Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΔόμηση“Ασφαλή – υγιή – βιώσιμα” κτίρια: Η προσέγγιση 3S της κοινής πρωτοβουλίας...

“Ασφαλή – υγιή – βιώσιμα” κτίρια: Η προσέγγιση 3S της κοινής πρωτοβουλίας ECCE – WCCE κατά την Παγκόσμια Ημέρα Μηχανικών 2023

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών (ECCE- European Council of Civil Engineers) – στο οποίο το ΤΕΕ είναι μέλος- και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών (WCCE -World Council of Civil Engineers) ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια κοινή πρωτοβουλία με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη για ασφαλή, υγιή , βιώσιμα κτίρια: 3S- Safe – Sound – Sustainable, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με την ενσωμάτωση της δομικής/σεισμικής αναβάθμισης των υφιστάμενων κτιρίων σε συνδυασμό με βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης.

Στον τομέα της Πολιτικής Μηχανικής, η συστηματική ενημέρωση των κανόνων και κωδίκων σχεδιασμού με την ενσωμάτωση δεδομένων από την ακαδημαϊκή έρευνα και στοιχείων που εντοπίζονται ως ελλείψεις σε πραγματικές καταστάσεις κινδύνου, είναι μια συνεχής διαδικασία. Η ασφάλεια και η άνεση θεωρούνται πράγματι πρωταρχικής σημασίας σε όλα τα έργα Πολιτικού Μηχανικού. Η απαίτηση ικανοποίησης και των δύο αυτών αναγκών οδηγεί σε κτίρια που είναι ασφαλέστερα, οικονομικότερα στη λειτουργία και πιο βιώσιμα. Η προσέγγιση των τριών S (3S), Safe – Sound – Sustainable, επικεντρώνεται σε αυτή την απαίτηση, ενώ παράλληλα συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη του Στόχου 11 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για ασφαλείς και ανθεκτικές πόλεις.

Επιπλέον, η επαρκής στέγαση αναγνωρίστηκε ως μέρος του δικαιώματος για επαρκές βιοτικό επίπεδο στο άρθρο 25 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948 και στο άρθρο 11.1 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα του 1966.

Μεγάλο μέρος του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος στις περισσότερες χώρες κατασκευάστηκε σε μια εποχή όπου δεν είχαν ακόμη επιβληθεί τα σύγχρονα πρότυπα και τεχνικές σχεδιασμού και κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για ανθεκτικότητα, σεισμική ασφάλεια και ενεργειακή απόδοση. Έτσι, ανάλογα με την ημερομηνία κατασκευής τους, η συντριπτική πλειονότητα παρουσιάζει ελλείψεις όσον αφορά την ενέργεια, την ανθεκτικότητα και τη σεισμική αντοχή. Είναι προφανές ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος που είναι υπο-σχεδιασμένο, τόσο όσον αφορά τη σεισμική του ικανότητα όσο και την ενεργειακή του απόδοση, καθώς και ότι υπολείπεται των εθνικών ελάχιστων απαιτήσεων που έχουν τεθεί τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Αυτά είναι τα ακίνητα που θα πρέπει να στοχοποιηθούν για την δομική και ενεργειακή ανακαίνιση.

Αυτό δημιουργεί την ανάγκη για την κοινωνία να λάβει άμεσα μέτρα για τη διατήρηση του γηρασμένου υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος σε λειτουργική, αξιόπιστη και ανθεκτική κατάσταση, ώστε να διασφαλίζεται πρωτίστως η ασφάλεια των χρηστών.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η αυξημένη κατανάλωση ενέργειας έχει οδηγήσει σε δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο όρος “ενεργειακή απόδοση” εισήχθη στον κτιριακό τομέα, στον στόχο της Ευρώπης να μειώσει τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% και να επιτύχει εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% [EPBD αναδιατύπωση, 2010/31/ΕΕ]. Ο κατασκευαστικός τομέας είναι από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στην ΕΕ με τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά να χρησιμοποιούν σχεδόν το 70% της καταναλισκόμενης ενέργειας με τη μορφή ηλεκτρικής ενέργειας. Για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, η ΕΕ έχει θεσπίσει ένα νομοθετικό πλαίσιο και έχει παρουσιάσει μια σειρά πρωτοβουλιών με στόχο τον εκσυγχρονισμό του κτιριακού τομέα υπό το πρίσμα των τεχνολογικών βελτιώσεων και την αύξηση των ανακαινίσεων στα κτίρια. Δυστυχώς, η σημασία της ασφάλειας δεν έχει επισημανθεί ή ληφθεί υπόψη στον αναγκαίο βαθμό.

Επί του παρόντος, από την άποψη της βιωσιμότητας, έχει δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας δομικού και ενεργειακού σχεδιασμού για τα νέα κτίρια, η οποία θα υπερισχύει των μεμονωμένων δράσεων για την εξασφάλιση ενός βιώσιμου δομικού σχεδιασμού (Sustainable Structural Design -SSD). Ωστόσο, στα γηράσκοντα υφιστάμενα κτίρια, το ζήτημα της δομικής, σεισμικής και ενεργειακής αναποτελεσματικότητας καθίσταται πρωταρχικής σημασίας και απαιτείται μια παρόμοια συνολική προσέγγιση για την παροχή αναβάθμισης και στα δύο μέτωπα και, αν είναι δυνατόν, σε μια ολοκληρωμένη κοινή ολιστική προσέγγιση.

Μια κοινή μέθοδος αξιολόγησης της σεισμικής και δομικής τρωτότητας των κτιρίων είναι υψίστης σημασίας για τις κυβερνητικές αρχές προκειμένου να ποσοτικοποιήσουν τους απαιτούμενους πόρους, να σχεδιάσουν επενδυτικά προγράμματα και να καθορίσουν στρατηγικές ιεράρχησης για τον μετριασμό του σεισμικού και δομικού κινδύνου και την αντίστοιχη βιώσιμη αναβάθμιση.

Τόσο το ECCE- European Council of Civil Engineers όσο και το WCCE -World Council of Civil Engineers φιλοδοξούν να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους στο μέλλον για να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του παγκόσμιου υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος και να συμβάλουν στο Βασικό Ανθρώπινο Δικαίωμα για επαρκή στέγαση.

Η νέα τάση στις μέρες μας είναι… η έξυπνη χρηματοδότηση για έξυπνα κτίρια. Αλλά ένα κτίριο μπορεί να χαρακτηριστεί έξυπνο μόνο όταν πληροί την προσέγγιση 3S “Safe – Sound – Sustainable”.

Έτσι, η ECCE και η WCCE θα ήθελαν να δηλώσουν την επείγουσα ανάγκη να ακολουθηθεί και να εφαρμοστεί η προσέγγιση 3S.

Η κοινή πρωτοβουλία ECCE – WCCE 3S Approach παρουσιάστηκε επίσημα στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Μηχανικής 2023 , κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου “Engineering the Cities of the Future” στις 3 Μαρτίου 2023, στη Μαδρίτη.

Η Παγκόσμια Ημέρα Μηχανικής 2023 (World Engineering Day) στις 4 Μαρτίου 2023 είναι η ημέρα που σηματοδοτεί τη δέσμευση της ECCE και της WCCE να συνεχίσουν να προωθούν ολιστικές προσεγγίσεις ανακαίνισης για την υποστήριξη των παγκόσμιων πολιτικών και των SDGs του ΟΗΕ για έναν ασφαλή και βιώσιμο κόσμο.

To Μανιφέστο της προσέγγισης 3S 2023 είναι διαθέσιμο εδώ: (EN) (ES)

Η Περίληψη της προσέγγισης 3S 2023 είναι διαθέσιμη εδώ:  (EN)

RELATED ARTICLES