3 προσλήψεις ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών σε Αναπτυξιακή Εταιρεία

759

  

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανακοίνωσε ότι προτίθεται να καταρτίσει συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με τρία (3) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Συμφωνίας για το έργο Τεχνική – διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου στην εκπόνηση μελετών και ωρίμανση έργων και ειδικότερα για την Αποτύπωση ακίνητης περιουσίας του Δήμου Σπάρτης, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και για δύο (2) μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής έργου εφόσον παραταθεί.

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε τρία (3) άτομα με ειδικότητες:

• ένα (1) άτομο με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε.

• ένα (1) άτομο με ειδικότητα Τ.Ε. Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδομής

• ένα (1) άτομο με ειδικότητα Τ.Ε. Τεχν. Τοπογράφου Μηχανικού Το αντικείμενο των συμβάσεων συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του έργου Τεχνική – διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου στην εκπόνηση μελετών και ωρίμανση έργων και ειδικότερα για την Αποτύπωση ακίνητης περιουσίας του Δήμου Σπάρτης και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Αναπτυξιακής Πάρνωνα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 μέχρι την 20/11/2020 και ώρα 16:00 με την επισήμανση Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία.

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Συμφωνίας για το έργο Τεχνική – διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου στην εκπόνηση μελετών και ωρίμανση έργων και ειδικότερα για την Αποτύπωση ακίνητης περιουσίας του Δήμου Σπάρτης και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Δείτε την προκήρυξη

diorismos.gr