Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για Μηχανικούς σε Περιφέρεια Κρήτης και ΕΦΑ Κέρκυρας

321

  

1.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ.

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου:

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/6/2021 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του έργου, 1 άτομο
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/6/2021 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του έργου, 1 άτομο
Αιτήσεις: 25/3 – 5/4/2021. Προβολή/κατέβασμα

2.ΕΦΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών υποέργου:

ΤΕ Μηχανικών Έργων Υποδομής ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών) με εμπειρία στην οργάνωση, μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη έργων διαμόρφωσης και αποκατάστασης χώρων και κτιρίων με μνημειακό χαρακτήρα: 1 άτομο
Αιτήσεις: 25/03 – 01/04/2021. Προβολή/κατέβασμα

epoli.gr