Τί πρέπει να γνωρίζετε για την ίδρυση καταστήματος με τη διαδικασία της «γνωστοποίησης»

804

  

Μεγάλη αύξηση, που αγγίζει το 60%, παρατηρείται τον τελευταίο χρόνο στην ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων-καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, διότι η νέα διαδικασία της «γνωστοποίησης», που ακολουθείται αντί της παλιάς Άδειας Λειτουργίας του Καταστήματος έχει μειώσει τη γραφειοκρατία. Η διαδικασία της γνωστοποίησης, συνέβαλε στην απλοποίηση της άδειας λειτουργίας καταστημάτων μαζικής εστίασης. Ταυτόχρονα όμως, ταυτόχρονα επέφεραν αύξηση στην ευθύνη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του αρμόδιου ειδικού μηχανικού, που συντάσσει τις μελέτες και το φάκελο της γνωστοποίησης.

Σήμερα 1 χρόνο μετά την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου, οι έλεγχοι των αρμοδίων υπηρεσιών δείχνουν ότι πάνω από το 80% των νέων καταστημάτων δεν τηρούν τις προδιαγραφές. Για αυτό πριν την μίσθωση ενός ακινήτου για την λειτουργία καταστήματος, είναι απαραίτητοι ορισμένοι προέλεγχοι από τον μηχανικό σχετικά με τις χρήσεις γης του ακινήτου, την πολεοδομική νομιμότητα, την τήρηση του Κτηιριοδομικού Κανονισμού και Πυρασφαλείας και τη διαρρύθμιση του χώρου, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.

  • Ποιες Επιχειρήσεις αφορά η γνωστοποίηση;
  1.    Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Επιχειρήσεις μαζικής Εστίασης πλήρους και πρόχειρου γεύματος και Επιχειρήσεις Αναψυχής (εστιατόρια, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, σνακ μπαρ, αναψυκτήρια, καφετερίες, μπαρ και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες).

  1.    Καταστήματα Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών

Παντοπωλεία, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία, κάβες ποτών, καταστήματα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων, πρατήρια άρτου, πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής, καφεκοπτεία και παρόμοιες δραστηριότητες.

  1. Καταστήματα Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος όπως :Κομμωτήρια, καταστήματα περιποίησης χεριών- ποδιών, εργαστήρια tattoo.
  2. Άλλες δραστηριότητες όπως θέατρα, κινηματογράφοι, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων και αυτόματοι πωλητές.

Προσοχή! Στη συγκεκριμένη διαδικασία δεν εμπίπτουν καταστήματα αμιγούς ιντερνέτ και παιδότοποι.

  • Πως γίνεται η διαδικασία της γνωστοποίησης;

Η διαδικασία γίνεται σε δύο Φάσεις:

Α΄ ΦΑΣΗ: Βεβαίωση Ίδρυσης

Πριν την γνωστοποίηση, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πάρει βεβαίωση από τον Δήμο (προέγκριση χωροθέτησης ) ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία. Για να γίνει αυτό κατατίθεται φάκελος στον Δήμο με τα παρακάτω έγγραφα:

•           Σχετική άιτηση με εξουσιοδότηση, σε περίπτωση που την αίτηση την υποβάλλει άλλο πρόσωπο.

•           Απόσπασμα χάρτη (π.χ. από το σχέδιο πόλης, από το google maps) που να φαίνεται η θέση του καταστήματος.

•           Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τον κανονισμό της πολυκατοικίας, που υπάρχει το μαγαζί.

Στην συνεχεία ο Δήμος διερευνόντας τις υφιστάμενες χρήσεις γης και τυχόν άλλους περιορισμούς που υπάρχουν στη σχετική νομοθεσία χορηγεί, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, τη σχετική βεβαίωση. Αν το ακίνητο είναι διατηρητέο ή σε ιστορικό τόπο προσκομίζουμε και έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η βεβαίωση χορηγείται εντός δέκα πέντε (15) ήμερων από την υπηρεσία του Δήμου και ισχύει για πέντε (5) μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να έχει υποβληθεί η γνωστοποίηση.

Προσοχή ! η βεβαίωση ίδρυσης δεν είναι Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, οπότε μόνο με αυτή δεν μπορεί να ανοίξει ένα κατάστημα.

B’ ΦΑΣΗ: Γνωστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος

Αφού η επιχείρηση λάβει την βεβαίωση ίδρυσης, εντός 3 μηνών (δίνεται η δυνατότητα παράτασης 2 μηνών), η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να κάνει ηλεκτρονική γνωστοποίηση στην σελίδα: https://notifybusiness.gov.gr/assets/index.html.

Ως κωδικοί εισόδου χρησιμοποιούνται οι κωδικοί taxisNet της επιχείρησης.

H επιχείρηση οφείλει να δηλώσει ηλεκτρονικά τα πλήρη στοιχεία, όπως π.χ. ΚΑΔ, εμβαδό, πλήθος τραπεζιών καθισμάτων, διαγράμματα ροής, οικοδομικές άδειες, χρήση κοινοχρήστου χώρου, μουσική, πιστοποιητικά ενεργητικής πυροπροστασίας κλπ., ενώ τα σχετικά έγγραφα θα βρίσκονται σε φάκελο εντός του καταστήματος.

Με την οριστική υποβολή της γνωστοποίησης λαμβάνει μοναδικό αριθμό γνωστοποίησης και η επιχείρηση μπορεί να ξεκινήσει να λειτουργεί.

  • Πότε μπορώ να κάνω γνωστοποίηση;

Για να δηλώσετε ηλεκτρονικά την γνωστοποίηση της επιχείρησης απαιτούνται:

α) να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του χώρου με τον εξοπλισμό του και

β) να συνταχθεί και να ολοκληρωθεί ο φάκελος της γνωστοποίησης με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.

  • Ποια έγγραφα και αρχεία πρέπει να τηρούνται στο κατάστημα;

α) Το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης

β) Σχεδιάγραμμα του καταστήματος, στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήματος, βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το κατάστημα, ότι πληρεί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τον Οικοδομικό και τον Κτηριοδομικό Κανονισμό, τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας. Η κάτοψη θα συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κλπ).

γ) Βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου – εξόδου, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση και εφόσον απαιτείται.

δ) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση μη απαίτησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική, θα υπάρχει φάκελος από το μηχανικό, με τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται.

ε) Υπεύθυνη Δήλωση του υγειονομικός υπευθύνου του καταστήματος

στ) Το αποδεικτικό πληρωμής του παραβόλου στον δήμο

ζ) Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον υπάρχει

η) Άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, εφόσον υπάρχει.

θ) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, εφόσον απαιτείται,

ι) Άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον υπάρχει.

  • Ποιος ελέγχει τα έγγραφα για να δει αν είναι νόμιμη η λειτουργία της επιχείρησης;

Ο κάθε δήμος οφείλει να εξασφαλίζει ότι ελέγχθηκε τουλάχιστον το 30% ανά εξάμηνο των δραστηριοτήτων που υποβλήθηκαν. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της νομοθεσίας ή ελλείψεις στην τεκμηρίωση και τα αρχεία τήρησης τότε και ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης θα υπάρξει είτε σύσταση προς συμμόρφωση, είτε επιβολή προστίμου, είτε ακόμα ανάκληση αδείας και σφράγιση του καταστήματος.

  • Τι πρέπει να προσέξω για να νοικιάσω ένα χώρο για κατάστημα και να μην έχω προβλήματα στη συνέχεια;

Όταν βρείτε ένα χώρο που σας αρέσει, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε μηχανικό, για να ελέγξει αν μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα στο συγκεκριμένο μαγαζί η επιχείρησή σας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζετε εκ των προτέρων αν “βγαίνει” η άδεια, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρηθείτε και καθυστερήσετε για πολλούς μήνες.

Ο μηχανικός θα εξετάσει τη δυνατότητα διαμόρφωσης του καταστήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, διότι κάθε κατάστημα αποτελείται από διάφορους χώρους (πχ παρασκευαστήριο, χώρος πλύσεως σκευών, W.C.), που καταλαμβάνουν κάποια επιφάνεια, ανάλογα με το πόσα καθίσματα έχει το κατάστημα (δυναμικότητα).Άρα, βεβαιωνόσαστε ότι το υποψήφιο κατάστημα είναι αρκετά μεγάλο για να στεγάσει όλους τους χώρους που απαιτούνται από τη συγκρότηση του.

Επίσης ο μηχανικός θα κάνει και τον πολεοδομικό έλεγχο του ακινήτου, αφού κάθε οίκημα που στεγάζεται επιχείρηση τροφίμων και ποτών θα πρέπει να πληροί τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Οικοδομικού Κανονισμού. Ο μηχανικός θα συγκεντρώσει όλα τα αντίγραφα και σχετικά σχέδια της οικοδομικής άδειας από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, και θα διαπιστώσει εάν απαιτούνται:

•           Άδεια Δόμησης για αλλαγής χρήσης,

•           Τακτοποίηση αυθαιρεσιών με τον ν. 4178/2013,

•           Άδεια για τις εργασίες που πρόκειται να γίνουν (οικοδομική άδεια εσωτερικών διαρρυθμίσεων, έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας κτλ)

•           Έγκριση από κάποια άλλη υπηρεσία (π.χ. εάν είναι σε διατηρητέο ή σε ιστορικό τόπο).

 

Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ,

Τοπογράφου – Πολεοδόμου Μηχανικού

 

 

taxydromos.gr