Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2023

Aνάπτυξη πλατφόρμας ελέγχου δικτύων ύδρευσης

Η ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης πλατφόρμας εφαρμογών απεικόνισης, τηλε-παρακολούθησης και αποτίμησης του επιπέδου λειτουργίας και κατανάλωσης ενέργειας δικτύων ύδρευσης ήταν το αντικείμενο του ερευνητικού έργου «Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ευφυών Εφαρμογών Παρακολούθησης Λειτουργίας και Αειφόρου Ενεργειακής Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης PerManeNt’». Το έργο, στο οποίο συμμετείχε το ΚΑΠΕ, ολοκληρώθηκε πρόσφατα (τον Ιούλιο) με επιτυχία.

Με την πιλοτική επιχειρησιακή λειτουργία της πλατφόρμας PerManeNt στο εξωτερικό υδραγωγείο του Δήμου Πατρέων, προέκυψαν σημαντικά οφέλη για τον διαχειριστή του δικτύου, τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας (ΔΕΥΑΠ), αλλά και για τους καταναλωτές, όπως η μείωση του κόστους λειτουργίας και ενέργειας, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο εντοπισμός των δυσλειτουργιών και η εξοικονόμηση νερού.

Η πλατφόρμα PerManeNt είναι ένα προϊόν που απευθύνεται πλέον σε ένα αρκετά ευρύ φάσμα δυνητικών δικαιούχων, όπως Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), Συνδέσμους Ύδρευσης Αποχέτευσης, Δήμους, αλλά και σε μεγάλους καταναλωτές με σημαντικές υποδομές ύδρευσης. Ειδικότερα, η πλατφόρμα προσφέρει:

 • Συνεχή παρακολούθηση, καταγραφή και συλλογή χρονοσειρών μετρήσεων καίριων λειτουργικών παραμέτρων (δηλ. παροχών, πιέσεων, ενεργειακών καταναλώσεων, κ.λπ.) και υδρομετεωρολογικών και περιβαλλοντικών μεταβλητών (π.χ. θερμοκρασίας, ατμοσφαιρικής πίεσης, έντασης βροχόπτωσης, στάθμης υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα).
 • Δημιουργία και συντήρηση μίας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων για την αποθήκευση, ανάκτηση και εύκολη διαχείριση της συλλεγόμενης πληροφορίας.
 • Ανάπτυξη και χρήση πρωτοποριακών μεθόδων και εργαλείων για τη συνδυασμένη στατιστική ανάλυση των συλλεγόμενων χρονοσειρών, με σκοπό την έγκαιρη αναγνώριση και τον εντοπισμό δυσλειτουργιών στα επιμέρους τμήματα του δικτύου ύδρευσης και των συναφών αυτών υποδομών (δηλ. γεωτρήσεων άντλησης, αντλητικών συγκροτημάτων μεταφοράς και διανομής πόσιμου νερού, δεξαμενών ρύθμισης και φρεατίων αποδόσεως/πιεζοθραύσεως, κ.λπ.).
 • Συνολικό έλεγχο και αποτίμηση του επιπέδου λειτουργίας του δικτύου και των επιμέρους τμημάτων αυτού, ως συνάρτηση του χρόνου, μέσω ποιοτικών, περιβαλλοντικών και ενεργειακών δεικτών.
 • Απεικόνιση και οπτικοποίηση των εξαχθέντων αποτελεσμάτων/συμπερασμάτων, μέσω γραφημάτων, χαρτών και αυτοματοποιημένων αναφορών-ειδοποιήσεων, για την υποβοήθηση της έγκαιρης λήψης αποφάσεων και του προγραμματισμού του διαχειριστή του δικτύου.

Το έργο ‘PerManeNt’ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020. Εταίροι του έργου, εκτός από το ΚΑΠΕ, ήταν η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας (ΔΕΥΑΠ), το Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΕΥΜΠΠ) και η INTRACOM TELECOM (ICOM).

Αναλυτικά στοιχεία του έργου δίδονται εδώ: https://www.permanent-project.gr/

Δείτε επίσης το video του έργου:

 

Γεωπύλη INSPIRE Ελληνικού Κτηματολογίου

Το INSPIRE βασίζεται στις υποδομές χωρικών πληροφοριών που δημιουργούνται και λειτουργούν από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι συμβατές μεταξύ τους βάσει κοινών κανόνων εφαρμογής.

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο, με σκοπό την εναρμόνιση των δεδομένων που παράγει και ενημερώνει, έτσι ώστε αυτά να πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας INSPIRE, δημιούργησε την «Γεωπύλη Γεωχωρικών Δεδομένων INSPIRE του Ελληνικού Κτηματολογίου». Μέσω αυτής δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες για αναζήτηση, απεικόνιση, τηλεφόρτωση και επίκληση γεωχωρικών δεδομένων του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας INSPIRE.

ΕΙΣΟΔΟΣ

Κτηματολόγιο: Νέα παράταση έως ένα έτος για τη δήλωση ακινήτων

Νέα παράταση από έξι μήνες έως έναν χρόνο προσανατολίζεται να δώσει, σύμφωνα με πληροφορίες ,το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου οι χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν δηλώσει ακόμη την περιουσία τους στο Κτηματολόγιο να το κάνουν χωρίς να πληρώσουν πρόστιμο.

Υπενθυμίζεται πως με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα, το περιθώριο που έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να δηλώσουν τα ακίνητά τους λήγει στο τέλος του χρόνου, ενώ με τη νέα παράταση που αναμένεται να δοθεί το χρονικό όριο μεταφέρεται για το τέλος του 2024. Για όσους ιδιοκτήτες δεν δηλώσουν την περιουσία τους προβλέπονται πρόστιμα από 300 έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης και την αντικειμενική αξία του ακινήτου, τα οποία δεν ενεργοποιήθηκαν ποτέ έως σήμερα.

Χαρίζονται τα παλιά τέλη

Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόθεση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι η απαλλαγή των ιδιοκτητών από δύο ειδών τέλη που έρχονται από… το παρελθόν.

Το σταθερό τέλος (35 ευρώ) που αφορά την «πρώτη γενιά» κτηματογραφήσεων του 1995 και το οποίο δεν εισπράχθηκε από τους ιδιοκτήτες 6.700.000 ακινήτων σε διάφορες περιοχές της χώρας καθώς θεσμοθετήθηκε το 2007.

Το τέλος που αντιστοιχεί στο ένα τοις χιλίοις της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και αφορά τις κτηματογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν από το 2008 και έπειτα. Το σκεπτικό της μη είσπραξής τους είναι αφενός μεν η έλλειψη αντικειμενικών αξιών σε όλη τη χώρα, αφετέρου δε το γεγονός ότι τα έσοδα που προήλθαν από τη συνένωση των υποθηκοφυλακείων είναι επαρκή για τη λειτουργία του Κτηματολογίου.

Με βάση τον σχετικό νόμο του ’18 (Ν. 4512/18) τα υποθηκοφυλακεία θα μετατρέπονταν εντός διετίας σε 17 Κτηματολογικά Γραφεία και 75 Υποκαταστήματά τους (σύνολο 92), ενώ ταυτόχρονα θα δρομολογούνταν η ψηφιοποίηση των αρχείων των υποθηκοφυλακείων με σκοπό την πλήρη ψηφιοποίηση των συναλλαγών επί των ακινήτων.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα, ο σχεδιασμός δεν έλαβε υπόψη τον… ξενοδοχόδο που είναι η γραφειοκρατία και η υποστελέχωση, μια και οι περισσότεροι υπάλληλοι των υποθηκοφυλακείων αξιοποίησαν τη διάταξη που τους επιτρέπει, μόλις αυτά μετατραπούν σε Κτηματολογικά Γραφεία, να μεταταγούν σε άλλες υπηρεσίες του υπουργείου Δικαιοσύνης, ώστε να μη χάσουν τον τίτλο του δικαστικού υπαλλήλου και τα σχετικά προνόμια.

Αδειανά πουκάμισα

Σήμερα, από τα προαναφερόμενα 92 Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματά τους έχουν ανοίξει 66 και όπως λένε άνθρωποι που γνωρίζουν καλά το θέμα, η κατάσταση αντί να φτιάχνει χειροτερεύει…

Κατά μέσο όρο 8 στους 10 εργαζομένους έφυγαν, οι πράξεις συσσωρεύονται εδώ και χρόνια και ο χρόνος εξυπηρέτησης ιδιωτών και επαγγελματιών εκτοξεύτηκε. Ειδικότερα, κατά τις ίδιες πηγές, σε πολλά Γραφεία ιδίως της Αττικής (Αθήνα, Πειραιάς, Κορωπί, Περιστέρι, Γλυφάδα, Αγία Παρασκευή, Νέα Σμύρνη κ.α) χρειάζονται πάνω από έξι μήνες (σε ορισμένα μιλούν και για πάνω από ένα έτος) προκειμένου να μετατρέψουν μια πράξη, να πάρουν ένα πιστοποιητικό ή να διεκπεραιώσουν μια συναλλαγή για το ακίνητό τους.

Προκόπης Γιόγιακας

ot.gr

 

«Βραδιά του Ερευνητή» στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Την Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου, η μεγάλη γιορτή της έρευνας

Το ΕΜΠ ανοίγει τις πύλες του, για δέκατη συνεχή χρονιά, στο καθιερωμένο ραντεβού γνώσης

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) διοργανώνει, για δέκατη συνεχή χρονιά, την Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023, τη «Βραδιά του Ερευνητή», για όλα τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα της Αττικής. Από τις 17:00 (5:00 μ.μ.) μέχρι τις 22:00 (10:00 μ.μ.), στο ιστορικό κτίριο Αβέρωφ, του συγκροτήματος Πατησίων, οι επισκέπτες του, με έμφαση στους μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς, θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της έρευνας και της γνώσης μέσα από καινοτόμα επιστημονικά έργα, να γνωρίσουν από κοντά τους ερευνητές τους, αλλά και να συμμετάσχουν σε πλήθος πρωτότυπων δράσεων.

Η «Βραδιά του Ερευνητή» του ΕΜΠ στοχεύει στην ανάδειξη της ουσιαστικής συμβολής της πανεπιστημιακής έρευνας και του επιστημονικού δυναμικού στην ανάπτυξη της χώρας. Παράλληλα, η διεξαγωγή της εκδήλωσης συνδέεται άρρηκτα με την αξιοποίηση του Πολυτεχνείου Πατησίων για εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς, ως κόμβου διασύνδεσης του ΕΜΠ με την κοινωνία.

Η έναρξη της επίσημης εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του ΕΜΠ, Καθηγητή κ. Α. Μπουντουβή, ενώ θα απευθύνουν χαιρετισμούς οι Πρυτανικές Αρχές των πανεπιστημίων της Αθήνας, επίσημοι, προσκεκλημένοι και εκπρόσωποι των συνδιοργανωτών.

Κλιματική κρίση – Πράσινη & Ψηφιακή Μετάβαση – Αειφόρος Ανάπτυξη

Τα επιτεύγματα των ερευνητικών ομάδων του ΕΜΠ, των πανεπιστημίων της Αθήνας, ερευνητικών κέντρων, καθώς και νεοφυών επιχειρήσεων και τεχνοβλαστών, που θα παρουσιαστούν τη φετινή χρονιά, επικεντρώνονται και αναπτύσσονται πάνω στα κρίσιμα ζητήματα της κλιματικής κρίσης, της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και της αειφόρου ανάπτυξης.

Τη μουσική επιμέλεια της εκδήλωσης, για ακόμη μία χρονιά, έχουν αναλάβει η Ομάδα Κρουστών του μουσικού τμήματος του ΕΜΠ, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Βασίλη Βασιλάτου και η χορωδία του Μουσικού Τμήματος του ΕΜΠ, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου. Επίσης, ο Αθηναϊκός Θίασος Σκιών, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Άθου Δανέλλη, θα προσφέρει μια ξεχωριστή παράσταση του «Καραγκιόζη» για μικρούς και μεγάλους.

Διοργάνωση

Κάθε χρόνο περισσότεροι από δύο εκατομμύρια πολίτες σε πάνω από 350 ευρωπαϊκές πόλεις, σε 25 χώρες, μετέχουν στη «Βραδιά του Ερευνητή», μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (“European Researchers’ Night”) που στοχεύει στην εξοικείωση του κοινού με τον κόσμο της έρευνας και της επιστήμης. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συνδέεται και φέτος με την ευρωπαϊκή γιορτή της έρευνας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “MARIE – My Awesome Research is for Everyone!”, με επιστημονικά υπεύθυνη για το ΕΜΠ την Ομότιμη Καθηγήτρια, κα Αντωνία Μοροπούλου. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), ενώ συμμετέχει η Διεύθυνση Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων ΕΜΠ, το Γραφείο Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ και η Ελληνική Πλατφόρμα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην κατασκευή ΠΕΔΜΕΔΕ. Πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Δήμου Αθηναίων διά της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών και της Ανάπλασης Α.Ε., καθώς και ΕΠΙΣΕΥ, ΤΜΕΔΕ, ΟΒΙ, ΕΥΔΑΠ, ΟΦΥΠΕΚΑ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη «Βραδιά του Ερευνητή» μπορείτε να βρείτε στην επίσημη σελίδα της εκδήλωσης  https://www.ntua.gr/ntuaren/.

Χορηγοί της Βραδιάς είναι : ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΙΤΑΝ ΑΕ, ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΕΒΕ, EUROBANK ΑΕ, ΟΑΣΑ ΑΕ, ΣΤΑΣΥ ΑΕ, ΟΣΥ ΑΕ.

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=Ng0B_sQ3W-k

Το ΕΜΠ στο Καστελλόριζο, για δέκατη χρονιά η Βραδιά Ερευνητή

https://www.youtube.com/watch?v=AOvBNC7o_dg

Σημειώνεται ότι η είσοδος είναι δωρεάν και ελεύθερη στο κοινό, ενώ μπορείτε να παρακολουθήσετε και «ζωντανά» την εκδήλωση στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μέσα από τη σελίδα στο Facebook https://fb.watch/nazTCAT3Fq/

Αμεσες παρεμβάσεις του Δ. Τρικκαίων στις πληγείσες περιοχές – Ουσιαστική συνεργασία με το ΤΕΕ

Και στην περιοχή «γέφυρας Πάσχου» θα υλοποιήσει άμεσα παρεμβάσεις ο Δήμος Τρικκαίων μετά την πρόσφατη θεομηνία, για τη βελτίωση της κατάστασης. Το τόνισε ο Δήμαρχος Νίκος Σακκάς σε κατοίκους της περιοχής, που τον επισκέφθηκαν την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023 στο Δημαρχείο. Η συζήτηση έγινε σε ήρεμο κλίμα, με τον κ. Σακκά να απαντά στις ερωτήσεις των πληγέντων, για θέματα όπως η προϋπάρχουσα κατάσταση στην περιοχή, το πρωτοφανές φαινόμενο, οι παρεμβάσεις του Δήμου την ημέρα της θεομηνίας, οι αποκαταστάσεις – αποζημιώσεις.

Η διαλογική συζήτηση αφορούσε σε πτυχές του τρόπου παρέμβασης του Δήμου Τρικκαίων με έργα που είναι άμεσης προτεραιότητας και τα οποία, όπως και στην περιοχή της Μπάρας, ξεκινούν άμεσα. Εξάλλου, όπως τόνισε ο κ. Σακκάς, αυτές οι παρεμβάσεις θα επεκταθούν στο σύνολο των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο μέσα στα Τρίκαλα, με βάση σχεδιασμό και αποτύπωση της κατάστασης, όπως σε Μπάρα, γέφυρα Πάσχου, Φλαμούλι κ.α..

Με το ΤΕΕ

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που ήδη πήρε ο Δήμος Τρικκαίων για τη βελτίωση της κατάστασης, ειδικά σε πληγείσες περιοχές, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη εργασίας ανάμεσα στον αντιδήμαρχο Γ. Καταβούτα, τον πρόεδρο της ΝΕ Τρικάλων του ΤΕΕ κ. Απ. Μπαταβάνη και τη γραμματέα κ. Ε. Χατζούλη.
Η συνεργασία με τους πλέον αρμόδιους πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 20 Σεπτεμβρίου 2023 στα γραφεία του ΤΕΕ
Συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν
α) στη διαχείριση του πρόσφατου πλημμυρικού φαινομένου και των συνεπειών του στην περιοχή των Τρικάλων,
β) στις διαδικασίες πρόληψης για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής.

Εγινε αναλυτική συζήτηση για:
– τη διαδικασία καταγραφής ζημιών από κλιμάκια μηχανικών της ΔΑΕΦΚ, των υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων καθώς και εθελοντών μηχανικών του ΤΕΕ. Επισημάνθηκαν δυσλειτουργίες της διαδικασίας, με στόχο την άμεση επίλυσή τους.
– τη δυνατότητα σύστασης ομάδας μελετητών από το ΤΕΕ με εξειδίκευση σε υδραυλικά και αντιπλημμυρικά έργα. Η ομάδα θα συνδράμει στην κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης μελέτης αντιπλημμυρικής θωράκισης της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Τρικκαίων.

Πιστοποιητικά Νatura

Το ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, δημιούργησε νέα πλατφόρμα για την ανάρτηση των ορίων του εθνικού καταλόγου των προστατευόμενων περιοχών του ευρωπαικού οικολογικού δικτύου «Νatura2000» επί των ενιαίων χαρτογραφικών υποβάθρων του στο διαδίκτυο, σε εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α) ως ισχύει. Με τον τρόπο αυτό, όλοι, πολίτες και φορείς, έχουν πλέον άμεση πρόσβαση στη γεωγραφική θέση και στα όρια των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου «Νatura2000», σε εθνικό επίπεδο, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Πανόραμα Natura 2000.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης και έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού, σε εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α) ως ισχύει, με το οποίο βεβαιώνεται η εντός/εκτός ορίων μιας προστατευόμενης περιοχής θέση μιας συγκεκριμένης έκτασης ενδιαφέροντος ή γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ λειτουργούντος κτηματολογίου.

Με τη χρήση των εργαλείων της διαδικτυακής πλατφόρμας, μπορείτε εύκολα, απλά και γρήγορα να περιηγηθείτε στον γεωγραφικό χώρο, να εντοπίστε είτε την προστατευόμενη περιοχή που σας ενδιαφέρει είτε την έκταση ενδιαφέροντός σας, να την οριοθετείστε και να πληροφορηθείτε εάν αυτή εμπίπτει εντός ή εκτός μιας προστατευόμενης περιοχής.

Μπορείτε να αναζητήσετε την έκταση που σας ενδιαφέρει με τους εξής τρόπους:

 • Πληκτρολογώντας το ΚΑΕΚ Λειτουργούντος Κτηματολογίου, εφόσον έχει περαιωθεί η κτηματογράφηση στη συγκεκριμένη περιοχή,
 • Πληκτρολογώντας τις γεωγραφικές συντεταγμένες σε Ε.Γ.Σ.Α. ’87 της έκτασης που σας ενδιαφέρει, ή
 • Υποβάλλοντας ηλεκτρονικώς τα όρια της έκτασης ενδιαφέροντος υπό μορφή αρχείου ASCII, gml, ή DXF (κλειστή πολυγωνική δομή) ή σύμφωνα με το πρότυπο «shapefile» πολυγωνικής μορφής, με γεωαναφορά στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς.

Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας θα χρειαστείτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό ασφαλείας σας στο taxisnet (user name, password).

Εάν επιθυμείτε την λήψη του αρχείου των ορίων των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου «Natura2000», πατήστε εδώ: Λήψη

EIΣΟΔΟΣ

Φωτοβολταϊκά στη στέγη: Σύντομα οι επιδοτήσεις στους πρώτους δικαιούχους – Aλλαγές στον εξοπλισμό που τελικά θα εγκατασταθεί

Δρομολογείται λύση σε ένα από τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι ενδιαφερόμενοι στο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκή στη Στέγη», και το οποίο αφορά τις αποκλίσεις του εξοπλισμού που τελικά θα αποκτηθεί σε σχέση με αυτόν που δηλώθηκε στην αίτηση. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, θα υπάρξουν σχετικές αλλαγές στην πλατφόρμα pvstegi, ώστε τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης να μπορούν να οδηγούν σε μικρή μείωση της ισχύος, σε σχέση με το σύστημα που προβλεπόταν με την αίτηση.

Όπως έχει γράψει το energypress, σύμφωνα με την διαδικασία, ο εκάστοτε επενδυτής καταθέτει στο ΔΕΔΔΗΕ ένα φάκελο με τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης που θέλει κάνει (εξοπλισμό, τύπος και ισχύς πάνελ, τύπος και ισχύς μπαταρίας κλπ). Ωστόσο, η πλατφόρμα pvstegi δεν επιτρέπει την απόκλιση αυτών των χαρακτηριστικών με το τεχνικό «προφίλ» του εξοπλισμού που θα επιλεγεί τελικά, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει η όλη διαδικασία.

Όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς, η όποια απόκλιση είναι κάτι λογικό και θεμιτό καθώς από την κατάθεση του φακέλου έως την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού μεσολαβεί ένα εύλογο διάστημα, όπου ο εκάστοτε επενδυτής μπορεί να επιλέξει διαφορετικό εξοπλισμό και επομένως να προκύψουν ορισμένες αποκλίσεις. Για παράδειγμα, ένας επενδυτής επιλέγει μια διαφορετική μπαταρία ή πάνελ που η ισχύς τους είναι διαφορετική σε σχέση με την αρχική δήλωση του εξοπλισμού.

Με την αλλαγή που προωθείται, θα μπορούν να υπάρξουν τέτοιες αποκλίσεις, ωστόσο μόνο στην περίπτωση που οδηγούν σε μείωση της ισχύος του συστήματος – η έστω και μικρή αύξηση θα συνεχίσει να μην επιτρέπεται. Επίσης, η μείωση αυτή θα πρέπει να είναι οριακή – για παράδειγμα, της τάξης των 150 βατ, στην περίπτωση των πάνελ. Επομένως, αν π.χ. στη δήλωση προβλέπονταν πάνελ 10 κιλοβάτ, θα μπορεί κανείς να επιλέξει τελικά πάνελ ισχύος το λιγότερο 9,85 κιλοβάτ.

Την ίδια στιγμή, μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να ξεκινήσει η εκταμίευση επιδοτήσεων για τους πρώτους δικαιούχους. Έτσι, σε όσους ωφελούμενους έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος του φακέλου τους, σύντομα θα τους καταβληθεί το πόσο το οποίο έχει δεσμευθεί από τον προϋπολογισμό του προγράμματος.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι από τον έλεγχο των έως τώρα ολοκληρωμένων αιτήσεων, σχεδόν στο σύνολο των «φακέλων» έχουν ανακύψει προβλήματα – κυρίως λόγω έλλειψης κάποιων από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι υπεύθυνοι από τον ΔΕΔΔΗΕ (που «τρέχει» το πρόγραμμα) ενημερώνουν σχετικά τους ενδιαφερόμενους, ώστε να συμπληρώσουν τα έγγραφα τα οποία λείπουν.

Οι αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα ανέρχονται πλέον σε 10.000 περίπου. Επίσης, έχουν υποβληθεί επιπλέον 5.000 αιτήσεις σύνδεσης «μικρών» φωτοβολταϊκών για αυτοπαραγωγή, από ενδιαφερόμενους που δεν προτίθενται να διεκδικήσουν επιδότηση. Στη συντριπτική τους πλειονότητα, πρόκειται για οικιακά φωτοβολταϊκά χωρίς μπαταρία – τα οποία δεν είναι και επιλέξιμα για το πρόγραμμα, καθώς η ύπαρξη μονάδας αποθήκευσης αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση συστημάτων ιδιωτών.

energypress.gr

Γιατί φτιάχνουν τεχνητή λίμνη στην καρδιά της Αττικής

Το «πράσινο φως» για τα αντιπλημμυρικά έργα στον Κηφισό ποταμό, ο οποίος αποτελεί τον κυριότερο αποδέκτη ομβρίων υδάτων του Λεκανοπεδίου, έδωσε χθες η αρμόδια Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ). Έτσι, ανοίγει ο δρόμος ώστε  η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠΥΜΕ) να συντάξει τα τεύχη δημοπράτησης και να προχωρήσει με τον διαγωνισμό για την κατασκευή τους.

Τα έργα

Τα έργα, τα οποία είχαν παρουσιαστεί στο «Βήμα της Κυριακής» στις 17 Σεπτεμβρίου (https://www.tovima.gr/print/society/i-limni-pou-tha-sosei-tin-athina/), περιλαμβάνουν τη διευθέτηση δυο τμημάτων του Κηφισού _ «Τρεις Γέφυρες – Κόκκινος Μύλος» και «Κόκκινος Μύλος-Αττική Οδός» _ αλλά και την κατασκευή μιας λεκάνης ανάσχεσης πλημμυρικών απορροών, δηλαδή μιας «λίμνης», στην οποία θα συγκρατούνται για λίγες ώρες τα ύδατα, σε περίπτωση ακραίων βροχοπτώσεων, ώστε να διοχετεύονται σταδιακά στο κλειστό τμήμα του ποταμού (ρέει κάτω από την Εθνική Οδό από τις Τρεις Γέφυρες έως το Φάληρο). Στόχος είναι να περιοριστεί ο κίνδυνος για τις γύρω περιοχές από τις υπερχειλίσεις.

Κατά τη μελέτη του έργου, το μέγεθος της λίμνης υπολογίστηκε για μέγεθος βροχοπτώσεων που εμφανίζονται μια φορά κάθε 50 χρόνια (περίοδος επαναφοράς 50 ετών), κάθε 100 χρόνια και κάθε 1.000 χρόνια. Πάντως, με βάση τις βροχοπτώσεις που εμφανίζονται μια φορά κάθε 50 χρόνια η ποσότητα εκσκαφών για τη δημιουργία της, σε πρώτη φάση,  εκτιμάται περίπου στα  300.000 κυβικά μέτρα και το  βάθος της, στη μέγιστη στάθμη, θα φτάνει περίπου στα 15 μέτρα.  Η λίμνη χωροθετείται  παράλληλα με την Εθνική Οδό, στα δυτικά της, πάνω από τον κόμβο με την Αττική οδό, και εκτείνεται εντός των περιοχών Αχαρνών και Μεταμόρφωσης.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται την Απόφαση  Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων    (ΑΕΠΟ) που υπογράφει ο διευθυντής της ΔΙΠΑ κ. Κώστας Δημόπουλος, το έργο αποτελείται από τρία διακριτά μεταξύ τους τμήματα.

Η λίμνη ανάσχεσης

Το  τμήμα της  Λεκάνης Ανάσχεσης θα  περιλαμβάνει έργα σε τμήμα του ποταμού  μήκους 1.650 μέτρων το οποίο βρίσκεται σε φυσική κατάσταση. Με τα συγκεκριμένα έργα θα διευρυνθεί η υφιστάμενη λεκάνη ανάσχεσης για μείωση της πλημμυρικής παροχής αιχμής σημαντικών πλημμυρικών γεγονότων στα κατάντη τμήματα του ποταμού. Η λίμνη ανάσχεσης θα ταμιεύει νερό  μόνο για λίγες ώρες σε πλημμυρικά γεγονότα μεγάλης περιόδου επαναφοράς. Η επιφάνεια της λεκάνης ανάσχεσης για μείωση της πλημμυρικής παροχής αιχμής (για περίοδο επαναφοράς 50 ετών) έχει υπολογιστεί στα 106.000 m2.

Η λεκάνη ανάσχεσης θα λειτουργεί όταν η παροχή θα υπερβαίνει τα 168 κυβικά ανά δευτερόλεπτο (m3/s) ενώ για μικρότερες παροχές το σύστημα θα λειτουργεί όπως και  σήμερα. Στο έργο, μεταξύ άλλων,  προβλέπονται έργα ελέγχου ροής με κατακόρυφο τοιχίο το οποίο σφραγίζει την είσοδο από μια στάθμη και πάνω.  Η χρονική διάρκεια πλημμυρισμού της θα φτάνει τις 2 ώρες και 15 λεπτά.

Οι δύο διευθετήσεις επί του Κηφισού

Εκτός από τη λίμνη τα έργα θα περιλαμβάνει και δύο διευθετήσεις του ποταμού. Το 1ο τμήμα «Τρεις Γέφυρες – Κόκκινος Μύλος», μήκους  3,3 χιλιομέτρων θα περιλαμβάνει   έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα με τα οποία θα διευρυνθεί και θα τροποποιηθεί η   υφιστάμενη διατομή του ποταμού. Η νέα διατομή  θα παραμένει ανοικτή.

Το 2ο τμήμα «Κόκκινος Μύλος-Αττική Οδός», μήκους  2,15 χιλιομέτρων, θα περιλαμβάνει τα έργα διευθέτησης στην κοίτη του   Κηφισού, η οποία σε μεγάλο βαθμό βρίσκεται σε φυσική κατάσταση παρά τις πολυάριθμες επιβαρυντικές ανθρωπογενείς επεμβάσεις (π.χ. πλευρικοί τοίχοι από σκυρόδεμα στο όριο της κοίτης) καθώς και τα αντίστοιχα συνοδά έργα.  Για αυτό το τμήμα έχουν προταθεί έργα κυρίως από συρματοκιβώτια με τα οποία θα διευρυνθεί και θα τροποποιηθεί η υφιστάμενη διατομής του ποταμού σε μήκος 1,94 χιλιόμετρα, ενώ για 216,50 μέτρα δεν προβλέπονται έργα διευθέτησης.

Και τα τρία τρήματα των αντιπλημμυρικών έργων στον Κηφισό περιλαμβάνουν και συνοδά έργα όπως νέες  οδικές γέφυρες, πεζογέφυρες, μια υδατογέφυρα αγωγού ΕΥΔΑΠ (καθαίρεση υφιστάμενης και επανακατασκευή), αποκαταστάσεις οδών, πεζοδρομίων, δικτύων  και βλάστησης.

Συμβατότητες

Σύμφωνα με την ΑΕΠΟ τα έργα διευθέτησης και οριοθέτησης τμημάτων του   Κηφισού είναι συμβατά με το νέο ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας (ΡΣΑ) και με το θεσμικό πλαίσιο προστασίας του ποταμού, όπως επίσης και με το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής. Το  Σχέδιο Διαχείρισης για το  λεκανοπέδιο περιλαμβάνει 49 προγραμματιζόμενα έργα και προτάσεις έργων ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ). Πρόκειται για έργα κατασκευής δικτύων απορροής ομβρίων υδάτων, διευθετήσεις ρεμάτων και άλλα αντιπλημμυρικά έργα.

Εντός της περιοχής του έργου δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες οικολογικά ευαίσθητες – προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Φύση 2000 (Natura 2000), περιοχές που να έχουν χαρακτηριστεί ως Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ), Καταφύγια Άγριας Ζωής και Υγρότοποι.

Θα απαιτηθούν ωστόσο τροποποιήσεις των  πολεοδομικών σχεδίων. Κι αυτό διότι   το συνολικό έργο  είναι συμβατό με τις προβλέψεις των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) στην περιοχή, εκτός από το ρυμοτομικό σχέδιο της Νέας Χαλκηδόνας στο σημείο  της γέφυρας Κηφισού και του κόμβου Παλαμά που αναπτύσσεται σε χώρο χαρακτηρισμένο   παιδική  χαρά  και του πολεοδομικού σχεδίου Αχαρνών  όπου τα έργα αναπτύσσονται εντός παραρεμάτιων τμημάτων του πολεοδομικού σχεδίου Χαμόμυλου –Λυκότρυπας.

Στη ζώνη επιρροής του έργου δεν βρίσκονται κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι. Εντοπίζεται όμως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς (υδραγωγείο μεταβυζαντινής περιόδου) το οποίο   θα πρέπει να προστατευθεί και να αναδειχθεί.

Μάχη Τράτσα

ot.gr

Η Γεωπύλη INSPIRE του Ελληνικού Κτηματολογίου συμπλήρωσε τρία χρόνια λειτουργίας

​Τρία (3) χρόνια συμπληρώνονται, σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου 2023, από την ημέρα που τέθηκε σε λειτουργία η Γεωπύλη INSPIRE του Ελληνικού Κτηματολογίου για το ευρύ κοινό. Η εν λόγω Γεωπύλη δημιουργήθηκε με σκοπό την εναρμόνιση των δεδομένων αρμοδιότητας του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» με τις απαιτήσεις της Οδηγίας INSPIRE (2007/2/ΕΚ).

Η Γεωπύλη INSPIRE παρέχει, βάσει των απαιτήσεων συμβατότητας και κανόνων εφαρμογής που ορίζει η παραπάνω Οδηγία, τη δυνατότητα στους χρήστες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να αναζητούν και να χρησιμοποιούν τα γεωχωρικά δεδομένα του Ελληνικού Κτηματολογίου. Συγκεκριμένα, να μπορούν να βλέπουν τα δεδομένα, να τα εντάσσουν στις εφαρμογές τους, να ενημερώνονται για τους όρους χρήσης τους και να τα τηλεφορτώνουν (download) 24 ώρες τη μέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Τέτοιου είδους δεδομένα, που φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή στη Γεωπύλη INSPIRE, είναι:

οι κτηματολογικοί χάρτες των περιοχών λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου
οι κτηματολογικές ενότητες
οι κτηματολογικοί τομείς
τα διοικητικά όρια των τοπικών δήμων και κοινοτήτων (σύμφωνα με την κτηματογράφηση)
και τα στοιχεία του γεωδαιτικού και χαρτογραφικού συστήματος της χώρας.

Η Γεωπύλη, η οποία αναπτύχθηκε με συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία» 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020), εξυπηρετεί περίπου 20.000 «συνδέσεις» την εβδομάδα, δηλαδή, περίπου 3.000 «συνδέσεις» την ημέρα. Συνολικά, κατά τη διάρκεια των τριών χρόνων λειτουργίας της, έχει εξυπηρετήσει πάνω από τρία εκατομμύρια αιτήματα.

Η χρήση της βρίσκει εφαρμογή σε δεκάδες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα καθημερινά, από τις πιο απλές, όπως ο εντοπισμός ενός ακινήτου, έως τις πιο σύνθετες, όπως η διενέργεια μελετών ή ερευνητικών έργων που χρειάζονται πρόσβαση στα γεωχωρικά δεδομένα του κτηματολογίου.

Επιπροσθέτως, με την ανάπτυξή της και τη θέση της σε λειτουργία, η Γεωπύλη έχει συμβάλει στην εμπρόθεσμη κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Οδηγία 2007/2/2007 – INSPIRE όσον αφορά στη θεματική κατηγορία των κτηματολογικών στοιχείων.

Σημειώνεται ότι εκτός από τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία, τα οποία ενημερώνονται σε τακτική βάση, η Γεωπύλη θα μπορούσε να εμπλουτιστεί και με επιπλέον γεωχωρικά δεδομένα που δημιουργούνται είτε μέσω της διαδικασίας σύνταξης και λειτουργίας του Κτηματολογίου, είτε μέσω άλλων δράσεων του Κτηματολογίου, αυξάνοντας έτσι, συστηματικά, το πλήθος των στοιχείων που είναι διαθέσιμα για στους χρήστες. Mε τον τρόπο αυτό, η Γεωπύλη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένας κεντρικός πυλώνας πρόσβασης χρηστών στα βασικά χαρτογραφικά και κτηματολογικά στοιχεία της χώρας, μέρος των οποίων υπάγεται στα «δεδομένα υψηλής αξίας» για τη χώρα.

Η εξέλιξη αυτή, όχι απλώς θα συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών σε βασικά γεωχωρικά δεδομένα, αλλά θα συντελέσει και στην ανάπτυξη της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Δεδομένων της χώρας (ΕΥΓΕΠ), που αποτελεί στόχο για την Ελληνική Πολιτεία εδώ και πολλά χρόνια.

newmoney.gr

Εφαρμογή νέων τεχνολογιών ξύλου στον τομέα της κατασκευής κτιρίων

Την Πέμπτη διεξήχθη στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ/ΤΔΜ στην Κοζάνη η επιστημονική εσπερίδα με θέμα την εφαρμογή νέων τεχνολογιών ξύλου στον τομέα της κατασκευής κτιρίων, την οποία διοργάνωσε το Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του ΤΕΕ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Στην εκδήλωση, την οποία παρακολούθησαν αρκετά μέλη του Τμήματος, ο κος Νταλός Γιώργος, Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού και Διευθυντής του Ινστιτούτου Ξύλου Επίπλου & Ξύλινης Συσκευασίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, παρουσίασε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χρήσης του ξύλου, τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που πρέπει να συνοδεύουν τα προϊόντα ξυλείας από την παραγωγή μέχρι τη χρήση και τις προοπτικές χρήσης του ξύλου στις κατασκευές.


Ο κος Νινίκος Κώστας, ΕΔΙΠ του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού και συνεργάτης του Ινστιτούτου Ξύλου Επίπλου & Ξύλινης Συσκευασίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναφέρθηκε σε περιπτώσεις εφαρμογής νέων τεχνολογιών ξύλου στον τομέα της κατασκευής ξύλινων κτιρίων, όπως είναι η επιτακτικότητα που δημιουργείται για στέγαση ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη, εξαιτίας φυσικών καταστροφών. Παρουσίασε επίσης το πρόγραμμα HOPE (sustainable modular houses for people in need) που σχετίζεται με την περίπτωση αυτή καθώς και τους σκοπούς και τα παραδοτέα του Προγράμματος.

Τέλος, παρουσίασε τον τρόπο κατασκευής αρθρωτών μικρών οικιών και τα γενικά πλεονεκτήματα των ξύλινων κατασκευών, όπως είναι η ταχύτητα κατασκευής, η οικονομία σε βάθος χρόνου από την εξοικονόμηση ενέργειας σε ψύξη και θέρμανση, η αντοχή στον σεισμό και στη φωτιά (παρά την αντίθετη αντίληψη που λανθασμένα έχει επικρατήσει) και η ασφάλεια και κάλεσε τους μηχανικούς που παρακολούθησαν την εσπερίδα να έρθουν σε επαφή με το ξύλο και με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο, να μάθουν περισσότερα και να αρχίσουν να το χρησιμοποιούν άφοβα, ως δομικό υλικό.

 

Ο κος Σπύρος Μητσάκος, εκπρόσωπος της εταιρείας Rothoblaas, που ειδικεύεται στην κατασκευή κτιρίων από ξύλο, παρουσίασε τις εφαρμογές και χρήσεις σύγχρονων υλικών για την κατασκευή ξύλινων σπιτιών, τις διαδικασίες παραγωγής των προϊόντων ξυλείας, τις ιδιότητες του ξύλου σε σύγκριση με τα πιο διαδεδομένα οικοδομικά υλικά (αντίσταση στη φωτιά, ενεργειακή απόδοση, κόστος ενέργειας παραγωγής, κόστος χρήσης, κ.α.).

Στη συζήτηση που ακολούθησε αναλύθηκε περαιτέρω η χρήση του ξύλου, ο χρόνος κατασκευής των ξύλινων κατασκευών, η δυνατότητα κατασκευής κτιρίων μεγάλης κλίμακας και παρουσιάστηκαν φωτογραφίες από περιπτώσεις κατασκευής πολυόροφων κτιρίων με αποκλειστική χρήση του ξύλου.

 

Προσλήψεις 3 μηχανικών στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στα πλαίσια του έργου: «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 3 άτομα για χρονικό διάστημα 36 μηνών.

Ειδικότητες

 • ΠΕ Μηχανικών / ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – 1 θέση
 • ΠΕ Μηχανικών / ΠΕ Αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών – 1 θέση
 • ΠΕ Μηχανικών / ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών – 1 θέση

Αμοιβή

Η αναγραφόμενη αμοιβή ανά άτομο ορίζεται στα 85.500 ευρώ.

Υποβολή αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

– Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας 3, ΤΚ 841 00, Ερμούπολη, Σύρος, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων υπόψιν κ. Αναστάσιου Κόκκορη (τηλ. επικοινωνίας: 22813 62705).

Η λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι τελικώς η Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 13.00 (μετάθεση της λήξης σε εργάσιμη ημέρα).

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ

cyclades24.gr

Επικίνδυνα 12.761 κτίρια – Τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων που κάνουν μηχανικοί στη Θεσσαλία

Το πρωτοφανές μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η θεομηνία «Daniel» αποκαλύπτουν οι έλεγχοι από τα συνεργεία των πολιτικών μηχανικών της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σύμφωνα με στοιχεία των αυτοψιών που δημοσιεύει η Realnews, σε 194 κοινότητες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας (Φθιώτιδα και Εύβοια) μικρότερες ή μεγαλύτερες ζημιές έχει υποστεί το 96,1% των κτιρίων που είχαν ελεγχθεί μέχρι την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου. Συνολικά, οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει προβλήματα σε 12.761 από τα 13.272 κτίρια που ελέγχθηκαν, στα οποία περιλαμβάνονται κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι, ιεροί ναοί, δημόσιες υπηρεσίες, επαγγελματικοί χώροι, στάβλοι και αποθήκες.

Ενδεικτικά της κατάστασης που επικρατεί πλέον στη Θεσσαλία είναι και τα αποτελέσματα των μέχρι στιγμής επανελέγχων. Από τα 975 κτίρια στα οποία οι μηχανικοί έχουν προλάβει να πραγματοποιήσουν και δεύτερη αυτοψία, τα 252, δηλαδή το 25,8%, έχουν χαρακτηριστεί ως «κόκκινα» και θα πρέπει να κατεδαφιστούν.

Οι επιπτώσεις των πλημμυρών στη στατικότητα των κτιρίων έχουν ήδη επισημανθεί από τους ειδικούς, οι οποίοι μιλούν για το «φαινόμενο της υποσκαφής», δηλαδή τον εκφυλισμό που έχουν υποστεί τα θεμέλια των κτιρίων αλλά και το έδαφος πάνω στο οποίο εδράζονται.

Μιλώντας στην «R» διακεκριμένοι επιστήμονες του κλάδου των κατασκευών και της Αντισεισμικής Προστασίας επισημαίνουν πως χιλιάδες σπίτια πρέπει να εγκαταλειφθούν ή και να γκρεμιστούν. Τονίζουν ακόμα πως οι κανονισμοί δόμησης στην περιοχή θα πρέπει να τροποποιηθούν, ώστε να προβλέπουν την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων.

Δημήτρης Παπανικολάου, Καθηγητής Δυναμικήςκαι Τεκτονικής Γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών: «Ακατάλληλες κατασκευές»

«Τυπικά, όλες οι κατηγορίες κατασκευών έχουν πρόβλημα. Τα πλινθόκτιστα κτίρια θα πρέπει να κατεδαφιστούν, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις μεικτές κατασκευές, που ξεκίνησαν με πέτρες και τούβλα, με προσθήκες μπετόν και δοκαριών, καθώς η ανομοιογένεια στην κατασκευή τους τις καθιστά ακατάλληλες. Αυτή η κατηγορία αφορά μεγάλο αριθμό κατασκευών. Στα σύγχρονα κτίρια δεν μιλάμε για κατεδάφιση αλλά για έλεγχο όσον αφορά τη στατικότητά τους, κυρίως σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά τα θεμέλια και το έδαφος και ο δεύτερος αφορά τη διάβρωση του οπλισμένου σκυροδέματος που οδηγεί σε καταστροφή της ανθεκτικής ικανότητας του φέροντος οπλισμού. Τα εδάφη στη Θεσσαλία ποικίλλουν. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι αμμώδη χαλαρά και άλλες περιπτώσεις που είναι συμπαγή αργιλικά. Oλοι οι πολιτικοί μηχανικοί έχουν τη γνώση, αλλά τόσο στις περιπτώσεις των σεισμών όσο και σε αυτή της πλημμύρας απαιτούνται εξειδικευμένοι ελεγκτές με σεμινάρια και ειδικές τεχνικές οδηγίες».

Κώστας Σπυράκος, Καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: «Τροποποίηση κανονισμών»

«Οσα σπίτια είναι κατασκευασμένα από τοιχοποιία ή πλινθόκτιστα έχουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα, ενώ σχεδόν όλα θα έχουν προβλήματα στατικότητας από τη θεμελίωσή τους λόγω υποσκαφής. Οι κατασκευές που έχουν χάσει τη στέγη τους και είναι από τοιχοποιία κινδυνεύουν ακόμη περισσότερο, διότι το νερό ξεπλένει το κονίαμα και πρακτικά η τοιχοποιία χάνει παντελώς την αντοχή της. Αυτές οι οποίες είναι από πλινθοδομή χάνουν παντελώς την αντοχή τους και κινδυνεύουν περισσότερο, καθώς έχουν παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο νερό. Υπάρχουν πολλά στην περιοχή και ήδη πολλά έχουν καταρρεύσει. Ωστόσο, δεν πρέπει να ληφθούν αποφάσεις συνολικής εγκατάλειψης οικισμού, εάν δεν γίνουν πρώτα οι έλεγχοι. Υπάρχει και το θέμα μορφολογίας, της ιστορίας των χωριών αυτών, που αν εγκαταλειφθούν θα χάσει πλέον το χρώμα της η περιοχή. Οποιαδήποτε επέμβαση ή έργο πραγματοποιηθεί στο μέλλον πρέπει να λάβει υπόψη του τις νέες παραμέτρους. Οπως με τους σεισμούς, όπου πριν από το 1985 τις οικοδομές μας τις μελετούσαμε στο 25% των σεισμικών αντοχών που τις μελετάμε σήμερα, αντίστοιχα θα πρέπει να τροποποιηθούν και οι προδιαγραφές για τον σχεδιασμό οποιουδήποτε τεχνικού έργου, συμπεριλαμβανομένων και των κατοικιών, λόγω των ακραίων φαινομένων που πλέον έχουν μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση από αυτή που μέχρι τώρα θεωρούσαμε».

Γεράσιμος Παπαδόπουλος, Σεισμολόγος, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου: «Ταχεία και προσεκτική αυτοψία»

«H πρόσφατη πλημμύρα που έπληξε τη Θεσσαλία προκάλεσε τεράστια προβλήματα και στις υποδομές. Καθημερινά αναδεικνύονται νέα προβλήματα. Ενα από αυτά είναι η υπονόμευση ή και οι βλάβες που έχουν υποστεί τα κτίρια της περιοχής από την πλημμύρα. Η πλειονότητα των κτιρίων είναι κατοικίες, αλλά υπάρχουν και άλλα, όπως αποθήκες, μονάδες παραγωγής και καταστήματα. Τα κτίρια αυτά βρέθηκαν ή βρίσκονται ακόμη μέσα στο νερό και στη λάσπη επί αρκετές ημέρες. Ηδη, μεταδόθηκαν εικόνες από την κατάρρευση κάποιων κτιρίων. Οι περισσότερες οικοδομές στην περιοχή δεν έχουν κατασκευαστεί με αντισεισμικό κανονισμό ή τουλάχιστον με σύγχρονο κανονισμό. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις συνθήκες της πλημμύρας που τα έπληξαν. Το σημαντικό ζήτημα που αναδύεται είναι η στατική επάρκεια και η γενικότερη κατάστασή τους, προκειμένου να εξακολουθήσει η χρήση τους μετά την οριστική απόσυρση των υδάτων. Συνεπώς, επιβάλλεται η ταχεία και προσεκτική αυτοψία από κλιμάκια μηχανικών που είναι οι αρμόδιοι να τα χαρακτηρίσουν ως προς την κατάστασή τους και τη δυνατότητα χρήσης τους μετά την πλημμύρα».

«Εσπασαν τέσσερα αναχώματα σε Καρδίτσα και Λάρισα»

Νέες καταγγελίες για τις ενέργειες των δήμων και της περιφέρειας περιλαμβάνονται στη μήνυση που κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

Η πρωτοφανής σε μέγεθος κακοκαιρία «Daniel», η γεωμορφολογία των περιοχών, αλλά και οι ανθρώπινες παρεμβάσεις φαίνεται ότι συνετέλεσαν στην απίστευτη καταστροφή που σημειώθηκε στον Θεσσαλικό Κάμπο. Την περασμένη Πέμπτη, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατατέθηκε η πρώτη μήνυση πλημμυροπαθών.

Ειδικότερα, ο δικηγόρος Γιώργος Μπαρτζώκης εκπροσωπώντας, όπως σημειώνει, 30 κατοίκους του χωριού Φαρκαδόνα Τρικάλων που βούλιαξε στις λάσπες, κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου που διέπραξε ως φυσικός ή ηθικός αυτουργός ποινικά αδικήματα τα οποία οδήγησαν στις τραγικές επιπτώσεις της πλημμύρας στην κεντρική Ελλάδα. Στη μηνυτήρια αναφορά στοχοποιεί τους δήμους σε Λάρισα και Καρδίτσα καθώς και την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τις ενέργειές τους τις κρίσιμες ώρες και συγκεκριμένα για την απόφαση να σπάσουν αναχώματα, προκειμένου οι ποταμοί να αποσυμφορηθούν από τα νερά και να προστατευθούν οι μεγάλες πόλεις. «Εσπασαν τέσσερα αναχώματα σε Καρδίτσα και Λάρισα», τονίζεται στη μήνυση στην οποία υποστηρίζεται ότι αυτές οι ενέργειες είχαν ως αποτέλεσμα να πνιγούν τα χωριά του Θεσσαλικού Κάμπου.

Μάρτυρας-«κλειδί» στην υπόθεση αναμένεται να είναι ο χωματουργός από τον Παλαμά Καρδίτσας, o οποίος ανέλαβε να σπάσει τα αναχώματα. Οπως περιγράφεται στη μήνυση, ο χωματουργός δήλωσε ότι η Αντιπεριφέρεια Καρδίτσας, με εντολή του περιφερειάρχη Θεσσαλίας και του δημάρχου Παλαμά, πήρε την απόφαση να σπάσουν τα αναχώματα στον Καράμπαλη ποταμό, στον Ενιπέα, καθώς και το ανάχωμα Μαυρομάτη. Ο χειριστής του χωματουργικού μηχανήματος επικοινώνησε με τον δικηγόρο και κατήγγειλε μια σειρά παρανομιών, προσκομίζοντας φωτογραφίες και άλλο αποδεικτικό υλικό, όπως σημειώνεται στη μήνυση. «Ζητάμε ευθύνες από την τοπική αυτοδιοίκηση στη Θεσσαλία. Στη μήνυσή μας έχουμε συμπεριλάβει στοιχεία, φωτογραφία και έγγραφα που μας χορήγησε ο φυσικός αυτουργός του σπασίματος των αναχωμάτων. Ισχυρίζεται ότι εκτελούσε εντολές ανωτέρων. Του έδωσαν αυτή την εντολή, διότι ήθελαν να αποσυμφορήσουν τα νερά που πήγαιναν προς την Καρδίτσα. Ομως με αυτή την τομή, τα νερά κατευθύνθηκαν στα χωριά του Κάμπου τα οποία και πλημμύρισαν», δηλώνει στη Realnews ο δικηγόρος Γ. Μπαρτζώκης.

Η Γυρτώνη

Μια ανάλογη ενέργεια είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν η Εθνική Οδός και χωριά γύρω από τη Λάρισα, σύμφωνα με τη μήνυση. «Εμφανίστηκε ο κοινοτάρχης Φαλάνης και δήλωσε ότι έσπασε το ανάχωμα της Γυρτώνης, μετά από μια άτυπη σύσκεψη με εμπλεκόμενους βουλευτές της Λάρισας και τοπικούς παράγοντες, χωρίς πρακτικά, για να μην πλημμυρίσει η Φαλάνη και για να φύγουν τα νερά προς Ευαγγελισμό και Συκούριο. Το αποτέλεσμα ήταν να πλημμυρίσει η Εθνική Οδός Λάρισας – Θεσσαλονίκης ακριβώς στο ύψος της Γυρτώνης και φυσικά και η ίδια η Φαλάνη. Μάλιστα, τα νερά μετά το σπάσιμο του αναχώματος ήταν τόσο δυνατά, που ενωθήκαν με την τεχνητή λίμνη Κάρλα και δημιούργησαν ένα ενιαίο υδάτινο μέτωπο, ασυνήθιστο για την ευρύτερη περιοχή», σημειώνεται χαρακτηριστικά στη μήνυση.

«Επειδή όλα τα ανωτέρω συνιστούν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση αδικημάτων, όπως ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης περιουσίας, επικίνδυνη παρέμβαση στην κυκλοφορία οχημάτων, παρακώλυση συγκοινωνιών και άλλες, μηνύουμε όποιον έχει ευθύνες με πράξεις ή παραλείψεις από τους ανωτέρω ή και τρίτους εμπλεκομένους, κατά τον βαθμό που θα ορίσει η έρευνά σας και των αρμόδιων εισαγγελιών και ζητούμε την άσκηση ποινικών διώξεων», κλείνει η μηνυτήρια αναφορά, στην οποία κατονομάζονται τρεις συγκεκριμένοι μάρτυρες, κάτοικοι Φαρκαδόνας, προκειμένου να συνεισφέρουν στοιχεία στην υπόθεση.

Τα αντλιοστάσια

Στο φως έρχονται και καταγγελίες ότι δεν λειτούργησαν τα αντλιοστάσια. Κάτοικοι της Καρδίτσας τονίζουν ότι δόθηκε εντολή να κοπεί το ρεύμα, με αποτέλεσμα τα αντλιοστάσια να τεθούν εκτός λειτουργίας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, έτσι πλημμύρισε και η Ιτέα Καρδίτσας, καθώς το αντλιοστάσιο δεν λειτούργησε, με αποτέλεσμα να ξεχειλίσει ο ποταμός. «Ο φυσικός αυτουργός μάς δήλωσε ότι τα αντλιοστάσια δεν λειτουργούσαν και αυτό επιβάρυνε την όλη κατάσταση της πλημμύρας», τονίζει ο δικηγόρος Γ. Μπαρτζώκης, επισημαίνοντας όμως ότι οι καταγγελίες αυτές δεν έχουν πάρει ακόμα τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

real.gr

Προς αναβολή η ρύθμιση για την εκτός σχεδίου δόμηση λόγω των πλημμυρών στη Θεσσαλία

Προς αναβολή οδεύει η ρύθμιση για την εκτός σχεδίου δόμηση λόγω των πλημμυρών στη Θεσσαλία.

Η δεύτερη απόφαση (992/2023) εκδόθηκε στις αρχές Ιουνίου και αφορά σε ακύρωση οικοδομικής άδειας για αποθήκη στη Χαλκίδα. Και σε αυτή το ΣτΕ αναφέρει την υφιστάμενη νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση. Προσθέτει, δε, αυτή πρέπει να συμβαδίζει με τη νομοθεσία για το περιβάλλον, τη χωροταξία και τις αρχαιότητες, και επισημαίνει ότι οι νόμοι μπορεί να είναι σύμφωνοι με το Σύνταγμα, μόνο εάν ακολουθούνται από επιστημονική μελέτη για τις επιπτώσεις τους. Αρχικά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατήργησε τις παρεκκλίσεις για την αρτιότητα, οπότε πλέον έχτιζε κάποιος μόνο σε έκταση τεσσάρων στρεμμάτων και πλέον. Τελευταία όμως το Συμβούλιο της Επικρατείας, με σειρά αποφάσεων, αντίθετων με όσα δέχονταν μέχρι τώρα, αποφάσισε ότι ούτε η αρτιότητα ούτε η πρόσβαση σε δρόμο είναι αρκετές για να χτίσει κανείς. Ζητά πλέον αυστηρούς όρους για την αρτιότητα και ακόμη πιο αυστηρούς για το τι είναι δρόμος.

Οι αποφάσεις του ΣτΕ

Το θέμα της εκτός σχεδίου δόμησης, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ηδη 12 περιβαλλοντικές οργανώσεις (ΕΛΛΕΤ, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, WWF, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Greenpeace, Αρκτούρος, Αρχέλων, Medasset, Καλλιστώ, ΑΝΙΜΑ, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης) εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση στην οποία αναφέρουν ότι η “ελληνική επικράτεια βιώνει μια σειρά από πρωτόγνωρες διαδοχικές καταστροφές. Η ελληνική φύση υποφέρει από τα 1,6 εκατομμύρια στρέμματα καμένης δασικής έκτασης και τις πρόσφατες εκτεταμένες πλημμύρες. Οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και υποδομές αναδεικνύουν με τραγικό τρόπο την ανάγκη για δραστικές αλλαγές στον τρόπο που προστατεύουμε και διαχειριζόμαστε το περιβάλλον”.

Η εκτός σχεδίου δόμηση αποτελεί μια ελληνική ιδιαιτερότητα άγνωστη στα ευρωπαϊκά κράτη. Φαίνεται όμως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να ανέχεται τη συνεχή καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος μέσω διαφόρων μικροπολιτικών εξυπηρετήσεων με εγκληματική αδιαφορία. Τονίζεται ότι η ελληνική φύση αποτελεί στυλοβάτη της αειφόρου ανάπτυξης και απειλείται με ολέθριες συνέπειες. Επιπρόσθετα, είναι σαφές ότι η εκτός σχεδίου δόμηση, εκτός από την περιβαλλοντική υποβάθμιση που προκαλεί, αυξάνει και την τρωτότητα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος σε φυσικές καταστροφές και γενικότερα στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Η δραστική διασφάλιση του φυσικού πλούτου της χώρας προϋποθέτει τον άμεσο και δραστικό περιορισμό της δόμησης εκτός σχεδίου, σε συμμόρφωση και με τις αποφάσεις του ΣτΕ. Μέχρι την ολοκλήρωση των Ειδικών και Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, απαιτείται η έκδοση οδηγιών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς τους μελετητές και επιβλέποντες των παραπάνω σχεδίων, οι οποίες θα προσδιορίζουν με σαφήνεια και μεθοδικότητα την ανάγκη προστασίας του τοπίου, της φύσης και της αγροτικής γης, αλλά θα δίνουν επίσης έμφαση στα ζητήματα μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική κρίση και αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών.

Να σημειωθεί ότι οι εισηγήσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι η υιοθέτηση μία μεταβατικής περιόδου 4ετίας – 5ετίας, μέχρι να ολοκληρωθεί ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός της χώρας.

capital.gr

Ψηλά κτίρια: Στο «μικροσκόπιο» του ΥΠΕΝ τα «μπόνους» δόμησης

Στο «μικροσκόπιο» βάζει το επιτελείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) τα  «μπόνους» δόμησης στα ύψη και στον όγκο των κτιρίων που προβλέπει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ – ν. 4067/2012), καθώς πλησιάζει η ώρα των αποφάσεων από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Ειδικότερα, ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης συγκρότησε ειδική ομάδα εργασίας προκειμένου να επανεξετάσει τα πολεοδομικά κίνητρα που δίνει ο ΝΟΚ.

Μπόνους δόμησης

Στόχος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου είναι να προετοιμαστεί εγκαίρως …διά παν ενδεχόμενο, ενόψει των αποφάσεων του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου που αναμένονται το επόμενο διάστημα. Από την περασμένη άνοιξη, είχαν αρχίσει να πέφτουν …βροχή οι προσφυγές ακυρώσεως οικοδομικών αδειών (μπορεί να ξεπερνούν και τις 50)   τόσο στο ΣτΕ, όσο και στα διοικητικά εφετεία, για  κτίρια στην Αθήνα που κάνουν χρήση των «μπόνους» δόμησης που δίνει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (4067/2012), αυξάνοντας (συχνά διπλασιάζοντας) τα ύψη τους.

Επίσης, έχει κατατεθεί από την Ελληνική Εταιρεία (ΕΛΛΕΤ) προσφυγή ακυρώσεως της απόφασης του υφυπουργού Περιβάλλοντος κ. Νίκου Ταγαρά, με την οποία πετούσε το …μπαλάκι στις Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) να χορηγούν οικοδομικές άδειες στην Αθήνα με ύψη συναρτώμενα προς τους συντελεστές δόμησης όπως ορίζει ο ΝΟΚ, ακόμη και στην Αθήνα, παρακάμπτοντας σειρά πρόσφατων αποφάσεων του ΣτΕ.

Ομάδα εργασίας

Στην Ομάδα Εργασίας θα συμμετέχουν υπάλληλοι των Διευθύνσεων  Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών, Αδειοδοτήσεων και  Νομοθετικού Έργου και της Γενικής Γραμματείας  Χωρικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ,  εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) καθώς και δήμων της Αττικής, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και  του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών / Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων). Στις  προτεραιότητές της  συνίστανται η ανάλυση της αποτελεσματικότητας εφαρμογής των υφιστάμενων κριτηρίων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, η  επανεξέταση των   προϋποθέσεων εφαρμογής τους ενώ θα πρέπει έως τα τέλη Δεκεμβρίου να προτείνει και τη θέσπιση  νέων κριτηρίων ή την αντικατάσταση  των υφιστάμενων.

Τι ισχύει

Σήμερα ο ΝΟΚ δίνει δικαίωμα έξτρα δόμησης με αντάλλαγμα τη μείωση του επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης οικοπέδου ή της κάλυψης σε συνδυασμό με απόσυρση κτιρίου ή με απόδοση τμήματος για κοινή δημόσια χρήση κλπ. σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η ανέγερση ψηλών κτιρίων κάνοντας χρήση των μπόνους δόμησης του ΝΟΚ τείνει να αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση.

Τα κίνητρα

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας θα επανεξετάσουν τα άρθρα 10, 15 και 25 του ΝΟΚ τα οποία δίνουν κίνητρα για  προσαύξησης του συντελεστή δόμησης ή και του ύψους ενός κτιρίου με την εισαγωγή φιλοπεριβαλλοντικών χαρακτηριστικών κατά τη δόμησή του  και του άρθρου 19, βάσει του οποίου μπορεί μια κατασκευή να πάρει «μπόνους» ύψους, υπό την προϋπόθεση κατασκευής φυτεμένου δώματος. Έτσι, το ΥΠΕΝ θα είναι έτοιμο στην περίπτωση που οι  αιτήσεις ακύρωσης γίνουν δεκτές, μια εξέλιξη που θα φέρει καταλυτικές αλλαγές για τη δόμηση στο σύνολο της χώρας.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, τον περασμένο Μάιο, πριν τις βουλευτικές εκλογές,  το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)  είχε αποφασίσει ομόφωνα _ έπειτα από σχετική εισήγηση του τότε προέδρου της και νυν υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημητρίου Παπαστεργίου _   να απαιτήσει την άμεση αναστολή εφαρμογής συνολικά των πολεοδομικών κινήτρων του ΝΟΚ, ζητώντας άμεση νομοθέτηση ώστε όλες οι περιοχές «αποκλειστικής κατοικίας» και εκείνες με ιδιαίτερα πολεοδομικά χαρακτηριστικά να συμπεριληφθούν στα άρθρο 120 του τελευταίου νόμου που είχε ψηφιστεί  πριν το κλείσιμο της Βουλής (ν. 5043/2023).

Ουσιαστικά, απαιτούσαν  τη συμπερίληψη όλων των «ευαίσθητων» αστικών περιοχών στη ρύθμιση με την οποία το τότε επιτελείο του ΥΠΕΝ είχε καταργήσει τα «μπόνους» δόμησης του ΝΟΚ σε τρεις κηπουπόλεις της Αττικής (του Παλαιού Ψυχικού, της Φιλοθέης και της Εκάλης).

Μάχη Τράτσα

ot.gr

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τον 7ο κύκλο του προγράμματος «Μηχανικοί στην Πράξη»

Το επιτυχημένο πρόγραμμα έμμισθης πρακτικής εργασίας «Μηχανικοί στην Πράξη» ξεκινά τον 7ο κύκλο του και καλεί νέες και νέους απόφοιτους Μηχανικούς να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους ζωή στη MYTILINEOS.

Από το 2014 που ξεκίνησε το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα, αναγνωρίζεται ως θεσμός, καθώς εκατοντάδες μηχανικοί έκαναν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία και δεξιότητες.

Η MYTILINEOS καλεί και φέτος νέες και νέους Μηχανικούς να πάρουν μέρος στη διαδικασία επιλογής, ώστε να εργαστούν για ένα χρόνο σε συναρπαστικά projects στους δύο επιχειρηματικούς κλάδους, στις θυγατρικές ή στις Κεντρικές Λειτουργίες και Υπηρεσίες της εταιρείας:

• Κλάδος Μεταλλουργίας

o Γίνε μέρος του ιστορικού εργοστασίου Αλουμίνιον της Ελλάδος, ενός από τους ισχυρούς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας, με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής που ξεπερνά τους 190.000 τόνους σε πρωτόχυτο αλουμίνιο, τους 50.000 τόνους ανακυκλωμένο Αλουμίνιο και τους 865.000 τόνους σε αλουμίνα.

• Κλάδος Ενέργειας

 • Μ Renewables: Ασχολήσου με πρωτοποριακά έργα ανανεώσιμης ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας που διαμορφώνουν καθαρές και βιώσιμες λύσεις. Εξερεύνησε το διεθνές μας χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ με έργα συνολικής ισχύος άνω των 13 GW.
 • M Power Projects: Πάρε μέρος σε εξειδικευμένα, μεγάλης κλίμακας ενεργειακά έργα που έχουν ως στόχο την ενεργειακή μετάβαση. Από συμβατικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι smart cities & IoT platform.
 • Μ Εnergy Generation & Management: Δες από κοντά projects που σχετίζονται με τη διαχείριση και λειτουργία των θερμικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • M Energy Customer Solutions: Πρόσφερε ενεργειακές αξιόπιστες λύσεις, ανταγωνιστικά προϊόντα και σύγχρονες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά.
 • M Integrated Supply & Trading: Πάρε μέρος στην προμήθεια και διαχείριση φυσικού αερίου και άλλων ενεργειακών προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

• Κεντρικές Υπηρεσίες MYTILINEOS

– Τμήμα Τεχνολογίας: Σχεδίασε και ανάπτυξε τεχνολογικές λύσεις για την αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων και τη βελτίωση των λειτουργιών του οργανισμού.

• METKA ATE: Ανακάλυψε τον κλάδο των κατασκευών, τα έργα υποδομής και διαχείρισης απορριμμάτων και πολλά άλλα.

Όλοι οι συμμετέχοντες του προγράμματος, όπως έχουν δηλώσει οι ίδιοι, αποκόμισαν ιδιαίτερα θετικές εμπειρίες, με σημαντικότερες:

• την εύρεση εργασίας μετά το πέρας του προγράμματος,

• την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας που συμπληρώνει τις ακαδημαϊκές γνώσεις,

• την βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων,

• την απόκτηση διεθνούς έκθεσης και εμπειρίας σε τεχνολογίες αιχμής, αλλά και

• μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για το μέλλον.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • Πτυχίο Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών Μηχανικών της Ελλάδας ή του εξωτερικού, όπως Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Χημικοί, Μεταλλειολόγοι /Μεταλλουργοί, Πολιτικοί Μηχανικοί ή άλλες σχετικές ειδικότητες.
 • Άριστη γνώση τόσο της Ελληνικής όσο και της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Άριστες δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Windows, MS Office).
 • Εργασιακή εμπειρία έως τρία έτη.
 • Δυνατότητα μετεγκατάστασης σε περιοχές της Ελλάδας όπου δραστηριοποιείται η MYTILINEOS: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Άσπρα Σπίτια Παραλίας Διστόμου κι εργοτάξια σε πολλές χώρες του εξωτερικού.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, για τους άνδρες υποψήφιους
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών / MBA (επιθυμητά).

Η Διαδικασία Επιλογής

 • Συμπλήρωσε την αίτηση το αργότερο μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2023, στην ιστοσελίδα Μηχανικοί στην Πράξη – MYTILINEOS.
 • Online Assessment: Δείξε τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ικανότητές σου χρησιμοποιώντας μια ψηφιακή πλατφόρμα.
 • Onsite Assessment Center: Δείξε τις δυνατότητές σου μέσω πρακτικών προκλήσεων και ασκήσεων ομαδικής εργασίας.
 • Panel Interviews: Άδραξε την ευκαιρία να συνεργαστείς με τους ειδικούς μας, δείχνοντας το πάθος σου για τη μηχανική και την επιθυμία σου να γίνεις μέρος του ταξιδιού μας.

Η MYTILINEOS δίνει ιδιαίτερη σημασία στην επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση, στην πρακτική άσκηση και στην απόκτηση δεξιοτήτων συμβάλλοντας στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Στόχοι 4 & 8) που έχει θέσει ο ΟΗΕ, με ορίζοντα το 2030, για Ποιοτική Εκπαίδευση, Αξιοπρεπή Εργασία & Οικονομική ανάπτυξη.

imerisia.gr

Θύελλα αντιδράσεων από τη μείωση των όρων δόμησης στην Αμοργό

Σφοδρές αντιδράσεις στην Αμοργού έχει προκαλέσει η πρόσφατη αλλαγή που διαπιστώθηκε στο νέο ΦΕΚ και έχει να κάνει με τον πολεοδομικό σχεδιασμό ΣΧΟΟΑΠ (Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων) του νησιού, με τον Δήμο να έχει ήδη προχωρήσει σε κατάθεση προσφυγής κατά της συγκεκριμένης απόφασης.

Με αφορμή αυτή την αλλαγή, που περιορίζει τους όρους στην δόμηση και διακόπτει μεγάλο αριθμό οικοδομικών εργασιών, έχουν ξεκινήσει πολλές συζητήσεις για το τι ακριβώς συνέβη. Ο δήμαρχος δηλώνει άγνοια για την συγκεκριμένη τροποποίηση του ΣΧΟΟΑΠ, η οποία, όπως τονίζει, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στο νησί, ενώ αναρωτιέται για την στιγμή, καθώς είναι προεκλογική περίοδος.

Λ. Καραΐσκος: “Τεράστιο θέμα στο νησί και αυτή τη στιγμή η οικοδομή σταματάει”

Ο δήμαρχος Αμοργού, Λευτέρης Καραΐσκος, μίλησε στην “Κοινή Γνώμη” για το θέμα στο οποίο, μεταξύ άλλων, έδωσε και προεκλογικές διαστάσεις, τονίζοντας ότι “είναι μία απόφαση που πήρε το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και έκανε 14 τροποποιήσεις στην μελέτη που είχαμε καταθέσει, τροποποιήσεις με τις οποίες εισαγάγει περιορισμούς δόμησης που υπάρχουν για τα εκτός σχεδίου, βάσει Προεδρικού Διατάγματος του 2002, στα εντός σχεδίου. Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο θέμα στο νησί αυτή τη στιγμή και η οικοδομή σταματάει, με τους μηχανικούς ήδη να έχουν σταματήσει γιατί δεν μπορούν να βγάλουν άδειες, πολλά οικόπεδα και έργα που έχουν ξεκινήσει, βρίσκονται στο “αέρα”. Έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο θέμα και εμείς δεν είχαμε καμία ενημέρωση για αυτό και τις αλλαγές που έγιναν στο ΦΕΚ, το είδαμε και εμείς όταν κυκλοφόρησε και αφού πρώτα το εξετάσαμε λεπτομερώς.”

“Θα δώσουμε τον αγώνα μας να διορθωθεί αυτή η αδικία”

Σε ότι αφορά τα σχόλια που έχουν υπάρξει το τελευταίο διάστημα γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, ο κ. Καραΐσκος αναφέρει, ότι, “Όπως καταλαβαίνει κανείς είναι προεκλογική περίοδος και κάποιοι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν αυτό. Εμείς προσπαθήσαμε να προλάβουμε και τις προθεσμίες, είχαμε μάλιστα παραστεί και στο συμβούλιο στο οποίο μας είχαν πει ότι ήταν όλα μια χαρά. και μετά είδαμε εμείς ότι είχαν γίνει αυτές οι αλλαγές, οι οποίες είναι πολύ σοβαρές. Δεν νομίζω ότι έχει καμία δικαιοδοσία ένα συμβούλιο σαν το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. (Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων) να τροποποιεί στην ουσία ένα Προεδρικό Διάταγμα. Θεωρούμε ότι έχουν υπερβεί τις αρμοδιότητές του και έχουν κάνει κατάχρηση εξουσίας, με την απόφαση που πήραν καθώς δεν υπάρχει καμία απολύτως τεκμηρίωση για την συγκεκριμένη αλλαγή.” Στο ενδεχόμενο να “κρύβεται” κάτι πίσω από αυτό το γεγονός, απάντησε, ότι, “Δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον για δόλο, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να κατηγορεί κάποιος εμάς προεκλογικά, ότι βάλαμε περιορισμούς στη δόμηση στο νησί. Τα μηνύματα που προσπαθούν να περάσουν στον κόσμο είναι αντιφατικά αλλά εμείς είμαστε μία υπεύθυνη δημοτική αρχή και θα δώσουμε τον αγώνα μας να διορθωθεί αυτή η αδικία.”

Οι διευκρινίσεις του Δήμου Αμοργού

Ο Δήμος Αμοργού σε μία μακροσκελή ανακοίνωσή του θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να δώσει κάποιες απαντήσεις, παρουσιάζοντας το ιστορικό του θέματος, τονίζοντας αρχικά, ότι, “Με αφορμή διάφορα σχόλια και ανακρίβειες που κυκλοφορούν τελευταία αναφορικά με το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του Δήμου μας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε υπεύθυνα τους πολίτες σχετικά με το θέμα. Όπως είναι γνωστό στις 26-6-2023 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 539Δ η απόφαση έγκρισης του ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Αμοργού. Είχε προηγηθεί η αποστολή της σχετικής μελέτης από το Δήμο στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με έδρα τη Σύρο. Η εν λόγω υπηρεσία αφού διαμόρφωσε το κείμενο της μελέτης σύμφωνα και με τις παρατηρήσεις – γνωμοδοτήσεις των διάφορων υπηρεσιών, εισήγαγε τη μελέτη του ΣΧΟΟΑΠ προς έγκριση στο αρμόδιο συμβούλιο που είναι το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Α Περιφερειακής Ενότητας Σύρου που ήταν υπεύθυνο για την τελική έγκριση.”

Η απόφαση από το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.

Σε αυτό το σημείο, ο Δήμος έκρινε σκόπιμο να διευκρινίσει ότι την τελική απόφαση για το πώς θα διαμορφωθεί το τελικό κείμενο-χάρτες του ΣΧΟΟΑΠ και το οποίο δημοσιεύεται σε ΦΕΚ την έχει το ανωτέρω συμβούλιο και όχι ο Δήμος. Στο κείμενο που έστειλε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προς το ΣΥΠΟΘΑ προς έγκριση, στο κεφάλαιο Π4.4 Ζώνες κινήτρων και εν γένει πολεοδομικών μηχανισμών στην παράγραφο 5 αναφερόταν τα εξής : ΄΄Στην ίδια φιλοσοφία προτείνεται η υιοθέτηση των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. Β του 10-5/17-5-2002 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 402Δ) που αναφέρονται σε μορφολογικούς και κατασκευαστικούς περιορισμούς (που ισχύει για την εκτός σχεδίου περιοχή) στους υφιστάμενους και στους νέους οικιστικούς υποδοχείς με στόχο την προστασία του δομημένου πολεοδομικού ιστού και τη δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος που θα αναδεικνύει τα παραδοσιακά στοιχεία της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής. Η παρούσα ρύθμιση αφορά νέες οικοδομικές άδειες και τίθεται σε ισχύ μετά την δημοσίευση του παρόντος΄΄. Δηλαδή στο σημείο αυτό του κειμένου του ΣΧΟΟΑΠ ο μελετητής έθετε κάποιους επιπλέον περιορισμούς για τα νέα κτίρια εντός οικισμών όπως αυτοί ήδη ίσχυαν στην εκτός σχεδίου δόμηση θέλοντας να προστατέψει περαιτέρω τους οικισμούς και την αρχιτεκτονική τους. Οι περιορισμοί αυτοί αφορούσαν μόνο μορφολογικούς και κατασκευαστικούς κανόνες όπως π.χ. υποχρέωση διάσπασης όγκων, χωριάτικο σοβά, κανόνες για τα κουφώματα κ.α.”

Οι κατασκευαστικοί περιορισμοί

Η διαφορά μεταξύ των 2 κειμένων, πριν και μετά την αλλαγή, είναι ότι στο τελικό κείμενο προστέθηκε η παρ. Α. Στην παράγραφο Α μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι η μέγιστη δόμηση κάθε άρτιου και οικοδομήσιμου οικοπέδου είναι 150 μ2 και τα κτίσματα να είναι μονώροφα. Δηλαδή με βάση τη συγκεκριμένη διάταξη πλέον η μέγιστη δόμηση σε κάθε οικόπεδο εντός όλων των οικισμών της Αμοργού είναι 150 μ2 και μόνο ισόγεια κτίσματα. Όπως καταλαβαίνει κανείς τα παραπάνω δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην δόμηση του νησιού, ενώ είναι σαφές ότι σε κάθε περίπτωση δεν συνάδουν με τον χαρακτήρα των οικισμών (αφού π.χ. σε όλους τους οικισμούς υπάρχουν παλιά διώροφα κτίσματα).

Η αντίδραση του Δήμου Αμοργού

Ο Δήμος κατανοώντας το πρόβλημα και θεωρώντας ότι η ανωτέρω διάταξη όπως τελικά διαμορφώθηκε είναι απαράδεκτη και ύστερα από τις σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει προχωρήσει τη διαδικασία κατάθεσης προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της επίμαχης διάταξης. Η προσφυγή συνοδεύεται και με τη σχετική αίτηση αναστολής της συγκεκριμένης διάταξης. Από τα παραπάνω καθίσταται πλήρως σαφές ότι ο Δήμος Αμοργού και οι υπηρεσίες του δεν φέρουν καμία ευθύνη για την επίμαχη διάταξη, ενώ αντίθετα ήταν ο Δήμος που ενώ δεν είχε καμία ενημέρωση διαπίστωσε το πρόβλημα και κίνησε τις διαδικασίες για την σχετική προσφυγή.

koinignomi.gr

ΥΠΕΝ: Ευκολότερα τα «διαζύγια» πολιτών – μηχανικών – Πώς θα επισπευσθούν τα έργα που βαλτώνουν

Ευκολότερα σκοπεύει να κάνει τα «διαζύγια» πολιτών – μηχανικών, το  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).  Με στόχο την επιτάχυνση των ιδιωτικών έργων που «βαλτώνουν» το επιτελείο του υπουργείου έχει ετοιμάσει ρύθμιση η οποία θα βάλει τέλος  στην ομηρία πολιτών και επενδυτών για έργα που παραμένουν στο «ψυγείο» με ευθύνη των μηχανικών.

Ειδικότερα, σε νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση, θα περιληφθεί διάταξη που θα διευκολύνει την αλλαγή του επιβλέποντος μηχανικού για ιδιωτικές κατασκευές.

Σήμερα, βάσει του νόμου 4495/2017 (άρθρο 42, παρ. 9)  μια οικοδομική άδεια αναθεωρείται αν αλλάξει ο επιβλέπων μηχανικός (αν παραιτηθεί ή αντικατασταθεί) με αίτηση που πρέπει να συνοδεύεται αφενός με μια λεπτομερή τεχνική έκθεση του νέου επιβλέποντος μηχανικού (με αναλυτική περιγραφή του σταδίου των εργασιών, φωτογραφίες της κατασκευής και του περιβάλλοντος χώρου) και αφετέρου με δήλωση του μηχανικού που αντικαθίσταται για τη σύννομη περάτωση των εργασιών που έχει επιβλέψει (μαζί με τεχνική έκθεση του έργου).

Ωστόσο, στην ισχύουσα νομοθεσία δεν υπάρχει πρόβλεψη για την περίπτωση που ο επιβλέπων μηχανικός αρνείται να υποβάλει  δήλωση για τη σύννομη περάτωση των εργασιών, με συνέπεια πολλά έργα να «παγώνουν» και οι ιδιοκτήτες τους να οδηγούνται σε αδιέξοδο.

Γι’ αυτό η νέα νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ θα προβλέπει ότι, σε αυτήν την περίπτωση, θα  κατατίθεται αντί της δήλωσης του μηχανικού που αντικαθίσταται ή παραιτείται, πόρισμα αυτοψίας του Ελεγκτή Δόμησης, ο οποίος θα πιστοποιεί το στάδιο εργασιών καθώς και την ορθή εφαρμογή των εγκεκριμένων μελετών του έργου.

Σε κάθε περίπτωση όταν υποβάλλεται δήλωση παραίτησης του επιβλέποντος μηχανικού ή αντικαθίσταται, οι  οικοδομικές εργασίες διακόπτονται αμέσως και επαναλαμβάνονται μόνο μετά την αναθεώρηση της άδειας και την ανάληψη επίβλεψης από νέο μηχανικό.

Ο προσδιορισμός της αμοιβής του επιβλέποντος μηχανικού που έχει αντικατασταθεί, για τις οικοδομικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση που ετοιμάζει το ΥΠΕΝ,  θα  προκύπτει βάσει του σταδίου εργασιών, οι οποίες θα  διαπιστώνονται από τον Ελεγκτή Δόμησης και από τη συμφωνηθείσα αμοιβή επίβλεψης.  Αν δεν υπάρχει έγκυρη έγγραφη συμφωνία για την αμοιβή επίβλεψης μεταξύ του κυρίου του έργου και του μηχανικού, θα λαμβάνεται υπόψη η νόμιμη αμοιβή (βάσει των ΠΔ 696/1974 και  ν. 3919/2011).

Το πόρισμα

Αντί του πορίσματος αυτοψίας του Ελεγκτή Δόμησης, θα μπορεί  να κατατίθεται τεχνική έκθεση του νέου επιβλέποντος μηχανικού, με την οποία θα πιστοποιείται το στάδιο των μελετών (συμπεριλαμβανομένης της φωτογραφικής απεικόνισης), αλλά και η ορθή εφαρμογή των εγκεκριμένων μελετών του έργου, προκειμένου να αναληφθεί η επίβλεψη για τα επόμενα στάδια. Στην περίπτωση αυτή, θα καταβάλλεται στον μηχανικό, που έχει αντικατασταθεί, το σύνολο της συμφωνηθείσας αμοιβής επίβλεψης, ανεξαρτήτως του σταδίου των εργασιών.

Εφόσον ο απερχόμενος επιβλέπων μηχανικός δεν παραλαμβάνει την αμοιβή του ή δεν παρέχει στον ιδιοκτήτη του ακινήτου τραπεζικό λογαριασμό για την κατάθεσή της, αυτή θα μπορεί να κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.  Κατά τον έλεγχο των φορολογικών για την έκδοση της άδειας αναθεώρησης, η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) θα ελέγχει τα αποδεικτικά καταβολής της αμοιβής και των φόρων που τη συνοδεύουν.

Στην περίπτωση που η αμοιβή έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην ΥΔΟΜ θα υποβάλλεται το αποδεικτικό της κατάθεσης, ενώ για την πρόοδο της διαδικασίας, το αποδεικτικό καταβολής του Φόρου Επιτηδεύματος Μηχανικού θα  προσκομίζεται από τον υπόχρεο μηχανικό σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά την παραλαβή της αμοιβής του.

Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές ή αντιδικίες με τον κύριο του έργου (συμπεριλαμβανομένων και όσων σχετίζονται με το ύψος της αμοιβής επίβλεψης, που υπερβαίνει την καταβληθείσα για την έκδοση της άδειας αναθεώρησης) ο  μηχανικός, που θα έχει αντικατασταθεί θα έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες για την επίλυσή τους.

Μάχη Τράτσα

ot.gr

Γ. Στασινός: Επανεξέταση έργων και υποδομών

Την ανάγκη επανεξέτασης όλων των έργων σε εξέλιξη ή σε διαγωνιστική διαδικασία προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι έχει ληφθεί υπόψη η κλιματική κρίση, επισημαίνει με δηλώσεις του στη «Ν» ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός.

Απαραίτητες δράσεις θεωρεί επίσης τον έλεγχο όλων των υφιστάμενων υποδομών ως προς την ανθεκτικότητά τους, την επικαιροποίηση του τι κάνει ποιος όταν αναμένονται δύσκολες καιρικές συνθήκες, ενώ προτείνει να εξεταστεί η δημιουργία βιοκλιματικών οικισμών ώστε να μετεγκατασταθούν οι κάτοικοι κατεστραμμένων χωριών της Θεσσαλίας.

Γεγονός είναι ότι η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες, ρίχνουν το βάρος τους σε μέτρα για περιορισμό της κλιματικής αλλαγής (όπως η ενθάρρυνσή των επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.λ.π.). Ωστόσο, η συχνότητα των σφοδρών καιρικών φαινομένων δείχνει ότι παράλληλα χρειάζεται και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, με άλλα λόγια οι δύο αυτοί τομείς πρέπει από δω και πέρα να συμβαδίζουν.

Χωρίς αμφιβολία, η προσαρμογή υποδομών, πολιτών και σχεδίων πολιτικής προστασίας δεν είναι εύκολη υπόθεση, έχει δε τεράστιο κόστος, το οποίο χρειάζεται να μετρηθεί για να τεθούν προτεραιότητες.

Η κυβέρνηση συχνά αναφέρεται στα έργα που έχει δρομολογήσει. Σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Σταϊκούρα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει 188 έργα οδικά, σιδηροδρομικά, αντιπλημμυρικά, υδρευτικά, αρδευτικά, κτιριακά, λιμενικά και αεροπορικών υποδομών, ύψους 27,6 δισ. ευρώ μέχρι το 2030.

Στο πλαίσιο των παραπάνω ο κ. Στασινός επισημαίνει ότι θεωρεί «αυτονόητη, έπειτα από τις καταστροφικές πλημμύρες και τις τραγικές για την Θεσσαλία συνέπειες, την επανεξέταση όλων των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σε διαγωνιστική διαδικασία, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι έχει ληφθεί υπόψη η κλιματική κρίση. Εννοείται βέβαια χωρίς να δημιουργούνται καθυστερήσεις ούτε στην εκτέλεση των έργων, ούτε στις διαγωνιστικές διαδικασίες.

Προφανώς δεν υπάρχει κανενός είδους συμβόλαιο ότι ένα τέτοιο σφοδρό φαινόμενο δεν θα εμφανιστεί κάποια στιγμή σε άλλη περιοχή της χώρας. Μπορεί να κτυπήσει παντού και άρα χρειάζεται η Ελλάδα ολόκληρη να θωρακιστεί με αντιπλημμυρικά έργα, πολλά μικρά. Δεν χρειάζονται φαραωνικά έργα, αλλά πολλά μικρά, υποστηρικτικά. Ο δρόμος του νερού είναι σχεδόν πάντα ορατός – ανιχνεύσιμος ως εκ τούτου τεχνικά είναι δυνατό σε μεγάλο βαθμό η ροή των υδάτων να μελετηθεί ώστε να ελεγχθεί.

Συμπληρωματικά χρειάζονται οι καθαρισμοί των αγωγών, των ρεμάτων και των ποταμών. Υπάρχει σε ορισμένους η αντίληψη ότι δεν παρεμβαίνεις και αυτό είναι λάθος. Ο καθαρισμός των διόδων που έχει το νερό χρειάζεται να γίνεται εγκαίρως, όπως και ο καθαρισμός των δασών και η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Η επανεξέταση λοιπόν των έργων είναι μια από τις αναγκαίες δράσεις το επόμενο διάστημα.

Να προσθέσω σε αυτό ότι είναι αναγκαίο να εξεταστεί, για κάποια χωριά στη Θεσσαλία που έχουν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό, η μετακίνησή τους σε χώρο κατάλληλο, με τη δημιουργία βιώσιμων οικισμών που θα ακολουθούν τους βιοκλιματικούς κανόνες και τις απαραίτητες τεχνικές για την ανθεκτικότητά τους.»

Ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος απολύτως αναγκαίες θεωρεί ακόμα δύο δράσεις:

Όπως υπογραμμίζει, «η δεύτερη δράση είναι ο έλεγχος όλων των υφιστάμενων υποδομών ως προς την ανθεκτικότητά τους. Σε αυτό θα βοηθήσει το Μητρώο Υποδομών, έργο που ολοκληρώνει το ΤΕΕ. Οι νέοι περιφερειάρχες και δήμαρχοι θα έχουν στη διάθεσή τους το πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου αμέσως μετά την εκλογή τους, ώστε να φροντίσουν ο κάθε φορέας που είναι υπεύθυνος για κάθε είδους υποδομές (γέφυρες, δρόμοι, δημόσια κτήρια κ.λ.π.) να τις καταγράψει και κυρίως να ελέγξει την κατάστασή τους. Να υπάρχει χρονοδιάγραμμα συντήρησής τους και να παρακολουθούνται σε τακτά διαστήματα.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική δράση και πραγματικά δεν θα θέλαμε να δούμε φαινόμενα αγνόησης της υποχρέωσης αυτής από τους φορείς. Θα είναι αδιανόητο τυχόν προβλήματα να μην καταγραφούν προς αποφυγή ευθυνών.

Η κυβέρνηση από την πλευρά της χρειάζεται να εξασφαλίσει τα αναγκαία κονδύλια για τυχόν επεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν.

Αναφορικά με τις γέφυρες (σιδηροδρομικές και οδικές) ειδικότερα θυμίζω ότι το ΤΕΕ έχει σε εξέλιξη δύο έργα για την τοποθέτηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων που θα τις καταστήσουν αυτό που λέμε «έξυπνες». Οι σχετικοί διαγωνισμοί έχουν προχωρήσει, τα έργα αυτά έχουν προσωρινούς αναδόχους και σύντομα θα ξεκινήσει η υλοποίησή τους.

Τρίτη αναγκαία δράση είναι η επικαιροποίηση του τι κάνει ποιος όταν αναμένονται δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι συνθήκες αλλάζουν ραγδαία και όλα τα σχέδια έκτακτης ανάγκης χρήζουν επικαιροποίησης. Να γνωρίζουν οι φορείς πως θα κινηθούν, αλλά και οι πολίτες.»

Να σημειωθεί ότι μεταξύ των έργων που έχουν δρομολογηθεί από τα υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία συμπεριλαμβάνονται αρδευτικά, φράγματα και αντιπλημμυρικά, δημόσια και ΣΔΙΤ, συνολικού ύψους περί τα 2 ευρώ. Μένει να δούμε ποια θα προχωρήσουν και με ποια ταχύτητα.

Μεταξύ άλλων είναι το φράγμα Ενιπέα Φαρσάλων (315 εκατ. ευρώ), το φράγμα Ταυρωπού (στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλίας, προϋπολογισμού 165 εκατ.) και το φράγμα Ταυρωνίτη (365 εκατ. ευρώ) στην Κρήτη. Και ακόμα έργα όπως η «Μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης για αρδευτικούς σκοπούς» (210 εκατ. ευρώ), το «Αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας Ν. Λάρισας – Ορφανών Ν. Καρδίτσας» (133 εκατ. ευρώ), το «Αρδευτικό Σύστημα Αλμωπαίου» (125 εκατ.) και η κατασκευή και λειτουργία του φράγματος Μιναγιώτικου και του αρδευτικού δικτύου σε περιοχές του δήμου Πύλου – Νέστορος στη Μεσσηνία (142 εκατ. ευρώ).

Τέτη Ηγουμενίδη

naftemporiki.gr

Π. Καρύδης (καθ. αντισεισμικών κατασκευών): Να οργανωθεί η δόμηση και να ξεχωρίσει η κατοικία από την αγροτική γη

«Δυστυχώς, ήρθε ο καιρός να πληρώσουμε πλέον τα σφάλματα του παρελθόντος των τελευταίων 70 ετών», δήλωσε στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Newsroom» ο Παναγιώτης Καρύδης, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών. Μιλώντας για το φόβο ότι τα νερά που έχουν κατακλύσει για μέρες τεράστιες περιοχές σε Θεσσαλία, Μαγνησία, Καρδίτσα και Τρίκαλα μπορεί να επηρεάζουν τα θεμέλια των σπιτιών που άντεξαν στην κακοκαιρία Daniel, ήταν αποκαλυπτικός κάνοντας λόγο για άναρχη δόμηση.

Ειδικότερα, μιλώντας στην εκπομπή Newsroom, ο κ. Καρύδης έκανε λόγο «για άναρχη, πρόχειρη και σαθρή ανάπτυξη χωρίς σωστό προγραμματισμό, σωστό σχεδιασμό και ό,τι αφορά στα κτήρια».

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της κακοκαιρίας Daniel στις υποδομές τόνισε ότι το νερό, σε αυτές τις ποσότητες, δημιουργεί, υπερπιέσεις και κάτω από τα θεμέλια των κτηρίων με συνέπεια τα οικήματα ή οι τσιμεντένιες κατασκευές να γέρνουν και τα κτίρια να μετακινούνται και να πέφτουν.

Π. Καρύδης, καθ. αντισεισμικών κατασκευών για καταστροφές: Να γίνει οργανωμένη δόμηση – Να ξεχωρίσει η κατοικία από την αγροτική γηΤο κτίριο στις εγκαταστάσεις του διασωζόμενου βιομηχανικού συγκροτήματος της πλινθοκεραμοποιίας Τσαλαπάτα, πλημμύρισε ως την στέγη καταστρέφοντας ολοσχερώς τον εξοπλισμό και τα ερευνητικά αρχεία του Πανεπιστημίου.

Με το σύστημα της πιλοτής τα νέα κτήρια

«Τα αφανή στοιχεία αυτού του προβλήματος είναι τα δύσκολα» επισήμανε ο κ. Καρύδης αναφέροντας ότι με ειδικές μεθόδους οι επιστήμονες θα πρέπει να διαπιστώσουν τι υποσκαφή έχει γίνει σε άλλα σημεία των κατασκευών, τα οποία με την πρώτη ματιά δεν παρουσιάζουν εμφανές πρόβλημα.

«Θα πρέπει να συμμαζευτούν κατά περιοχές και να μετακομίσουν οικισμοί σε σταθερά εδάφη. Τα κτήρια πρέπει να γίνουν με το σύστημα της πιλοτής» πρόσθεσε ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών.

Όπως είπε «θα πρέπει γίνει οργανωμένη δόμηση και να ξεχωρίσει η κατοικία από την αγροτική γη» προσθέτοντας ότι η μόνιμη κατοικία δεν πρέπει να είναι μέσα στο δάσος ή μέσα στα χωράφια.

Π. Καρύδης, καθ. αντισεισμικών κατασκευών για καταστροφές: Να γίνει οργανωμένη δόμηση – Να ξεχωρίσει η κατοικία από την αγροτική γηΕικόνες καταστροφής σε περιοχή του Βόλου μετά την επέλαση της κακοκαιρίας Daniel που προκάλεσε κατάρρευση πτέρυγας του Γηροκομείου.

Να ξεχάσουμε την περιοχή αυτή

Αναλύοντας τα προβλήματα που έχει προκαλέσει το νερό στα πλημμυρισμένα σπίτια αναφέρθηκε στην συμπεριφορά της αργίλου στις κατασκευές. «Η άργιλος όταν είναι στεγνή είναι ισχυρή καλό συνδετικό υλικό και αποδίδει και στον σεισμό γιατί απορροφά τις δονήσεις και έτσι στέκει το κτίριο μια χαρά. Όταν όμως βραχεί έρχεται η άργιλος γίνεται ολισθηρή», αποκάλυψε.

Όσον αφορά τις καταστροφές σε γέφυρες τόνισε ότι είναι μελετημένες και κατασκευασμένες ώστε να δέχονται κατακόρυφα φορτία. Όταν δέχονται πιέσεις οριζοντίως τόσο από νερό όσο και από φερτά υλικά δέχονται τεράστιες πιέσεις και δεν μπορούν να αντισταθούν.

Ο ίδιος πρότεινε να ξεχάσουμε τις πλημμυρισμένες περιοχές λέγοντας ότι δεν πρέπει να ξοδέψουμε λεφτά είτε για επισκευές είτε για ανακατασκευές και να μεταφερθούν οι οικισμοί σε άλλα πιο ασφαλή σημεία.

Πηγή: Newsroom | EΡΤ

Επανέρχεται η ρύθμιση για την εκτός σχεδίου δόμηση

Τη ρύθμιση για την εκτός σχεδίου δόμηση που διέκοψε αιφνιδίως προεκλογικά η κυβέρνηση επαναφέρει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με πρωτοβουλίες νομοθετικού χαρακτήρα που έχουν δρομολογηθεί για το επόμενο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ που είναι στα σκαριά.

Παρά το γεγονός ότι οι καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού και τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα στη Θεσσαλία αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας θα πρέπει να αναθεωρήσουν ριζικά τον τρόπο που σχεδιάζουμε και χωροθετούμε λόγω των δραματικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, η πίεση να μην απαξιωθούν περιουσίες και η ανάγκη για οικιστική και οικονομική ανάπτυξη δρομολογούν εξελίξεις για τις οποίες ο χρόνος ωρίμανσης των νομοθετικών πρωτοβουλιών είναι πλέον στα χέρια του Μεγάρου Μαξίμου.

Δύο κυρίως ζητήματα που αφορούν χιλιάδες πολίτες καλείται να αντιμετωπίσει το ΥΠΕΝ: τη δόμηση χωρίς πρόσωπο σε κοινόχρηστη οδό, θέμα για το οποίο με διαδοχικές αποφάσεις το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ακυρώσει το τελευταίο διάστημα οικοδομικές άδειες σε περιοχές όπως η Πάτμος και η Αρτα, και τη δόμηση στα μικρά κατά παρέκκλιση οικόπεδα, για τα οποία οι κάτοχοι έχουν περιθώριο έως τις 30 Σεπτεμβρίου να υποβάλουν πλήρη φάκελο στις Υπηρεσίες Δόμησης προκειμένου να προχωρήσουν στην έκδοση ή προέγκριση της οικοδομικής άδειας.

Τρίμηνη παράταση

Για τους τελευταίους η Πολιτεία προχώρησε πέρυσι σε μια αποφασιστική κίνηση -παρά τις πιέσεις από βουλευτές και μηχανικούς- επιλέγοντας την κατάργηση των παρεκκλίσεων, με απαγόρευση της δόμησης οικοπέδων μικρότερων των 750 τ.μ., των 1.200 τ.μ. και των 2.000 τ.μ. Προηγουμένως όμως έδωσε την ευκαιρία στους ιδιοκτήτες να κατοχυρώσουν το δικαίωμα χρήσης των παρεκκλίσεων μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου του 2022 και να υποβάλουν αίτηση για έκδοση βεβαίωσης όρων δόμησης.

Το παράθυρο του νόμου εκμεταλλεύτηκαν περίπου 11.000 ιδιοκτήτες κυρίως σε νησιά του Ιονίου και την Κρήτη που έσπευσαν να κατοχυρώσουν τις περιουσίες τους, ενώ χιλιάδες άλλοι έχασαν την ευκαιρία. Ο νομοθέτης έβαλε όμως ως προϋπόθεση για την οριστικοποίηση αυτών των αιτήσεων να υποβάλουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2023 πλήρη φάκελο στις Υπηρεσίες Δόμησης προκειμένου να προχωρήσουν στην έκδοση ή προέγκριση της οικοδομικής άδειας. Επειδή ελάχιστοι ανταποκρίθηκαν στην υποχρέωση ολοκλήρωσης του φακέλου με την υποβολή όλων των δικαιολογητικών, θεωρείται αναγκαία μια παράταση του μέτρου τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του έτους. Προς αυτή την κατεύθυνση προσανατολίζεται το υπουργείο, ικανοποιώντας την απαίτηση πολιτών και μηχανικών που έχουν ζητήσει να δοθεί πίστωση χρόνου στη συλλογή και την κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων. Υπενθυμίζεται ότι η ισχύς της προέγκρισης είναι για ένα έτος. Με τη λήξη της πρέπει να έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια, η οποία ισχύει για τέσσερα χρόνια, διαφορετικά το δικαίωμα δόμησης χάνεται.

Η ρύθμιση που θα έρθει σε νέο νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ, με τη νομοθέτηση διαφόρων πολεοδομικών, περιβαλλοντικών και ενεργειακών θεμάτων, το οποίο είναι προγραμματισμένο για αυτόν τον μήνα, αφορά οικόπεδα εντός ζώνης 500 μέτρων από τα όρια σχεδίων πόλεων και οικισμών, υπό την προϋπόθεση ότι τα οικόπεδα είχαν δημιουργηθεί πριν από τον Απρίλιο του 1977, αλλά και όσα είχαν πρόσωπο σε χαρακτηρισμένους δρόμους (εθνικούς, επαρχιακούς, διεθνείς, κοινοτικούς). Αφορά επίσης οικόπεδα των 750 τ.μ. εφόσον είχαν δημιουργηθεί πριν από τον Νοέμβριο του 1962 και 1.200 τ.μ. εάν είχαν δημιουργηθεί πριν από τον Σεπτέμβριο του 1964 ή αν ήταν τουλάχιστον 2 στρέμματα έπρεπε να είχαν δημιουργηθεί πριν από τον Οκτώβριο του 1978.

Η νέα ρύθμιση για τα εκτός σχεδίου

Αν και οι φυσικές καταστροφές αλλάζουν την ατζέντα και τροποποιούν τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ξεκινήσει από καιρό να σχεδιάζει τη ρύθμιση για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα άνω των 4 στρεμμάτων δίχως πρόσωπο σε πολεοδομικά αναγνωρισμένη οδό. Το ΥΠΕΝ προσανατολίζεται να προωθήσει λύση κατ’ εξαίρεση για αναγνώριση ως κοινόχρηστου του οδικού δικτύου που διακρίνεται στις αεροφωτογραφίες της 27ης Ιουλίου του 1977 (έτος που έχει χρησιμοποιηθεί ως βάση και σε άλλους νόμους) προκειμένου να άρει τα εμπόδια για δόμηση σε οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε αυτές τις οδούς. Οπως ορθά υποστηρίζουν στην κυβέρνηση, νόμιμα υφιστάμενοι θεωρούνται μόνο οι δρόμοι που προϋφίστανται του 1923!

Ομως η περίοδος εκείνη είναι εντελώς αχαρτογράφητη καθώς απουσίαζαν αεροφωτογραφίες και συμβόλαια που πιστοποιούν τους δρόμους που ήταν αγροτικοί. Από τότε η οικιστική ανάπτυξη και η επέκταση των πόλεων γέννησε καινούριες ανάγκες, που συνοδεύτηκαν με νέους δρόμους οι οποίοι άλλαξαν τον χαρακτήρα του κοινόχρηστου δρόμου, που αποτελεί πλέον προϋπόθεση για τη δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές και είναι διαχρονικό πρόβλημα η διαφορετική αντιμετώπιση και ερμηνεία του. Το σχέδιο του ΥΠΕΝ να αποτελέσουν ένα είδος μπούσουλα οι αεροφωτογραφίες του 1977 θα εξυπηρετούσε τις σημερινές συνθήκες δόμησης, μέχρι να ολοκληρωθούν τα Προεδρικά Διατάγματα για την αναγνώριση του κοινόχρηστου οδικού δικτύου και ο πολεοδομικός σχεδιασμός. Οι μελέτες που θα εκπονηθούν θα τεθούν υπό την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας και για πρώτη φορά θα επιτευχθεί η οριστική και συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος: ποιος πραγματικά είναι κοινόχρηστος δημοτικός δρόμος και ποιος χωρίς διαφορετικές ερμηνείες.

Ενα επιπλέον σημείο που αξιολογεί το ΥΠΕΝ είναι ο χρόνος που έχει προκύψει ένα οικόπεδο, ζήτημα που έχουν θέσει και οι ακυρωτικές αποφάσεις οικοδομικών αδειών του ΣτΕ. Για εκείνα που είχαν δημιουργηθεί, για παράδειγμα, μέσω κατατμήσεων (από τις 31.5.1985 έως και τις 31.12.2003) εξετάζονται κάποιες προϋποθέσεις για τη δόμησή τους δίχως πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο, καθώς η νομοθεσία δεν επιτρέπει την αξιοποίησή τους εφόσον προέρχονται από κατάτμηση. Από το 2003 και έπειτα ο νόμος θέτει ως προϋπόθεση τα 4 στρέμματα και πρόσωπο 25 μέτρων σε αναγνωρισμένη οδό για δόμηση σε εκτός σχεδίου οικόπεδα. Εκείνο που μελετάται είναι αν θα μπορούσαν να δομηθούν οικόπεδα που προϋπήρχαν του 1985 ή του 2003.

Οι αποφάσεις του ΣτΕ που οδηγούν σε μεταβατική ρύθμιση

Η ανάγκη της νέας ρύθμισης προέκυψε έπειτα από απανωτές ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ για οικοδομική άδεια στην Πάτμο που αφορούσε δόμηση σε οικόπεδο που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, αφού δεν είχε πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο. Μάλισταοι ανώτατοι δικαστές στην απόφασή τους ανέφεραν ότι οι περιορισμοί της νομοθεσίας (ελάχιστη αρτιότητα, πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο κ.ά.) ισχύουν ήδη από το 1985 (βάσει του Προεδρικού Διατάγματος της 24-31.5.1985). Τον περασμένο Ιούνιο το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο με νέα του απόφαση (992/2023) ακύρωσε οικοδομική άδεια με κατά παρέκκλιση αρτιότητα για αγροτική αποθήκη στην Ανθηδόνα του Δήμου Χαλκιδέων, ενώ υπάρχει και τελευταία απόφαση που αφορά την έκδοση άδειας δόμησης για οικόπεδο στον Δήμο Νικολάου Σκουφά του Νομού Αρτας.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΑΝΝΕ

Πηγή: newmoney.gr

Τι πρέπει να κάνουμε στην Ελλάδα για τις πλημμύρες σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας και την Οδηγία της Ε.Ε.;

H Ελλάδα βιώνει τα τελευταία χρόνια πρωτόγνωρες καταστάσεις (σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές). Το 2020 πολλές περιοχές επλήγησαν από τον Ιανό ενώ σήμερα όλη η Θεσσαλία ζει μια βιβλική καταστροφή με την καταιγίδα Daniel. Οι ειδικοί επιστήμονες μάλιστα μιλούν για έντονο καιρικό φαινόμενο, τουλάχιστον τριπλάσιο του Ιανού.

Αυτές οι αστραπιαίες πλημμύρες παρουσιάζονται πολύ συχνά σε όλο τον κόσμο και οφείλονται αλλαγή του κλίματος που επιφέρει η άνοδος της στάθμης της θάλασσας.

Ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη συχνότητα πλημμυρών, η Ε.Ε. στα πλαίσια της οδηγίας 2000/60 για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού, ενέκρινε το 2007 την οδηγία για τις πλημμύρες και χρηματοδότησε τη σύνταξη Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας.

Τα σχέδια αυτά στην Ελλάδα είναι 14, καλύπτουν όλη τη χώρα και ξεκίνησαν να συντάσσονται το 2012, ενώ έπρεπε, βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας, να έχουν γίνει τα προκαταρκτικά το 2015 και να έχουν ολοκληρωθεί το 2021.

Η Ελλάδα δεν έχει ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις της και το Υπουργείο Περιβάλλοντος εκτιμά ότι, θα είναι έτοιμα μέχρι το τέλος του 2024.

Oμως, δόθηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο σε όλες τις περιφέρειες και τους δήμους το 2017 τα προκαταρτικά σχέδια για την πρόληψη και την υλοποίηση αντιπλημμυρικών μέτρων.

Προφανώς τα δεδομένα από το 2012 μέχρι σήμερα έχουν ξεπεραστεί, δεδομένου και των νέων στοιχείων λόγω Ιανού και Daniel. Επομένως τα τελικά σχέδια, που βρίσκονται τώρα στο στάδιο της διαβούλευσης, θα πρέπει να αναθεωρηθούν άμεσα, πριν την έγκρισή τους. Υπενθυμίζεται ότι τα σχέδια αυτά σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό αναθεωρούνται κάθε έξι χρόνια για να γίνονται οι απαιτούμενες βελτιώσεις.

 • Ποιες λύσεις προτείνει η Ε.Ε. για την πρόληψη, προστασία και ετοιμότητα έναντι των πλημμυρών που υπάρχουν;

Ως απάντηση στις σφοδρές πλημμύρες που έπληξαν την Κεντρική Ευρώπη και τη νότια Γαλλία το 2002, η Ε.Ε. έθεσε ως στόχο τον συντονισμό της πρόληψης, της προστασίας και της ετοιμότητας έναντι των πλημμυρών εντός και μεταξύ των κρατών μελών σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού. Οι πλημμύρες αντιμετωπίζονται καλύτερα σε επίπεδο λεκάνης με μια σειρά μέτρων που περιορίζουν την απορροήεπιβραδύνουν τη ροή των ποταμών, αφήνουν τις πλημμύρες να επεκταθούν σε φυσική και γεωργική γη, προστατεύοντας τα ευάλωτα περιουσιακά στοιχεία χωρίς να επιβαρύνουν τις πλημμύρες κατάντη, όπως απαιτεί η οδηγία για τις πλημμύρες για την αποφυγή των πλημμυρών κατάντη.

 • Ποιες είναι οι κατευθύνσεις της Ε.Ε. για γκρίζες και πράσινες υποδομές;

Σύμφωνα με σχετική οδηγία για την αντιμετώπιση των πλημμυρών θα πρέπει:

 1. Να υλοποιούνται μια σειρά μέτρων ανά λεκάνη απορροής, που να περιορίζουν την απορροή, επιβραδύνουν τη ροή των ποταμών, αφήνουν τις πλημμύρες να επεκταθούν σε φυσική και γεωργική γη.
 2. Να ακολουθούνται οι παραδοσιακές λύσεις προστασίας από τις πλημμύρες που περιλαμβάνουν φράγματα, αναχώματα, κανάλια, μέτρα προστασίας από κύματα θυέλλης και εν γένει, φραγμούς. Λόγω του ότι συνήθως κατασκευάζονται από σκυρόδεμα, οι εν λόγω τεχνικές ονομάζονται γκρίζες υποδομές.
 3. Να ακολουθούνται και άλλες λύσεις που μπορούν να μειώσουν την έκθεση των ανθρώπων και των περιουσιακών στοιχείων στις πλημμύρες. Σε αυτές περιλαμβάνονται ο προγραμματισμός της χρήσης γης, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και η ασφάλιση, τα οποία αποκαλούνται μη δομικά μέτρα.
 4. Επίσης οι πλημμυρικές περιοχές, οι υγρότοποι ή η επαναδιάνοιξη των μαιάνδρων των ποταμών μπορούν να μειώσουν τον αντίκτυπο των πλημμυρών. Οι λύσεις αυτού του είδους ονομάζονται πράσινες υποδομές.

 • Τι πρέπει να κάνουμε στην Ελλάδα για να μειώσουμε τον αντίκτυπο των πλημμυρών;

1.Καλύτερος και ακριβέστερος σχεδιασμός.

Να επικαιροποιηθούν οι μελέτες και να προσαρμοστεί στην νέες συνθήκες ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές των έργων που έχουν μείνει στο 1974.

Σήμερα, ο σχεδιασμός στις ποταμογέφυρες γίνεται με περίοδο αναφοράς πλημμύρας υπολογισμού στην καλύτερη των περιπτώσεων στα 100 χρόνια, ενώ η πρόβλεψη πρέπει να πάει πλέον στα 200 χρόνια. Οι ειδικοί μιλάνε ακόμα και για 500 χρόνια, διότι δεν επαρκούν με τις νέες συνθήκες αυτά τα έργα.

Το ίδιο και για τα Υδραυλικα Εργα, όπου υπολογίζαμε περίοδο επαναφοράς 50 χρόνια, πρέπει να υπολογίζουμε για περίοδο επαναφοράς 100 και πλέον χρόνια. Το γνωρίζει το θέμα η πολιτεία αλλά δεν αναλαμβάνει το κόστος κατασκευής αυτών των τεχνικών έργων που θα αντέχουν.

 1. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος δημοπράτησης των έργων υποδομής και να μην επιτρέπονται εκπτώσεις 50 και 60%. Επίσης δεν υπάρχουν μηχανικοί στο δημόσιο για να γίνεται σοβαρή επίβλεψη και για αυτό θα πρέπει να στελεχωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες.
 2. Πολύ σημαντικό θέμα είναι και η ποιότητα των μελετών υδραυλικών έργων κι αυτό γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε χάρτες με πραγματικά στοιχεία απορροής των χειμάρρων ή τα στοιχεία αναφέρονται 50 και 70 χρόνια πριν που υπήρχαν άλλες συνθήκες . Δεν έχουμε διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα. Αποτέλεσμα αυτών είναι πολλές παραδοχές να γίνονται από τους μελετητές από τα κομπιούτερ στα γραφεία τους.
 3. Πρέπει να γίνουν μικρά φραγματάκια (φράγματα βάρους) και έργα ορεινής υδρονομίας και να γίνει αντιχειμαρρική διευθέτηση των ρεμάτων της περιοχής, για να εκτονώνουν το φαινόμενο και να μη να μην φρακάρουν από κορμούς δένδρων και φερτά υλικά η εκβολές των ρεμάτων.
 4. Να παρθούν μέτρα μείωσης της παροχής αιχμής και της διάρκειας πλημμύρας με πράσινες υποδομές. Η χρήση φυσικών υλικών μειώνουν την ταχύτητα, αυξάνουν το χρόνο συρροής και μειώνουν την παροχή αιχμής.
 5. Να γίνει έλεγχος και επισκευή των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων.
 6. Να γκρεμιστούν κατασκευές εκεί όπου έχει διαπιστωθεί από εμπειρία ότι υπάρχουν εμπόδια στην απορροή.

8.Να δημιουργηθούν παραρεμάτιες ζώνες πρασίνου για την προστασία των περιουσιών.

9.Να μελετηθεί πάλι το δίκτυο ομβρίων στις αστικές περιοχές και να δημιουργηθούν μεγάλοι υπόγειοι οχετοί στους κάθετους δρόμους, ώστε να οδηγείται περισσότερο νερό στη θάλασσα

 1. Να δοθούν κίνητρα σε ιδιοκτήτες πολυκατοικιών και κτηρίων γραφείων για την κατασκευή φυτεμένων δωμάτων (vegetated roofs).
 2. Να δοθούν κίνητρα σε ιδιοκτήτες μονοκατοικιών για την κατασκευή υπόγειων δεξαμενών αποθήκευσης ομβρίων .
 3. Να γίνει έλεγχος στις οικοδομές για την τήρηση της υποχρεωτικής φύτευσης του 70% του ακαλύπτου χώρου και της πρασιάς σύμφωνα με το ΝΟΚ.

13.Επίσης θα πρέπει να αλλάξει και ο πολεοδομικός σχεδιασμός και σε κάθε περίπτωση να θεσπιστούν χωροταξικά και πολεοδομικών μέτρων που αποτρέπουν την εγκατάσταση νέων χρήσεων σε περιοχές πλημμυρικού κινδύνου.

 1. Με τη χρήση της νέας τεχνολογίας να γίνει εκτίμηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας και ειδοποίηση του κοινού με real time flood forecasting με στοιχεία από μετεωρολογικό ραντάρ και εικόνες δορυφόρου και υδρολογικά / υδραυλικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των μελετών της κάθε περιοχής.
 2. Τέλος απαιτείται οργάνωση επιτελικού σχεδίου ανά Δήμο, όπως γίνεται σε περίπτωση σεισμού.

Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ,

τοπογράφου – πολεοδόμου μηχανικού

taxydromos.gr

Θεσσαλία: Μια χαώδη καταστροφή δείχνουν οι πρώτες αυτοψίες των μηχανικών

Ένα πραγματικό χάος έχουν να καταγράψουν οι μηχανικοί του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας στη Θεσσαλία, όταν αρχίζει να περνά σιγά σιγά το πρώτο σοκ της καταστροφής που έπληξε μια ολόκληρη περιφέρεια.

Οι πρώτες καταγραφές που έγιναν στον Βόλο, δείχνουν ότι ο Γολγοθάς για την περιοχή τώρα ξεκινά.

«Στο Πήλιο η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη. Είχαμε και παλαιότερα ζημιές από πλημμύρες, αλλά ποτέ κάτι τέτοιας έκτασης. Ό,τι βρέθηκε στο δρόμο των χειμάρρων έχει καταστραφεί, από τις κορυφές του Πηλίου έως τη θάλασσα», λέει η Νάνσυ Καπούλα, επικεφαλής του ΤΕΕ Μαγνησίας στην Καθημερινή, προσθέτοντας ότι «Το οδικό δίκτυο έχει κοπεί σε πολλά σημεία, ακόμα έχουμε αποκλεισμένους οικισμούς».

Μάλιστα συνεχίζοντας αναφέρει ότι ανάλογη είναι η εικόνα και στο Βόλο. «Έχουμε πάρα πολλές ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν χάσει τα πάντα. Το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει διαλυθεί το κεντρικό δίκτυο υδροδότησης. Τμήματα της πόλης εξυπηρετούνται για λίγες ώρες, αλλά και εκεί ο κόσμος δεν γνωρίζει τι να κάνει, καθώς ο δήμος Βόλου λέει ότι το νερό είναι κατάλληλο για οικιακή χρήση και το υπουργείο Υγείας όχι. Για να αντιληφθούμε τα μεγέθη, μιλάμε για 100.000 ανθρώπους χωρίς νερό, υποχρεωμένους να αγοράζουν εμφιαλωμένα από τα καταστήματα. Όσον αφορά τις υπόλοιπες ζημιές, ο δήμος ακόμα ξεμπαζώνει ολόκληρες γειτονιές. Πολλές υποδομές που δεν έχουν καταρρεύσει, όπως λ.χ. γέφυρες, δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε σωστά αν δεν αποκαλυφθούν πλήρως, να δούμε τι συμβαίνει. Πάντως το μόνο θετικό είναι ότι δεν υπάρχουν πολλά ετοιμόρροπα κτίρια».

Στη Λάρισα, όπου τα νερά δεν έχουν ακόμα υποχωρήσει, οι έλεγχοι περιορίζονται στα αστικά κομμάτια. «Ουσιαστικά είμαστε ακόμα αποκλεισμένοι προς βορρά, ανατολή και δύση.Ελπίζουμε ότι στις επόμενες 1-2 ημέρες θα καθαριστούν βασικοί δρόμοι», λέει από τη Λάρισα ο επικεφαλής του ΤΕΕ Κεντρικής- Δυτικής Θεσσαλίας Νίκος Παπαγεωργίου.

«Στις αυτοψίες συμμετέχουν 270 μηχανικοί, οι οποίοι μετά τον Ιανό γράφτηκαν σε μητρώο εθελοντών. Η πόλη της Λάρισας πάντως δεν φαίνεται να έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Το πρωί ελέγξαμε τη γέφυρα (στην εξωτερική κοίτη του Πηνειού) που συνδέει τη Λάρισα με τη Γιαννούλη επειδή είχε εμφανίσει ρωγμές και ο κόσμος ανησυχούσε, αλλά με έναν πρώτο οπτικό έλεγχο δεν φαίνεται να έχει πρόβλημα».

Η αντοχή των υποδομών είναι το πρώτο θέμα συζήτησης στους μηχανικούς της περιοχής. «Πρέπει να διαβάσουμε τα δεδομένα. Καταρχήν, όσα έργα αστόχησαν, με τι προδιαγραφές είχαν κατασκευαστεί; Ήταν επαρκώς συντηρημένα; Η εικόνα που έχουμε είναι ότι μετά τον Ιανό όλες οι βασικές υποδομές είχαν συντηρηθεί. Όμως εδώ το νερό ήταν τόσο που ξεπέρασε τις παραδοχές των μελετών. Είναι σαν να σχεδιάζεις ένα σπίτι για να αντέξει σεισμό 5 Ρίχτερ και να γίνει σεισμός 9 Ρίχτερ. Σύντομα θα ξεκινήσουμε αναλυτική έρευνα».

«Η πόλη κράτησε καλά, αλλά στα χωριά η ζημιά είναι τεράστια», λέει ο Θανάσης Μπίτης, επικεφαλής του ΤΕΕ στην Καρδίτσα. «Δεν είναι μόνο τα σπίτια. Είναι οι δρόμοι, οι γέφυρες, τα αρδευτικά δίκτυα, τα χωράφια, οι επιχειρήσεις. Μακάρι να στηριχθεί έγκαιρα ο πληθυσμός γιατί ο κόσμος βρίσκεται σήμερα σε απόγνωση».

Ο κ. Μπίτης υποστηρίζει ότι μετά τον Ιανό η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής είχε βελτιωθεί. «Καταλαβαίνω ότι υπάρχει οργή στον κόσμο, όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έγινε δουλειά μετά τον Ιανό. Ας έχουμε όμως υπόψη ότι τα έργα που έγιναν ήταν έργα αποκατάστασης. Δεν γίνονται νέα αντιπλημμυρικά έργα μέσα σε δύο χρόνια. Ελπίζω ότι τώρα θα δρομολογηθούν μεγαλύτερα έργα στην περιοχή μας».
Σταϊκούρας: Ενα σημαντικό κομμάτι των έργων βοήθησε

«Με βάση την ενημέρωση των υπηρεσιών υλοποιήθηκαν (σσ. μετά τον Ιανό) έργα σε 450 θέσεις και έγιναν επιπλέον 100 συμπληρωματικές συμβάσεις», ανέφερε ο υπουργός Υποδομών Χρήστος Σταϊκούρας σε συνέντευξή του (ρ/σ Παραπολιτικά). «Η εικόνα που έχουμε ως υπουργείο είναι ότι η συνολική πρόοδος των έργων είναι στο 75%. Φαίνεται ότι ένα σημαντικό κομμάτι αυτών των έργων βοήθησε, ώστε κάποιες άλλες περιοχές να μην πλημμυρίσουν σε μια ένταση και έκταση του φαινομένου πολύ οξύτερη από τους σχεδιασμούς που γίνονταν μέχρι σήμερα», σημείωσε ο κ. Σταϊκούρας, σε μια πρώτη δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τα αντιπλημμυρικά έργα στη Θεσσαλία.

Ο υπουργός εκτίμησε ότι η ΠΑΘΕ θα ξαναδοθεί σύντομα σε κυκλοφορία – αντίθετα οι ζημιές στο σιδηροδρομικό δίκτυο είναι μεγαλύτερες. «Στο σιδηροδρομικό δίκτυο έχουμε εκτεταμένες ζημιές σε ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, σε υποδομές, στην επιδομή και σε γέφυρες. Αυτό σημαίνει ότι το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη δεν είναι εύκολο να αποκατασταθεί πλήρως τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Μέχρι τον Δομοκό, πιθανότατα, θα συνεχίσει να υφίσταται δρομολόγιο. Από τη Λάρισα και μετά μπορεί να γίνεται και χρήση λεωφορείων, αλλά παρατηρούνται εκτεταμένες ζημιές. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν για καταστροφές και σε 30 ισόπεδους κόμβους».

Ποιες προσδοκίες έχουμε από ένα έργο; Να καλύψει τις συνέπειες από έναν ‘‘Ιανό’’ ή να καλύψει συνέπειες τέσσερις φορές μεγαλύτερες από έναν ‘‘Ιανό’’»;

Όσον αφορά τον τρόπο αποκατάστασης των ζημιών, ο κ. Σταϊκούρας υποστήριξε ότι το θέμα απασχολεί την κυβέρνηση, καθώς το κόστος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα. «Είναι βέβαιο ότι θα χρειαστούμε πιο ανθεκτικά έργα σε δυσμενέστερες καταστάσεις, αλλά το ποιες είναι οι ακραίες καταστάσεις και το τι έργα θα φτιάξουμε μελλοντικά, έχει να κάνει και με τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας. Το πόση ανθεκτικότητα θα έχουν είναι ένα αντικείμενο, το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε και με τους ειδικούς, συνεκτιμώντας τους διαθέσιμους πόρους. Ποιες προσδοκίες έχουμε από ένα έργο; Να καλύψει τις συνέπειες από έναν ‘‘Ιανό’’ ή να καλύψει συνέπειες τέσσερις φορές μεγαλύτερες από έναν ‘‘Ιανό’’»;

voria.gr

Ζητήματα ασφάλειας σχολικών κτιρίων θέτει το ΤΕΕ/ΤΑΚ

Με επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, το ΤΕΕ/ΤΑΚ θέτει ζητήματα ασφάλειας σχολικών κτιρίων.

Αναλυτικά, το κείμενο:

Αξιότιμοι κύριοι,

 Όλοι συγκλονιστήκαμε τον περασμένο Δεκέμβρη με το θάνατο ενός μαθητή σε σχολείο στις Σέρρες από την έκρηξη του λέβητα του σχολείου. Αρχικά παρουσιάστηκε ως αστοχία από εργασίες για εγκατάσταση γεωθερμίας που είχε γίνει στο σχολείο. Χωρίς να έχει την αντίστοιχη δημοσιότητα το πόρισμα, είναι εμφανές από τις φωτογραφίες ότι ο λέβητας δε διέθετε ηλεκτρονικό πίνακα λειτουργίας και τα αισθητήρια ήταν σε προφανή λάθος θέση (μετά τις βάνες αποκοπής). Αυτή η εγκληματικά λάθος εγκατάσταση, η μη ύπαρξη δικλείδων ασφαλείας, οι χαμηλών προδιαγραφών ασφαλείας χώροι λεβητοστασίων (ο μαθητής ήταν εκτός του λεβητοστασίου) δεν αποτελούν μία εξαίρεση.

Μαρτυρίες συναδέλφων μηχανικών υπάρχουν για αρκετές εγκαταστάσεις που δεν πληρούν ούτε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας σε σχολικές μονάδες ακόμα και σε πρόσφατης κατασκευής σχολικές μονάδες. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε:

 • Λέβητες θέρμανσης με ανύπαρκτες διατάξεις ασφαλείας ή και λάθος εγκατάσταση.
 • Ασυντήρητες εγκαταστάσεις χωρίς τήρηση των ελάχιστων μέτρων ασφαλείας σε δεξαμενές και λέβητες.
 • Ηλεκτρολογικοί πίνακες χωρίς Διακόπτη Διαφορικού Ρεύματος (ΔΔΡ), το γνωστό ρελέ ασφαλείας.
 • Ψευδοροφές με εγκλωβισμένη υγρασία η οποία οδέυει μέσα σε ηλεκτρολογικούς πίνακες.
 • Ηλεκτρολογικές γραμμές που έχουν παράτυπα παρακαμφθεί από το ΔΔΡ και δε διαθέτουν προστασία.
 • Τοπικές κλιματιστικές μονάδες (εξωτερικές μονάδες Aircondition) οι οποίες βρίσκονται σε προσβάσιμο χώρο από μαθητές, χωρίς προστατευτικά καλύμματα (ακόμα και οι εργοστασιακές γρίλιες να λείπουν).
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις Εγκαταστάτη για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση με πιστοποιητικό ληγμένο για δεκαετίες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να επανελέγχονται κάθε 2 χρόνια.
 • Απενεργοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης (σε ελάχιστες μονάδες βρεφονηπιακών-παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων που υπάρχουν).
 • Οξειδωμένες μεταλλικές κατασκευές (πυλώνες, σκάλες, στέγαστρα, βάσεις φωτιστικών σωμάτων, κλπ).
 • Γυαλισμένα-ολισθηρά σκαλοπάτια χωρίς κάποια μέριμνα αντιολισθηρότητας.

Και η λίστα συνεχίζεται…

Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνουμε την άμεση διεξαγωγή των παρακάτω ελέγχων:

 1. Εναρμόνιση της Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία [ΕΛΟΤ-HD60634] και έκδοση πιστοποιητικού (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη για την Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση στον ΔΕΔΔΗΕ).
 2. Έλεγχο των λεβητοστασίων, αποτύπωση της υφιστάμενης εγκατάστασης (όπως είναι κατασκευασμένο-as built) και δήλωση Μηχανικού (ευρύτερος τομέας Μηχανολογίας) ότι τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και η εγκατάσταση τηρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας.
 3. Έλεγχο από τεχνικό ασφαλείας του συνόλου της κτηριακής εγκατάστασης.
 4. Έλεγχο πυροπροστασίας-πυρασφαλείας σε όσα κτίρια υποχρεούνται.
 5. Σχέδια διαφυγής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 6. Υπενθυμίζουμε με το παρόν και την υποχρέωση εκπόνησης μελετών και έργων προσβασιμότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, που διασφαλίζει και τις υποδομές διαφυγής σε έκτακτη ανάγκη για τα άτομα με κινητικά προβλήματα.

   Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και αναμένουμε τις ενέργειες σας.

 

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ταβερναράκης
Πολιτικός Μηχανικός

Πρόσκληση εγγραφής μελών του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ στο Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, προβαίνει σε ανανέωση του Μητρώου Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να συνδράμει ενεργά και ουσιαστικά τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας του Κράτους, με αφορμή τις πλημμύρες που έπληξαν την περιφέρεια Θεσσαλίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλεί τους Μηχανικούς – μέλη του Τμήματος, οι οποίοι προτίθενται να συνδράμουν στις διαδικασίες ελέγχων και αυτοψιών που θα διενεργήσουν τα κλιμάκια, τα οποία θα απαρτίζονται από στελέχη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μηχανικούς και των Δήμων που επλήγησαν να εγγραφούν στο Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών.

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πρόσκλησης, παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη του ΤΕΕ να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το αργότερο έως και την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://forms.gle/iaUWq9qUHHX6LaNC8 

Θέση Εργασίας Πολιτικού Μηχανικού

Η Notion – Ανάπτυξη Ακινήτων Α.Ε., στα πλαίσια της ανάπτυξης και συνεχούς εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού της επιθυμεί να εντάξει άμεσα συνεργάτη για την στελέχωση εργοταξίων της εταιρείας σε Πάρο και Μύκονο :

Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ

Αρμοδιότητες:

 • Eπίβλεψη και συντονισμός συνεργείων
 • Προμετρήσεις – επιμετρήσεις
 • Πιστοποίηση προόδου των επιμέρους συνεργείων
 • Σύνταξη και έλεγχος χρονοδιαγράμματος
 • Έλεγχος κατασκευής αρχιτεκτονικών λεπτομερειών και επίλυση προβλημάτων
 • Πιστοποίηση υλικών
 • Παραλαβή και καταγραφή παράδοσης υλικών
 • Τήρηση αναλυτικού ημερολογίου έργου
 • Έλεγχος τήρησης των κανονισμών ασφάλειας έργου
 • Σχεδιασμός των σχεδίων «as-built»
 • Έλεγχος συμβάσεων και προσφορών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός
 • Γνώση 2D προγραμμάτων (Autocad)
 • Τριετή (3) τουλάχιστον εμπειρία στην επίβλεψη οικοδομικών έργων (ιδανικά ξενοδοχειακών και εν γένει τουριστικών εγκαταστάσεων)
 • Γνώση MS Office

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Προοπτικές εξέλιξης και εκμάθησης
 • Πλήρη απασχόληση
 • Ενασχόληση με έργα υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων

Σχετικά με την εταιρεία:

Η Notion – Ανάπτυξη Ακινήτων Α.Ε. είναι μία ιδιαίτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και την αξιοποίηση ακινήτων από το 2009 που ξεκίνησε την επιχειρηματική της δραστηριότητα, στελεχωμένη από μια ομάδα με σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα επενδύσεων σε ακίνητα. Σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες εταιρείες κοινών συμφερόντων, έχει υλοποιήσει μία πληθώρα έργων στον κατασκευαστικό κλάδο και συνεχίζει αναλαμβάνοντας έργα μεγάλης κλίμακας σε όλη την επικράτεια.

Aποστολή βιογραφικών στο email: hr@kenshomykonos.com

 

 

Τελευταία παράταση για τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια

Παράταση στους δήμους που έχουν καθυστερήσει να αναθεωρήσουν τον πολεοδομικό σχεδιασμό τους θα δώσει έως τα τέλη Οκτωβρίου το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Η προηγούμενη διετής παράταση για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης περίπου 120 Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) είχε δοθεί την άνοιξη του 2021, η οποία έληξε τον περασμένο Ιούνιο.

Καθυστερήσεις

Δεκάδες δήμοι όμως, οι οποίοι είχαν καθυστερήσει στη ολοκλήρωση των μελετών κινδύνευαν να χάσουν αφενός την ευκαιρία να προσαρμόσουν στα σημερινά δεδομένα χρήσεων γης και όρους δόμησης που σε πολλές περιπτώσεις θεωρούνται παρωχημένοι και αφετέρου κονδύλια εκατ. ευρώ που είχαν δαπανηθεί έως σήμερα για τη σύνταξή τους.

Η επικαιροποίηση των χρήσεων γης θα δώσει λύσεις σε χρόνιες εκκρεμότητες και σε πολλές περιπτώσεις θα απεγκλωβίσει επενδύσεις και θα επιλύσει προβλήματα σχετικά με ακίνητα που βρίσκονται στον …αέρα αν και πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο σχέδιο. Διαφορετικά θα εφαρμόζονται τα παρωχημένα ΓΠΣ που είχαν συνταχθεί προ 25ετίας (πριν το 1997).

Η παράταση

Η παράταση για την ολοκλήρωση των εκκρεμών διαδικασιών έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης των ΓΠΣ και των ΣΧΟΟΑΠ θα δώσει το περιθώριο στους δήμους για την ολοκλήρωση των μελετών που βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης ώστε να προσδιοριστούν οι περιοχές προστασίας, ελέγχου και περιορισμού της δόμησης για την προστασία του περιαστικού και εξωαστικού χώρου από την ανεξέλεγκτη διασπορά της εκτός σχεδίου δόμησης, οι υπάρχοντες οικισμοί αλλά και οι νέες περιοχές όπου θα επιτρέπεται η πολεοδόμηση (επεκτάσεις, παραγωγικές χρήσεις). Επίσης, θα δοθεί στις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ περαιτέρω χρόνος για τον έλεγχο και την έκδοση της σχετικής πράξης έγκρισης για όσα σχέδια είχαν υποβληθεί από δήμους, αλλά παρέμεναν στο συρτάρι, αλλά και για όσα υποβληθούν το επόμενο διάστημα.

Πολεοδομικός σχεδιασμός

Όσες περιοχές έχουν ή αποκτήσουν επικαιροποιημένο πολεοδομικό σχεδιασμό θα προσφέρουν ένα επίκαιρο υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα εργαστούν οι μελετητικές ομάδες που θα αναλάβουν την εκπόνηση των σύγχρονων Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ και ΕΠΣ). Η υλοποίηση του μεγάλου προγράμματος πολεοδομικής μεταρρύθμισης που περιλαμβάνει την εκπόνηση 227 ΤΠΣ και ΕΠΣ έχει ξεκινήσει με την προκήρυξη του συνόλου των μελετών (εκκρεμεί μόνο η επαναπροκήρυξη των πρώτων 12 μελετών) από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), με χρηματοδότηση 400 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2026. Ήδη έχουν συναφθεί συμβάσεις με τους αναδόχους για περίπου 42 μελέτες.

Χρήσεις γης και όροι δόμησης

Μέσω των ΤΠΣ και ΕΠΣ, για το 70% της ελληνικής επικράτειας που σήμερα δεν έχει πολεοδομικό σχέδιο, θα θεσπιστούν χρήσεις γης, όροι δόμησης, θα οριοθετηθούν περιοχές προστασίας, ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή δόμησης και ειδικών αστικών κινήτρων, θα γίνουν οριοθετήσεις οικισμών και ρεμάτων, θα καθοριστούν δίκτυα μεταφορών και κατασκευών, θα γίνουν χαρακτηρισμοί κοινοχρήστων οδών σε εκτός σχεδίου περιοχές ξεμπλοκάροντας επενδύσεις κλπ.

Επίσης, θα περιλαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τη διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Πάντως, είναι αξιοσημείωτο ότι, παρότι οι μελέτες επιδοτούνται, υπήρξαν δήμοι θεώρησαν ότι καλύπτονται από τα υφιστάμενα πολεοδομικά σχέδια και δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση νέων σχεδίων.

Μάχη Τράτσα

ot.gr

Ερώτηση στη Βουλή για τα προβλήματα με τους δασικούς χάρτες

Μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, με πρωτοβουλία του Φραγκίσκου Παρασύρη κατέθεσαν κοινή ερώτηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη σύσταση και λειτουργία Επιτροπών Αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.

Στην ερώτηση που συνυπογράφουν ο Φραγκίσκος Παρασύρης Βουλευτής Ηρακλείου, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης Βουλευτής Ανατολικής Αττικής και Υπεύθυνος του Τομέα Περιβάλλοντος, η Ελένη Βατσινά Βουλευτής Ηρακλείου, η Αικατερίνη Σπυριδάκη Βουλευτής Λασιθίου και ο Μανώλης Χνάρης Βουλευτής Ρεθύμνου, αναδεικνύεται το μείζον ζήτημα  του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, που προέκυψε μετά την ανάρτηση και την κύρωση των δασικών χαρτών της χώρας, καθώς  και το θέμα της συγκρότησης και στελέχωσης των επιτροπών που είναι αρμόδιες για την εξέταση των αντιρρήσεων που κατατίθενται για τους δασικούς χάρτες.

Στην ερώτηση οι Βουλευτές παρουσιάζουν τα δεδομένα με τις αντιρρήσεις για τους Δασικούς Χάρτες στην Κρήτη, κάνοντας αναφορά στην επιστολή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας-Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, την οποία έχει λάβει και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την οποία η μία επιτροπή της Π.Ε Ηρακλείου καταργήθηκε, λόγω έλλειψης προσωπικού, καθώς ο δασολόγος που είχε οριστεί ήταν υποχρεωμένος να καλύψει και τη λειτουργία της επιτροπής στο Λασίθι.  Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία του εν λόγω Επιμελητηρίου τη δεδομένη χρονική στιγμή εκκρεμούν στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου περίπου 10.000 αντιρρήσεις.

Οι Βουλευτές αναφέρονται, επίσης, στα αντίστοιχα προβλήματα που εντοπίζονται και στη Δυτική Κρήτη, όπως προκύπτει από στοιχεία των αρμοδίων Διευθύνσεων Δασών στις Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου και Χανίων. «Ειδικότερα, για την εξέταση αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου έχει συσταθεί μία επιτροπή για την εξέταση 9.500 περίπου αντιρρήσεων, ενώ για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων για την ανάρτηση του έτους 2018, έχουν υποβληθεί 4.176 περίπου αντιρρήσεις και για την εξέταση τους έχουν συσταθεί 3 επιτροπές ενώ για την ανάρτηση των ετών 2021 – 2022 έχουν υποβληθεί 30.087 ενστάσεις περίπου και για την εξέταση τους έχουν συσταθεί 2 επιτροπές», επισημαίνεται στην ερώτηση.

Συγκεκριμένα, τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ρωτούν τον Υπουργό για τις ενέργειες που θα προβεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την αύξηση και την επαρκή στελέχωση των επιτροπών εξέτασης αντιρρήσεων στις Π.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων. Για τον αν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της εξέτασης των χιλιάδων αντιρρήσεων δασικών χαρτών στην Κρήτη και αν ναι ποιο είναι αυτό. «Προτίθεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να επανεξετάσει συνολικά το πλαίσιο λειτουργίας των εν λόγω επιτροπών, προκειμένου να επιλυθεί συνολικά και ταχύτερα το ζήτημα, στην κατεύθυνση της άμεσης ολοκλήρωσης  εξέτασης όλων των φακέλων αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες;» καταλήγουν οι ερωτώντες Βουλευτές.

fonimaleviziou.gr

ΤΕΕ: Διοργανώνει διεθνές συμπόσιο για Μηχανικούς για το μέλλον των βιώσιμων υποδομών και το BIM

Αξιοποιώντας την παρουσία στην Αθήνα, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αμερικανικής Εταιρείας Πολιτικών Μηχανικών (ASCE – American Society of Civil Engineers), προκειμένου να πραγματοποιήσουν συναντήσεις εργασίας και τεχνικές επισκέψεις, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει, σε συνεργασία  με τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών  Ελλάδας και το Ελληνικό Τμήμα του ASCE (ASCE Hellenic Section (Greece)), διεθνές συμπόσιο με τίτλο “Sustainability and Infrastructure”, με τη συμμετοχή ομιλητών από τους επισκέπτες αλλά και ελλήνων στελεχών της πολιτικής, ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Το συμπόσιο, που θα είναι ανοιχτό να το παρακολουθήσουν οι Μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ μετά από δωρεάν εγγραφή, θα πραγματοποιηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου 2023 στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ, Νίκης 4 Αθήνα 1ος όροφος, 14.00 – 18.00.

Έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη για τους Μηχανικούς και τους επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου να παρακολουθούν τις εξελισσόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου και να κατανοούν τις αναδυόμενες τάσεις και τεχνολογίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία ανθεκτικών και βιώσιμων  έργων υποδομής.

Με δεδομένο τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι υποδομές στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος, το Συμπόσιο θα απασχολήσουν :

–       Οι προηγμένες τεχνικές απογραφής και οι συστηματικές  πρακτικές διαχείρισης των υποδομών σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους,  για βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων και ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

–  Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αξιοποιώντας τεχνολογίες  BIM και Digital Twins για την ενίσχυση της βιωσιμότητας στις φάσεις σχεδιασμού, μελέτης και συντήρησης των έργων υποδομής.

– Δομικά υλικά με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα για μείωση των οικολογικών επιπτώσεων των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων.

– Η παραγωγή καθαρής ενέργειας, οι ΑΠΕ και η υλοποίηση πρωτοποριακών έργων περιβάλλοντος, που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη.

Παράλληλα, σε μια εποχή αυξημένης περιβαλλοντικής συνείδησης, οι κυβερνήσεις και οι οργανισμοί υιοθετούν όλο και περισσότερο πολιτικές πράσινων δημόσιων προμηθειών που ενσωματώνουν κριτήρια βιωσιμότητας για φιλικά προς το περιβάλλον και με κοινωνικά υπεύθυνα έργα.

Το ΤΕΕ προσκαλεί τους Μηχανικούς μέλη του να συμμετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση ανταλλαγής γνώσεων και πρακτικών για τις βιώσιμες υποδομές, κάνοντας έγκαιρα εγγραφή στην ιστοσελίδα: https://web.tee.gr/seminaria-tee/training-workshops. Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω του email: [email protected].

*Η γλώσσα του Συμποσίου θα είναι η Αγγλική.* Δεν θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. * Την ευθύνη της διοργάνωσης του Συμποσίου έχει αναλάβει η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων του ΤΕΕ.

Σημειώνεται ότι της διενέργειας του Συμποσίου θα προηγηθεί (12:30 –  13.00) ένα ανοιχτό στο κοινό forum, στη διάρκεια του οποίου θα γίνει virtual παρουσίαση της πρωτοβουλίας Future World Vision: Mega City 2070.

3 έως 6 μήνες η παράταση στα κατά παρέκκλιση άρτια γεωτεμάχια

Παράταση της προθεσμίας που λήγει το Σεπτέμβριο για κατά παρέκκλιση δόμηση σε γήπεδα κάτω των τεσσάρων στρεμμάτων με το χρόνο παράτασης να κυμαίνεται αρχικά από 3 έως 6 μήνες, αναμένεται να δοθεί από το ΥΠΕΝ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Καβάλας Γιάννης Πασχαλίδης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
“Θα ήθελα να ενημερώσω ότι πρόκειται να δοθεί παράταση της προθεσμίας που λήγει το Σεπτέμβριο για κατά παρέκκλιση δόμηση σε γήπεδα κάτω των τεσσάρων στρεμμάτων. Ο χρόνος παράτασης θα κυμαίνεται αρχικά από 3 έως 6 μήνες.
Ειδικότερα, μετά από σχετική τηλεφωνική επικοινωνία, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.Νίκος Ταγαράς με ενημέρωσε ότι επίκειται νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας που λήγει στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2023 για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή προέγκριση οικοδομικής άδειας για τους ιδιοκτήτες εκτός σχεδίου γηπέδου, που έκαναν χρήση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης του ΥΠΕΝ και έχουν υποβάλει σχετικές αιτήσεις έως τις 9 Δεκεμβρίου 2022.
Επίσης, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι βρίσκεται υπό συζήτηση το ζήτημα της δόμησης σε γήπεδα άνω των τεσσάρων στρεμμάτων χωρίς πρόσωπο σε πολεοδομικά αναγνωρισμένη οδό, με προτεινόμενη μεταβατική λύση τη σύνδεση της «ηλικίας» του οικοπέδου με το δικαίωμα δόμησης.
Ευχαριστώ θερμά τον Υφυπουργό για τη λύση που δίνει στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες συμπολιτών μας.
Είχα θίξει από την αρχή το ζήτημα και όπως πάντα το κυβερνητικό επιτελείο προβαίνει σε επίλυση και αυτού του προβλήματος με τις κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις”.

Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός για δόμηση σε ρέματα, περιφράγματα, φύτευση, αερισμό, ράμπες και λοιπές εγκαταστάσεις

Πολλοί είναι οι πολίτες που αναρωτιούνται τι επιτρέπεται από την πολεοδομική νομοθεσία για μια συγκεκριμένη εγκατάσταση ενός κτιρίου, όπως είναι τα υδραυλικά, τα ηλεκτρολογικά, οι σκάλες, η φύτευση, ο αερισμός και φωτισμός κλπ.

Αρκετά επίσης είναι και τα ερωτήματα που αφορούν πολλές φορές διενέξεις με τους συγκάτοικους ή του γείτονες όπως : Επιτρέπεται ο γείτονας να φυτεύει το δένδρο του στο όριο με τον τοίχο μου; Σε τι απόσταση πρέπει να χτιστεί ένας βόθρος; Επιτρέπεται η καμινάδα στην ταράτσα; Τι διαχωριστικό μπορεί να βάλει ο γείτονας;

Το εργαλείο που δίνει απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα είναι ο Κτιριοδομικός Κανονισμός, ο οποίος μαζί Οικοδομικό Κανονισμό θέτουν τις απαιτήσεις για το σύνολο της κατασκευής ενός δομικού έργου π.χ. κατοικία, γραφείο, κατάστημα, ξενοδοχείο, αθλητικό κέντρο κλπ. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η χρήση του ακινήτου προκειμένου να εναρμονίζεται σε κανονικές συνθήκες συντήρησης, για μια οικονομικώς αποδεκτή διάρκεια ζωής.

Πρόσφατα τέθηκε σε εφαρμογή με την υπ’ αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 (ΦΕΚ 3985Β/22-06-2023) Υπουργική Απόφαση ο νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός, που μαζί με τον Οικοδομικό Κανονισμό καθορίζουν τον τρόπο ανέγερσης κτιρίων στη χώρα. Ο προηγούμενος Κιριοδομικός Κανονισμός είχε εγκριθεί το 1989, αλλά υπέστη αρκετές τροποποιήσεις, ιδίως μετά την αναθεώρηση του Οικοδομικού κανονισμού το 2012.

 • Ποιος ελέγχει την εφαρμογή του κανονισμού ενός κτιρίου;

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι η Υπηρεσία Δόμησης. Επίσης ο κανονισμός απευθύνεται στο σύνολο του τεχνικού κόσμου της χώρας και των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην αδειοδότηση και κατασκευή των πάσης φύσης τεχνικών έργων.

 • Πώς ταξινομούνται τα κτίρια ανάλογα με τη χρήση τους;

Α. Κατοικία (μονοκατοικίες και πολυκατοικίες)

Β. Προσωρινή διαμονή (ξενοδοχεία, ξενώνες και οικοτροφεία)

Γ. Συνάθροιση κοινού (εστιατόρια, καφενεία, συνεδριακοί χώροι, εκθέσεις, αθλητικοί χώροι, κλπ)

Δ. Εκπαίδευση (φροντιστήρια, ΙΕΚ, νηπιαγωγεία)

Ε. Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια (βρεφικοί σταθμοί, γηροκομεία, ιατρεία)

Ζ. Σωφρονισμός (φυλακές)

Η. Εμπόριο (καταστήματα, υπεραγορές, κομμωτήρια, φαρμακεία κλπ)

Θ. Γραφεία (όλες οι κατηγορίες γραφείων)

Ι. Βιομηχανία-Βιοτεχνία (ξυλουργεία, βαφεία, καθαριστήρια)

Κ. Αποθήκευση (αποθήκες αγροτικές, καταστημάτων, στάβλοι κλπ)

Λ. Στάθμευση αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων

Μ. Λοιπές χρήσεις.

 • Ποιες τροποποιήσεις έγιναν με τις Νέες Προδιαγραφές Κτιριοδομικού Κανονισμού;

Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός, αναδιαρθρώνεται σε πέντε ενότητες με επιμέρους άρθρα, ως προς τον Σχεδιασμό Κτιρίων, Χώρων και Εγκαταστάσεων, την Εξυπηρέτηση Χρηστών με τις Ελάχιστες Απαιτήσεις αυτών, τα Τεχνικά Συστήματα, τις Εγκαταστάσεις και τις Πιστοποιήσεις και τη Διασύνδεση των Κανονισμών.

Ειδικότερα αναφέρονται παρακάτω συνοπτικάοι κυριότερες αλλαγές και προσθήκες του κανονισμού στα άρθρα που τροποποιούνται:

Άρθρο 2-Ορισμοί

Συμπεριλαμβάνονται νέοι ορισμοί για τα άτομα με αναπηρία, εμποδιζόμενα άτομα, το κέλυφος του κτιρίου, τα πεζοδρόμια, τα προκήπια και τη φύτευση. Οι παραπάνω έννοιες απαντώνται στα τροποποιημένα άρθρα του νέου κανονισμού.

Άρθρο 5-Ασφάλεια

Ορίζονται τα «ψηλά κτίρια» βάσει ΝΟΚ ή και ειδικών όρων δόμησης που έχουν οριστεί με ειδικά διατάγματα, αντικαθιστώντας το οριζόμενο ύψος των 21μ ως ελάχιστο ύψος ψηλού κτιρίου.

Άρθρο 6-Δόμηση κοντά σε Ρέματα

Επιτρέπεται εφεξής η δόμηση δίπλα στην οριογραμμή των οριοθετημένων ρεμάτων, ενώ προβλέπεται και η έκδοση αδειών για εργασίες ολοκλήρωσης και συντήρησης κτιρίων με νόμιμη άδεια κοντά σε ρέμα, χωρίς να απαιτείται αυτό να οριοθετηθεί.

Άρθρο 8-Τοίχοι, Ανοίγματα και Κουφώματα

Προσθήκη κατηγορίας τοίχων ανάλογα με τη θέση τους στο κτίριο, όπου πλέον προβλέπεται νέα κατηγορία αυτή των κινούμενων χωρισμάτων, στοιχείων μόνιμα συνδεδεμένων με το κτίριο που έχουν δυνατότητα κίνησης.

Επίσης, ως προς την απαίτηση θερμομονωτικής επάρκειας, η παραπομπή στον κανονισμό θερμομόνωσης αντικαθίσταται με τις προδιαγραφές βάσει ΚΕΝΑΚ.

Άρθρο 10-Περιφράγματα

Aναδιατύπωση προδιαγραφών για τα περιφράγματα και διαχωρισμός από τις προδιαγραφές που αφορούν σε τοίχους στα όρια-μεσότοιχους.

Άρθρο 12-Επίπεδα Κυκλοφορίας Πεζών (Ράμπες)

Σύμπτυξη των προδιαγραφών σχεδιασμού των ραμπών κυκλοφορίας και παραπομπή στις ισχύουσες διατάξεις και υπουργικές αποφάσεις.

Άρθρο 19-Φύτευση Οικοπέδων

Σύμπτυξη των προδιαγραφών σχεδιασμού και παραπομπή στις διατάξεις του ΝΟΚ ως προς τον καθορισμό του υποχρεωτικά ακάλυπτου χώρου. Επίσης, επιτρέπεται στο εξής η κατασκευή χώρων φυλακίων στο προκήπιο και στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου μετά από γνωμοδότηση του ΣΑ.

Άρθρο 21-Φυσικός Αερισμός

Τροποποίηση των απαιτούμενων ελάχιστων αποστάσεων κάθετα & παράλληλα προς το άνοιγμα που εξυπηρετεί τον αερισμό, από χώρους που προσμετρώνται στην κάλυψη. Επιπρόσθετα, επιτρέπεται ρητά η χρήση των Cours Anglaises κατά ΝΟΚ για τον αερισμό των υπόγειων χώρων των κτιρίων. Τέλος, συμπεριλήφθηκαν εξαιρέσεις από τις διατάξεις για τον εξαερισμό υπόγειων χώρων κτιρίων, σοφιτών και υπόσκαφων κτιρίων κατά ΝΟΚ.

Άρθρο 23-Πεζοδρόμια

Σύμπτυξη προδιαγραφών κατασκευής πεζοδρομίων και παραπομπή σε διατάξεις του ΝΟΚ.

Άρθρο 25 – Προσβασιμότητα

Προσθήκη του άρθρου περί προσβασιμότητας, με ρητή αναφορά στην υποχρέωση εξασφάλισης της πρόσβασης των εμποδιζόμενων ατόμων στους χώρους των κτιρίων και παραπομπή στις διατάξεις του ΝΟΚ για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την επίτευξη των παραπάνω.

Άρθρο 26 – Υποχρέωση Υποβολής Μελετών Υδραυλικών και Η/Μ Εγκαταστάσεων

Προσθήκη της παρ. 3, αναφορικά με κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.3661/2008 (Α’ 89), για τα οποία απαιτείται η υποβολή Η/Μ μελετών.

Άρθρο 30 – Ανελκυστήρες

Κατάργηση του κριτηρίου υψομετρικής διαφοράς μεταξύ περιβάλλοντος διαμορφωμένου εδάφους και δαπέδου ορόφου για τη διαπίστωση απαίτησης κατασκευής ανελκυστήρα σε κάθε νέο κτίριο. Σε κάθε νέο κτίριο επιβάλλεται η εγκατάσταση ενός τουλάχιστον ανελκυστήρα προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 26 του ΝΟΚ. Επιπροσθέτως, ενημερώθηκαν οι προδιαγραφές κατασκευής των ανελκυστήρων και συμπεριλήφθηκαν τα εναρμονισμένα πρότυπα ΕΛΟΤ.

Άρθρο 31-Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Τροποποίηση του σχετικού άρθρου για την προώθηση της κατασκευής των υποσταθμών σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης, λόγω του κοινωφελούς χαρακτήρα της εγκατάστασής τους. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, ισχύουν οι οριζόμενες απαιτήσεις και προδιαγραφές για τους ιδιωτικούς χώρους που προορίζονται να στεγάσουν τον υποσταθμό.

 • Ποια κτίρια εξερούνται από την εφαρμογή των διατάξεων του νέου κτιριοδομικού;

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση για την Έγκριση του Κτιριοδομικού Κανονισμού, εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις του κανονισμού, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την εφαρμογή των νέων διατάξεων, εάν πριν από τη θέσπισή τους:

α) είχε εκδοθεί και εξακολουθεί να ισχύει νόμιμη άδεια οικοδομής. Σε αυτήν την περίπτωση, οικοδομικές άδειες σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αναθεωρούνται μέσα στο χρόνο ισχύος τους είτε σύμφωνα με το σύνολο των διατάξεων του παρόντος είτε σύμφωνα με το σύνολο των διατάξεων, που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής τους.

β) είχε υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία αίτηση για την έκδοση ή την αναθεώρηση άδειας οικοδομής με όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά, που απαιτούνται από τις οικείες διατάξεις,

γ) είχε εγκριθεί από τον αρμόδιο φορέα μέσα στην τελευταία τριετία και ισχύει μελέτη ειδικού κτιρίου σχετική με τη λειτουργικότητά του με ή χωρίς παρεκκλίσεις με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις,

δ) είχε υποβληθεί στην αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία μέσα στο τελευταίο έτος αίτηση με πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη, η οποία προβλέπεται από σχετικές διατάξεις για τη χορήγηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας,

ε) είχε προκηρυχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

taxydromos.gr

Ξεκινά η ψηφιοποίηση των αρχείων των ελληνικών υποθηκοφυλακείων

Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να εκκινήσει η διαδικασία ψηφιοποίησης των αρχείων των 390 υποθηκοφυλακείων στην Ελλάδα, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025, σε περίοδο δηλαδή δύο ετών, στο πλαίσιο της κατάρτισης του Εθνικού Κτηματολογίου.

Αυτό γνωστοποίησε σήμερα ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κατά τη διάρκεια συζήτησης στο πλαίσιο θερινού σχολείου για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Μηχανική Μάθηση, που φιλοξενείται στο Κολλέγιο Ανατόλια (ACT – American College of Thessaloniki), στη Θεσσαλονίκη. «Περίπου 600.000.000 σελίδες αρχείων χρειάζεται να σκαναριστούν και να γίνει εισαγωγή δεδομένων σε ιδιοκτησίες, όπως γη, διαμερίσματα και άλλα ακίνητα. Τα αρχεία αυτά τις προηγούμενες δεκαετίες φυλάσσονταν (σ.σ. ως χειρόγραφα αρχεία σε φυσική μορφή) σε βιβλιοθήκες. Στόχος είναι τον επόμενο μήνα να ξεκινήσει η ψηφιοποίησή τους, διαδικασία που αναμένεται να πάρει περίπου δύο χρόνια» γνωστοποίησε ο κ.Κυρανάκης.

Πρόσθεσε ότι παρότι η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα στο πεδίο της εισαγωγής νέων τεχνολογιών, της ψηφιοποίησης και της ανάπτυξης του οικοσυστήματος καινοτομίας, ωστόσο η τεχνολογία εξελίσσεται με εκθετικούς ρυθμούς και η προοσπάθεια χρειάζεται επιτάχυνση. Στο πλαίσιο αυτό, χρειάζεται -όπως είπε- να εκπαιδευτούν δύο ομάδες ατόμων: η πρώτη είναι τα παιδιά σχολικής ηλικίας, για τα οποία επισήμανε την ανάγκη να υπάρχει μάθημα Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια και η δεύτερη το νομοθετικό σώμα, η Βουλή.

Όπως είπε, σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει ούτε μια εταιρεία στην Ευρώπη ή τον κόσμο, που δεν θα χρησιμοποιεί ΤΝ, με αποτέλεσμα να αναδύονται στο προσκήνιο ευκαιρίες και προκλήσεις, πάνω στις οποίες οι νομοθέτες θα πρέπει να εκπαιδευτούν, ώστε να είναι σε θέση να τις κατανοήσουν και να προτείνουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις. Ο κ.Κυρανάκης αναφέρθηκε και στην ανάγκη περαιτέρω εμπλουτισμού και αξιοποίησης της ψηφιακής πύλης του ελληικού κράτους, «gov.gr», ώστε οι πολίτες να ενημερώνονται καλύτερα για το νομοθετικό έργο, τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους.

patrasevents.gr

 

Εκτός σχεδίου δόμηση: Έρχεται παράταση έως 31 Δεκεμβρίου για τα κατά παρέκκλιση άρτια γεωτεμάχια

Τρίμηνη παράταση, ήτοι έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, προτίθεται να δώσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) στην προθεσμία που λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου για την κατά παρέκκλιση δόμηση σε μικρά εκτός σχεδίου οικόπεδα.

Όπως αναφέρει στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» ανώτατο στέλεχος του υπουργείου, άμεσα θα προωθηθεί σχετική ρύθμιση που θα δίνει μια τελευταία ευκαιρία για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή προέγκριση οικοδομικής άδειας σε ιδιοκτήτες εκτός σχεδίου οικοπέδων, μικρότερων των 4.000 τ.μ. (δηλαδή των 750 τ.μ., των 1.200 τ.μ. και των 2.000 τ.μ.).

Οι 11.000 ιδιοκτήτες

Αφορά περισσότερους από 11 χιλιάδες ιδιοκτήτες σε όλη τη χώρα (η πλειονότητα από τα νησιά του Ιονίου και την Κρήτη), οι οποίοι είχαν προλάβει έως τις 9 Δεκεμβρίου 2022 (οπότε καταργήθηκε το δικαίωμα κατοχύρωσης της χρήσης των παρεκκλίσεων), να υποβάλλουν αίτηση για έκδοση βεβαίωσης όρων δόμησης. Ωστόσο, για να διασφαλίσουν το δικαίωμα της κατά παρέκκλιση δόμησης, σε εκτός σχεδίου οικόπεδα μικρότερα των τεσσάρων στρεμμάτων, έχουν περιθώριο έως τις 30 Σεπτεμβρίου να υποβάλλουν πλήρη φάκελο στις κατά τόπους Υπηρεσίες Δόμησης προκειμένου να προχωρήσουν στην έκδοση ή προέγκριση της οικοδομικής άδειας. Η ισχύς της προέγκρισης είναι ενός έτους και έως τη λήξη της πρέπει να έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια, η οποία ισχύει για τέσσερα χρόνια.

Ωστόσο, η συλλογή, υποβολή και έλεγχος των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγγράφων αποδείχθηκε δύσκολη υπόθεση, λόγω της αναβλητικότητας των πολιτών, του φόρτου εργασίας μηχανικών, σε συνδυασμό με την υποστελέχωση των πολεοδομιών. Για αυτό το ΥΠΕΝ αναμένεται να δώσει μια τελευταία τρίμηνη παράταση ώστε οι ιδιοκτήτες μικρών εκτός σχεδίου οικοπέδων να μην χάσουν την ευκαιρία δόμησης.

Τα οικόπεδα εντός ζώνης

Ειδικότερα, αφορά οικόπεδα εντός ζώνης 500 μέτρων από τα όρια σχεδίων πόλεων και οικισμών, υπό την προϋπόθεση ότι τα οικόπεδα είχαν δημιουργηθεί πριν από τον Απρίλιο του 1977 και όσα είχαν πρόσωπο σε χαρακτηρισμένους δρόμους (εθνικούς, επαρχιακούς, διεθνείς, κοινοτικούς), όπως και εκείνα των 750 τετραγωνικών, εφόσον το οικόπεδο είχε δημιουργηθεί πριν από τον Νοέμβριο του 1962 και των 1.200 τετραγωνικών εάν είχαν δημιουργηθεί πριν από τον Σεπτέμβριο του 1964 ή, αν ήταν τουλάχιστον 2 στρέμματα, έπρεπε να είχαν δημιουργηθεί πριν από τον Οκτώβριο του 1978. Χιλιάδες κατά παρέκκλιση οικόπεδα, για τα οποία δεν είχε υποβληθεί αίτηση έως τις 9 Δεκεμβρίου 2022 έχουν πλέον χάσει το δικαίωμα δόμησης.

Έρχεται μεταβατική διάταξη για τα εκτός σχεδίου

Εντός του Σεπτεμβρίου εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη και η ρύθμιση για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα άνω των 4.000 τ.μ., δίχως πρόσωπο σε πολεοδομικά αναγνωρισμένη οδό. Όπως είχε γράψει στις 8 Αυγούστου ο «Οικονομικός Ταχυδρόμος», σχεδιάζεται να προωθηθεί, κατ΄ εξαίρεση, η αναγνώριση ως «κοινόχρηστου» του οδικού δικτύου που αποτυπώνεται στις αεροφωτογραφίες της 27ης Ιουλίου του 1977 προκειμένου να αποκτήσουν δυνατότητα δόμησης οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε αυτές τις οδούς. Ο χαρακτηρισμός μιας οδού ως κοινόχρηστης αποτελεί προϋπόθεση για τη δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Όσον αφορά στα εκτός σχεδίου οικόπεδα τα οποία είχαν δημιουργηθεί (π.χ. μέσω κατατμήσεων) από τις 31.5.1985 έως και τις 31.12.2003 πιθανώς θα τεθούν προϋποθέσεις για τη δόμησή τους δίχως πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο. Από το 2003 κι έπειτα, ο νόμος 3212/2003 θέτει ως προϋπόθεση τα τέσσερα στρέμματα και «πρόσωπο» 25 μέτρων σε αναγνωρισμένη οδό για δόμηση σε εκτός σχεδίου οικόπεδα.

Σε κάθε περίπτωση, όλες οι ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση θα είναι μεταβατικές έως ότου γίνει η αναγνώριση οδών με ειδικές μελέτες και έως την ολοκλήρωση του νέου πολεοδομικού σχεδιασμού, μέσω των 227 Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, ο οποίος υλοποιείται με χρηματοδότηση 400 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2026.

Πηγή: OT

Προκηρύσσεται εντός Σεπτεμβρίου το «Φωτοβολταϊκά σε επιχειρήσεις» – Οι όροι του προγράμματος

Οι «τελευταίες πινελιές» απομένουν από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την οριστικοποίηση του Οδηγού του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά σε επιχειρήσεις», μέσω του οποίου εταιρείες θα λάβουν επιδότηση ώστε να καλύπτουν μέσω αυτοπαραγωγής σημαντικό μέρος των αναγκών τους σε ρεύμα και, κατά συνέπεια, να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος.

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες του Insider.gr, το πρόγραμμα πρόκειται να προκηρυχθεί μέσα στον Σεπτέμβριο, ώστε να ανοίξει άμεσα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων. Στόχος του υπουργείου είναι η επιλογή των δικαιούχων να γίνει με γρήγορους ρυθμούς, ώστε οι ωφελούμενοι να οριστικοποιηθούν προς τα τέλη Νοεμβρίου ή, το αργότερο, τον Δεκέμβριο.

Όπως έχει αναδείξει ήδη το Insider.gr, το πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 160 εκατ. ευρώ, δίνοντας επομένως τη δυνατότητα να ενταχθεί σημαντικός αριθμός δικαιούχων. Τα κεφάλαια θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ φορέας υλοποίησης έχει οριστεί το ΤΑΪΠΕΔ. Επίσης, η σχεδίαση της δράσης έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να ωφεληθούν επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, από τις μικρότερες μέχρι τις πιο μεγάλες και ενεργοβόρες.

Επιδότηση μόνο της μπαταρίας

Τα φωτοβολταϊκά δεν θα συνδέονται στο δίκτυο (zero feed-in), κάτι που σημαίνει πως η παραγωγή τους θα χρησιμοποιείται απευθείας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των επιχειρήσεων. Επομένως οι «πράσινες» κιλοβατώρες θα μπορούν είτε να καταναλώνονται αμέσως (ταυτοχρονισμός) ή να αποθηκεύονται στην μπαταρία, για να καλύψουν τις ανάγκες της επιχείρησης σε ρεύμα σε άλλα χρονικά διαστήματα εντός του 24ωρου.

Ωστόσο, σε σχέση με την αρχική προσέγγιση, στο διάστημα που μεσολάβησε το υπουργείο αποφάσισε να προχωρήσει σε σημαντικές παρεμβάσεις στην «αρχιτεκτονική» του προγράμματος. Έτσι, πλέον η ύπαρξη μπαταρίας στο σύστημα έχει καταστεί υποχρεωτική και η προσθήκη της δεν έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης, όπως ήταν η προκαταρκτική πρόβλεψη.

Μάλιστα, από τη δράση θα επιδοτείται μόνο το κόστος της μπαταρίας. Κάτι που σημαίνει ότι ο ωφελούμενος θα πρέπει να καλύψει ο ίδιος το κόστος του φωτοβολταϊκού.

Κριτήρια επιλογής

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική σκέψη ήταν η επιδότηση ακόμη και «απλών» φωτοβολταϊκών (δηλαδή χωρίς μπαταρία). Ωστόσο, το ΥΠΕΝ φαίνεται να κατέληξε στην υποχρεωτική προσθήκη συσσωρευτή (ο οποίος μάλιστα θα είναι και η επιλέξιμη δαπάνη), εκτιμώντας ότι το κόστος του φωτοβολταϊκού θα αποσβεστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα (από την οικονομία στους λογαριασμούς ηλεκτρισμού). Αντίθετα, το κόστος των μπαταριών κινείται έως και αυτή τη στιγμή σε υψηλά επίπεδα.

Παράλληλα, το υπουργείο έχει καταλήξει στην εφαρμογή κριτηρίων για την επιλογή των ωφελούμενων, από τις εταιρείες που θα διεκδικήσουν ένταξη στο πρόγραμμα. Επομένως, δεν θα ακολουθηθεί το μοντέλο της χρονικής προτεραιότητας που ισχύει για το «Φωτοβολταϊκά στις Στέγες», δηλαδή στην επιδότηση συστημάτων για νοικοκυριά και αγρότες.

 insider.gr

Αιτήσεις για νέες προσλήψεις μηχανικών στην Ελληνική Αστυνομία

Την προκήρυξη νέων θέσεων εργασίας ανακοίνωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, με τις αιτήσεις να ξεκινούν σήμερα,1 Σεπτεμβρίου και να ολοκληρώνονται την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2023. Θα προσληφθεί νέο προσωπικό για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης, που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων.

Ειδικότερα, οι θέσεις αφορούν πέντε νέους υπαλλήλους, ειδικότητας μηχανικών, οι οποίοι θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών.

Οι ειδικότητες έχουν ως εξής:

 1. ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών – 1 θέση
 2. ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – 1 θέση
 3. ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών – 1 θέση
 4. ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – 2 θέσεις

Οι υποψήφιοι για όλες τις ειδικότητες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Πού θα κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • είτε αυτοπροσώπως,
 • είτε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του proson, με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
 • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας,
Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77 – ΑΘΗΝΑ,
στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Τμήμα Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου,
(τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-1520298)

 

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

proson.gr

Παρακολουθώντας την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων: Το νέο Παρατηρητήριο της ΕΕ

Μία νέα βελτιωμένη έκδοση του Παρατηρητηρίου Κτιρίων της ΕΕ (EU BSO) κυκλοφόρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το EU BSO που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 2016 είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που παρακολουθεί την ενεργειακή απόδοση και τα δεδομένα κτηρίων που σχετίζονται με την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα για όλες τις χώρες της ΕΕ.

Πλέον περιλαμβάνει πιο αξιόπιστα δεδομένα για βασικούς δείκτες αποθέματος κτηρίων, οπτικοποιήσεις δεδομένων υψηλότερης ποιότητας και μια πιο φιλική προς τον χρήστη διεπαφή, η οποία θα ενημερώνεται και θα βελτιώνεται συνεχώς.

Αυτή η ανανέωση περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο σύνολο αναβαθμίσεων, καθιστώντας το ως κεντρικό κόμβο για τα δεδομένα του ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος. Συγκεκριμένα, θα συμβάλει στη βελτίωση της διαφάνειας σχετικά με την ενεργειακή απόδοση σε όλο το κτιριακό απόθεμα της ΕΕ σύμφωνα με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.

Η ενημέρωση της πλατφόρμας επικεντρώνεται σε 2 γενικούς στόχους για τη βελτίωση των δεδομένων κτιρίων της ΕΕ:
Διασφάλιση ότι το EU BSO είναι χρήσιμο σε ολόκληρο τον κύκλο πολιτικής από τον αποτελεσματικό καθορισμό στόχων έως την εφαρμογή, την παρακολούθηση της επιβολής και την αξιολόγηση τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο ΕΕ

Βελτίωση της διεπαφής χρήστη της πλατφόρμας , καθιστώντας ευκολότερη την πλοήγηση για ένα ευρύ φάσμα πιθανών τελικών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων υπευθύνων χάραξης πολιτικής, επενδυτών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ενδιαφερόμενων μερών της βιομηχανίας κατασκευών και ακινήτων, παρόχων ενέργειας, τοπικών αρχών και ερευνητών

Το κλειδί για επίτευξη των στόχων

Η δέσμευση με τους τελικούς χρήστες μέσω συνεχών δοκιμών και ανατροφοδότησης κατά τη διάρκεια μιας σειράς φάσεων ανάπτυξης τα επόμενα 4 χρόνια θα είναι το κλειδί για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Ιστορικό

Ένας άνευ προηγουμένου μετασχηματισμός των πολιτικών που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων έχει ήδη λάβει χώρα από τότε που ιδρύθηκε το EU BSO το 2016 (ως μέρος του πακέτου Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους ). Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας , ο νόμος της ΕΕ για το κλίμα θέτει έναν νομικά δεσμευτικό στόχο για καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έως το 2050, ο οποίος ισχύει για όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του οικοδομικού τομέα. Πρόσθετες πρωτοβουλίες πολιτικής που δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως το Κύμα Ανακαίνισης , απεικονίζουν τον βασικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει ο κατασκευαστικός τομέας στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας.

«Fit for 55»

Στο πλαίσιο του λεγόμενου πακέτου «Fit for 55», που αποσκοπεί στην επίτευξη του στόχου του 2030 για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55%, η βασική νομοθεσία της ΕΕ ενημερώνεται για να αντικατοπτρίζει αυτήν την αυξημένη φιλοδοξία. Αυτό περιλαμβάνει την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση και την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – οι οποίες έχουν πλέον συμφωνηθεί από τους συννομοθέτες – και την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων , η οποία πλησιάζει στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων.

ot.gr

Δημόσιοι Κοινόχρηστοι Χώροι: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για την ελεύθερη πρόσβαση τους

Μεγάλη ανταπόκριση βρήκε στην κοινωνία το θέμα της απελευθέρωσης του αιγιαλού από το λεγόμενο «κίνημα της πετσέτας». Οι πολίτες ζητούν επιτακτικά την εφαρμογή του νόμου στην υπέρμετρη κατάληψη όλων των ελεύθερων χώρων από τις επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής.

Τα τραπεζοκαθίσµατα, τα στέγαστρα, τα διαφημιστικά σταντ, οι τέντες, τα περίπτερα που συνεχώς επεκτείνονται, τα καταστήματα που εκθέτουν τα προϊόντα τους στα πεζοδρόμια και οι ποικίλες άλλες µόνιµες ή ηµιµόνιµες εγκαταστάσεις καταστημάτων αναψυχής (µπαρ, καφετέριες, εστιατόρια) καταλαμβάνουν σήμερα σε μεγάλο βαθμό τους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους της πόλης όπως είναι οι πλατείες, οι πεζόδρομοι, τα πάρκα, τα άλση, τα πεζοδρόμια κ.ά.

Έτσι δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια, μια εμπορευματική -καταναλωτική λογική για τους δημόσιους χώρους μετατρέποντας τους σε ημι-ιδιωτικές ζώνες ή σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις σε αμιγώς ιδιωτικές, περιορίζοντας την παραμονή των πολιτών.

Σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία, όλοι αυτοί οι χώροι οφείλουν να είναι ανοιχτοί, να έχουν σε αυτούς πρόσβαση όλοι οι πολίτες και να αποτελούν κατά κανόνα ιδιοκτησίες του δημοσίου ή οργανισμών του δημοσίου, όπως οι Δήμοι. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπονται περιορισμένες κατασκευές και εγκαταστάσεις, προς εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.

Για αυτό, θα πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν ποιες είναι οι βασικές αρχές που ισχύουν για τους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, τί επιτρέπεται και τί απαγορεύεται σε αυτούς.

 • Ποιοι Χώροι είναι δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι εντός πόλης;

Σύμφωνα με το σχέδιο πόλης σε κάθε πόλη, υπάρχουν ελεύθεροι και πράσινοι χώροι, εκτάσεις χωρίς κτίρια, δρόμοι, πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, οι ακτές, οι ανοιχτοί αρχαιολογικοί χώροι, τα πάρκα ή άλση, οι κήποι, οι ανοιχτές και χωρίς κτίρια αθλητικές εγκαταστάσεις, όλοι αυτοί οι χώροι οφείλουν να είναι ανοιχτοί, να έχουν σε αυτούς πρόσβαση όλοι οι πολίτες και να αποτελούν κατά κανόνα ιδιοκτησίες του δημοσίου ή οργανισμών του δημοσίου.

Οι ελεύθεροι και πράσινοι χώροι χαρακτηρίζονται από τη νομοθεσία πρωτίστως κοινόχρηστοι χώροι.

Επίσης ως τμήματα των δρόμων και ως κοινόχρηστα λογίζονται και τα πεζοδρόμια.

 • Ποιες είναι οι βασικές αρχές που ισχύουν για τους δημόσιους χώρους και πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης;
 1. Στα πεζοδρόμια να υπάρχει ελεύθερη κίνηση των πεζών σε λωρίδα ελάχιστου πλάτους 1,50 µ. τουλάχιστον.
 2. Στους πεζόδροµους θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των πεζών και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. Επίσης θα πρέπει να αφήνεται ελεύθερος χώρος διέλευσης πεζών µπροστά από την ρυµοτοµική γραμμή πλάτος 1,50 µ.
 3. Τα κινητά επί των όψεων προστεγάσµατα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις πολεοδομικές διατάξεις.
 4. Στους κοινόχρηστους χώρους δεν επιτρέπεται καµία µόνιµη κατασκευή (προστεγάσµατα, στέγαστρα,ανεµοφράκτες κλπ). Όποια κατασκευή, σκίαστρο ή οµπρέλα πρέπει να είναι κινητή και σχετικά εύκολα µετακινούµενη.
 5. Δεν επιτρέπεται γενικά η τοποθέτηση οποιασδήποτε συσκευής (ψυγεία, πάγκοι, ντουλάπια κλπ).
 6. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε κατασκευής, έστω και κινητής που να αλλοιώνει το δάπεδο των πεζοδρόµων και των κοινοχρήστων χώρων.
 7. Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης διέλευσης των πεζών θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερο ύψος ίσο με 2,20 μ. (απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (μαρκίζες, επιγραφές, σημάνσεις, πινακίδες, τέντες κ.λπ.).

Οι Δήμοι έχουν δικαίωμα να προσθέσουν κι άλλες κανονιστικές διατάξεις για την καλύτερη διαχείριση των κοινοχρήστων χώρων.

 • Τι απαγορεύεται εντός κοινοχρήστου χώρου;

Από την Πολεοδομική Νομοθεσία, όπως και από σχετική νοµολογία του Συµβούλιου Επικρατείας, είναι ξεκάθαρο ότι στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπονται µόνο μερικές μικρές ή ελαφρές κατασκευές και ο απαραίτητος αστικός εξοπλισμός, για την παραμονή των πολιτών σε αυτούς. Όλες οι κατασκευές πραγµατοποιούνται από τον Δήµο, ή από ιδιωτικούς φορείς µετά από έγκριση του Δήµου.

Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων, περιφράξεων, στεγάστρων µε µόνιµες κατασκευές, που εξυπηρετούν ιδιωτικές χρήσεις όπως αναψυκτήρια – εστιατόρια. Έτσι είναι αυθαίρετες, όλες οι ξύλινες μόνιμες ή ημιμόνιμες κατασκευές οι οποίες δημιουργούν κλειστούν χώρους, είτε με πλαστικά φύλλα (νάιλον), είτε με τζάμι, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, που ουσιαστικά επεκτείνουν τον κλειστό χώρο των καταστημάτων σε κοινόχρηστους χώρους (π.χ. πεζοδρόμια, παραλίες κλπ.) και που έχουν κατακλύσει τα τελευταία χρόνια τις πλατείες και τους πεζόδροµους.

 • Τι εγκαταστάσεις επιτρέπονται εντός των δημόσιων κοινοχρήστων χώρων;

Από την πολεοδομική νομοθεσία όπως και από τη σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) είναι ξεκάθαρο ότι στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπονται μόνο μερικές κατηγορίες μικρών κατασκευών και εγκαταστάσεων, όπως:

1) ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

α) Διαµόρφωση του εδάφους, όπως κλίµακες, τοίχοι, διάδροµοι, κεκλιµένα επίπεδα, µηχανικά µέσα κάλυψης υψοµετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία ή/ και εµποδιζόµενων ατόµων,

β) Εξωραϊσµό και την αισθητική τους αναβάθµιση, τον εξοπλισµό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισµού των χώρων αυτών,

γ) Λυόµενες και προσωρινές κατασκευές (για συγκεκριμένο σκοπό και χρονικό διάστημα π.χ. Χριστουγεννιάτικο Χωρίο).

δ) Κατασκευές για τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (π.χ. στάση λεωφορείου).

2) ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

α) Κατασκευές δικτύων υποδοµής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας

β) Εγκατάσταση σταθµών µέτρησης ατµοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και µετεωρολογικών παραµέτρων µε τον αναγκαίο εξοπλισμό.

γ) Υπέργειοι και υπόγειοι σταθµοί διανοµής ή µέτρησης και ρύθµισης φυσικού αερίου.

δ) Η εγκατάσταση κεντρικών λεβήτων ή µονάδων Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) για τηλεθέρµανση.

 • Ποιος έχει την ευθύνη για την καθαριότητα, συντήρηση και διαχείριση των κοινοχρήστων χώρων της πόλης και των οικισμών;

Την αρμοδιότητα την έχει ο Δήμος, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνει, να συντηρεί και να εκμεταλλεύεται το χώρο, διαφυλάττοντας όμως τον δημόσιο χαρακτήρα του. Ο κάθε Δήμος ψηφίζει τον κανονισμό λειτουργίας των κοινοχρήστων χώρων με τον οποίο καθορίζει τι επιτρέπεται στη χρήση των χώρων αυτών, σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Επίσης ο Δήμος, μπορεί να μισθώνει μέρος των δημόσιων χώρων σε ιδιώτες για την εκμετάλλευση αυτών.

 • Τι γίνεται όταν οι επιχειρηματίες καταλαμβάνουν παράνομα τον κοινόχρηστο χώρο;

Οι δημοτικές αρχές έχουν υποχρέωση να απομακρύνουν τέτοιες αυθαίρετες κατασκευές (τέντες, τζάμια, νάιλον, δοκάρια κλπ.), που μειώνουν τους κοινόχρηστους χώρους και, εφόσον έχουν δώσει άδειες για τέτοιες εγκαταστάσεις, οφείλουν να τις ανακαλέσουν για λόγους δημοσίου συμφέροντος που αφορούν την τήρηση του Συντάγματος και των πολεοδομικών διατάξεων.

 • Πώς οφείλουν οι δήμοι να διαμορφώνουν τους κοινόχρηστους χώρους για την ανεμπόδιστη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία;
 1. Κατά τη διαμόρφωση ή ανακατασκευή των κοινόχρηστων χώρων των οικισμών (π.χ. χώροι πλατειών/πεζοδρόμων/πεζοδρομίων/νησίδων, χώρων πρασίνου, στάσεων/αποβαθρών κ.λπ.) εφόσον το επιτρέπει η μορφολογία του εδάφους, επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων με ράμπες ή μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών σε συνδυασμό πάντοτε με κλίμακες, κατάλληλη τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, όπως στεγάστρων, καθιστικών, στύλων φωτισμού, κάδων απορριμμάτων, σήμανσης κ.λπ., καθώς και να διαμορφώνεται ποσοστό 5% των χώρων στάθμευσης ή τουλάχιστον ένας για χρήση αναπηρικών αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες, πρότυπα και κανονισμούς.
 2. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η κατασκευή μιας μεμονωμένης βαθμίδας σε οποιοδήποτε σημείο των κοινοχρήστων χώρων.
 3. Σε όλες τις κλίμακες που κατασκευάζονται σε υπαίθριους χώρους επιβάλλεται η τοποθέτηση συνεχών πλαϊνών χειρολισθήρων και στις δύο πλευρές αυτών, σε δύο ύψη (0,70μ. και 0,90μ.) μετρούμενα από το πάτημα των βαθμίδων κατακόρυφα από την ακμή της βαθμίδας. Σε περιπτώσεις κλιμάκων πλάτους άνω των 3,60μ. εκτός από τους πλαϊνούς χειρολισθήρες τοποθετούνται και ενδιάμεσοι διπλοί χειρολισθήρες.

Σε πεζοδρόμια και σε πεζοδρόμους του μη βασικού δικτύου πεζοδρόμων, εφόσον η μορφολογία του εδάφους δεν επιτρέπει τη δυνατότητα δημιουργίας πλήρως προσβάσιμων χώρων κίνησης για άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο, εξασφαλίζεται πάντοτε η προσβασιμότητα για τις λοιπές κατηγορίες χρηστών.

Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ,

τοπογράφου – πολεοδόμου μηχανικού

taxydromos.gr

Εκτός σχεδίου δόμηση – Στα σκαριά η ρύθμιση – Λίνος Μπλέτσας: Δεν υπάγονται στην απόφαση του ΣτΕ γεωτεμάχια προ του 1985

Εκτός σχεδίου δόμηση – Στα σκαριά η ρύθμιση: Γόρδιος δεσμός οι αποφάσεις του ΣτΕ, οι… νόμιμοι δρόμοι και η «ηλικία» των οικοπέδων. Επιτακτική ανάγκη να «ξεπαγώσει» η δόμηση εκτός σχεδίου αναφέρει η εφημερίδα “Συνείδηση”.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:
Μετά την έκδοση απορριπτικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για οικοδομική άδεια σε εκτός σχεδίου ακίνητο μεγαλύτερο των τεσσάρων στρεμμάτων στην Πάτμο από την άνοιξη έχουν σταματήσει νέες οικοδομικές άδειες, συμβόλαια και επενδύσεις στα μέχρι πρότινος άρτια και οικοδομήσιμα αγροτεμάχια, που «δημιουργήθηκαν» μετά το 1985.

Παράλληλα νεότερη απόφαση του ΣτΕ για οικοδομική άδεια στην Εύβοια βάζει τέλος στην έκδοση οικοδομικών αδειών και την ανέγερση αγροτικών κτιρίων, με τους κατά παρέκκλιση όρους δόμησης του Προεδρικού Διατάγματος του 1985 και επιβεβαιώνοντας την πάγια νομολογία του ΣτΕ ρίχνει χαριστική βολή στις παρεκκλίσεις δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές.

Οι αποφάσεις αυτές συνιστούν ουσιαστικά το «θάνατο» εκατοντάδων χιλιάδων ιδιοκτησιών σε όλη τη χώρα και αυτό γιατί, καθώς έχει ήδη καταργηθεί η κατά παρέκκλιση δόμηση για τα μικρότερα των 4 στρεμμάτων γήπεδα, μετά την εν λόγω απόφαση του ΣτΕ, στην πραγματικότητα δε χτίζει κανείς στην εκτός σχεδίου δόμηση.

Καθώς ο τεχνικός κόσμος της χώρας πιέζει για να λυθεί το όλο θέμα που έχει ανακύψει η κυβέρνηση, αναζητά παράθυρο για την επανάκαμψη της εκτός σχεδίου δόμησης, μέχρι την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού που είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου μια πενταετία.

Το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος σύμφωνα με όσα είπε πρόσφατα ο αρμόδιος Υφυπουργός Νίκος Ταγαρά επεξεργάζεται νομοθετική ρύθμιση για την εκτός σχεδίου δόμηση, τόσο για μεταβατική λύση δόμησης σε γήπεδα άνω των τεσσάρων στρεμμάτων, χωρίς πρόσωπο σε πολεοδομικά αναγνωρισμένη οδό, όσο και για παράταση της προθεσμίας που λήγει το Σεπτέμβριο για κατά παρέκκλιση δόμηση σε γήπεδα κάτω των τεσσάρων στρεμμάτων.

Ήδη το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) από την περίοδο προ των εθνικών εκλογών με παρέμβαση του προέδρου του Γ. Στασίνου έχει από την Κυβέρνηση νομοθετική ρύθμιση για να βρεθεί μια ενδιάμεση λύση για την εκτός σχεδίου δόμηση και παράλληλα να αποκρουστούν οριζόντιες ρυθμίσεις για τη δόμηση, που θα έχουν επιπτώσεις στις κατασκευές και θα προκαλέσουν αδικίες και ανατροπές στις αξίες των ακινήτων.

Λίνος Μπλέτσας: Δεν υπάγονται στην απόφαση του ΣτΕ οικόπεδα προ του 1985

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας Λίνος Μπλέτσας είναι επιτακτική ανάγκη να βρεθεί μια ενδιάμεση λύση, έτσι ώστε και οι ιδιοκτήτες να μην πληγούν και η οικοδομική δραστηριότητα να μην συναντήσει εμπόδια. Σύμφωνα με το Λίνο Μπλέτσα τα οικόπεδα προ του 1985 που έχουν πρόσωπο σε οδό θα πρέπει να θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα και δεν υπάγονται στην απόφαση του ΣτΕ, επομένως ορθά το Υπουργείο σκέπτεται να συνδέσει την «ηλικία» του οικοπέδου με το δικαίωμα δόμησης εκτός σχεδίου. «Αυτά που δεν έχουν καθόλου πρόσωπο σε αναγνωρισμένη οδό δύσκολα “σώζονται”», εκτίμησε ο Λίνος Μπλέτσας.

Παράλληλα όμως το Υπουργείο Περιβάλλοντος πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιοι είναι οι… νόμιμοι δρόμοι. Και αυτό γιατί η έννοια της κοινόχρηστης οδού εκλαμβάνεται διαφορετικά πολεοδομικά και διαφορετικά νομικά. Ουσιαστικά νόμιμοι θεωρούνται οι δρόμοι που προϋφίσταντο του 1923… Όμως, την περίοδο εκείνη ούτε αεροφωτογραφίες υπήρχαν, ούτε συμβόλαια που να τους αναφέρουν ρητά. Έτσι η σκέψη είναι η έννοια του κοινόχρηστου δρόμου να αναχθεί στο 1977, ένα έτος για το οποίο υπάρχουν αεροφωτογραφίες, ώστε να κρίθει τι πραγματικά ήταν κοινόχρηστος δρόμος.

Σε κάθε περίπτωση η όποια ρύθμιση από το Υπουργείο είναι εκ των πραγμάτων μια δύσκολη «άσκηση», γιατί αν το κείμενο του νόμου δεν είναι αυτό που πρέπει, τότε εύκολα θα ανατραπεί από κάποια άλλη δικαστική απόφαση. Από την άλλη η κατάσταση πρέπει να ξεκαθαρίσει. Γνωρίζοντας πως η εκτός σχεδίου δόμηση είναι π.χ. κανόνας για τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και πως δεν είναι δυνατόν για μερικά χρόνια, δηλαδή μέχρι να εκπονηθούν τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, δεν είναι δυνατόν να «παγώσουν» τα πάντα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος πρέπει να νομοθετήσει με τρόπο που να μην μπει φρένο στην ανάπτυξη, αλλά και να αποτραπεί η αυθαίρετη δόμηση.

Η πρόταση του ΤΕΕ για νομοθετική λύση
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση νομοθετικής ρύθμισης δύο βημάτων με την οποία δίνεται άμεσα λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα ως εξής:

α) Με νομοθετική μεταβατική ρύθμιση για να διατηρήσουν το δικαίωμα δόμησης μέχρι την ολοκλήρωση των ΤΠΣ και ΕΠΣ το 2025 όλα τα ακίνητα που είχαν οικοδομησιμότητα πριν το 2003.

β) Με τη δημιουργία ειδικού τμήματος στο ΥΠΕΝ και αντιστοίχου ειδικού τμήματος στο ΣτΕ, ώστε οι μελέτες των ΤΠΣ και ΕΠΣ που θα παραδοθούν το 2025 να γίνουν ΠΔ μέχρι το 2026 το αργότερο.

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα “Συνείδηση”

sinidisi.gr

Φωτοβολταϊκά: Υποχρεωτική η φύτευση δένδρων στις εγκαταστάσεις ηλιακών πάνελ

Τρόπους για να μετριάσει το «ντόμινο» των αντιδράσεων στην εγκατάσταση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αναζητά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Και καθώς πλέον στο «στόχαστρο» των τοπικών φορέων και ομάδων που αντιδρούν έχουν μπει, εκτός από τα αιολικά πάρκα, και οιφωτοβολταϊκοί σταθμοί, το ενεργειακό επιτελείο της κυβέρνησης επεξεργάζεται ρύθμιση για να «πρασινίσει» τα ηλιακά πάνελ και να σταματήσει την οπτική όχληση.

Ποιους αφορά

Ειδικότερα, όπως αναφέρει στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» παράγοντας του ΥΠΕΝ, στο επόμενο νομοσχέδιο που θα προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή θα περιληφθεί ρύθμιση σύμφωνα με την οποία οι κάτοχοι όλων των φωτοβολταϊκών σταθμών (με εξαίρεση κάποιους μικρούς κάτω του 1 MW) θα οφείλουν – είτε κατά την εγκατάστασή τους και οπωσδήποτε πριν την ηλέκτριση τους – να προχωρούν σε φύτευση περιμετρικά της εγκατάστασης, την οποία θα πρέπει να συντηρούν για όσα χρόνια λειτουργεί το ηλιακό πάρκο.

Η υποχρέωση της φύτευσης θα εξειδικεύεται στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου ενώ θα αφορά εκτός από τους νέους και υφιστάμενους φωτοβολταϊκούς σταθμούς , οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει πλήρες αίτημα για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο ή σύστημα. Μάλιστα, η φύτευση ενδέχεται να επιβληθεί και εντός των φωτοβολταϊκών πάρκων, στα όρια διακριτών υποπεριοχών του συνολικού έργου.  

Τα είδη

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα επιλέγονται είδη που φύονται στην κάθε περιοχή, ενώ θα απαγορεύεται η φύτευση ειδών που περιλαμβάνονται στον εθνικό ή ευρωπαϊκό κατάλογο των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών. Επίσης, το ύψος τους θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο των εγκαταστάσεων του φωτοβολταϊκού σταθμού (φωτοβολταϊκά πλαίσια, αντιστροφείς) προκειμένου να περιοριστεί η οπτική όχληση και η αλλοίωση του τοπίου.

Για την επιλογή του είδους που θα φυτεύεται θα συνυπολογίζεται το εδαφικό υπόστρωμα και η δυνατότητα άρδευσης. Για τις περιπτώσεις φωτοβολταϊκών σταθμών που εγκαθίστανται σε δασικές εκτάσεις θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας περί φύτευσης.

Στην περίπτωση που για τη υποχρέωση φύτευσης απαιτηθεί τροποποίηση της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης καθώς και άλλων αδειών ή εγκρίσεων, οι αιτήσεις τροποποίησης θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές. Όσον αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων κατηγορίας Α (εκείνα που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον), η προσαρμογή στις υποχρεώσεις φύτευσης θα συνιστά διαφοροποίηση μικρής κλίμακας.

Υπουργική απόφαση

Πάντως, όλες οι λεπτομέρειες θα εξειδικευτούν με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά την ψήφιση της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας. Η υπουργική απόφαση θα καθορίζει τα χαρακτηριστικά, το είδος και το ύψος φυτών και θάμνων, τις απαιτούμενες αποστάσεις από την εγκατάσταση, τη διαδικασία έγκρισης και ελέγχου με αυτοψία, τις κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης, τα κίνητρα για τους ιδιοκτήτες των φωτοβολταϊκών σταθμών κλπ. Επιπλέον, θα περιλαμβάνει ειδικότερες προβλέψεις ως προς τη φύτευση για έργα που έχουν επιλεγεί ή θα επιλεγούν έπειτα από συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών καθώς και για περιπτώσεις εξαίρεσης από την υποχρέωση φύτευσης για λόγους μορφολογίας ή φυσιολογίας του εδάφους.

Mάχη Τράτσα

ot.gr

Προτάσεις ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη θωράκιση της χώρας έναντι της κλιματικής αλλαγής

Τέσσερις παρεμβάσεις σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας έναντι των ακραίων φαινομένων της Κλιματικής Αλλαγής πρότεινε το τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο υπόμνημα που έθεσε υπόψη του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του επιμελητηρίου Γιώργος Τσακούμης, στο πλαίσιο της καθιερωμένης σύσκεψης του πρωθυπουργού με τους επιστημονικούς φορείς ενόψει της ΔΕΘ, που πραγματοποιήθηκε χθες.

Συγκεκριμένα, το ΤΕΕ/ΤΚΜ πρότεινε α) την άμεση επικαιροποίηση των προδιαγραφών μελετών νέων υποδομών και συντήρηση υφισταμένων αλλά  και των μέτρων, όπως πυροπροστασίας και πυρασφάλειας, δεδομένων της συχνότητας και της έντασης φαινομένων που μέχρι προσφάτως θεωρούσαμε ακραία β) ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης και εκσυγχρονισμό οργανογραμμάτων με προσανατολισμό στην παρακολούθηση και στον σχεδιασμό για αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων γ) βελτίωση των συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης όλων των αιτίων που δημιουργούν τα φαινόμενα με στόχο την έγκαιρη προειδοποίηση και – μέχρις ενός βαθμού – την πρόληψη των καταστροφών δ) πλήρως οργανωμένη καταχώριση και  άμεση πρόσβαση στο σύνολο της ψηφιακά διαθέσιμης γεωπληροφορίας για το σύνολο της επικράτειας.

Επισήμανε ακόμη τον πρώτιστο ρόλο του Χωροταξικού Σχεδιασμού που με βάση και τα θέματα ασφάλειας, προστασίας και ανθεκτικότητας, προσδιορίζει την χωροθέτηση  χρήσεων, τη φέρουσα ικανότητα, τα θέματα δόμησης κλπ

Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη, το ΤΕΕ/ΤΚΜ μέσω του υπομνήματος επανέφερε το ζήτημα του Στρατηγικού Χωρικού Σχεδιασμού, με την επισήμανση ότι “η ανυπαρξία στοιχειώδους, θεσμικά κατοχυρωμένου δομικού σχεδιασμού είναι απολύτως ασύμβατη  με οποιαδήποτε αρχή αναπτυξιακού σχεδιασμού, αλλά και πλήρως απαξιωτική για το δεύτερο μεγαλύτερο Πολεοδομικό Συγκρότημα της  Ελλάδας””. Υπενθύμισε δε τις προτάσεις του για σύσταση Ειδικής Γραμματείας, για αναβάθμιση του Τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού σε Διεύθυνση και για άμεση σύνταξη νέου Στρατηγικού και Χωροταξικού Σχεδίου, χαιρετίζοντας το γεγονός ότι ευοδώνεται προς το παρόν η πρότασή του για άμεση εκπόνηση του Ειδικού Παραρτήματος του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου (με συγκρότηση Ομάδας Εργασίας).

Στο Υπόμνημα περιλαμβάνεται επίσης αναφορά στα μεγάλα έργα εθνικής σημασίας, και κυρίως αυτά που αφορούν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και στη Σιδηροδρομική Εγνατία.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπως αναφέρθηκε στη σύσκεψη, “θεωρεί το Λιμάνι, το Παραθαλάσσιο Μέτωπο και τη Διεθνή Έκθεση ως πυλώνες της ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης” και πως “οι συνδέσεις του Λιμένα με τα δίκτυα μεταφορών είναι έργα πρώτης προτεραιότητας και πρέπει να προχωρήσουν άμεσα για την επίτευξη του στόχου των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών”.

Για τη Σιδηροδρομική Εγνατία επισημάνθηκε πως το ΤΕΕ/ΤΚΜ χαιρέτισε το ξεκίνημα των διαδικασιών ενός σπουδαίου έργου, του οποίου την υλοποίηση είχε προτείνει με μελέτη και τεκμηρίωση από το 2004, αλλά το έργο έχει καθυστερήσει” ενώ “στο ίδιο πλαίσιο της ανάγκης προώθησης του σιδηροδρόμου ως μέσου μετακίνησης και μεταφοράς χρειάζεται να προχωρήσει και ο Προαστιακός ως μέσον σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με τα αστικά κέντρα της Κεντρικής Μακεδονίας και ο Δυτικός Προαστιακός”, καθώς και ότι “το δυστύχημα των Τεμπών θα πρέπει να λειτουργήσει ως μάθημα και όχι ως τροχοπέδη”.

Μέσω του υπομνήματος επισημάνθηκαν τέλος “τα σοβαρότατα προβλήματα που έχουν προκαλέσει η πολιτική της Κυβέρνησης, καθώς και των προηγούμενων Κυβερνήσεων στην Τεχνική Παιδεία και κατά συνέπεια σε επαγγέλματα με άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των πολιτών και στην ανάπτυξη της χώρας”.

capital.gr

ΑΠΕ: «Φρένο» στις καθυστερήσεις της περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Την επιλογή να …κόψουν δρόμο,  παρακάμπτοντας τις αργοκίνητες δημόσιες υπηρεσίες,  στοχεύει να δώσει στους επενδυτές έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Σύμφωνα με πληροφορίες του «Οικονομικού Ταχυδρόμου», το επιτελείο του υπουργείου έχει έτοιμη ρύθμιση, η οποία θα δίνει σε όσους αναπτύσσουν σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ τη δυνατότητα «shortcut» για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων τους.

Οι προθεσμίες

Ειδικότερα, θα προβλέπει ότι στην περίπτωση που κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης   των έργων,  έχουν παρέλθει οι κατά περίπτωση προθεσμίες που παρέχει ο νόμος στους  δημόσιους φορείς ή στις υπηρεσίες  για να γνωμοδοτήσουν  τότε θα μπορούν οι επενδυτές να   προχωρήσουν στην υποβολή αιτήματος για σύγκληση του οικείου ΠΕΣΠΑ (Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης) ή του ΚΕΣΠΑ (Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης). Μάλιστα, το αίτημά τους θα εξετάζεται κατά απόλυτη προτεραιότητα.

Η παράκαμψη

Η δυνατότητα παράκαμψης, εκτιμάται ότι θα επιταχύνει περαιτέρω τις διαδικασίες έκδοσης ΑΕΠΟ (Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) που προβλέπονταν στον νόμο  4685/2020 για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Το σκεπτικό της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας του ΥΠΕΝ είναι να δίνεται η δυνατότητα «bypass» σε επενδυτές σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με άδειες παραγωγής  σε ισχύ, τόσο κατά την υποβολή της αίτησης όσο και για το χρονικό διάστημα έως την έκδοση της απόφασης από το Συμβούλιο.

Επίσης, υποβολή αιτήματος για σύγκληση Συμβουλίου θα έχουν και έργα που  έχουν επιλεγεί ή θα επιλεγούν μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών. Για   τους  συγκεκριμένους σταθμούς, η νέα ρύθμιση θα προτείνει ότι το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έως και την έκδοση της απόφασης από το Συμβούλιο δεν θα προσμετράται στις προθεσμίες για την ενεργοποίηση της σύνδεσης των σταθμών ή υποβολής Δήλωσης Ετοιμότητας.

Τα παλιά έργα

Ακόμη, αίτημα θα μπορεί να υποβάλλεται και για παλιά έργα που έχουν λάβει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, αλλά εμπίπτουν στις προθεσμίες που θέτει ο νόμος  4951/2022 (άρθρου 31) για το ξεσκαρτάρισμα των  «βαλτωμένων» έργων ώστε να μην δεσμεύουν ηλεκτρικό χώρο. Για τα συγκεκριμένα έργα η  δυνατότητα για αίτηση και εξέταση κατά απόλυτη προτεραιότητα θα  δίνεται κατά τον τελευταίο μήνα πριν την παρέλευση των συγκεκριμένων προθεσμιών και οι εν λόγω προθεσμίες θα αναστέλλονται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έως  και την έκδοση της απόφασης από το ΠΕΣΠΑ  ή το  ΚΕΣΠΑ.

Σε περίπτωση απορριπτικής γνώμης του Συμβουλίου, η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων, καθώς και κάθε άδεια που έχει εκδοθεί για τον σταθμό θα παύουν αυτοδικαίως και θα επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο οι   εγγυητικές επιστολές που έχει καταβάλλει. Εάν η γνώμη είναι θετική τότε θα  αναστέλλονται ή θα παρατείνονται οι όποιες  προθεσμίες  μέχρι την τελική έκδοση της ΑΕΠΟ για τον εκάστοτε σταθμό.

Η απόφαση του Συμβουλίου θα κοινοποιείται στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) η οποία θα ενημερώνει σχετικά, εφόσον απαιτείται, τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου ή του Συστήματος, ΔΕΔΔΗΕ ή ΑΔΜΗΕ.

Tράτσα Μάχη

ot.gr

Εξοικονομώ 2023: Τελευταία ευκαιρία – Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά επιδότησης

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στα «εμβληματικά έργα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στο RePower, με τον συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ, από τα οποία διατίθενται 60 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για ευάλωτα νοικοκυριά, με στόχο την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Οι δικαιούχοι αναμένεται να ξεπεράσουν τους 20.000.

Για κάθε κατοικία που θα επιλεγεί προς ένταξη στο «Εξοικονομώ 2023» στόχος είναι: η υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

Τα ποσοστά επιδότησης

-Ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ/οικογενειακό έως 10.000 ευρώ: επιχορήγηση 75% για ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα, 65% για δωρεάν παραχώρηση σε έτερο πρόσωπο/ενοικίαση.

-Ατομικό εισόδημα από 5.000 έως 10.000 ευρώ/οικογενειακό από 10.000 έως 20.000 ευρώ: επιχορήγηση 70% για ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα, 60% για δωρεάν παραχώρηση σε έτερο πρόσωπο/ενοικίαση.

-Ατομικό εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ/οικογενειακό από 20.000 έως 30.000 ευρώ: επιχορήγηση 55% για ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα, 45% για δωρεάν παραχώρηση σε έτερο πρόσωπο/ενοικίαση.

-Ατομικό εισόδημα από 20.000 έως 30.000 ευρώ/οικογενειακό από 30.000 – 40.000 ευρώ: επιχορήγηση 45% για ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα, 40% για δωρεάν παραχώρηση σε έτερο πρόσωπο/ενοικίαση.

-Ατομικό εισόδημα πάνω από 30.000 ευρώ/οικογενειακό πάνω από 40.000 ευρώ: επιχορήγηση 40% για ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα, 40% για δωρεάν παραχώρηση σε έτερο πρόσωπο/ ενοικίαση.

Οι προϋποθέσεις ένταξης ωφελούμενων στο πρόγραμμα

-Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που διατηρούν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία, ενώ δεν μπορούν να κάνουν αίτηση οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους».

-Για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας αίτησης.

-Κατοικία, με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα Προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», «Εξοικονομώ- Αυτονομώ», «Εξοικονομώ 2021» και «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους» δεν έχει δικαίωμα υποβολής στο παρόν πρόγραμμα.

Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος

Οι κατοικίες που θα επιλεγούν για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να υφίστανται νόμιμα.
 • Να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.
 • Να χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες.
 • Να έχουν καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 • Να μην είναι επιλέξιμες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb).

Αφού η αίτηση για ένταξη στο Πρόγραμμα κριθεί «Καταρχήν Επιλέξιμη», απαιτείται η έκδοση και υποβολή στο Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Οι παρεμβάσεις

Οι παρεμβάσεις που θεωρούνται επιλέξιμες είναι οι εξής:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων.
 • Τοποθέτηση/Αναβάθμιση θερμομόνωσης.
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
 • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
 • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home), έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων,
 • Έξυπνα συστήματα ελέγχου της θέρμανσης/ψύξης, έξυπνα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης).

Μεταβατική ρύθμιση έως το 2026 για γεωτεμάχια άνω των 4 στρεμμάτων με δικαίωμα δόμησης

Η ρύθμιση θα είναι μεταβατική και θα ισχύει έως το 2025-2026, δηλαδή όταν θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα πολεοδομικού σχεδιασμού «Κωνσταντίνος Δοξιάδης»

Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να «κλειδώσει» η νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα εκτός σχεδίου ακίνητα. Η παρέμβαση είναι αναγκαία, προκειμένου να δοθεί λύση στα αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ιδιοκτήτες σε όλη τη χώρα, οι οποίοι βλέπουν την περιουσία τους να απαξιώνεται μετά τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που βάζουν «μπλόκο» στην εκτός σχεδίου δόμηση. Όπως έχει επισημάνει άλλωστε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς, «με διευκρινίσεις, εγκυκλίους και απαντήσεις δεν δίνονται σαφείς λύσεις και τελικά δεν λαμβάνονται υπόψη».

Χαοτική κατάσταση

Τους τελευταίους μήνες επικρατεί μια χαοτική κατάσταση στις πολεοδομίες όλης της χώρας: Οι Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) εκδίδουν (ή δεν εκδίδουν) οικοδομικές άδειες, ερμηνεύοντας κατά το δοκούν την απόφαση του ΣτΕ για το δικαίωμα οικοδομησιμότητας μόνο στα ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε αναγνωρισμένο νομικά κοινόχρηστο δρόμο. Σημειώνεται ότι αυτοί οι δρόμοι είναι ελάχιστοι σε όλη την Ελλάδα και ουσιαστικά έχει καταργηθεί το δικαίωμα της εκτός σχεδίου δόμησης που ισχύει εδώ και δεκαετίες.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα έως τώρα εφαρμοζόμενα για την εκτός σχεδίου δόμηση το κριτήριο που εξεταζόταν για την απαλλαγή απαίτησης αφορούσε ύπαρξη πρόσοψης τουλάχιστον 25 μέτρων σε κοινόχρηστο δρόμο και να έχει δημιουργηθεί το γήπεδο πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2003. Ωστόσο, το ΣτΕ έβαλε και εκεί «φρένο», γνωμοδοτώντας ότι η απαίτηση αυτή πρέπει να επεκτείνεται και παλαιότερα, καθώς -παρότι δεν ορίζεται ρητά- αυτή ήταν η βούληση του νομοθέτη.

Τι προτείνεται

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ρύθμιση, που θα κατατεθεί στη Βουλή για τα εκτός σχεδίου ακίνητα, έκτασης άνω των 4 στρεμμάτων, θα προβλέπει την αναγνώριση ενός δρόμου ως κοινόχρηστου με βάση τις αεροφωτογραφίες του 1977. Επιπλέον, θα αναγνωρίζεται το δικαίωμα δόμησης σε οικόπεδα που δημιουργήθηκαν προ του 1985, ανεξάρτητα από το αν έχουν πρόσβαση σε κοινόχρηστο δρόμο.

Η ρύθμιση θα είναι μεταβατική και θα ισχύει έως το 2025-2026, δηλαδή όταν θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα πολεοδομικού σχεδιασμού «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» και θα καλυφθεί με τα Ειδικά και τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ και ΤΠΣ) το 70% της επικράτειας, στο οποίο σήμερα δεν υπάρχει σχεδιασμός. Από εκείνη την περίοδο, αυτές οι περιοχές θα διαθέτουν συγκεκριμένες χρήσεις γης και όρους δόμησης που θα κατοχυρώνονται με τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα.

Σημειώνεται επίσης ότι στα τέλη του 2022 προκηρύχθηκε διαγωνισμός από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) για το έργο της καταγραφής του υπάρχοντος οδικού δικτύου της χώρας το οποίο έχει προθεσμία ολοκλήρωσης 14 μηνών. Αφορά περιοχές εκτός ρυμοτομικών σχεδίων, εκτός οικισμών προ του 1923 και μέχρι 2.000 κατοίκων, με άμεση προτεραιότητα νησιωτικές περιοχές, όπου ανιχνεύεται μεγάλη οικιστική πίεση, κυρίως εξαιτίας της τουριστικής ανάπτυξης.

Παράταση για τα κατά παρέκκλιση

Στην ίδια νομοθετική παρέμβαση αναμένεται να υπάρξει και λύση για το δικαίωμα δόμησης στα κατά παρέκκλιση εκτός σχεδίου ακίνητα, δηλαδή σε όσα έχουν έκταση μικρότερη των 4 στρεμμάτων.

Τον περασμένο Νοέμβριο το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε ότι για όσα κατά παρέκκλιση άρτια γήπεδα σε εκτός σχεδίου περιοχές δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια έως και τις 9 Δεκεμβρίου 2022, θα μπορούσαν να οικοδομηθούν, εφόσον έως και την ημερομηνία αυτή υποβαλλόταν αίτηση, είτε για προέγκριση οικοδομικής άδειας είτε για βεβαίωση όρων δόμησης.

Λίγο αργότερα, με τον Ν. 5007 (ΦΕΚ 241Α/23-12-2022), ορίστηκε η καταληκτική ημερομηνία της 30ής Σεπτεμβρίου 2023 για την υποβολή αίτησης για προέγκριση ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε όσα γήπεδα είχε γίνει αίτηση βεβαίωσης όρων δόμησης. Σημειώνεται ότι η προέγκριση οικοδομικής άδειας έχει ισχύ δύο έτη.

Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες αυτών των οικοπέδων βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων, ενώ σημαντικά προβλήματα στη διαδικασία δημιουργούν η υποστελέχωση των ΥΔΟΜ και άλλων εµπλεκόµενων υπηρεσιών των δήμων.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται να δοθεί μια εύλογη χρονική παράταση, τουλάχιστον έως τα τέλη του έτους, στην προθεσμία που εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου, καθώς η απώλεια της δυνατότητας αξιοποίησης των οικοπέδων δεν είναι αμέλεια των ιδιοκτητών, αλλά οφείλεται στην αδυναμία των υπηρεσιών να διεκπεραιώσουν το έργο τους εντός της παραπάνω προθεσμίας.

parapolitika.gr

Κανόνας η εκτός σχεδίου δόμηση για τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα

Η εκτός σχεδίου δόμηση συνεχίζει να αποτελεί τον κανόνα στην Ελλάδα, αναφέρει μελέτη της διανεοσις.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η εκτός σχεδίου δόμηση συνεχίζει να αποτελεί τον κανόνα κτιριακής ανάπτυξης, ιδίως των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας.

Ατυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις σε περιοχές χωρίς δίκτυα και υποδομές πρόσβασης και περιβαλλοντικής διαχείρισης αναπτύχθηκαν κατά εκατοντάδες. Και συνεχίζουν να φιλοξενούν τη βιομηχανία, τα logistics, τις μικρές και μεσαίες βιοτεχνικές εγκαταστάσεις σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Ως αποτέλεσμα, το μοντέλο της παρόδιας δόμησης στις επαρχιακές και εθνικές οδούς έχει καταστεί η δεσπόζουσα κατεύθυνση χωρικής οργάνωσης των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τη διανεοσις.

Με βάση τον φορέα, προσπάθειες οργάνωσης υποδοχέων σε παλιότερες δεκαετίες, οι γνωστές Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ), παρέμειναν και παραμένουν μη ελκυστικές για την επιχειρηματικότητα.

Οι περισσότερες είναι άδειες και ανενεργές ή φιλοξενούν μικρό αριθμό επιχειρήσεων με εξαίρεση ελάχιστες εξ αυτών σε μεγάλα αστικά κέντρα, όπως Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Πάτρα, Λαμία και Λάρισα. Επίσης, νεότερες προσπάθειες ανάπτυξης υποδοχέων, μέσω φορέων ιδιωτικής οικονομίας, όπως Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Ν. 2545/1997) ή Επιχειρηματικά Πάρκα (Ν. 3982/2011) σε πολλές περιπτώσεις παρέμειναν ημιτελείς.

Δεν είναι λίγες οι φορές και οι περιπτώσεις όπου και αυτοί οι νέας γενιάς υποδοχείς δεν αποτέλεσαν πόλο έλξης και εγκατάστασης επιχειρήσεων. Κι αυτό, σύμφωνα με τη διανεοσις, λόγω σημαντικών διοικητικών δυσχερειών και αγκυλώσεων που καθιστούν ανέφικτη την ολοκλήρωση προσπαθειών ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων σε εύλογο χρόνο. Αλλά και εξαιτίας της απουσίας προγραμμάτων χρηματοδότησης ή και περισσότερο αποδοτικών κινήτρων.

«Σε διάστημα 35 ετών που η χώρα προσπαθεί να οργανωθεί χωροταξικά, μόνο το 20% περίπου των εκτάσεων των δημοτικών ενοτήτων της επικράτειας διαθέτει θεσμοθετημένες χρήσεις γης. Τα αποτελέσματα αυτής της αταξίας του χωροταξικού «χάους» είναι οδυνηρά τόσο για το περιβάλλον, όσο και για τις επιχειρήσεις, που αναγκάζονται να επωμίζονται μεγάλο κόστος αδειοδότησης και διοικητικής λειτουργίας. Και κατ’ επέκταση, να παράγουν, συχνά, σε συνθήκες οριακής νομιμότητας και να ξεκινούν από εξαιρετικά χαμηλό σημείο για να εξασφαλίσουν ικανοποιητικές συνθήκες ανάπτυξης, για να ανταποκριθούν στον ούτως ή άλλως διαρκώς διογκούμενο διεθνή ανταγωνισμό», τονίζει η διανεοσις.

Ο ερευνητικός φορέας αναφέρει ότι ο πρόσφατα ψηφισθείς νόμος 4982/2022 –που έχει λάβει υπόψη του σειρά προτάσεων της διανεοσις– επιδιώκει να αποτρέψει τη δημιουργία νέων εμποδίων και να ενθαρρύνει τις επενδύσεις, αλλά η αποτελεσματικότητά του θα κριθεί τα επόμενα χρόνια. Τονίζει όμως ότι απαιτείται η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας (Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ερμηνευτικές εγκύκλιοι κτλ.) που απορρέει από τον νόμο 4982/2022, σημειώνοντας πως το σύνολο των 467 περιοχών με χρήσεις γης βιομηχανίας – βιοτεχνίας μέσω Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου / ΣΧΟΟΑΠ έχει καθεστώς πολυϊδιοκτησίας. Ως εκ τούτου, καθίσταται ανέφικτη η οργάνωση – πολεοδόμηση αυτών των περιοχών και αδρανοποιείται πλήρως το θεσμικά ρυθμισμένο χωροταξικό περιβάλλον της χώρας για τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις βιομηχανίας – βιοτεχνίας. Αντίστοιχα, το νέο καθεστώς διοίκησης – διαχείρισης, το οποίο κατά βάσει αποτελεί πλαίσιο ρύθμισης ιδιωτικών σχέσεων, δεν φαίνεται να αποτρέπει συγκρουσιακές καταστάσεις μεταξύ φορέων διαχείρισης και εγκατεστημένων επιχειρήσεων, ενώ υπάρχει ενδεχόμενο περαιτέρω όξυνσής τους, όπως αναφέρει η διανεοσις.

Προς την κατεύθυνση αυτή, χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο δράσης, στο οποίο θα περιλαμβάνονται μέτρα, δράσεις και ενέργειες που θα αποσκοπούν σε συγκεκριμένο χωρικό – οικονομικό – χρονικό προσδιορισμό υποδοχέων, δηλαδή επιχειρηματικών πάρκων και επιχειρηματικών πάρκων εξυγίανσης, που πρέπει να αναπτυχθούν στην ελληνική επικράτεια, στο βάθος μιας εικοσαετίας.

newsbomb.gr

Ακίνητα: «Αγκάθι» δήμοι και πολεοδομίες – Επιφυλάξεις από τους μεσίτες για το νέο σύστημα μεταβιβάσεων

Από τις αρχές Νοεμβρίου θα ενεργοποιηθεί ο ηλεκτρονικός φάκελος ακινήτων, που έχει στόχο να κάνει πιο εύκολη τη ζωή σε συμβολαιογράφους, δικηγόρους και φυσικά στους άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλαδή σε πωλητές κι αγοραστές.

Η φιλοσοφία της νέας πλατφόρμας είναι να αντλούνται ηλεκτρονικά όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά κι έτσι να ολοκληρώνεται η αγοραπωλησία μέσα σε λίγα 24ωρα. Είναι, όμως, τόσο απλά τα πράγματα; Σύμφωνα με τους μεσίτες, κάθε άλλο.

Όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος Κτηματομεσιτών Αθηνών- Αττικής, για να συμβεί μια τέτοια συνθήκη- δηλαδή η ηλεκτρονική άντληση εγγράφων- θα πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις, οι οποίες προς ώρας αποτελούν όνειρο θερινής νυκτός: H ταχύτερη έκδοση σε πάρα πολλούς Δήμους της Ελλάδας του πιστοποιητικού ΤΑΠ το οποίο είναι απαραίτητο για την μεταβίβαση των ακινήτων.

Η πολεοδομία καθυστερεί τις διαδικασίες
Οι περισσότερες από τις πολεοδομίες της χώρας και ειδικότερα των αστικών κέντρων για να δώσουν φακέλους αδειών και σχεδίων ακινήτων σε μηχανικούς ή πολίτες έτσι ώστε να εκδοθεί η απαραίτητη ηλεκτρονική ταυτότητα, καθυστερούν 3 και 4 μήνες με αποτέλεσμα όλη η διαδικασία να σέρνεται καθώς από τυχόν ενδεχόμενη νομιμοποίηση που μπορεί να προκύψει η καθυστέρηση μεγαλώνει. Η μελλοντική ψηφιοποίηση των πολεοδομιών θα διαρκέσει χρόνια για να είναι δυνατή η άντληση των εγγράφων ηλεκτρονικά.

Καθώς πολύ μεγάλο μέρος πλέον ακίνητης περιουσίας, που βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης, είναι προσημειωμένη με δάνεια που διαχειρίζονται servicers και που έχουν εξαγοράσει τα γνωστά funds, η έκδοση μίας και μόνης βεβαίωση οφειλής ή ακόμα και η παραμικρή συνεννόηση μαζί τους είναι ανέφικτη ακόμα και μετά από μήνες.

iefimerida.gr

Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών: Έναρξη της πλατφόρμας αριθμού προτεραιότητας

Έναρξη λειτουργίας πλατφόρμας για την έκδοση αριθμού προτεραιότητας στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Ελληνικό Κτηματολόγιο, ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας της νέας πλατφόρμας για την έκδοση αριθμού προτεραιότητας στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών.

Η νέα πλατφόρμα για την έκδοση αριθμού προτεραιότητας, αποτελεί πλέον τον μοναδικό τρόπο εξυπηρέτησης των πολιτών για τις συναλλαγές τους με τα Κτηματολογικά Γραφεία που την διαθέτουν, βάζοντας τέλος στην τριτοκοσμική κατάσταση με τις χειρόγραφες λίστες και τους “επαγγελματίες” διακινητές εισιτηρίων. Ο πολίτης θα λαμβάνει στο κινητό του τον αριθμό προτεραιότητας και θα μπορεί να παρακολουθεί οποιαδήποτε στιγμή μέσω της πλατφόρμας την εξέλιξη της αναμονής, ώστε να προγραμματίσει την παρουσία του στην υπηρεσία δίχως να απαιτείται πολύωρη αναμονή.

Πρόσβαση στην υπηρεσία έχουν το σύνολο των πολιτών μέσω του ktimatologio.gov.gr, επιλέγοντας το: “Έκδοση αριθμού προτεραιότητας για εξυπηρέτηση σε ΚΓ”, με χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι υπηρεσίες για τις οποίες θα απαιτείται η έκδοση του αριθμού προτεραιότητας από τον προσερχόμενο στο Κτηματολογικό Γραφείο είναι οι εξής:

Κατηγορία Α: Υποβολή αιτήσεων για καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και χορήγηση πιστοποιητικών και αντιγράφων που δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά.

Κατηγορία Β: Παραλαβή πιστοποιητικών, αποσπασμάτων και αντιγράφων.

Κατηγορία Γ: Ενεχυροφυλακείο. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει την κατάθεση αιτήσεων για εγγραφή συμβάσεων ενεχύρου του ν.2844/2000 καθώς και την έκδοση και χορήγηση αντιγράφων σύμβασης ή παραρτημάτων αυτής.

Τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης

1. Η λήψη αριθμού προτεραιότητας μέσω της πλατφόρμας αρχικά θα ισχύει για το Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών (με έδρα την Αθήνα), και σταδιακά θα ενταχθούν τα Κτηματολογικά Γραφεία Αττικής (με έδρα το Κορωπί) και Πειραιώς και Νήσων (με έδρα τον Πειραιά).

2. Η δυνατότητα έκδοσης αριθμού προτεραιότητας μέσω της πλατφόρμας θα δίνεται, για την επόμενη ημέρα, από τις 15:00 της προηγούμενης ημέρας έως τις 11:30 της ίδιας ημέρας.

3. Κάθε πολίτης/επαγγελματίας που προσέρχεται για την εξυπηρέτησή του στο Κτηματολογικό Γραφείο θα πρέπει να έχει εκδώσει ηλεκτρονικά αριθμό προτεραιότητας, είτε ενεργεί αυτοπροσώπως για δική του υπόθεση, είτε έχει ιδιότητα εξουσιοδοτημένου προσώπου για να ενεργήσει για λογαριασμό άλλου προσώπου που του έχει δώσει σχετική εξουσιοδότηση.

4. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ενεργών αριθμών προτεραιοτήτων ανά πολίτη – ΑΦΜ για κάθε Κτηματολογικό Γραφείο είναι 4 την εργάσιμη ημέρα.

5. Πολίτες που προσέρχονται με αριθμούς προτεραιότητας που δεν είναι ενεργά ή οι οποίοι δεν έχουν εκδοθεί στα δικά τους στοιχεία, δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν.

6. Το πρόσωπο που έχει εκδώσει αριθμό προτεραιότητας, κατά την έλευσή του στο κτηματολογικό γραφείο θα πρέπει να προσκομίζει τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοπροσωπίας, εξουσιοδότηση εάν ενεργεί για λογαριασμό κάποιου άλλου, καθώς και τον αριθμό προτεραιότητας.

7. Κάθε πολίτης που έχει εκδώσει αριθμό προτεραιότητας και δεν σκοπεύει να προσέλθει στο Κτηματολογικό Γραφείο, οφείλει να τον ακυρώσει εγκαίρως.

mononews.gr

Χωρίς αμοιβή μηχανικών η έκδοση αδειών στους πυρόπληκτους του Νέστου

Σε δηλώσεις του στο enanews.gr ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ΑΜ Σωτήρης Λαζαρίδης έκανε γνωστό ότι δεν θα υπάρξει καμία αμοιβή σε μηχανικούς που θα αναλάβουν έκδοση αδειών για τους πυρόπληκτους του Δήμου Νέστου.

Μάλιστα η σχετική ανάρτηση αναφέρει:

«Αγαπητοί Συνάδελφοι

Το ΤΕΕ εκτός του θεσμικού του ρόλου ως Συμβούλου της Πολιτείας πρέπει και επιβάλλεται να στέκεται αρωγός στα προβλήματα της κοινωνίας και κυρίως όταν αυτά έχουν να κάνουν με πεδία δράσης σχετικά με το γνωστικό και επιστημονικό αντικείμενό του. Όλοι “παρακολουθήσαμε” την καταστροφή που υπέστησαν στις κατοικίες τους, από τη μεγάλη φωτιά, οι συμπολίτες μας της περιοχής του Δήμου Νέστου (κοινότητες Διαλεκτού, Αβραμηλιάς κυρίως).

Ως Πρόεδρος της Δ.Ε του ΤΕΕ-ΑΜ σας καλώ να συμμετάσχουμε εθελοντικά στην παροχή βοήθειας προς τους πληγέντες με την πρόταση:

Να αναλάβουμε την έκδοση των οικοδομικών αδειών των υπό αποκατάσταση ή υπό πλήρη νέα ανέγερση των κατοικιών των πληγέντων δωρεάν ή έναντι συμβολικής αμοιβής.

Όσοι Συνάδελφοι θέλουν να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή να στείλουν απαντητικό μήνυμα στο προσωπικό μου e-mail:

[email protected]

Σας ευχαριστώ

Σωτήρης Λαζαρίδης

Ακολουθούν και οι δηλώσεις του κ. Λαζαρίδη :

enanews.gr

 

To φθινόπωρο το νέο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

Aπό Σεπτέμβριο αναμένεται να βγει τελικά στον ηλεκτρονικό «αέρα» η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», το οποίο θα επιδοτεί μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού.

Ειδικά για τις μικρότερες επιχειρήσεις, τόσο από τον δευτερογενή όσο και τον τριτογενή τομέα, οι επιδοτήσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης αποτελούν μονόδρομο, δεδομένης της δυσκολίας πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις.

Μάλιστα, οι πολύ μικρές εταιρείες με λιγότερους από δέκα υπαλλήλους και ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των 2 εκατ. ευρώ αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα της ελληνικής οικονομίας. Το περιθώριο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού τους αποθέματος είναι μεγάλο καθώς περίπου το 65% αφορά κυρίως εμπορικά κτίρια, ξενοδοχεία και ιδιωτικά γραφεία, τα οποία έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980 και σε μικρό βαθμό έχουν ανακαινιστεί.

Το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ο αρχικός προϋπολογισμός του προέβλεπε 100 εκατ. ευρώ για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών και 100 εκατ. ευρώ για τον κλάδο του Τουρισμού, αν και, σύμφωνα με πληροφορίες, το συνολικό ποσό ενδέχεται να αυξηθεί με έξτρα κονδύλια από το RePowerEu που μπορεί να φτάσουν και τα 100 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση του Οδηγού του προγράμματος, τον περασμένο Οκτώβριο, θα ενισχύονται έργα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών συνολικού προϋπολογισμού επένδυσης έως 100.000 ευρώ και στον κλάδο του Τουρισμού με ύψος επένδυσης από 50.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι η μονάδα δεν θα ξεπερνά σε δυναμικότητα τις 100 κλίνες. Στα ποσά δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο οποίος δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Τα ποσοστά ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα είναι 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και 50% για τις μικρές και μικρομεσαίες. Επίσης για τις υποστηρικτικές δαπάνες (De Minimis), η επιδότηση θα είναι 40% για όλες τις επιχειρήσεις. Θα προβλέπεται επίσης και καταβολή προκαταβολής έως και το 40% της δημόσιας δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Στις επιλέξιμες δαπάνες, ενδεικτικά, θα περιλαμβάνονται οι επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού κελύφους (θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης κ.λπ.), του συστήματος φωτισμού (αντικατάσταση με νέας τεχνολογίας ή εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης της κατανάλωσης κ.ά.). Επίσης θα επιχορηγούνται η αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας ή των συστημάτων αερισμού, η ενίσχυση της θερμομόνωσης δικτύων διανομής, η αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες, η εγκατάσταση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ηλιοθερμικά, φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας με γεωεναλλάκτες), μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας κ.λπ.

Επίσης θα χρηματοδοτούνται οι υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή και επιθεωρητή για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης, η ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης και η εκπόνηση μελετών και ερευνών για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων του ενεργειακού ελέγχου.

Ωστόσο, οι επιλέξιμες επιχορηγούμενες δαπάνες για τις συμβουλευτικές, υποστηρικτικές εργασίες στο σύνολό τους δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν το 7% του επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και σε κάθε περίπτωση τις 30.000 ευρώ. Η τελική επιλεξιμότητα των δαπανών θα συνδέεται άμεσα με την κάλυψη του ενεργειακού στόχου, ο οποίος αφορά την αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας των υποδομών (βάσει των ΠΕΑ) τουλάχιστον κατά τρεις ενεργειακές κλάσεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη, ή υποχρεωτικά Β’ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση.

Δεν θα θεωρείται επιλέξιμο επενδυτικό σχέδιο του οποίου οι δαπάνες θα έχουν πραγματοποιηθεί πριν από τον χρόνο έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών. Επίσης, εργασίες που έχουν ξεκινήσει πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης θα έχουν ως αποτέλεσμα την απόρριψή της για το σύνολο της πρότασης. Η διάρκεια υλοποίησης κάθε πρότασης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επενδυτικής πρότασης.

Mάχη Τράτσα

tovima.gr

Κτηματολόγιο: Τι πρέπει να προσέχουν οι ιδιοκτήτες – Ποιες περιοχές παίρνουν «σειρά»

Οι αναρτήσεις του κτηματολογίου συνεχίζονται με την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας να «παίρνει σειρά» από τις 21 Αυγούστου. Από σήμερα, όσοι είναι κάτοχοι ακίνητης περιουσίας στις συγκεκριμένες περιοχές μπορούν να αναρτούν ψηφιακά τα κτηματολογικά στοιχεία ενώ εντός Σεπτεμβρίου προγραμματίζονται προ-αναρτήσεις στην ΠΕ Αχαΐας και στην ΠΕ Δυτικής Αττικής και Νήσων.

Όπως εκτιμάται, στο τέλος του 2023 το 80% των δικαιωμάτων της χώρας θα βρίσκεται ή θα έχει διέλθει από τη φάση της ανάρτησης, μια διαδικασία η οποία πλέον πραγματοποιείται, πλήρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Τι πρέπει να προσέχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων κατά την ανάρτηση

Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr, μπορούν να ελέγξουν την περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων τους στον Κτηματολογικό Πίνακα, τα όρια των γεωτεμαχίων τους στο Κτηματολογικό Διάγραμμα και να προβούν σε τυχόν διορθώσεις σε περίπτωση που διαπιστώσουν αποκλίσεις.

Μία πρόσφατη αλλαγή που πρέπει να έχουν υπ’ όψιν οι πολίτες όλων των Περιφερειών είναι ότι μπαίνουν στον πάγο μέχρι το τέλος της χρονιάς τα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις ακίνητης περιουσίας στο Κτηματολόγιο.

Η προθεσμία για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, η οποία έληγε στα τέλη Ιουλίου ύστερα από προηγούμενη παράταση που είχε δοθεί, επιμηκύνεται εκ νέου έως το τέλος της χρονιάς, με διάταξη που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή (άρθρο 38 Νόμου 5046/2023) και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αριθμός ΦΕΚ 137 Α’/29.7.2023), μεταθέτοντας χρονικά την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τα πρόστιμα.

Παράλληλα, όπως είναι γνωστό, οι πολίτες και τα νομικά πρόσωπα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά και χωρίς φυσική παρουσία οι ίδιοι τις αιτήσεις καταχώρισης των συμβολαιογραφικών πράξεων μέσω της πλατφόρμας που έχει τεθεί σε λειτουργία από το τέλος Ιουλίου.

Πρόσβαση στην υπηρεσία έχουν το σύνολο των πολιτών μέσω του https://ktimatologio.gov.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet.

Η υπηρεσία αφορά στις αιτήσεις καταχώρισης συμβολαιογραφικών πράξεων στο κτηματολόγιο από τους ίδιους τους συμβαλλόμενους ενώ η ψηφιακή υποβολή αφορά περιοχές κάλυψης όπου λειτουργούν κτηματολογικά γραφεία.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι το πιστοποιητικό καταχώρισης για την ίδια πράξη χορηγείται ψηφιακά σε μορφή PDF ενώ η εισαγωγή στην εφαρμογή πραγματοποιείται με κωδικούς taxisnet.

Η καταχώριση των ηλεκτρονικών αιτήσεων και ο έλεγχος πληρότητας εγγράφων γίνεται ψηφιακά οποιαδήποτε ημέρα και ώρα, η δυνατότητα υποβολής όμως είναι ενεργή μόνο τις ώρες λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων 08.30 – 13.30 ώστε να μην παραβιάζεται η αρχή της χρονικής προτεραιότητας.

insider.gr

Δασικοί Xάρτες: Οδικός χάρτης για τους τίτλους ιδιοκτησίας σε χωράφια

Όπως τονίζει στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής η τοπογράφος, μηχανικός και τεχνικός σύμβουλος στους δασικούς χάρτες, Γραμματή Μπακλατσή, το κυρίαρχο πρόβλημα που ανέδειξαν είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς στις εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως «ΑΔ» και «ΔΑ», δηλαδή πρώην αγροτικές εκτάσεις που δασώθηκαν λόγω εγκατάλειψης ή δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν παράνομα προς καλλιέργεια.

Προκειμένου να επιλυθεί αυτό το ζήτημα και να δοθεί οριστική λύση στο ιδιοκτησιακό καθεστώς στις περιοχές της ελληνικής επικράτειας όπου δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας νομοθέτησε ότι για τις περιοχές αυτές (νησιά Ιονίου, Κρήτη, Λέσβος, Σάμος, Χίος, Κυκλάδες, Κύθηρα, Αντικύθηρα, Δωδεκάνησα και Μάνη) δεν προβάλλει δικαιώματα ιδιοκτησίας σε δάση και δασικές εκτάσεις, εκτός αν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας (αρ. 152 του ν. 4819/2021).

Πρακτικά, αν μια αποδεδειγμένα ιδιωτική έκταση χαρακτηριστεί ως δασικού χαρακτήρα, δεν διεκδικείται από το Ελληνικό Δημόσιο. Παραμένει ιδιωτική έκταση, γεγονός που δεν επηρεάζει τη χρήση της, σε σχέση με το προηγούμενο θεσμικό καθεστώς.

«Νέα προβλήματα»

«Οι νομοθετικές διορθώσεις που έκανε το υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς και η κύρωση του μεγαλύτερου ποσοστού των δασικών χαρτών, δεν αρκούν για να σημάνουν την αρχή του τέλους του εγχειρήματος του Δασολογίου και του Κτηματολογίου στη χώρα μας, αφού οι παθογένειες της διοίκησης δημιουργούν διαρκώς νέα προβλήματα. Αγροτικές εκτάσεις για τις οποίες υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας και έχουν δασωθεί θα πρέπει οι πολίτες να τρέξουν σε Δασαρχείο και Κτηματολόγιο για να τις κατοχυρώσουν ιδιοκτησιακά. Ιδιοκτησίες με σπίτια με οικοδομικές άδειες οι οποίες είχαν εκδοθεί πριν από το Σύνταγμα του 1975 και οι ιδιοκτήτες τους είχαν κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς τη Δασική Υπηρεσία, προκειμένου αυτά να εξαιρεθούν του δασικού χάρτη ως μη δασικές εκτάσεις, παραμένουν δασικές εκτάσεις. Επίσης, οι 331.874 αντιρρήσεις που έχουν κατατεθεί από τους πολίτες βρίσκονται σε εκκρεμότητα και αφορούν μία καθόλου αμελητέα έκταση συνολικού εμβαδού 2,5 εκατομμυρίων στρεμμάτων. Περιμένουμε το υπουργείο, όπως έχει ανακοινώσει, να αυξήσει τον αριθμό των επιτροπών εξέτασης των αντιρρήσεων σε 200 για να επισπευσθεί η διαδικασία και να σταματήσει η ταλαιπωρία των πολιτών», τονίζει η κ. Μπακλατσή.

Σύμφωνα με τα όσα έχει κάνει γνωστά το ΥΠΕΝ, έως σήμερα έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες για το 95% της επικράτειας, με το υπόλοιπο 5% να αφορά σε περιοχές εντός ορίων οικισμών και σχεδίων πόλεων, ενώ έχει κυρωθεί το 90% των δασικών χαρτών. Η διαφορά οφείλεται στο ότι δεν έχει γίνει κύρωση σε εκτάσεις που έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις και αιτήματα διόρθωσης προδήλου σφάλματος.

Χωράφια: Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

Τι γίνεται όταν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας για τα χωράφια που δασώθηκαν;

Πρόκειται για εκτάσεις που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945 με αγροτική μορφή και δασώθηκαν μεταγενέστερα λόγω εγκατάλειψης.

Οσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων που αποδεδειγμένα στο παρελθόν είχαν αγροτική μορφή και δασώθηκαν λόγω εγκατάλειψης, το ΥΠΕΝ με νομοθετική ρύθμιση αναγνωρίζει τους ιδιώτες ως ιδιοκτήτες αυτών των εκτάσεων, εφόσον το Δημόσιο δεν θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητας επ’ αυτών βάσει τίτλου ιδιοκτησίας.

Ετσι, ο δασάρχης έπειτα από αίτημα του πολίτη θα εξετάζει τα παρακάτω:

α) Αν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας του Δημοσίου (από διαθήκη, δωρεά, δικαστική απόφαση κ.λπ.).

β) Αν η έκταση ανήκει στην κυριότητα του Δημοσίου από άλλη αιτία, π.χ. ως κοινόχρηστης ή διαθέσιμης εποικιστικής έκτασης.

γ) Αν υπάρχει καταγραφή αυτής στα βιβλία δημόσιων κτημάτων ως δημόσιου κτήματος. Γι’ αυτό ο δασάρχης θα ζητά αυτεπάγγελτα από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία βεβαίωση, στην οποία θα βεβαιώνεται μόνο αν το συγκεκριμένο ακίνητο είναι καταγεγραμμένο ως δημόσιο κτήμα, στο οικείο βιβλίο καταγραφής.

Σε περίπτωση δε μη χορήγησης απάντησης από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία, ο δασάρχης θα προβαίνει, εντός ευλόγου χρόνου, στη διεκπεραίωση του αιτήματος του πολίτη, που προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επί έκτασης, που εμφανίζεται ως «ΑΔ» στον κυρωμένο δασικό χάρτη, χωρίς την απάντηση της Κτηματικής Υπηρεσίας, εξετάζοντας την τυχόν ύπαρξη τίτλων του Δημοσίου επί της έκτασης ή την τυχόν περιέλευσή της στο Δημόσιο εξ άλλης αιτίας, π.χ. ως κοινόχρηστης ή διαθέσιμης εποικιστικής.

Τι ισχύει για τις εκτάσεις που είναι δασικές και υπάρχουν όμως τίτλοι ιδιοκτησίας;

Πρόκειται για τις εκτάσεις με χαρακτηρισμό «ΔΔ», που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945 ως δασικές και στην αεροφωτογραφία του 2007 πάλι ως δασικές.

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών των εκτάσεων το κρίνει το αρμόδιο για την περιοχή Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών, Δασικών, Χορτολιβαδικών και Βραχωδών Εκτάσεων (ΣΙΔΧΒΕ), το οποίο είναι αρμόδιο για τη διοικητική αναγνώριση εκ μέρους του Δημοσίου της κυριότητας ή άλλων εμπράγματων δικαιωμάτων ιδιωτών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου επί των δασών, των δασικών εκτάσεων, των χορτολιβαδικών εκτάσεων κ.λπ.

Η αίτηση ενώπιον του Συμβουλίου Ιδιοκτησίας γίνεται από τους ιδιοκτήτες ανεξαρτήτως αν έχουν υποβάλει ή όχι αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη και είναι πολύ σημαντική για την αναγνώριση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας τους ανεξαρτήτως του χαρακτήρα του ακινήτου τους (δασικό, χορτολιβαδικό, γεωργικό κ.λπ.).

Για την υποβολή της αίτησης απαιτούνται έκθεση τίτλων που συντάσσει δικηγόρος και τοπογραφικό του ακινήτου από μηχανικό.

Τι ισχύει για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν;

Δάση, δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν για γεωργική εκμετάλλευση, χωρίς άδεια της οικείας δασικής Αρχής, οι οποίες εμφαίνονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες με τον πρωτεύοντα χαρακτηρισμό «ΔΑ» ή «ΧΑ», εφόσον συνεχίζουν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα ή τελούν σε καθεστώς αγρανάπαυσης και είναι ενταγμένες στο ολοκληρωμένο σύστημα υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, διατηρούν τη γεωργική χρήση για όσο χρόνο λαμβάνουν ενιαία ενίσχυση. Οι εκτάσεις αυτές εξακολουθούν να φέρουν τον χαρακτηρισμό «ΔΑ» ή «ΧΑ» στον δασικό χάρτη, ο οποίος δεν μεταβάλλεται.

Πώς θα γίνει η καταγραφή των εκχερσωμένων εκτάσεων;

Για την αποτύπωση των εκτάσεων αυτών, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) αποστέλλει στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στον φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο το γεωχωρικό περίγραμμα του συνόλου των εκτάσεων που έχουν δηλωθεί με Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ.

Θα μπορούν να μεταβιβαστούν αυτές οι εκτάσεις;

Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη κάθε μεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά κάθε μεταβολή των εμπράγματων δικαιωμάτων, στις δασικές εν γένει εκτάσεις, που περιλαμβάνονται σε αυτόν, είναι άκυρη και ανίσχυρη, αν δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Διεύθυνσης Δασών, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης.

Το ΥΠΕΝ με νομοθετική ρύθμιση έδωσε το δικαίωμα σε ιδιοκτησίες που περιλαμβάνουν και δασικές και αγροτικές εκτάσεις να μπορούν να μεταβιβάζονται, ως προς το μη δασικό τμήμα, χωρίς αυτό να θεωρείται κατάτμηση.

Μπορεί ένας ιδιώτης να διεκδικήσει την κυριότητα έκτασης;

Σε περίπτωση που ένας αγρότης θελήσει να διεκδικήσει την ιδιοκτησία της έκτασης που καλλιεργεί, υπάρχουν διάφοροι δρόμοι που μπορεί να ακολουθήσει, όπως μέσω της κτηματογράφησης ή με άσκηση προσφυγής ενώπιον των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών ή των δικαστηρίων.

Πώς συνδέονται ΟΣΔΕ με Κτηματολόγιο και Ε9;

Με σχετική εγκύκλιο του ΟΣΔΕ 2023 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ διευκρινίστηκε ότι οι παραγωγοί θα πρέπει να καταθέσουν στοιχεία απόδειξης νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων. Οπως:

Α. Μισθωτήρια αγροτεμαχίων.

Β. Αναγραφή ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου).

Γ. Αναγραφή ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου).

Τα στοιχεία που θα δηλωθούν από τους δικαιούχους μέσω του ΚΑΕΚ θα ταυτοποιούνται με τη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου, καθώς και τη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ (Ε9).

Μαρίνα Ξυπνητού

eleftherostypos.gr

Τεστ αντοχής για 400 γέφυρες – Το σχέδιο του ΤΕΕ για ελέγχους σε όλες τις υπέργειες διαβάσεις της χώρας

Μετά το δυστύχημα στην Πάτρα, οι οδικές και οι σιδηροδρομικές γέφυρες σε ολόκληρη τη χώρα θα ελεγχθούν από το ΤΕΕ. Με ειδικούς «αισθητήρες», που θα αξιολογούν τη φέρουσα ικανότητά τους, οι γέφυρες σε ολόκληρη τη χώρα μπαίνουν στο μικροσκόπιο των ειδικών.

Πρόκειται για δύο ξεχωριστά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα έργα θα γίνουν από το ΤΕΕ και θα αφορούν 200 γέφυρες του ΟΣΕ και άλλες 200 οδικές γέφυρες που βρίσκονται στις περιφέρειες όλης της χώρας, από τις οποίες καθημερινά περνούν δεκάδες τρένα και χιλιάδες αυτοκίνητα και φορτηγά. «Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται μια τέτοια διαδικασία, μια παρόμοια έρευνα τόσο σημαντική για την πιστοποίηση των κατασκευών, τη διασφάλιση των μεταφορών και την ασφάλεια των πολιτών. Οι σένσορες θα μετρούν τις επικίνδυνες μετακινήσεις στις γέφυρες, έτσι ώστε να τις προλαβαίνουμε», δηλώνει στη Realnews ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις. «Έχουν αναδειχθεί οι προσωρινοί ανάδοχοι και στα δύο έργα. Θα πρέπει οι εταιρείες να φέρουν τους φακέλους στο ΤΕΕ και εμείς να τους στείλουμε στο Ελεγκτικό. Υπάρχει γραφειοκρατία, αλλά προχωράμε ικανοποιητικά και πιστεύω ότι σε έξι μήνες περίπου θα υπογραφούν οι συμβάσεις και θα ξεκινήσουμε», τονίζει ο Γ. Στασινός. Σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι περιφέρειες, οι οποίες καλούνται να υποδείξουν τις γέφυρες που τους ανήκουν, με το κριτήριο της κρισιμότητας και της παλαιότητας, ώστε να τοποθετηθούν τα ειδικά μηχανήματα. Οι σένσορες θα μετρούν αριθμό διελεύσεων, ώστε να κρίνεται από τους ειδικούς εάν αυτές οι μετακινήσεις είναι επικίνδυνες ή όχι.

 

Φόβος

Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», υπάρχουν γέφυρες πολλών δεκαετιών που παρουσιάζουν ρωγμές, βλάβες, οξειδώσεις στον οπλισμό τους, έχουν διαβρωθεί τα πρανή στα οποία στηρίζονται, ενώ ακόμη και ορισμένες που έχουν κατασκευαστεί μετά το 2000 θεωρούνται «ύποπτες» λόγω κατασκευαστικών λαθών των εργολάβων…

«Επιπλέον, υπάρχει ακόμη ένα έργο που είναι πιο προχωρημένο. Πρόκειται για μια πλατφόρμα στην οποία θα υποχρεούνται οι περιφέρειες, οι δήμοι και τα υπουργεία να βάζουν τα στοιχεία όλων των έργων υποδομής, όπως είναι οι γέφυρες, τα φράγματα, τα λιμάνια και άλλα που οφείλουν να τα συντηρούν. Σε αυτό θα μπαίνει η ταυτότητα του έργου, ο χρόνος κατασκευής, τα σχέδια, τα στοιχεία των εργολάβων, οι συντηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Ετσι, σε κάθε πρόβλημα δεν θα ψάχνουμε να βρούμε τους υπευθύνους και το όλο ιστορικό», προσθέτει ο Γ. Στασινός. Με το πρόγραμμα αυτό, επιτέλους, θα εξαλειφθεί το φαινόμενο «ο ένας να ρίχνει το μπαλάκι στον άλλον», π.χ. η περιφέρεια στον δήμο, ο δήμος στο υπουργείο κ.ο.κ., με τους υπευθύνους πάντα να ξεφεύγουν.

Συναγερμός

Την ίδια ώρα, «γεφύρι θανάτου» χαρακτηρίζουν στην Πάτρα τη γέφυρα τμήμα της οποίας κατέρρευσε πριν από δύο εβδομάδες, κοστίζοντας τη ζωή σε δύο ανθρώπους που καταπλακώθηκαν από τα συντρίμμια.

Σύμφωνα με έκθεση του μελετητικού γραφείου ΔΟΜΗ το 2019, η συγκεκριμένη κατασκευή παρουσιάζει «σοβαρές βλάβες, θραύση σκυροδέματος, ρωγμές μεγάλου ανοίγματος, αποδιοργανωμένα και αποχωρισμένα τεμάχια σκυροδέματος, ράβδους οπλισμού που έχουν αστοχήσει, κ.ά.».

«Η γέφυρα κατασκευάστηκε το 2002 και η εικόνα της είναι άθλια. Κρέμονται κομμάτια τσιμέντου, τα σίδερα έχουν διαβρωθεί, ρωγμές υπάρχουν παντού. Εχει ραγίσει και κινδυνεύουμε. Φωνάζω παντού, αλλά δεν με ακούει κανείς. Από εδώ περνούν χιλιάδες αυτοκίνητα και μπορεί να έχουμε θύματα», αναφέρει στην «R» ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μποζαΐτικων, Ηλίας Παναγιωτακόπουλος. Τον κίνδυνο είχε επισημάνει με αναρτήσεις του εδώ και τέσσερα χρόνια ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Ακης Τσελέντης, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Σίγουρα κρύβει μεγάλους κινδύνους αυτή η κατάσταση. Πρέπει να έχουμε θύματα; Αν πέσει κάποιο κομμάτι στο κεφάλι ενός διερχόμενου οδηγού, τι γίνεται;».

«Μίλησα με τον κ. Τσελέντη, είναι ο μόνος που δείχνει έντονο ενδιαφέρον. Ολοι οι άλλοι, μηχανικοί, εργολάβοι, μου λένε “θα το δούμε”. Δεν μου μένει τίποτα άλλο, θα απευθυνθώ και στην Εισαγγελία Πατρών, προκειμένου να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Ηδη θρηνήσαμε δύο νεκρούς και 14 τραυματίες», προσθέτει ο Η. Παναγιωτακόπουλος.

enikos.gr