ΣΑΤΕ: Λειτουργία ΤΜΕ∆Ε – ∆ιαµαρτυρίες µελών

81

  

Επιστολή με θέμα τις διαμαρτυρίες μελών του ΤΜΕΔΕ, απέστειλε ο ΣΑΤΕ, που αφορούν σε άρνηση επιστροφής χρηµατικών εγγυήσεων σε πιστούχους και άρνηση άρσης προσηµειώσεων επί ακινήτων πιστούχων.

Αναλυτικά:

Κύριε Πρόεδρε,

Μετά από αρκετή περίσκεψη αποφάσισα να σας γράψω για θέµατα και διαδικασίες που
εµφανίζονται στη λειτουργία του ΤΜΕ∆Ε και που προκαλούν έντονες και διογκούµενες
συνεχώς διαµαρτυρίες µελών µας, διαµαρτυρίες εύλογες κατά την άποψή µας.

Συγκεκριµένα:

Α) Άρνηση επιστροφής χρηµατικών εγγυήσεων σε πιστούχους, ενώ έχει εκλείψει ο λόγος της απαίτησης των πρόσθετων αντεγγυήσεων (επιστροφή µετρητών που σε µερικές
περιπτώσεις αφορούν σε ποσά δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ).

Β) Άρνηση άρσης προσηµειώσεων επί ακινήτων πιστούχων, ενώ επίσης έχει εκλείψει ο
λόγος της απαίτησης των πρόσθετων αντεγγυήσεων.

Παρακρατούνται σηµαντικά ποσά (σηµαντικότατα για τη σηµερινή συγκυρία) ή δεσµεύονται
σοβαρά περιουσιακά στοιχεία. Στη σηµερινή συγκυρία όπου ο κάθε επαγγελµατίας έχει το
δικαίωµα (αλλά και την υποχρέωση να αξιοποιήσει σωστά τα χρήµατά του και τα
περιουσιακά του στοιχεία) προκειµένου είτε να διασώσει είτε και να αναπτύξει την
επιχείρησή του, να µην προβεί σε απολύσεις αλλά αντίθετα να ανοίξει καινούριες δουλειές
και να δώσει εργασία σε νέους εργαζόµενους («ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ
∆ΟΥΛΕΙΕΣ» όπως έχει επανειληµµένα τονίσει ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης).

Θεωρούµε ότι η επιχειρηµατολογία που προβάλλεται από το Ταµείο «ότι τα χρήµατα δεν
οφείλονται από το ΤΜΕ∆Ε στους πιστούχους αλλά από τον ΕΦΚΑ» στερείται πλήρως
νοµικής αλλά και λογικής βάσης καθόσον σύµφωνα µε το εγκεκριµένο καταστατικό του
Ταµείου άρθρο 27 «Καθολική ∆ιαδοχή» στο Ταµείο µεταφέρονται όλα τα δικαιώµατα και οι
υποχρεώσεις των ασφαλισµένων.

Τέλος δεν θεωρούµε ότι είναι σωστό η ∆ιοίκηση του Ταµείου να προτείνει στους πιστούχους
δικαστικές διαδικασίες µακροχρόνιες που επιφέρουν ταλαιπωρία τόσο στους πολίτες όσο και
στο ίδιο το σύστηµα ∆ικαιοσύνης.

Αντίθετα κύριε Πρόεδρε πιστεύουµε ότι:

Η καταπολέµηση της γραφειοκρατίας, η σύνταξη και δηµοσίευση κανονισµού λειτουργίας
αποτελούν εγγυήσεις, αποτρέπουν τις χρονοβόρες και πολυέξοδες δικαστικές διαδικασίες
και σε κάθε περίπτωση είναι µέσα στο πνεύµα της µεταρρύθµισης που χρειάζεται
επειγόντως η Χώρα µας.

Με τιµή,

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ                                           ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ