Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΔόμησηΔιαπιστευμένοι Μηχανικοί Κτηματολογίου: Αλλαγές στα προσόντα και τις εργασίες που θα εκπονούν...

Διαπιστευμένοι Μηχανικοί Κτηματολογίου: Αλλαγές στα προσόντα και τις εργασίες που θα εκπονούν φέρνει το νέο ν/σ

Αλλαγές στα προσόντα και τις εργασίες που θα εκπονούν οι διαπιστευμένοι μηχανικοί του Κτηματολογίου, όπως προκύπτει από το ν/σ  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου: Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων και ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων – Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης», που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 30/11/2023.

Τα σχετικά άρθρα αναφέρουν:

Άρθρο 12

Προσόντα διαπιστευμένων μηχανικών για το Κτηματολόγιο – Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 4821/2021

Στην περ. α) του άρθρου 24 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), περί των προσόντων των διαπιστευμένων μηχανικών για το Κτηματολόγιο, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η φράση «δίπλωμα μηχανικού» αντικαθίστανται από τη φράση «πτυχίο ή δίπλωμα κλάδου μηχανικού κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. ή ακαδημαϊκά ισοδύναμο», β) προστίθεται η φράση «ή στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του Τ.Ε.Ε.», και το άρθρο 24 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 24
Προσόντα διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο

Για τη λήψη άδειας διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο και την εγγραφή στο μητρώο, ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα:

α) Να διαθέτει πτυχίο ή δίπλωμα κλάδου μηχανικού κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. ή ακαδημαϊκά ισοδύναμο ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, με αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα στην Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή της σχετικής ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, και να είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο ή στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), με επαγγελματικό δικαίωμα εκπόνησης τοπογραφικών μελετών/εργασιών,

β) να διαθέτει τουλάχιστον τετραετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε τοπογραφικές εργασίες,

γ) να έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένο σεμινάριο για τις διαδικασίες και τον έλεγχο γεωμετρικών μεταβολών στη χωρική κτηματολογική βάση και να το έχει ολοκληρώσει επιτυχώς, κατόπιν εξετάσεων που διενεργούνται υπό την εποπτεία του Φορέα και με την πιστοποίηση του Τ.Ε.Ε., και

δ) να έχει διεκπεραιώσει ευδόκιμα εργασίες ηλεκτρονικής υποβολής ψηφιακών τοπογραφικών διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στον υποδοχέα του Φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4409/2016 (Α’ 136), που έχουν επισυναφθεί σε αιτήσεις κατά τον ν. 2664/1998 (Α’ 275) για τη διενέργεια χωρικών μεταβολών και έχουν τύχει αποδοχής και επεξεργασίας από τον Φορέα.»

Άρθρο 13

Εργασίες διαπιστευμένων μηχανικών για το Κτηματολόγιο – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 25 ν. 4821/2021

Στo τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), περί των εργασιών των διαπιστευμένων μηχανικών για το Κτηματολόγιο, η φράση «Μετά την παρέλευση διετίας από την εγγραφή στο Μητρώο και τη λήψη άδειας, ο Φορέας δύναται να χορηγεί» αντικαθίσταται από τη φράση «Ο Φορέας χορηγεί» και η παρ. 2 του άρθρου 24 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Οι διαπιστευμένοι μηχανικοί αναλαμβάνουν και εκτελούν τις εργασίες της περ. α’ της παρ. 1, ύστερα από εντολή ανάθεσης εργασιών του αιτούντος την εγγραφή πράξης ή τη διόρθωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων. Τέτοια εντολή δύναται να χορηγεί και ο Φορέας για σχετικές διαδικασίες που επισπεύδει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τις περ. β’ έως και δ’ της παρ. 1, οι διαπιστευμένοι μηχανικοί αναλαμβάνουν και εκτελούν τις σχετικές εργασίες ελέγχου προς τον σκοπό της σύνταξης εισήγησης που απευθύνεται στον Φορέα για την ενημέρωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων, ύστερα από εντολή ανάθεσης εργασιών του τελευταίου. Ο Φορέας χορηγεί στους διαπιστευμένους μηχανικούς εντολή για σύνταξη πορίσματος που απευθύνεται προς το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο και για την ενημέρωση της κτηματολογικής βάσης σύμφωνα με το περιεχόμενό του, λαμβανομένων υπόψη του χρόνου ευδόκιμης προϋπηρεσίας, της εμπειρίας και της επιμόρφωσης, που καθορίζονται με την απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια και τα αντικείμενα των εργασιών για τις οποίες ανατίθεται η εντολή σύνταξης πορίσματος.»

Ολόκληρο το σχέδιο νόμου εδώ

RELATED ARTICLES