Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΝέαΔασικοί χάρτες: Νέα εγκύκλιος για την εξέταση αποδεκτών αιτημάτων προδήλων σφαλμάτων

Δασικοί χάρτες: Νέα εγκύκλιος για την εξέταση αποδεκτών αιτημάτων προδήλων σφαλμάτων

Με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δασών δίνεται εντολή στις Διευθύνσεις Δασών να προωθούν κατά προτεραιότητα στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) τα αποδεκτά αιτήματα προδήλων σφαλμάτων ώστε να επιτυγχάνεται αφενός η πρόοδος των εργασιών για την ολική κύρωση του δασικού χάρτη εντός των δεδομένων προθεσμιών και αφετέρου με την υλοποίησή τους επί του υποβάθρου του δασικού χάρτη να αποτελούν οδηγό και εργαλείο για την κρίση της επιτροπής σε όμορες σε αυτές αντιρρήσεις, στο επόμενο στάδιο εξέτασης.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι τα απορριφθέντα πρόδηλα σφάλματα, για τα οποία καταβλήθηκε το αναλογούν ειδικό τέλος, όπου οφείλεται, λογίζονται σε κάθε περίπτωση ως υποβληθείσες αντιρρήσεις (άρθρο 17 ν. 3889/2010).

Αναλυτικά η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/36007/1268/03.04.2024 εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την εξέταση αποδεκτών αιτημάτων προδήλων σφαλμάτων.

ΣΧΕΤ:
1. Τα άρθρα 17, 18 και 20 του ν. 3889/2010.
2. Η 146776/2459/21.10.2016 ΥΑ «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β’, γ’, δ’ και ε’ τού άρθρου 21 τού Ν. 3889/2010…» (Β’ 3532), όπως ισχύει.
3. Η 153394/919/21.04.2017 ΥΑ «Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών.» (Β’ 1366).
4. Η 64663/2956/03.07.2020 ΥΑ «Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).» (Β’ 2773).
5. Η 165792/225/19.01.2018 εγκύκλιος «Οδηγίες ομαδοποίησης αντιρρήσεων και διαδικασίες εξέτασής τους από τις ΕΠ.Ε.Α.» (ΑΔΑ: 6ΞΘΘ4653Π8-ΘΘΞ).

Στα πλαίσια της ομαδοποίησης κατά χωρικό τομέα της (5) σχετικής εγκυκλίου, ενόψει του σχεδιασμού των εργασιών σας για την αποστολή υπομνημάτων προς τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), να προωθούνται κατά προτεραιότητα αιτήματα προδήλων σφαλμάτων, που έχουν γίνει αποδεκτά από την υπηρεσία σας, ώστε να επιτυγχάνεται αφενός η πρόοδος των εργασιών για την ολική κύρωση του δασικού χάρτη εντός των δεδομένων προθεσμιών και αφετέρου µε την υλοποίησή τους επί του υποβάθρου του δασικού χάρτη να αποτελούν οδηγό και εργαλείο για την κρίση της επιτροπής σε όμορες σε αυτές αντιρρήσεις, στο επόμενο στάδιο εξέτασης.

Επισημαίνεται ότι απορριφθέντα πρόδηλα σφάλματα, για τα οποία καταβλήθηκε το αναλογούν ειδικό τέλος, όπου οφείλεται, λογίζονται σε κάθε περίπτωση ως υποβληθείσες αντιρρήσεις (άρθρο 17 ν. 3889/2010).

Οι Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών προς τις οποίες αποστέλλεται το παρόν, να ενημερώσουν αναλόγως τις ΕΠ.Ε.Α.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ε. Σταθόπουλος

RELATED ARTICLES