Συστήθηκε το ταμείο του Εξοικονομώ ΙΙ με κεφάλαια 68 εκατ. ευρώ

485

  

Με χθεσινή κοινή υπουργική απόφαση του ΥΠΕΝ και του υπουργείου Οικονομίας, συστήνεται ταμείο χαρτοφυλακίου για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ ΙΙ”,  ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμενο, σκοπός της σύστασης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου είναι η στήριξη παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ενεργειακή απόδοση και αναβάθμιση κατοικιών, στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην έξυπνη διαχείριση της ενέργειας κλπ ώστε να μειωθεί η κατανάλωση της πρωτογενούς ενέργειας.

Το Ταμείο δύναται να επενδύσει σε περισσότερα από ένα Χρηματοδοτικά Μέσα (ΧΜ), μέσω των οποίων θα παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες δάνεια, εγγυήσεις, επιδοτήσεις επιτοκίου ή και άλλα συστήματα κινήτρων για την επίτευξη των στόχων του Ταμείου. Για την επιλογή των κατάλληλων Χρηματοδοτικών Μέσων, λαμβάνεται υπόψη η εκ των προτέρων αξιολόγηση που υλοποιήθηκε για το σκοπό αυτό και διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και κατά περίπτωση ειδικότερα, η συμβατότητα με τα οριζόμενα στον Καν. 651/2014 και τον Καν.1407/2013 περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.

Για τη σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου θα διατεθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την Ε.Τ.Ε.ΑΝ Α.Ε., ως χρηματοδοτική συνεισφορά πόροι ύψους εξήντα οκτώ εκατομμυρίων (68.000.000,00) Ευρώ.

Ενδεικτικά, η αρχική κατανομή των πόρων έχει ως εξής:

Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Οικονομίας κ. Χαρίτση, ο συνολικός προϋπολογισμός του «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» θα ανέλθει σε 500 εκατομμύρια  ευρώ. Από αυτά, τα 248 εκατομμύρια θα διατεθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα αποτελούν ιδιωτική συμμετοχή των προσώπων που θα ενταχθούν.

Για την εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής, αποφασίστηκε επίσης η σύσταση Επενδυτικής Επιτροπής η οποία θα προεδρεύεται από τον Γ.Γ.  Ενέργειας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην οποία θα συμμετέχουν ο γενικός  γραμματέας  Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων και εκπρόσωποι των υπουργείων ΠΕΝ και Ανάπτυξης.

 

energypress.gr