9 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας.

424

  

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 30/09/2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή
παράτασης, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού και ελλείψει αυτού ΤΕ Πολιτικού Μηχανικού Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής
1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών και ελλείψει αυτού ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών
3 ΠΕ Αρχαιολόγων
1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
3 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 20/05/2019-24/05/2019

Τηλέφωνο:
22310 47628, 47629

Καταληκτική ημερομηνία:
Παρασκευή, Μάιος 24, 2019

 

career.duth.gr                                                                                          προκήρυξη