Τρίτη, 28 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΕνέργειαΕπιτροπή συντονισμού για την επικαιροποίηση της νομοθεσίας ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια συστήνει...

Επιτροπή συντονισμού για την επικαιροποίηση της νομοθεσίας ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια συστήνει το ΥΠΕΝ

εξοικονομώ

Με χθεσινή του απόφαση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε στη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Συντονισµού για την επικαιροποίηση της εθνικής νοµοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (βλ. εδώ το πλήρες κείμενο της απόφασης).

Σκοπός της Επιτροπής είναι η επικαιροποίηση της εθνικής νοµοθεσίας για τηνενεργειακή απόδοση των κτιρίων και, κατά προτεραιότητα:

− ο προσδιορισµός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δοµικών στοιχείων (άρθρο 5 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ και του ν.4122/2013),

− η αναθεώρηση των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 3 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ και άρθρο 4 του ν.4122/2013) και

− η κατάρτιση εθνικού σχεδίου αύξησης του αριθµού των κτιρίων µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας (άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ και του Ν.4122/2013).

Παράλληλα, έργο της Επιτροπής θα είναι η διατύπωση εισήγησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά µε:

– τον καθορισµό των κτιρίων αναφοράς (τυπικών κτιρίων) του παραρτήµατος III της οδηγίας 2010/31/ΕΕ

– τα µέτρα ενεργειακής απόδοσης του παραρτήµατος III της οδηγίας 2010/31/ΕΕ, που πρέπει να εκτιµώνται για τα κτίρια αναφοράς µε στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

– τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δοµικών στοιχείων

– την αναθεώρηση της µεθοδολογίας υπολογισµού και των ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, όπως αυτές καθορίζονται µε τον Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και εξειδικεύονται µε τις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ),

– τον πρακτικό ορισµό των κτιρίων µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας

– το εθνικό σχέδιο για την αύξηση των κτιρίων µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας

– την τροποποίηση του Ν.4122/2013 και των εκδιδόµενων κατ’ εξουσιοδότηση αυτού διοικητικών πράξεων.

Η επιτροπή θα στελεχώνεται από τους:

α) Βερροιόπουλος Μιχαήλ του Αντωνίου µε Α∆Τ ΑΕ105961, Γενικός ΓραµµατέαςΕνέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, µε αναπληρωτή τον Αθανασίου ∆ηµήτριο του Βησσαρίωνα µε Α∆Τ ΑΖ541983, υπάλληλο του ΥΠΕΝ, αποσπασµένο στο Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

β) Σίτα Βασιλική του Κωνσταντίνου µε Α∆Τ Φ040440, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΥΠΕΝ, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτές: (α) το Σουρή Γεώργιο µε Α∆Τ Χ204140, Προϊστάµενο του Τµήµατος Ενεργειακής Αποδοτικότητας της ∆ιεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και ΕνεργειακήςΑποδοτικότητας και (β) τη Γαλάτη Αγγελική µε Α∆Τ ΑΕ039257, υπάλληλο της ίδιας ∆ιεύθυνσης.

γ) Αντωνακοπούλου Νικολία του Αντωνίου µε Α∆Τ Τ864968, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσηςΑρχιτεκτονικής – Οικοδοµικών Κανονισµών και Αδειοδοτήσεων του ΥΠΕΝ, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή το Γκούντουβα Βασίλειο του Αριστείδη µε Α∆Τ Ξ173953,υπάλληλο της ίδιας ∆ιεύθυνσης.

δ) Στασινός Γεώργιος του Νικολάου µε Α∆Τ ΑΚ704950, Πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή το ∆ούκα Χρυσόστοµο του Χρήστου µε Α∆Τ Χ135720, µέλος του ΤΕΕ.

ε) Κίλιας Βασίλειος του ∆ηµητρίου µε Α∆Τ Χ012048, Γενικός ∆ιευθυντής ΚΑΠΕ, ωςτακτικό µέλος, µε αναπληρωτές: (α) τη Τζανακάκη Ευτέρπη του Ιωάννη-Μίνωα µε Α∆ΤΑΙ101548, προσωρινά ασκούσα καθήκοντα Προϊσταµένου του Τµήµατος Κτιρίων της ∆ιεύθυνσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΚΑΠΕ, (β) τον Ανδρουτσόπουλο Ανδρέα του Βασιλείου µε Α∆Τ Φ069065, υπεύθυνο Εργαστηρίου Ενεργειακών Μετρήσεων της ∆ιεύθυνσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΚΑΠΕ και (γ) το Γιαννακίδη Γεώργιο του Παναγιώτη µε Α∆Τ ΑΕ023548, υπεύθυνο Εργαστηρίου Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής της ∆ιεύθυνσης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασµού του ΚΑΠΕ.

στ) Μπαλαράς Κωνσταντίνος του Αγγελή µε Α∆Τ Χ055146, ∆ιευθυντής Ερευνών στοΙνστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτρια τη ∆ασκαλάκη Ελένη του Γεωργίου µε Α∆Τ Χ055145, κύρια ερευνήτρια του ΙΕΠΒΑ του ΕΑΑ.

ζ) Πάνου Θεόδωρος του Αναστασίου µε Α∆Τ ΑΚ123712, Προϊστάµενος του ΤµήµατοςΚατασκευών και ∆οµικών Υλικών της ∆ιεύθυνσης Τυποποίησης του ΕΛΟΤ Α.Ε., ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή τον Ευθυµιάδη Απόστολο του Ιωάννη µε Α∆Τ ΑΖ083886, τεχνικό υπεύθυνο της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 101 «Τυποποίηση ενεργειακής επίδοσης κτιρίων».

η) Κατσαρός Μιλτιάδης του Γεωργίου µε Α∆Τ ΑΑ079065, Λέκτορας της ΣχολήςΑρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή τον Καραδήµα Κωνσταντίνο του Άγγελου µε Α∆Τ Ρ111020, Αναπληρωτή Καθηγητή της ίδιας Σχολής.

θ) Καρέλλας Σωτήριος του Γεωργίου µε Α∆Τ ΑΕ139463, αναπληρωτής καθηγητής τηςΣχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), ωςτακτικό µέλος, µε αναπληρωτή τον Πάλλη Πλάτωνα του Βασιλείου µε Α∆Τ ΑΕ107402, υπ. διδάκτορα ΕΤΕΠ ΠΕ της ίδιας Σχολής.

ι) Αραβαντινός ∆ηµήτριος του Γεωργίου µε Α∆Τ ΑΗ651118, Αναπληρωτής Καθηγητήςτου Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑριστοτελείουΠανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτρια τη Τσικαλουδάκη Αικατερίνη µε Α∆Τ ΑΜ275051, Επίκουρη Καθηγήτρια της ίδιας Σχολής.

ια) Καραβασίλη Μαργαρίτα του Ισίδωρου µε Α∆Τ ΡΟ39297, ειδική εµπειρογνώµονας σεθέµατα ενεργειακής αποδοτικότητας, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή το Γκόνη Νικόλαο του Χρήστου µε Α∆Τ ΑΙ691066, ειδικός εµπειρογνώµονας σε θέµατα ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων.

Για τη Γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής ορίζεται ο Γρηγοριάδης Γρηγόριος τουΚωνσταντίνου µε Α∆Τ ΑΚ781168, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, αποσπασµένος από τη ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. Α.Ε., µε αναπληρώτρια την Κουµεντάκου Αικατερίνη του Στεφάνου µε Α∆Τ ΑΚ613509, υπάλληλο της ίδιας ∆ιεύθυνσης.

 

Πηγή:energia.gr

RELATED ARTICLES