ΥΠΕΝ: Συγκροτήθηκε η επιτροπή για τον διαγωνισμό στο ειδικό χωροταξικό σχέδιο τουρισμού

554

  

Τη συγκρότηση Επιτροπής για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού ανάθεσης του έργου: «Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΕΧΠ) για τον Τουρισμό», αποφάσισε το ΥΠΕΝ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, το έργο της Επιτροπής είναι:
Α) Η σύναψη σύμβασης με φυσικό αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης για τη θέσπιση νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό (ΕΧΠ Τουρισμού), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4447/2017 «Χωρικός σχεδιασμός –Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
Β) Η σύμβαση περιλαμβάνει την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης της τουριστικής δραστηριότητας, την αξιολόγηση των χωρικών επιπτώσεων των προηγούμενων ΕΧΠ για τον Τουρισμό και τη διατύπωση, βάσει των πορισμάτων της ανάλυσης-αξιολόγησης, πρότασης νέου ΕΧΠ Τουρισμού.
Γ) Ειδικότερα όσον αφορά στην πρόταση νέου ΕΧΠ Τουρισμού, η σύμβαση περιλαμβάνει τη διατύπωση εναλλακτικών στρατηγικών κατευθύνσεων (σεναρίων) και την αξιολόγηση τους ως προς την αποτελεσματικότητά τους και την αποδοτικότητά τους για την επίτευξη των τιθέμενων στρατηγικών στόχων βάσει χωροταξικών, περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών κριτηρίων.
Το βέλτιστο σενάριο διάρθρωσης της τουριστικής δραστηριότητας θα αποτελέσει και βάση της πρότασης νέου ΕΧΠ Τουρισμού.
energia.gr