του κοινού, εξαιρουμένων των τμημάτων που έχει υποδείξει το Γ.Ε.Ε.Θ.Α.
 
Μετά την πάροδο τριών μηνών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, ολοκληρώνεται η διαδικασία καθορισμού του αιγιαλού και συνάγεται τεκμήριο ότι οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν γνώση σχετικά με την χάραξη και την ακριβή θέση της οριογραμμής του αιγιαλού. Τυχόν πλημμέλειες των διαδικασιών δημοσιότητας δεν επηρεάζουν το κύρος της διαδικασίας οριοθέτησης του αιγιαλού. Για την οριστικοποίηση της οριογραμμής ενημερώνεται η εταιρεία ΕΚΧΑ Α.Ε.. Οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να ζητήσουν τον επανακαθορισμό του αιγιαλού.
 
Αν μετά την παρέλευση δεκαοκτώ (18) μηνών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, δεν έχει εκδοθεί απόφαση για την οριστική οριογραμμή αιγιαλού από την αρμόδια Επιτροπή καθορισμού, η προκαταρκτική οριογραμμή θεωρείται οριστική .
 
Αιτήματα καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον κατατίθενται στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται να τα εισάγει στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση. Σε αυτήν την περίπτωση καθορίζεται κατά προτεραιότητα οριστική οριογραμμή αιγιαλού σε μήκος ακτής τουλάχιστον πεντακοσίων (500) μέτρων. Η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε τρεις μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν η προθεσμία  παρέλθει άπρακτη, η προκαταρκτική γραμμή αιγιαλού, για την περιοχή που αφορά η αίτηση, θεωρείται οριστική.

 

 

Πηγή: protothema.gr