Στο πρόγραμμα «CHIC» εντάχθηκε η πρόταση του δήμου Κομοτηνής

356

  

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”  εγκρίθηκε  πρόταση έργου του δήμου Κομοτηνής, με τίτλο  “Crossing the paths of History and Culture” και διακριτικό τίτλο «CHIC». Την Τετάρτη 7 Μαρτίου και ώρα 10.00 π.μ. στο ξενοδοχείο «Ανατόλια» θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια συνάντηση του έργου με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εταίρων του προγράμματος.

Το έργο συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και 15% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Το έργο CHIC, με συνολικό προϋπολογισμό 784.152,36 ευρώ, συντονίζεται από τον δήμο Κομοτηνής και στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν ο δήμος Χασκόβου από την Βουλγαρία και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικού Περιφερειακού Θέατρου Κομοτηνής.

Κύριος σκοπός του έργου είναι η συνεργασία ανάμεσα στις δύο περιοχές στόχου (δήμου Κομοτηνής (Ελλάδα) – δήμου Χασκόβου (Βουλγαρία)) σε πολιτιστικό επίπεδο με σκοπό την περεταίρω τουριστική ανάπτυξη τους και τη μόνιμη και πολύεπίπεδη συνεργασία τους.

Οι δραστηριότητες του έργου στοχεύουν:

  • στην προώθηση του κοινού πολιτιστικού υπόβαθρου των δύο περιοχών και της έκφρασής του μέσω θεάτρου, λαϊκών εκδηλώσεων.
  • στην ενδυνάμωση της σύνδεσης μεταξύ των πολιτιστικών συλλόγων και των επιχειρηματιών των δύο περιοχών.
  • στην ανάπτυξη μιας διασυνοριακής κοινής τουριστικής ταυτότητας μέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Η δημιουργία κοινής τουριστικής ταυτότητας των δύο περιοχών  αναμένεται να συμβάλλει στην  ανταγωνιστικότητα και μεγαλύτερη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος των δύο περιοχών.

Κύριο παραδοτέο του έργου είναι η ανάδειξη-αξιοποίηση σημαντικών πολιτιστικών υποδομών όπως:

  • η ανακαίνιση του κτιρίου της Παλιάς δημοτικής βιβλιοθήκης του δήμου Κομοτηνής.
  • η αναβάθμιση του εξοπλισμού του Δημοτικού θεάτρου του δήμου Χασκόβου.
  • η αναβάθμιση του εξοπλισμού του Κέντρου Κοινότητας του δήμου Χασκόβου.

Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, στο πλαίσιο το έργου αναμένεται να υλοποιηθούν δράσεις, που θα αφορούν στην από κοινού προώθηση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος των δύο περιοχών και αφορούν στην :

  • Επικοινωνία και διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.
  • Ανάδειξη της κοινής πολιτιστικής παράδοσης (διοργάνωση σεμιναρίων, φεστιβάλ, θεατρικών παραστάσεων).
  • Δημιουργία κοινών ηλεκτρονικών εργαλείων προώθησης της περιοχής (σύστημα σήμανσης, διαδικτυακές εφαρμογές).
  • Σύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό.

localit.gr