Σε ΦΕΚ η νέα παράταση των δασικών χαρτών

432

  

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο N. 4843/2021 (193A’/20-10-2021), που περιλαμβάνει και διάταξη (άρθρο 70) για τη παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες.

Άρθρο 70
Παράταση προθεσμίας για δασικούς χάρτες

“Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α ́ 182), όπως παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4801/2021 (Α ́ 83) για τους δασικούς χάρτες, που η ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021, παρατείνεται, από τη λήξη της, για τέσσερις (4) μήνες. Η ως άνω παράταση επεκτείνεται για είκοσι (20) επιπλέον ημέρες για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή.”