Σε ποιες Περιφερειακές Ενότητες θα προσληφθούν Μηχανικοί

1045

  

Την πρόσληψη δεκαπέντε ατόμων ως προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 8 μηνών για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο στη χθεσινή διά περιφοράς συνεδρίασή του.

Για τον νομό Λάρισας το Σώμα άναψε το πράσινο φως για 6 θέσεις ΠΕ Κτηνιάτρων και 2 θέσεις ΠΕ Μηχανικών. Οι πιστώσεις που θα απαιτηθούν, ύψους 112.004 ευρώ είναι εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας του έτους 2021. Για τις ΠΕ Καρδίτσας και Μαγνησίας αποφασίστηκε η πρόσληψη 2 και 2 θέσεων ΠΕ Κτηνιάτρων και για την ΠΕ Τρικάλων 2 κτηνιάτρων και 1 θέσης Εποπτών Υγείας.

Ακόμη εγκρίθηκε ο πίνακας του πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων για τα έτη 2022 -2025 και την κάλυψη με μετάταξη ή πρόσληψη συνολικά 104 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ΙΔΑΧ για την κάλυψη αναγκών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας και στις Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, Τρικάλων και Καρδίτσας, ανά έτος.

Για το 2022 για τις υπηρεσίες της ΠΕ Λάρισας προγραμματίζονται οι παρακάτω προσλήψεις: 1 θέση μόνιμη ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων), 1 θέση μετάταξη ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, 1 θέση μόνιμη ΤΕ Μηχανικών και 1 θέση ΔΕ Οδηγών.

Για το 2023 2 θέσεις μόνιμοι ΠΕ Γεωτεχνικών και 3 θέσεις με μετάταξη, 1 θέση μηχανικού ΠΕ με μετάταξη, 1 θέση ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με μετάταξη, 1 θέση ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας με πρόσληψη και 2 θέσεις ΔΕ Οδηγοί, μία με πρόσληψη μία με μετάταξη.

Για το 2024 μία μόνιμη θέση ΠΕ Γεωτεχνικού (Κτηνίατρο), μία μόνιμη θέση Γεωτεχνικού (Γεωπόνου) πρόσληψη, 2 θέσεις ΠΕ Μηχανικών με μετάταξη και μία θέση με πρόσληψη, μία θέση ΔΕ Τεχνικών με μετάταξη, μία θέση βοηθητικού προσωπικού ΜΕ μετάταξη, δύο θέσεις ΥΕ βοηθητικού προσωπικού μία ΙΔΑΧ, μία μόνιμη.

Για το 2025, μία θέση ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού μετάταξη, μία θέση Γεωτεχνικού Γεωπόνου με πρόσληψη και μία θέση κτηνιάτρου πρόσληψη, μία πρόσληψη ΠΕ Μηχανικού με πρόσληψη, δύο θέσεις ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με μετάταξη και μία θέση ΤΕ Μηχανικού με μετάταξη.

eleftheria.gr

Την πρόσληψη 3 ατόμων ανακοινώνει η περιφερειακή ενότητα Χανίων. Οι προσλήψεις θα γίνουν µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, που εδρεύει στο ∆ήµο Χανίων του Νοµού Χανίων,και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

1 ΠΕ Γεωτεχνικών/Κτηνιάτρων
1 ΠΕ Μηχανικών
1 ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους πρέπει να υποβάλουν ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή όλα τα απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης «02-12-2019» δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήµατος.

Προθεσμία μέχρι 22/3/2021. Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη.