Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΔ. Αθηναίων: Προκήρυξη για τεχνικό σύμβουλο ενεργειακών μελετών εξοικονόμησης ενέργειας

Δ. Αθηναίων: Προκήρυξη για τεχνικό σύμβουλο ενεργειακών μελετών εξοικονόμησης ενέργειας

program-save-energy-homes_smallΟ Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 27-05-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 – 10:15, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γενική Γραμματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Οικονομικής Επιτροπής, θα διεξαχθεί πρόχειρος, δημόσιος, μειοδοτικός διαγωνισμός σχετικά με την Παροχή Εργασίας από ανάδοχο, για την υλοποίηση του υποέργου 3: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου με Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής υποστήριξης της Πράξης Εκπόνησης Ενεργειακών μελετών για την εξοικονόμηση ενέργειας – (ΕΣΠΑ – MIS 480015)» στα πλαίσια της Πράξης ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ 14 ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ¨ στα πλαίσια του Ε.Π. «Αττική 2007-2013», για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος – Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Δήμου Αθηναίων, προϋπολογισμού 73.554,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της σχετικής προκήρυξης.

Κριτήριο επιλογής αναδόχου: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% της καθαρής προϋπολογισθείσης δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής από Πιστωτικά Ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή στα κράτη – μέλη της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 ή από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. (Τμήμα Β’, άρθρο 3 της διακήρυξης).

Η διάρκεια του έργου ορίζεται μέχρι την 30.09.2015 από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η ημερομηνία λήξης του έργου δεν δύναται να παραταθεί. (Τμήμα Β’, άρθρο 2 της διακήρυξης).

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι κάτωθι, αρκεί να πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου 3 των Ειδικών όρων της Διακήρυξης, ήτοι:

Α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή Συνεταιρισμοί που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας διακήρυξης και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε., η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

Β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω από (α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή κατά την υποβολή της προσφοράς. Σε περίπτωση που Ένωση / Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. (Τμήμα Β’, άρθρο 2 της διακήρυξης).

Η Διακήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής, θα είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δ.Α. www.cityofathens.gr καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

Πληροφορίες για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, Κων. Παλαιολόγου 9, τηλ.: 210 5223142 & 210 5228464.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής), βαρύνουν τον Ανάδοχο.

 

Πηγή: energia.gr

RELATED ARTICLES