Τοπικά Πολεδομικά: Ενέργειες και υποχρεώσεις του ΤΕΕ ως Αναθέτουσας Αρχής

245

  

Εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις και οι ενέργειες του ΤΕΕ ως προς την κατάρτιση των ΤΠΣ. Σχετική αναφορά γίνεται στο Άρθρο 9 του ΦΕΚ 3527Β’/02-08-2021 με τίτλο “Ενέργειες και υποχρεώσεις του ΤΕΕ ως Αναθέτουσας Αρχής“.

Αναλυτικά:

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος», για τις συμβάσεις που καθορίζεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας ως Αναθέτουσα Αρχή, έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Προβαίνει άμεσα στον ορισμό της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, καθώς και του Τεχνικού Συμβουλίου για την εκπόνηση των μελετών.
2. Δημιουργεί και συντηρεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του άρθρου 5 της παρούσας.
3. Παραλαμβάνει από το ΥΠΕΝ τα Τεύχη διαγωνισμού και προβαίνει άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την επιτυχή διενέργεια και ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών, για την ανάθεση των μελετών, βάσει των προτεραιοτήτων που καθορίζει το ΥΠΕΝ, με τήρηση των σχετικών διατάξεων του ν. 4412/2016.
4. Γνωστοποιεί στο ΥΠΕΝ τα μέλη των τριμελών Επιτροπών που ορίζονται για την παρακολούθηση, επίβλεψη και παραλαβή των μελετών.
5. Ενημερώνει αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα για κάθε ενέργεια αρμοδιότητάς του σχετικά με την εκτέλεση των Προγραμμάτων.
6. Εντοπίζει τις τυχόν αρρυθμίες ή ζητήματα που αναφύονται κατά την εκπόνηση των μελετών και λαμβάνει αμέσως τα προσήκοντα κατά περίπτωση μέτρα, προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καθυστερήσεις.
7. Υποβάλλει σε μηνιαία βάση, ή όποτε εκτάκτως ήθελε ζητηθεί, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον Γεν. Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος και στον Συντονιστή του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, σχετικά Ενημερωτικά υπομνήματα για την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων.
8. Συνεργάζεται ως Αναθέτουσα αρχή, με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, τον Συντονιστή και την Τεχνική Γραμματεία του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.Π.ΕΝ. καθώς και τις Υπηρεσίες του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδίως των Δήμων που εμπλέκονται στην υλοποίηση των Προγραμμάτων, καθ’ όλη τη διάρκειά τους.
9. Παραδίδει άμεσα στο Υ.Π.Ε.Ν. κάθε μελέτη, μετά την ολοκλήρωσή της.
10. Προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προσαρμογή των μελετών στις τυχόν παρατηρήσεις του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., πριν την προώθηση για θεσμοθέτηση αυ-τών.
11. Εγκρίνει και παραλαμβάνει οριστικά τις μελέτες κατά τα ισχύοντα.