Σε ποιές υπηρεσίες προσλαμβάνονται Μηχανικοί

833

  

[contact-form][contact-field label=”Όνομα” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Ιστότοπος” type=”url” /][contact-field label=”Μήνυμα” type=”textarea” /][/contact-form]

Προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας έως και 3 έτη, ανακοίνωσαν Νομικά Πρόσωπα Υπουργείων, όπως παρουσιάζει το απόγευμα της Κυριακής το epoli.gr. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΕΚΕΤΑ

1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου:

 • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή συναφής ειδικότητα.

2. Προκηρύσσονται (3) θέσεις έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου:

 • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή συναφής ειδικότητα.

3. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου:

 • Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός ή συναφής ειδικότητα.

Αιτήσεις στις Προκηρύξεις 1, 2, 3 έως 15/03/2021.

4. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη:

 • Φυσικός.

Αιτήσεις στην Προκήρυξη 4 έως 16/03/2021.

ΕΛΚΕΘΕ

1. Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες ερευνητικού προγράμματος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

 • Πτυχίο ΤΕ Ιχθυοκομίας – Αλιείας
 • Αποδεδειγμένη εξειδικευμένη εμπειρία άνω των επτά (7) ετών σε βιοχημικές αναλύσεις ολικής σύστασης ιστών ψαριών και ιχθυοτροφών και ειδικότερα σε αναλύσεις αμινοξέων. Εμπειρία σε παρασκευή ιχθυοτροφών με εξωθητή.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε Διαπιστευμένο Εργαστήριο του ΕΣΥΔ και σε διαπιστευμένες χημικές δοκιμές συναφούς αντικειμένου σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17025:2005.
 • Δημοσιεύσεις / Ανακοινώσεις σε συνέδρια συναφείς με την περιγραφή της θέσης.

2. Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες ερευνητικού προγράμματος:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

 • Πτυχίο ΠΕ Χημικού ή Χημικού Μηχανικού.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικό με την χημεία περιβάλλοντος.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε αναλύσεις σε χημικό εργαστήριο.

Αιτήσεις στις Προκηρύξεις έως 11/03/2021.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Προκήρυξη της πλήρωσης θέσεων προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) ετών, για την κάλυψη δέκα (10) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων εγνωσμένης αξίας για την εκπλήρωση των σκοπών του ΕΛ.ΚΕ.Δ. και για την κάλυψη των ιδιαιτέρων αναγκών του Δημοσίου κατά τον έλεγχο των διαστημικών δραστηριοτήτων και την εποπτεία των διαστημικών αντικειμένων:

 • ΕΕΠ-Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών: 1 άτομο
 • ΕΕΠ-Νομικών: 1
 • ΕΕΠ-Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών: 1
 • ΕΕΠ-Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών: 1
 • ΕΕΠ-Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών: 1
 • ΕΕΠ-Οικονομολόγων: 1
 • ΕΕΠ-Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών: 1
 • ΕΕΠ-Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών: 3

Αιτήσεις έως 29/03/2021.

ΕΚΕΤΑ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 4 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΛΕΘΕ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΚΕΘΕ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ | Προβολή/κατέβασμα