Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΔόμησηe-adeies: Αλλαγές στο πληροφοριακό σύστημα έκδοσης αδειών

e-adeies: Αλλαγές στο πληροφοριακό σύστημα έκδοσης αδειών

Η Βεβαίωση Όρων Δόμησης αρθρ. 38§2 ν.4495/2017 για Οικοδομική Άδεια και Αναθεώρηση Οικοδομικής Αδείας έχει τροποποιηθεί ώστε να αφορά και τις Οικοδομικές Άδειες Κατηγορίας 1, 2, την Έγκριση εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετης κατασκευής και την Άδεια κατεδάφισης.

1. Στο πεδίο «Κατηγορία» υπάρχουν οι εξής επιλογές:

Οικοδομική Άδεια Κατηγορία 1

Οικοδομική Άδεια Κατηγορία 2

Οικοδομική Άδεια Κατηγορία 3

Έγκριση εργασιών αποπεράτωσης (Κατηγ. 1)

Άδεια Κατεδάφισης (Κατηγ. 1)

2. Για τις κατηγορίες 1 και 2 προβλέπεται έλεγχος Τοπογραφικού Διαγράμματος, οπότε απαιτείται να αναρτηθούν: Τοπογραφικό Διάγραμμα Ε.Γ.Σ.Α. ’87 Τίτλοι ιδιοκτησίας & Έγγραφα Κτηματολογίου

3. Στις επιμέρους Περιπτώσεις έχουν προστεθεί επιλογές για ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣHΣ, ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ώστε να καλύπτονται όλες οι υποπεριπτώσεις του άρθρου 36 του ν. 4495/2017.

4. Σε περίπτωση επιλογής «ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: νομιμοποίηση κατασκευών και αλλαγών χρήσης» δημιουργείται στην Οικοδομική Άδεια ή την Αναθεώρησή της η απαίτηση επισύναψης «Χρηματικού καταλόγου ή Υπαγωγής αυθαιρέτου προς Νομιμοποίηση».

H Βεβαίωση Όρων Δόμησης αρθ. 38§2 ν.4495/2017 για Αναθεώρηση έντυπης Αδείας έχει τροποποιηθεί ώστε να αφορά και τις Έντυπες Άδειες Κατηγορίας 1, 2 και την Έντυπη άδεια κατεδάφισης.

1. Στο πεδίο «Κατηγορία» υπάρχουν οι εξής επιλογές:

Έντυπη Άδεια Κατηγορία 1

Έντυπη Άδεια Κατηγορία 2 Έντυπη Άδεια Κατηγορία 3

Έντυπη Άδεια Κατεδάφισης (Κατηγορία 1)

2. Για τις κατηγορίες 1 και 2 προβλέπεται έλεγχος Τοπογραφικού Διαγράμματος, οπότε απαιτείται να αναρτηθούν:

Τοπογραφικό Διάγραμμα Ε.Γ.Σ.Α. ’87

Τίτλοι ιδιοκτησίας & Έγγραφα Κτηματολογίου

Εγκεκριμένο Τοπογραφικό διάγραμμα

Στέλεχος τροποποιούμενης Οικοδομικής Άδειας/Άδειας Δόμησης

3.Στις επιμέρους Περιπτώσεις έχουν προστεθεί επιλογές για ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣHΣ, ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ώστε να καλύπτονται όλες οι υποπεριπτώσεις του άρθρου 36 του ν. 4495/2017.

4. Σε περίπτωση επιλογής «ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: νομιμοποίηση κατασκευών και αλλαγών χρήσης» δημιουργείται στην Αναθεώρηση της έντυπης αδείας η απαίτηση επισύναψης «Χρηματικού καταλόγου ή Υπαγωγής αυθαιρέτου προς Νομιμοποίηση».

Η ΥΔΟΜ διενεργεί έλεγχο των επιλογών του μηχανικού και της κατηγορίας της αδείας, καθώς και των στοιχείων του Τοπογραφικού Διαγράμματος, όπου απαιτείται, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6β του άρθρου 35 του ν. 4495/2017. Οι λοιπές ενέργειες δεν έχουν τροποποιηθεί.

Οι Βεβαιώσεις Όρων Δόμησης που κατά την προσαρμογή του συστήματος βρίσκονται σε «Προσωρινή Αποθήκευση» έχουν ενημερωθεί με τα νέα δεδομένα. Στις μεταγενέστερες πράξεις των Βεβαιώσεων Όρων Δόμησης, συγκεκριμένα την Οικοδομική Άδεια (ν.4759/2020), την Αναθεώρηση Οικ. Αδείας ME προέγκριση ή βεβαίωση (ν.4759/2020), την Άδεια Κατεδάφισης (ν.4759/2020), την Αναθεώρηση Άδειας Κατεδάφισης ΜΕ προέγκριση ή βεβαίωση (ν.4759/2020) και την Αναθεώρηση έντυπης Αδείας ME προέγκριση ή βεβαίωση (ν.4759/2020), έχει γίνει η απαραίτητη προσαρμογή, ώστε να μην υποβάλλονται Τοπογραφικό Διάγραμμα Ε.Γ.Σ.Α. ’87 και Τίτλοι ιδιοκτησίας & Έγγραφα Κτηματολογίου, εφόσον προβλέπονται για την έκδοση της Βεβαίωσης Όρων Δόμησης.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης, στην Προχωρημένη αναζήτηση έχει προστεθεί το κριτήριο «Κωδικός πράξης». Από την αρχή της λειτουργίας του «e-Άδειες», κάθε αίτηση κατά την εισαγωγή της λαμβάνει κωδικό πράξης της μορφής 111111-2. Το πρώτο τμήμα του κωδικού (έως την παύλα «-») είναι κοινό σε όλες τις συσχετιζόμενες πράξεις μιας αλυσίδας (πχ. Βεβαίωση όρων δόμησης, Οικοδομική Άδεια, Μεταγενέστερος έλεγχος κλπ). Η αναζήτηση με τον Κωδικό πράξης (εισάγεται μόνο πρώτο τμήμα) εμφανίζει όλη την αλληλουχία των πράξεων.

RELATED ARTICLES