Στα «σκαριά» η δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων

353

  

Έως το τέλος του έτους αναμένεται να είναι έτοιμο το Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων σε Ηλείας, Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία. Την Τετάρτη ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της πράξης «Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας». Η δημιουργεία επιχειρηματικών πάρκων θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, τόσο της Ηλείας όσο και ολόκληρης της Δυτικής Ελλάδας, ενώ θεωρείται η «χρυσή ευκαιρία» από πλευράς των Ηλείων για να αναπτύξουν την επιχειρηματικότητα σε επίπεδο Νομού.

Πριν από μερικές μέρες ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας προχώρησε τις διαδικασίες πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση του σχετικού σχεδίου δράσης για τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (επιχειρηματικών πάρκων) στην Δυτική Ελλάδα.

Τι προβλέπεται

Ο ανάδοχος του έργου θα διερευνήσει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που θα αξίωναν τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (επιχειρηματικών πάρκων) στη Δυτική Ελλάδα και την καταγραφή των πιθανών εναλλακτικών περιοχών χωροθέτησης τους, αξιολογώντας τις υφιστάμενες ανάγκες, ελλείψεις και δυναμικές που αφορούν τόσο στις επιμέρους περιοχές όσο και στο σύνολο της Περιφέρειας.

Ο στόχος που έχει θέσει ο περιφερειάρχης είναι η άμεση -σε διάστημα έξι μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης- εκπόνηση ενός περιφερειακού σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων στη Δυτική Ελλάδα.

Το σχέδιο αυτό θα αποτελέσει τη βάση για την αναζήτηση ισχυρών οικονομικών κινήτρων και τη διατύπωση προγραμμάτων εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων υλοποίησής του από εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς πηγές.

Στο πλαίσιο του σχεδίου θα εκτιμηθεί ο κατάλληλος και ενδεδειγμένος χρονικός προγραμματισμός υλοποίησης του. Η εκπόνηση του σχεδίου θα αποτελέσει εκτός από ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα στο σκέλος των χωροθετήσεων, και μία απόδειξη της πολιτικής βούλησης του είδους στη Δυτική Ελλάδα για πρώτη φορά.

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (Φάση Β’ – Στάδιο Β1, ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ) ο δευτερογενής τοµέας της Δυτικής Ελλάδας «χαρακτηρίζεται από διάσπαρτη και άναρχη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων τόσο στις εντός όσο και στις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές…….». Ως εκ τούτου «……απαιτείται να ανασυγκροτηθεί και εκσυγχρονιστεί». Με βάση τα χαρακτηριστικά της περιφέρειας, η οργάνωση της Επιχειρηματικότητας σε Οργανωμένους Υποδοχείς ενισχύει σημαντικά και δυναμικά τη προοπτική βιώσιµης ανάπτυξης της περιοχής .

Αυτό αποτελεί και την αφετηρία για τον εκσυγχρονισμό του δευτερογενούς τομέα τη σταδιακή ενίσχυση της εξωστρέφειάς της Περιφέρειας προς τον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο με προοπτική την άρση της σχετικής της αποµόνωσης και της αναπτυξιακής της υστέρησης. Μια τέτοια ολοκληρωμένη παραγωγική αναδιοργάνωση με προτεραιότητα τη βιομηχανία-βιοτεχνία και την εφοδιαστική θα συμβάλει σημαντικά στην άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων ανάµεσα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας – Αχαΐας από την μια και της Αιτωλ/νίας και Ηλείας από την άλλη.

Για τη διερευνητική διαδικασία χωροθέτησης θα ληφθούν υπόψη στοιχεία που υποδεικνύονται σε Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων, σε Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου ΖΟΕ στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Βιομηχανίας και στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Βασικός στόχος του έργου είναι, μέσα από την έρευνα και αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων κάθε ενδεχόμενης περιοχής χωροθέτησης, μέσω συστήματος κριτηρίων, η μελέτη να καταλήξει σε μια συνολική αποτύπωση, αξιολόγηση και ιεράρχηση των προτεινόμενων υποδοχέων, που θα καλύπτουν τις ανάγκες της Περιφέρειας, στο σύνολο της.

Το έργο

Ειδικότερα το έργο έχει χωριστεί σε τέσσερις φάσεις.

  • Πρώτη φάση: Διερεύνηση δυνατότητας χωροθέτησης Επιχειρηματικών Πάρκων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Αφορά στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην Περιφέρεια και σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα διακριτά, μετά από έρευνα και καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών

  • Των περιοχών που έχουν θεσμοθετηθεί για την εγκατάσταση βιομηχανίας-βιοτεχνίας, χονδρεμπορίου και λοιπών επαγγελματικών εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ/ ΖΟΕ που προβλέπονται στα θεσμοθετημένα και υπό εξέλιξη χωρικά σχέδια
  • Των Επιχειρηματικών Πάρκων βρίσκονται σε λειτουργία και των περιοχών που υποδεικνύονται για την ανάπτυξη οργανωμένων υποδοχέων στις καταγραφές ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ που ήδη έχουν προαναφερθεί.
  • Των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων με τα κατάλληλα τεχνικά μεγέθη.
  • Των τυχόν εν δυνάμει ΕΠ που δεν αναφέρονται στα παραπάνω αλλά προτείνονται ή σχεδιάζονται από τους Τοπικούς δημόσιους και ιδιωτικούς Φορείς και Κοινωνικούς Εταίρους ή που θα αναδειχθούν κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της έρευνας από τον Ανάδοχο ή θα προκύψουν κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης υπόδειξης κατάλληλων περιοχών, όπου και εφόσον αυτό απαιτηθεί.
  • Δεύτερη φάση:  Αξιολόγηση θεσμοθετημένων και προτεινόμενων περιοχών για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Αφορά στη Συγκεντρωτική αξιολόγηση και ιεράρχηση των περιοχών που έχουν καταγραφεί σε προηγούμενο στάδιο, με κριτήρια χωροταξικής αξιολόγησης, βάσει πολυκριτηριακής ανάλυσης, με κέντρο αναφοράς τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία (ΥΑ 11508 – ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/13.04.2009) και τις σχετικές κατευθύνσεις του Ν.3982/2011. Στο πλαίσιο του παραδοτέου καταρτίζεται τελικός κατάλογος περιορισμένου αριθμού προτεινομένων περιοχών προς ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου ανά Περιφερειακή Ενότητα, όπως κατατάσσονται στο πολυκριτηριακό σύστημα για να υποβληθούν σε αξιολόγηση σκοπιμότητας – βιωσιμότητας.

  • Τρίτη φάση:  Συνοπτική Ανάλυση Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας των προτεινόμενων Επιχειρηματικών Πάρκων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Αφορά στη Διερεύνηση σκοπιμότητας – βιωσιμότητας (δυνητική ζήτηση, χρηματοδοτικοί πόροι, επιχειρηματικό ενδιαφέρον, θέση θεσμικών τοπικών φορέων κλπ) για τις περιοχές που προκρίθηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης.

  • Τέταρτη φάση:  Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων Δυτικής Ελλάδας.

Αφορά στην : Εκπόνηση της τελικής Έκθεσης Εργασιών, όπου θα συμπεριληφθούν όλα τα συμπεράσματα της παραδοτέας τρίτης φάσης, με σαφή υπόδειξη περιοχών, μεγεθών και άλλων κρίσιμων δεδομένων και στοιχείων, μεταξύ των οποίων και ο αναγκαίος χρονικός και οικονομικός (βάσει δεικτών) προγραμματισμός υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης.

protinews.gr