Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΔόμησηΑυθαίρετα: «Έρχονται» κατεδαφίσεις με βοηθό τα drones και τις καταγγελίες ιδιωτών

Αυθαίρετα: «Έρχονται» κατεδαφίσεις με βοηθό τα drones και τις καταγγελίες ιδιωτών

Drones, ψηφιακά εργαλεία και μια πλατφόρμα καταγγελιών βάζει στην «φαρέτρα» του υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το νέο πολυνομοσχέδιο που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, με στόχο την εξάλειψη και την κατεδάφιση κάθε νέας της αυθαίρετης δόμησης.

Συγκεκριμένα, με τη βοήθεια μεγάλης επένδυσης στη σύγχρονη τεχνολογία, όπως τα drones, τις δορυφορικές λήψεις, τις αεροφωτογραφίες, τη διασύνδεση με την εφαρμογή e-adeies και ενός συστήματος αυτόματου εντοπισμού κάθε νέου αυθαίρετου κτίσματος, η αρμόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα επιτρέπει στην ταχύτατη καταγραφή, τον έλεγχο και την κατεδάφιση κάθε νέου αυθαίρετου κτίσματος.

Επίσης, με τη μεταρρύθμιση αυτή, γίνεται για πρώτη φορά προτεραιοποίηση των κατεδαφίσεων και προτάσσονται όλα τα νέα αυθαίρετα κτίσματα, καθώς και σημαντικός αριθμός παλαιότερων αυθαίρετων που επιλέγονται με πολεοδομικά, χωροταξικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

Πώς θα γίνεται ο εντοπισμός των αυθαιρέτων

Στον ν. 4495/2017 (Α’ 167) προστίθεται άρθρο το 125Β με το οποίο νομοθετείται η δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για τον εντοπισμό αυθαιρέτων με χρήση δορυφορικών εικόνων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ειδικότερα:

Α) Δημιουργείται και τηρείται διαδικτυακό χαρτογραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Γεωεντοπισμού Αυθαιρέτων (Π.Σ.Γ.Α.), το οποίο τίθεται σε λειτουργία για την περιοδική χαρτογράφηση και εντοπισμό κάθε νέου κτίσματος:

  • εντός γηπέδου,
  • εκτός σχεδίου πόλεως και
  • εκτός ορίων οριοθετημένων οικισμών

από το οποίο ενημερώνεται σχετικά η Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος (Δ.Ε.Σ.Ε.Δ.Π.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Β) Ο εντοπισμός της αυθαίρετης δόμησης δύναται να πραγματοποιείται και με τη χρήση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Σ.μηΕ.Α. Drones) ή αεροφωτογραφιών.

Πώς θα γίνονται οι καταγγελίες

Στον ν. 4495/2017 (Α’ 167) προστίθεται άρθρο 125Γ με το οποίο νομοθετείται το Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγγελιών (Ε.Η.ΣΥ.ΚΑ.).

Ειδικότερα, προβλέπεται πως:

  • Το Ε.Η.ΣΥ.ΚΑ. θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία για δύο μήνες.
  • Ένα μήνα μετά τη λήξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του Συστήματος αρχίζει η παραγωγική λειτουργία αυτού.

Όσον αφορά στην διαδικασία υποβολής καταγγελιών:

  • Η καταγγελία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ή από εξουσιοδοτούμενο μηχανικό.
  • Από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Συστήματος, οι καταγγελίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της οικείας ψηφιακής πλατφόρμας του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγγελιών (Ε.Η.ΣΥ.ΚΑ.). Εξαιρετικά και αν δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή, οι καταγγελίες και τα στοιχεία για την υποστήριξή τους, υποβάλλονται:

α) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή

β) σε έγχαρτη μορφή, με αυτοπρόσωπη παρουσία ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, στη Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του ως άνω Υπουργείου.

Σημειώνεται πως αν για τη στοιχειοθέτηση της καταγγελίας χρησιμοποιούνται από τον καταγγέλλοντα απεικονίσεις μέσω Συστήματος μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Σ.μη.Ε.Α.), αυτές γίνονται δεκτές αν λαμβάνονται μέσω χειριστή που κατέχει άδεια για επαγγελματική χρήση, είναι καταχωρισμένος στο Μητρώο Εκμεταλλευόμενων και Χειριστών Σ.μη.Ε.Α. του άρθρου 11 της υπό στοιχεία Δ/ΥΠΑ/21860/1422/2016 απόφασης του Διοικητή Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Β΄ 3152), όπως εκάστοτε ισχύει και έχουν τηρηθεί κατά τη λήψη των απεικονίσεων οι κανόνες εναέριας κυκλοφορίας του άρθρου 5 της ιδίας απόφασης.

Καταγγελίες με παράβολο 200 ευρώ

Αξίζει να σημειωθεί πως για την υποβολή της καταγγελίας καταβάλλεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου παράβολο ποσού διακοσίων ευρώ (200,00€) μέσω της εφαρμογής «e-paravolo» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου, οι φορείς του δημοσίου τομέα, κατά την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

Τα έσοδα του λογαριασμού διατίθενται για την καταβολή των αποζημιώσεων των ελεγκτών δόμησης που διεξάγουν τους ελέγχους, καθώς και για τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των υπαλλήλων που απαρτίζουν τα κλιμάκια ελέγχου.

Ωστόσο, το παράβολο επιστρέφεται σε περίπτωση έστω και μερικής ευδοκίμησης της καταγγελίας.

Σημειώνεται πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα σχόλιά τους, συμμετέχοντας στη δημόσια διαβούλευση έως και τη Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024 και ώρα 08:00.

Δείτε το link της σχετικής διαβούλευσης εδώ: http://www.opengov.gr/minenv/?p=13310

Χρυσάνθη Στέτου

 Πηγή: cnn.gr

RELATED ARTICLES