Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΔόμησηAντιδρούν οι Μηχανικοί του Δημοσίου στο ν/σ για τον Κανονισμό Λειτουργίας Συμβουλίων

Aντιδρούν οι Μηχανικοί του Δημοσίου στο ν/σ για τον Κανονισμό Λειτουργίας Συμβουλίων

Aντιδρούν οι Μηχανικοί του Δημοσίου στο ν/σ για τον Κανονισμό Λειτουργίας Συμβουλίων και συγκεκριμένα στο άρθρο 35 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ με τίτλο: «Όροι δόμησης, κατασκευής, επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων, χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου και λοιπές περιβαλλοντικές και ενεργειακές διατάξεις».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ΕΜΔΥΔΑΣ με επιστολή της προς το ΥΠΕΝ, σχετικά με το επίμαχο άρθρο :

Σε αυτό, εκτός από πλήθος σημειακών και αποσπασματικών διατάξεων διαπιστώσαμε ότι, μεταξύ των άρθρων 33 και 35, σχετικά με τα Κεντρικά Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) και τα Κεντρικά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ), υπάρχει μία αντίφαση.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 33 αυξάνεται το κύρος του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. με την αύξηση του αριθμού των μελών που το απαρτίζουν καθώς στη σύνθεσή του μετέχουν ως μέλη δύο (2) πρόσωπα εγνωσμένου κύρους αντί για ένα (1), ενώ στο άρθρο 35 απομειώνεται η συνδρομή των υπηρεσιακών στελεχών που ανήκουν στη Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού επικουρώντας το έργο του Γενικού Γραμματέα και διαθέτουν εξειδικευμένη τεχνική και επιστημονική γνώση. Η δυνατότητα που δύναται πλέον για αντικατάσταση της Εισήγησης από πλευράς της Υπηρεσίας, από ενημερωτικό σημείωμα από τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Τα προς εξέταση θέματα δύναται να εισάγονται στα ανωτέρω Συμβούλια κατόπιν της διαβίβασης σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή φακέλου, συνοδευόμενου από ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο συντάσσεται από τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή την αρμόδια θεματική υπηρεσία. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το ανωτέρω ενημερωτικό σημείωμα υποκαθιστά την τυχόν προβλεπόμενη εισήγηση των υπηρεσιών των οικείων Υπουργείων προς τα ανωτέρω Συμβούλια.» δεν μας βρίσκει σύμφωνους.

Κι αυτό γιατί η ανωτέρω πρόβλεψη περιορίζει την Ανεξαρτησία της Διοίκησης, όπως αυτή εκφράζεται από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσιακές Δομές, τις οποίες υποκαθιστά από «ενημερωτικά σημειώματα» του εκάστοτε Γενικού Γραμματέα. Υπενθυμίζουμε ότι τόσο τα ΚΕΣΑ, όσο και τα ΚΕΣΥΠΟΘΑ χειρίζονται εξαιρετικά σημαντικά Πολεοδομικά Θέματα, όπως εγκρίσεις πολεοδομικών μελετών, τροποποιήσεις σχεδίων πόλεων, ειδικών διαταγμάτων, χαρακτηρισμού κτηρίων ως διατηρητέων, εγκρίσεις παρεκκλίσεων δόμησης, δόμηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Φοβόμαστε ότι η αντικατάσταση αυτή έρχεται να επηρεάσει και να περιορίσει τη ανεξάρτητη έκφραση γνώμης των μελών των Συμβουλίων επί κρίσιμων Πολεοδομικών θεμάτων και να επιτείνει φαινόμενα πιέσεων και επηρεασμού από τα ισχυρά ιδιωτικά συμφέροντα τα οποία επιδιώκουν να προωθήσουν συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, πολλές φορές σε βάρος της προστασίας του Περιβάλλοντος και του Δημόσιου Συμφέροντος.

RELATED ARTICLES