Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΝέαΕυρωπαϊκό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III

Πρασινες Πολεις

Εκδόθηκε η 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση ∆ικτύων Υλοποίησης ∆ράσεων (Implementation Networks). Το νέο πρόγραµµα URBACT III αποβλέπει στη βελτίωση του σχεδιασµού των αειφόρων αστικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης στις πόλεις.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα έντυπα των αιτήσεων µέσω του διαδικτυακού συστήµατος Synergie-CTE µέχρι τις 22 Ιουνίου 2016.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, το πρόγραµµα θα στηριχτεί στα διεθνικά δίκτυα πόλεων για το σχεδιασµό και την υλοποίηση δράσεων.

Οι παρεµβάσεις του προγράµµατος θα αφορούν τις ακόλουθες θεµατικές:

  •  Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας.
  •  Υποστήριξη της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των ΤΠΕ.
  •  Υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.
  •  Υποστήριξη της µετάβασης προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τοµείς.
  •  Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, την αποτροπή και διαχείριση φυσικών κινδύνων.
  •  Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των φυσικών πόρων.
  •  Προώθηση των αειφόρων µεταφορών.
  •  Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού.
  •  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της φτώχειας.
  •  Επένδυση στην εκπαίδευση, στις δεξιότητες και τη δια βίου µάθηση, δηµιουργώντας υποδοµές εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Να σημειωθεί ότι η διαµόρφωση της αρχικής εταιρικής σχέσης λαµβάνει χώρα στο πλαίσιο της υποβολής της αίτησης. Σε αυτό το στάδιο του κύκλου ζωής του δικτύου, η πολυµερής συνεργασία θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον 7 έως 9 πόλεις από 3 τουλάχιστον κράτη-µέλη μεταξύ των οποίων ορίζεται ο επικεφαλής εταίρος.

Δείτε αναλυτικά

 

Πηγή:localit.gr

RELATED ARTICLES