ΡΑΕ: Βελτίωση των Διαδικασιών που Αφορούν την Αδειοδότηση Hλεκτροπαραγωγών Zευγών (Η/Ζ) σε Εγκαταστάσεις Καταναλωτών

191

  

raeΗ Ρυθμιστική Αρχής Ενέργειας, στο πλαίσιο βελτίωσης της διαδικασίας χορήγησης αδειών παραγωγής για τη λειτουργία Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) σε εγκαταστάσεις καταναλωτών, ως κύρια παροχή μόνιμης βάσης (όχι εφεδρικής λειτουργίας), καθώς και της απαλλαγής από την ως άνω διαδικασία στις περιπτώσεις χορήγησης βεβαίωσης εξαίρεσης, προβαίνει στις αναγκαίες συμπληρώσεις και αποσαφηνίσεις του οικείου τμήματος του Παραρτήματος του «Κανονισμού Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Απόφαση υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/οικ.17951, ΦΕΚ Β’/1498/8.12.2000). Προς τούτο, έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα τα αντίστοιχα έντυπα που οφείλει να συμπληρώνει και να υποβάλλει κάθε ενδιαφερόμενος (Απόφαση ΡΑΕ 237/2014).

Η βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης Η/Ζ σε εγκαταστάσεις καταναλωτών αφορά τρεις (3) κύριες περιπτώσεις:

  1. 1. Χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Η/Ζ ισχύος μεγαλύτερης των 20 kW, συνεχούς και αυτόνομης λειτουργίας για επιχειρήσεις.
  2. 2. Χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Η/Ζ ισχύος μεγαλύτερης των 20 kW, συνεχούς και αυτόνομης λειτουργίας για κατοικίες.
  3. 3. Χορήγηση εξαιρέσεων από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Η/Ζ ισχύος μέχρι 20 kW, συνεχούς και αυτόνομης λειτουργίας.

Σκοπός της ΡΑΕ είναι κυρίως ο πληρέστερος έλεγχος της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων κάθε αίτησης, με γνώμονα την πρόληψη και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος από τη λειτουργία των εν λόγω Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ).

 

Πηγή: www.energia.gr