Φωτοβολταϊκά υπό όρους σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας

393

  

Τέλος στη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάρκων μεγαλύτερων από 1 MW (μεγαβάτ) σε ορισμένες εκτάσεις χαρακτηρισμένες ως «Γη Υψηλής Παραγωγικότητας».

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρύθμιση η οποία έχει συμπεριληφθεί στον νέο νόμο για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, και ειδικότερα στο άρθρο 128, καταργείται η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών σε Γαίες Υψηλής Παραγωγικότητας, οι οποίες γειτνιάζουν με εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές οδούς ή βρίσκονται σε απόσταση 200 μέτρων  από τους άξονες των εθνικών, επαρχιακών και 150 μέτρων  δημοτικών οδών.

Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί για τους οποίους έχουν ήδη χορηγηθεί δεσμευτικές προσφορές όρων σύνδεσης πριν την 3η Δεκεμβρίου 2019 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 4643/2019).

Η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει δημιουργήσει αναστάτωση σε έναν σημαντικό αριθμό επενδυτών, οι οποίοι είχαν αγοράσει ή είχαν δεσμεύσει συγκεκριμένα αγροτεμάχια ώστε να μπορούν να υπαχθούν στη συγκεκριμένη εξαίρεση που έδινε η προηγούμενη νομοθεσία και είχαν προχωρήσει τις απαιτούμενες μελέτες για την υλοποίηση  των project. Πάντως, στο εξής η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, δεν θα επιτρέπεται αυτοτελώς αλλά μέχρι του ορίου ισχύος του 1MW, και μέχρι την κάλυψη του ορίου 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων του συγκεκριμένου νομού όπου χωροθετείται  η επένδυση, όπως ισχύει άλλωστε σήμερα για όλες τις Γαίες Υψηλής Παραγωγικότητας της χώρας.

Επίσης, από τους περιορισμούς εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας εξαιρούνται οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί που εγκαθίστανται εντός εκτάσεων που έχουν χαρακτηριστεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4643/2019 (Α’ 193) ως εκτάσεις για εξόρυξη και εκμετάλλευση λιγνίτη και οι οποίοι δεν προσμετρώνται κατά τον υπολογισμό του ορίου (1%).

Επιπλέον, όσον αφορά στην αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αυξάνουν το όριο απαλλαγής από την υποχρέωση λήψης περιβαλλοντικών όρων (από το 0,5 MWp στο 1 MWp), καταργούν  την προϋπόθεση λήψης περιβαλλοντικών όρων για σταθμούς που γειτνιάζουν σε απόσταση μικρότερης των 150 μέτρων με ίδιας τεχνολογίας σταθμό ΑΠΕ, εάν η ισχύς τους συνολικά δεν υπερβαίνει το 1ΜWp κλπ.

insider.gr