Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝέαΕυνοϊκές διατάξεις για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με το ΦΕΚ 69Α/2015

Ευνοϊκές διατάξεις για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με το ΦΕΚ 69Α/2015

tsmede3Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 69 Α/2-7-2015 ο υπ΄αριθμ. 4331/2015 Νόμος με τίτλο « Μέτρα για την ανακούφιση των  ΑμεΑ, την  απλοποίηση  της λειτουργίας των  ΚΕΠΑ, καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά θέματα.

Πολύ έντονο ενδιαφέρον για τα μέλη μας παρουσιάζουν οι διατάξεις των άρθρων  38  και 39 για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΤΑΑ –ΤΣΜΕΔΕ.

Έτσι, οι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης  του  ΕΤΑΑ –ΤΣΜΕΔΕ,που έχουν ασφαλιστεί  σε οιονδήποτε φορέα  από 1.1.93 και εφεξής  και σήμερα είναι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ –ΤΣΜΕΔΕ ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν με αίτησή  τους να επιλέξουν την κατάταξή  τους σε μία από τις δύο κατώτερες κατηγορίες ασφάλισης.

Κατά την υποβολή της αίτησης  οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να μην έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Ταμείο ή να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών και να εξυπηρετούν τη ρύθμιση.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στους λοιπούς τομείς των κλάδων επικουρικής ασφάλισης, ασθένειας και πρόνοιας του ΕΤΑΑ και στην ειδική προσαύξηση του ΤΣΜΕΔΕ.

Επιπλέον   οι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης  του  ΕΤΑΑ –ΤΣΜΕΔΕ, που έχουν ασφαλιστεί  σε οιονδήποτε φορέα  μέχρι την 31.12.92   και σήμερα είναι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ –ΤΣΜΕΔΕ ως ελεύθεροι επαγγελματίες   ή έμμισθοι υπόχρεοι της ειδικής προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ καταβάλλουν από 1.1.2015 έως 31. 12. 2016 τις εισφορές,  όπως είχαν διαμορφωθεί και ίσχυαν μέχρι 30.6.2011. Επιπλέον ποσά, που τυχόν έχουν καταβληθεί,συμψηφίζονται με μελλοντικές εισφορές.

Οι αναδρομικές οφειλές εισφορών που έχουν προκύψει από την επιβολή της πρόσθετης εισφοράς του αρ. 44 παρ. 14 Ν. 3986/2011 και αφορούν το χρονικό  διάστημα από 1.7.2011 έως 31.12.2014 καθώς και αυτές που έχουν  προκύψει  λόγω της υποχρεωτικής μετάταξης σε ανώτερη ασφαλιστική  κατηγορία  του αρ. 44 παρ. 15 Ν. 3986/2011 καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις χωρίς την επιβολή ποινών, λόγω καθυστέρησης εξόφλησής τους.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ καθορίζεται ο αριθμός, ο χρόνος και τρόπος καταβολής  των δόσεων.

Αξιοσημείωτο είναι ακόμα το άρθρ. 18 του ως άνω Νόμου , για το περιεχόμενο του οποίου η Ένωση είχε διαμαρτυρηθεί πριν αυτό φθάσει στη Βουλή ζητώντας την απόσυρσή του.

Τελικώς η διάταξη  τροποποιήθηκε προς το ευνοϊκότερο  και ψηφίστηκε ότι οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής  να εγγράφουν υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία οφειλετών  ποσού άνω των 200.000 ευρώ.

Ακόμα οι  Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται να προβαίνουν σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων των οφειλετών κατά του φορέα μέχρι του ύψους των οφειλών τους. Στην περίπτωση αυτή τα ποσά των χρηματικών απαιτήσεων των οφειλετών συμψηφίζονται με τις τελευταίες  δόσεις

 

Πηγή: pedmede.gr

RELATED ARTICLES