ΡΑΕ προς ΥΠΕΚΑ: Εκδώστε Κανονιστική Πράξη για τη Σύνδεση Μικρών Ανεμογεννητριών

192

  

raeΤην έκδοση κανονιστικής πράξης από το ΥΠΕΚΑ ώστε ο ΔΕΔΔΗΕ να μπορεί να προβαίνει σε εξέταση και χορήγηση όρων σύνδεσης σε μικρούς αιολικούς σταθμούς προτείνει η ΡΑΕ με απόφασή της (εδώ το πλήρες κείμενο).  Είχε προηγηθεί καταγγελία της εταιρίας Autoenergy, εναντίον του Διαχειριστή του δικτύου για μη παραλαβή αιτήσεων σύνδεσης μικρών ανεμογεννητριών στα ΜΔΝ από το 2010 έως σήμερα, καθώς και για τη μη έκδοση όρων σύνδεσης για μικρές ανεμογεννήτριες σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθεί το συμπέρασμα της σχετικής απόφασης της ΡΑΕ (627/2014):

«Οίκοθεν συνάγεται ότι υπάρχει παράβαση από την πλευρά της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ως προς τη μη αποδοχή των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον Διαχειριστή κατά το χρονικό διάστημα από το 2010 έως και το 2013.

Ωστόσο ελλείψει ειδικής κανονιστικής ρύθμισης δεν ήταν δυνατή από την πλευρά του Διαχειριστή η εξέταση και η χορήγηση όρων σύνδεσης σε μικρούς αιολικούς σταθμούς, οπότε ως προς το σκέλος της μη αξιολόγησης των σχετικών αιτήσεων, η καταγγελία δεν ερείδεται σε νομική βάση.

Από το συνδυασμό των διατάξεων,αφενός των άρθρων 4 του ν.4203/2013 και 4 παρ. 5 του ν.3468/2006, αφετέρου του διατακτικού της 2831/2010 Απόφασης ΡΑΕ διατυπώνεται απερίφραστα η σύμπτωση των βουλήσεων του κοινού νομοθέτη και του Ρυθμιστή να εξασφαλίσουν την πρόοδο για την εγκατάσταση μικρών αιολικών πάρκων έως 50 kW στα ΜΔΝ,

Εκκρεμεί από το ΥΠΕΚΑ η έκδοση σχετικής κανονιστικής πράξης κατ’εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ.1 του ν.4203/2013.

Για τους παραπάνω λόγους Αποφασίζει

Αποδέχεται την καταγγελία ως προς το αίτημα περί μη παραλαβής των αιτήσεων από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. των κατά νόμω υποβληθεισών αδειών για μικρούς αιολικούς σταθμούς (κατά τη χρονική περίοδο από το 2010 έως το 2013).

Απορρίπτει την καταγγελία ως προς το αίτημα περί μη εξέτασης και μη χορήγησης όρων σύνδεσης σε μικρούς αιολικούς σταθμούς

Την κοινοποίηση της παρούσας Απόφασης στους καταγγέλοντες,στην ΔΕΔΔΗΕ και στο ΥΠΕΚΑ

Προτείνει:

Την έκδοση από το ΥΠΕΚΑ σχετικής κανονιστικής πράξης κατ’εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ.1 του ν.4203/2013»

 

 

Πηγή: www.energia.gr