Δευτέρα, 20 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΝέαAttica Bank: Αρχές Δεκεμβρίου η απόφαση για αύξηση κεφαλαίου

Attica Bank: Αρχές Δεκεμβρίου η απόφαση για αύξηση κεφαλαίου

atticabank-logoΠρο φόρων ζημιές 30,1 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 79,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, εμφάνισε η Attica Bank στο εννεάμηνο του 2014.
Την ίδια περίοδο το µετά φόρων αποτέλεσµα διαµορφώθηκε σε ζηµία ύψους 23,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζηµίας 69,2 εκατ. ευρώ στη συγκριτική περίοδο του 2013.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Attica Bank βρίσκεται ενώπιον της πρόκλησης για κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών που προέκυψαν από τα αποτελέσµατα της επικαιροποιηµένης άσκησης της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία δηµοσιεύθηκε το Α’ τρίµηνο του 2014.
Η διοίκηση της τράπεζας τονίζει πως το σχέδιο κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών το οποίο έχει υποβληθεί έχει ως κύριους άξονες κατά κύριο λόγο την άµεση ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων και την είσοδο νέων επενδυτών, καθώς και τη δραστική περιστολή των λειτουργικών εξόδων, την αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων και την αναδιάρθρωση του δικτύου των καταστηµάτων.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η διαδικασία για τη λήψη απόφασης της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου βρίσκεται στο τελικό στάδιο, και στη Γενική Συνέλευση των µετόχων η οποία θα λάβει χώρα στις αρχές του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014 αναµένεται να ολοκληρωθεί.
Τα αποτελέσματα
Τα κέρδη προ προβλέψεων για πιστωτικούς και λοιπούς κινδύνους και προ φόρων διαµορφώθηκαν σε 35,3 εκ. ευρώ έναντι ζηµίας 18 εκ. ευρώ περίπου την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, κάτι το οποίο αντανακλά την αντιστροφή της τάσης και πιστοποιεί την οργανική κερδοφορία του Οµίλου.
Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους, µετά την προσµέτρηση και των προβλέψεων για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, διαµορφώθηκαν σε ζηµία 22,1 εκατ. ευρώ έναντι ζηµίας 41,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο.
– Τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 387,6 εκατ. ευρώ
– Το σύνολο του ενεργητικού του Οµίλου ανήλθε σε 3,9 δισ. ευρώ.
– Ο δείκτης των µη εξυπηρετούµενων δανείων (>90 ηµερών) σε σχέση µε το σύνολο των χορηγήσεων διαµορφώθηκε κατά την 30/09/2014 σε 27%.
– Σε ό,τι αφορά την περίοδο που έληξε στις 30/09/2014 οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις ανέρχονται σε 64 εκ. ευρώ περίπου έναντι προβλέψεων 52 εκ. ευρώ περίπου τη συγκριτική περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 22% περίπου. Οι σωρευµένες δε προβλέψεις ανέρχονται πλέον σε 500,4 εκατ. ευρώ έναντι 414,4 εκ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάµηνο του 2013 και 436,4 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2013. Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 180 ηµερών (IFRS-7) από σωρευµένες προβλέψεις την 30/09/2014 διαµορφώθηκε σε 55% περίπου.
– Οι καθαροί τόκοι για τον Όµιλο ανήλθαν σε 70,6 εκατ. ευρώ και εµφανίζουν θεαµατική αύξηση έναντι του εννεαµήνου του 2013, λόγω της δραστικής αποκλιµάκωσης του κόστους άντλησης χρήµατος.
– Το σύνολο των εσόδων για τον Όµιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 102,5 εκατ. ευρώ έναντι 54,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.
– Οι αµοιβές και τα εν γένει έξοδα προσωπικού, είναι µειωµένα κατά 6 εκατ. ευρώ περίπου και διαµορφώθηκαν σε 34,9 εκατ. ευρώ έναντι 40,6 εκατ. ευρώ την περίοδο του εννεαµήνου 2013, παρουσιάζοντας ποσοστιαία µείωση της τάξης του 14%.
– Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου καθώς και ο δείκτης κοινών µετοχών (CET 1) διαµορφώθηκαν σε 11,5% και 8,2% αντίστοιχα, σηµαντικά υψηλότερα από τα όρια που έχουν τεθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.
∆ήλωση της ∆ιοίκησης:
«Τα αποτελέσµατα και τα µεγέθη του εννεαµήνου 2014 της Attica Bank αποτυπώνουν τη θετική έκβαση των σε εξέλιξη κινήσεων εσωτερικής αναδιοργάνωσης, πιστοποιούν την ορθότητα των εκτιµήσεων που είχαν διατυπωθεί βάσει του επιχειρηµατικού σχεδιασµού της Τράπεζας και επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα της Attica Bank να διατηρήσει την αυτόνοµη πορεία της.
Η Attica Bank βρίσκεται ενώπιον της πρόκλησης για κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών που προέκυψαν από τα αποτελέσµατα της επικαιροποιηµένης άσκησης της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία δηµοσιεύθηκε το Α’ τρίµηνο του 2014.
Το σχέδιο κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών το οποίο έχει υποβληθεί έχει ως κύριους άξονες κατά κύριο λόγο την άµεση ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων και την είσοδο νέων επενδυτών, καθώς και τη δραστική περιστολή των λειτουργικών εξόδων, την αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων και την αναδιάρθρωση του δικτύου των καταστηµάτων.
Η διαδικασία για τη λήψη απόφασης της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου βρίσκεται στο τελικό στάδιο, και στη Γενική Συνέλευση των µετόχων η οποία θα λάβει χώρα στις αρχές του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014 αναµένεται να ολοκληρωθεί.
Ο Όµιλος της Attica Bank και στο Γ΄ τρίµηνο του 2014 εµφάνισε θετικά αποτελέσµατα, όπως είχε συµβεί και στα δύο προηγούµενα τρίµηνα του 2014 µε την οργανική κερδοφορία του Οµίλου και τη δηµιουργία εσωτερικού κεφαλαίου να αποκτούν µόνιµα χαρακτηριστικά πλέον.
Τα κέρδη προ προβλέψεων για πιστωτικούς και λοιπούς κινδύνους για τον Όµιλο για την περίοδο του εννεαµήνου 2014 διαµορφώθηκαν σε 35,3 εκ. ευρώ έναντι ζηµιών 18 εκ. ευρώ κατά το αντίστοιχο εννεάµηνο του περασµένου έτους. Κατά την περίοδο από 01/01 έως 30/09/2014 και στο πλαίσιο της πλήρους εξυγίανσης του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, αλλά και των εξελίξεων που διαµορφώνονται στο θεσµικό και οικονοµικό περιβάλλον, σχηµατίσθηκαν προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις ύψους 64 εκ. ευρώ έναντι προβλέψεων 52 εκ.
ευρώ περίπου την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.
Οι σωρευµένες πλέον προβλέψεις για κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαµορφώθηκαν σε 500,4 εκατ. ευρώ.
Με δεδοµένη τη βελτίωση των πηγών εσόδων του Οµίλου, την επιτάχυνση της ενεργητικής διαχείρισης του προβληµατικού χαρτοφυλακίου, στην οποία επικεντρώνεται ήδη η Τράπεζα µε την εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων και την περαιτέρω αναβάθµιση των οργανωτικών της δοµών και σε συνδυασµό µε τoν αυξανόµενο ρυθµό περιορισµού του λειτουργικού κόστους, προδιαγράφονται ευνοϊκές οι προοπτικές για περαιτέρω διεύρυνση της δηµιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου, ως απαραίτητη προϋπόθεση βιώσιµης ανάπτυξης και διατήρησης της αυτονοµίας του Οµίλου».
Πηγή: www.tovima.gr

 

RELATED ARTICLES