Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝέαAνάπτυξη πλατφόρμας ελέγχου δικτύων ύδρευσης

Aνάπτυξη πλατφόρμας ελέγχου δικτύων ύδρευσης

Η ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης πλατφόρμας εφαρμογών απεικόνισης, τηλε-παρακολούθησης και αποτίμησης του επιπέδου λειτουργίας και κατανάλωσης ενέργειας δικτύων ύδρευσης ήταν το αντικείμενο του ερευνητικού έργου «Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ευφυών Εφαρμογών Παρακολούθησης Λειτουργίας και Αειφόρου Ενεργειακής Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης PerManeNt’». Το έργο, στο οποίο συμμετείχε το ΚΑΠΕ, ολοκληρώθηκε πρόσφατα (τον Ιούλιο) με επιτυχία.

Με την πιλοτική επιχειρησιακή λειτουργία της πλατφόρμας PerManeNt στο εξωτερικό υδραγωγείο του Δήμου Πατρέων, προέκυψαν σημαντικά οφέλη για τον διαχειριστή του δικτύου, τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας (ΔΕΥΑΠ), αλλά και για τους καταναλωτές, όπως η μείωση του κόστους λειτουργίας και ενέργειας, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο εντοπισμός των δυσλειτουργιών και η εξοικονόμηση νερού.

Η πλατφόρμα PerManeNt είναι ένα προϊόν που απευθύνεται πλέον σε ένα αρκετά ευρύ φάσμα δυνητικών δικαιούχων, όπως Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), Συνδέσμους Ύδρευσης Αποχέτευσης, Δήμους, αλλά και σε μεγάλους καταναλωτές με σημαντικές υποδομές ύδρευσης. Ειδικότερα, η πλατφόρμα προσφέρει:

  • Συνεχή παρακολούθηση, καταγραφή και συλλογή χρονοσειρών μετρήσεων καίριων λειτουργικών παραμέτρων (δηλ. παροχών, πιέσεων, ενεργειακών καταναλώσεων, κ.λπ.) και υδρομετεωρολογικών και περιβαλλοντικών μεταβλητών (π.χ. θερμοκρασίας, ατμοσφαιρικής πίεσης, έντασης βροχόπτωσης, στάθμης υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα).
  • Δημιουργία και συντήρηση μίας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων για την αποθήκευση, ανάκτηση και εύκολη διαχείριση της συλλεγόμενης πληροφορίας.
  • Ανάπτυξη και χρήση πρωτοποριακών μεθόδων και εργαλείων για τη συνδυασμένη στατιστική ανάλυση των συλλεγόμενων χρονοσειρών, με σκοπό την έγκαιρη αναγνώριση και τον εντοπισμό δυσλειτουργιών στα επιμέρους τμήματα του δικτύου ύδρευσης και των συναφών αυτών υποδομών (δηλ. γεωτρήσεων άντλησης, αντλητικών συγκροτημάτων μεταφοράς και διανομής πόσιμου νερού, δεξαμενών ρύθμισης και φρεατίων αποδόσεως/πιεζοθραύσεως, κ.λπ.).
  • Συνολικό έλεγχο και αποτίμηση του επιπέδου λειτουργίας του δικτύου και των επιμέρους τμημάτων αυτού, ως συνάρτηση του χρόνου, μέσω ποιοτικών, περιβαλλοντικών και ενεργειακών δεικτών.
  • Απεικόνιση και οπτικοποίηση των εξαχθέντων αποτελεσμάτων/συμπερασμάτων, μέσω γραφημάτων, χαρτών και αυτοματοποιημένων αναφορών-ειδοποιήσεων, για την υποβοήθηση της έγκαιρης λήψης αποφάσεων και του προγραμματισμού του διαχειριστή του δικτύου.

Το έργο ‘PerManeNt’ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020. Εταίροι του έργου, εκτός από το ΚΑΠΕ, ήταν η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας (ΔΕΥΑΠ), το Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΕΥΜΠΠ) και η INTRACOM TELECOM (ICOM).

Αναλυτικά στοιχεία του έργου δίδονται εδώ: https://www.permanent-project.gr/

Δείτε επίσης το video του έργου:

 

RELATED ARTICLES