Τρίτη, 28 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΕνέργεια6 εκατ. θα διατεθούν για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις»...

6 εκατ. θα διατεθούν για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις» στην Κύπρο

εξοικονομώΟυρά κάνουν οι κυπριακές επιχειρήσεις για να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν προκειμένου να ενταχθούν και να επιχορηγηθούν στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από κοινού με την ΕΕ προγράμματος «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις», για το οποίο θα διατεθούν 6 εκατ. ευρώ από σύνολο 53 εκατ. που θα διατεθούν και για άλλα προγράμματα εξοικονόμησης.

Σύμφωνα με τον «Φιλελεύθερο», Το σχέδιο, στο οποίο συνεισφέρει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας κτηριακών εγκαταστάσεων που ανήκουν ή ενοικιάζονται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) από αυτές. Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους δικαιούχους που θα ενταχθούν στο σχέδιο ανέρχονται σε:

– 50% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης για κτήρια που θα αναβαθμιστούν σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή θα επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργεια πέραν του 40% επί της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του κτηρίου.

– 75% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης για κτήρια που θα αναβαθμιστούν σε κτήρια με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας.

– Το μέγιστο ποσό χορηγίας, ανά επιχείρηση ανέρχεται στις €200.000.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 23 Δεκεμβρίου 2014 μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2016 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της πρώτης πρόσκλησης.

Εκπρόσωποι εταιρειών έχουν αποταθεί ήδη στην Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου ζητώντας να ενημερωθούν ως προς τα έγγραφα που απαιτούνται για να υποβάλουν αιτήσεις. Με βάση τις εκτιμήσεις, για να συγκεντρώσει μια εταιρεία όλα τα απαραίτητα έγγραφα και να υποβάλει την αίτηση, θα απαιτηθούν 2-3 βδομάδες μέχρι και ένας μήνας. Ανάμεσα σε άλλα, οι εταιρείες θα πρέπει να γνωρίζουν τη σημερινή κατανάλωση ενέργειας των κτηρίων τους και παράλληλα να εκτιμήσουν πόση θα είναι η κατανάλωση μετά την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου τους, κάτι για το οποίο πιθανώς να χρειαστούν τη βοήθεια ειδικού.

Το σχέδιο καλύπτει αποκλειστικά επενδύσεις που αφορούν την αγορά και την εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού/υλικών και οι οποίες πραγματοποιούνται στην απουσία εθνικών ή κοινοτικών προτύπων.

Οι επενδύσεις πρέπει να αφορούν ώριμες τεχνολογίες και όχι τεχνολογίες που βρίσκονται στο στάδιο έρευνας και ανάπτυξης.

Θα ακολουθήσουν άλλα προγράμματα που θα αφορούν κατοικίες και στη συνέχεια κτήρια των τοπικών Αρχών και τέλος κυβερνητικά κτήρια. Στα υπό αναβάθμιση κτήρια θα περιλαμβάνονται και όσα θα υποστούν ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση, ώστε να καταστούν κτήρια με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας. Σε όλες τις περιπτώσεις ενεργειακών αναβαθμίσεων κτηρίων πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης όπως αυτές καθορίζονται σε διάταγμα που εκδίδεται από τον υπουργό Ενέργειας, δυνάμει του Άρθρου 15 των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων Νόμων του 2006 έως 2012 ή όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

Μια «ενιαία επιχείρηση» δεν μπορεί να λάβει ποσό που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ, ανά τριετία, από μια ή περισσότερες δημόσιες ενισχύσεις που χορηγούνται από μια ή περισσότερες αρμόδιες Αρχές. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που είναι ιδιοκτήτης ή ένοικος κτηριακών εγκαταστάσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Δαπάνες Δεν θεωρείται επιλέξιμη οποιαδήποτε δαπάνη πραγματοποιήθηκε (ημερομηνία τιμολογίου ή/και απόδειξης πληρωμής) πριν από την 1/1/2014. Για την κάλυψη αναδρομικών δαπανών (δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης), βασική προϋπόθεση είναι να μην έχουν ολοκληρωθεί όλες οι δράσεις οι οποίες αποτελούν το φυσικό αντικείμενο του έργου πριν την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης. Σε όλες τις περιπτώσεις η Μονάδα Επαληθεύσεων του Ενδιάμεσου Φορέα θα διενεργεί επιτόπια επαλήθευση φυσικού αντικειμένου μετά την υποβολή της αίτησης/πρότασης προς διαβεβαίωση του πιο πάνω. Διευκρινίζεται ότι για κάθε επιλέξιμη δαπάνη πρέπει να υποβάλλονται από τους Δικαιούχους εξοφλημένα νόμιμα τιμολόγια και αποδείξεις.

Εταιρείες που αποκλείονται Από το σχέδιο αποκλείονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Τα κτήρια για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

Να ανήκουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή να ενοικιάζονται από αυτές

Να βρίσκονται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Η αίτηση για την πολεοδομική τους άδεια να έχει κατατεθεί πριν την 21η Δεκεμβρίου 2007 Σε περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η έκδοση πολεοδομικής άδειας, θα πρέπει να έχει κατατεθεί αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής πριν τις 21/12/2007.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/ΕΚ που απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των €50 εκατ. Το σχέδιο καλύπτει δαπάνες που αφορούν την αγορά εξοπλισμού για:

– Θερμομόνωση τοίχων και στοιχείων της φέρουσας κατασκευής (κολόνες, δοκοί και τοιχία) που συνιστούν μέρος του κελύφους.

– Θερμομόνωση οριζόντιων δομικών στοιχείων (δάπεδα σε πυλωτή, δάπεδα σε πρόβολο, δώματα, στέγες) και οροφών που συνιστούν μέρος του κελύφους, με εξαίρεση πυλωτές πάνω από κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών.

– Αντικατάσταση κουφωμάτων.

 

Πηγή: energypress.gr

RELATED ARTICLES