Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΑδεια στην Trans Adriatic Pipeline για τον αγωγό ΤΑΡ

Αδεια στην Trans Adriatic Pipeline για τον αγωγό ΤΑΡ

agwgos

Χορηγήθηκε στην εταιρεία Trans Adriatic Pipeline AG άδεια εγκατάστασης, τριετούς διάρκειας, για την κατασκευή του ∆ιαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου ΤΑΡ στις περιφερειακές ενότητες Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, ∆ράµας, Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Ηµαθίας, Φλωρίνης, Κοζάνης και Καστοριάς, σύµφωνα µε τα υποβληθέντα σχέδια, τη μελέτη εγκατάστασης, τον προϋπολογισµό, το ερωτηµατολόγιο, τη μελέτη ασφαλείας και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

Αυτό ορίζει η απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνου Σκουρλέτη, που δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια και προβλέπει τους εξής όρους και περιορισµούς:

Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία και προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζοµένων.
Να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία των περιοίκων, του κοινού και του περιβάλλοντος, από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας ή ενόχλησης ή ρύπανσης, που µπορεί να προκληθεί κατά την κατασκευή του έργου.
Να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες αστυνοµικές και υγειονοµικές διατάξεις, καθώς και οι διατάξεις του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Να τηρούνται οι όροι ασφαλείας που επιβάλλονται από τους ελληνικούς και κοινοτικούς κανονισµούς.
Πριν την πραγµατοποίηση των υδραυλικών δοκιµών, θα ενηµερώνονται εγκαίρως οι αρµόδιες υπηρεσίες και οι εµπλεκόµενοι φορείς, ενώ κατά τη διάρκεια των δοκιµών θα λαµβάνονται τα απαραίτητα µετρά ασφαλείας που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
Να απασχολείται προσωπικό που έχει τα απαιτούµενα προσόντα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 21 του προοιµίου της παρούσας. Η υπουργική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων να ανανεώνεται πριν από τη λήξη της και να προσκοµίζεται αντίγραφο στη ∆ιεύθυνση Υδρογονανθράκων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διατηρεί το δικαίωµα να επιβάλει την εκτέλεση µεταρρυθµίσεων στην υπόψη εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι τούτο είναι αναγκαίο, για να εκπληρωθούν οι επιδιωκόµενοι σκοποί που προβλέπονται από το άρθρο 2 του β.δ. 15/21-10-1922, καθώς και της υπουργικής απόφασης ∆3/Α/οικ.4303/22-02-2012 της παρ. 13 της παρούσας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Η θεώρηση των σχεδίων αφορά µόνον σε θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή της βιοµηχανικής νοµοθεσίας και γίνεται µε την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδοµικών διατάξεων.

Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των σχετικών στοιχείων, υπολογισµών και σχεδίων, που περιέχει η μελέτη εγκατάστασης και η μελέτη ασφαλείας, έχουν οι µελετητές. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι οι προαναφερθείσες μελέτες εγκατάστασης και ασφαλείας δεν εφαρµόζονται ή ότι τα στοιχεία που περιέχουν δεν είναι ακριβή, η παρούσα απόφαση µπορεί να ανακληθεί από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σε περίπτωση αλλαγής οποιονδήποτε εκ των λειτουργικών παραµέτρων του εν θέµατι έργου, η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει αίτηµα για τη χορήγηση σχετικής άδειας από την αρµόδια διεύθυνση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την εταιρεία Trans Adriatic Pipeline AG από την υποχρέωση να εφοδιασθεί µε άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και εντός της διάρκειας ισχύος της παρούσας άδειας, θα πρέπει να υποβληθεί αρµοδίως αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας, συνοδευόµενη µε όλα τα προβλεπόµενα από τη σχετική νοµοθεσία δικαιολογητικά.

 

ered.gr

RELATED ARTICLES