Δευτέρα, 20 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΕνέργειαΑΠΕ: τι ισχύει για την κατοχή τέλους διατήρησης άδειας παραγωγής

ΑΠΕ: τι ισχύει για την κατοχή τέλους διατήρησης άδειας παραγωγής

fb5

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνος Σκουρλέτης, υπέγραψε την απόφαση «Καθορισμός υπόχρεων και υπολογισμός του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄143)», η οποία αφορά στο μη οριστικό πίνακα που αναρτάται και είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η υποχρέωση καταβολής ετήσιου τέλους διατήρησης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, για τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ υπέρ του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού του άρθρ. 40, ν. 2773/1999 (Α΄286) και άρθρ. 143, ν. 4001/2011 (Α΄179),εξασφαλίζει για ώριμα έργα που καταβάλλουν το τέλος τη δυνατότητα υλοποίησής τους, ενώ αποθαρρύνει τη δέσμευση ηλεκτρικού χώρου για έργα που κατέχουν άδειες, αλλά δεν υλοποιούνται εντός των προθεσμιών που έχουν τεθεί.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του σχετικού τέλους στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., προβλέπεται η αυτοδίκαιη παύση ισχύος της άδειας παραγωγής, ενώ οι μέχρι σήμερα κάτοχοι των αδειών παραγωγής δεν επιτρέπεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για τη χορήγηση άδειας παραγωγής, δεσμεύοντας την ίδια θέση ή τμήμα αυτής, πριν την παρέλευση έτους. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) τηρεί, και αναρτά στο δικτυακό της τόπο, σχετικό μητρώο των αδειών που παύουν να ισχύουν.

Αιτήματα διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων των στοιχείων του πίνακα, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δύνανται να υποβληθούν από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα. Στη συνέχεια θα καταρτισθεί και αναρτηθεί εκ νέου στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου, ο οριστικός πίνακας, μετά την ανάρτηση του οποίου θα υπάρξει χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών για την καταβολή του τέλους από τους υπόχρεους.

Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά στις περιπτώσεις σταθμών για τους οποίους έχει γίνει ήδη καταβολή τέλους διατήρησης προ της εφαρμογής του Ν. 4342/2015, θα γίνει συμψηφισμός από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. κατά την είσπραξη του τέλους με τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί.

Πηγή:econews.gr

RELATED ARTICLES