Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝέα9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας

water7Το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΓΜΕ με θέμα: «Καινοτομία και Νέες Τεχνολογίες στη Γεωργική Μηχανική και τη Διαχείριση Φυσικών Πόρων» θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη 8 και 9 Οκτωβρίου 2015, υπό την αιγίδα της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Θεματολογία

1. Γεωργικά Μηχανήματα –Εξοπλισμοί α. Ανάπτυξη – Σχεδιασμός β. Διαχείριση Γεωργικού Εξοπλισμού γ. Συμπεριφορά – Δοκιμές δ. Τυποποίηση, Εργονομία και Ασφάλεια ε. Κανονισμοί Παραγωγής. στ. Ποιότητα και Διαχείριση

2. Υδατικοί Πόροι α. Αρδεύσεις – Στραγγίσεις β. Υδρολογία γ. Διαχείριση Υδατικών Πόρων δ. Ποιότητα και Ρύπανση Υδατικών Πόρων ε. Πλημμύρες – Ξηρασίες στ. Κλιματικές Αλλαγές και Υδατικοί Πόροι

3. Αγροτικές Κατασκευές α. Σχεδιασμός και Οργάνωση β. Συστήματα Ελέγχου και Ρύθμισης Τεχνητού Περιβάλλοντος γ. Τεχνολογία και Επιστήμη Υλικών δ. Θερμοκήπια: Σχεδιασμός, Διαχείριση, Έλεγχος ε. Κτηνοτροφικά Κτίρια: Σχεδιασμός, Διαχείριση, Έλεγχος

4. Εδαφικοί Πόροι α. Φυσική και Χημεία Εδάφους β. Γονιμότητα Εδάφους γ. Γένεση, Ταξινόμηση και Χαρτογρά- φηση Εδαφών δ. Έδαφος και Περιβάλλον ε. Ερημοποίηση

5. Περιβάλλον α. Αειφορική Γεωργική Παραγωγή β. Διαχείριση Αγρο-οικοσυστημάτων γ. Διαχείριση Γεωργικών και Κτηνο- τροφικών Αποβλήτων δ. Περιβαλλοντική Μηχανική ε. Επεξεργασία Λυμάτων και Επαναχρησιμοποίηση στ. Έργα Πρασίνου

6. Αγρομετεωρολογία α. Διαχείριση Κινδύνων στη Γεωργία β. Πρότυπα Ανάπτυξης Καλλιεργειών γ. Κλιματική Αλλαγή

7. Μετασυλλεκτική / Μετασυγκομιστική Τεχνολογία α. Χειρισμοί και Διαχείριση Γεωργι- κών Προϊόντων β. Ξήρανση – Συντήρηση – Αποθή- κευση γ. Ανίχνευση Ποιότητας – Διαλογή και Συσκευασία

8. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Αγρ. Χώρο α. Εξοικονόμηση Ενέργειας β. Ηλιακή – Αιολική Ενέργεια γ. Γεωθερμία δ. Βιομάζα – Βιοκαύσιμα ε. Υδροηλεκτρικά Συστήματα

9. Καινοτομία και Νέες τεχνολογίες α. Αυτοματισμοί β. Γεωργία Ακριβείας γ. Ιχνηλασιμότητα δ. Τεχνητή Νοημοσύνη ε. Τηλεπισκόπιση – Φωτογραμμετρία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στ. Αυτόνομα Οχήματα και Ρομποτική στη Γεωργία ζ. Πληροφοριακά Συστήματα – Λογισμικά η. Εφοδιαστική Αλυσίδα (logistics) θ. Τεχνολογίες Διαδικτύου (cloud, IoT)

10. Σπουδές στη Γεωργική Μηχανική και Αγορά Εργασίας

Πληροφορίες: http://www.egme.gr

tee.gr

 

RELATED ARTICLES