Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝέαΝέο πλαίσιο τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης μελετών, δημιουργεί ο Χρ. Σπίρτζης

Νέο πλαίσιο τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης μελετών, δημιουργεί ο Χρ. Σπίρτζης

engineering

Την προκήρυξη των δύο πρώτων δημόσιων ανοικτών διαγωνισμών για τη δημιουργία του νέου πλαισίου τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης μελετών με σύγχρονο, αντικειμενικό και αξιόπιστο τρόπο, ενέκρινε ο υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστος Σπίρτζης. Η αναβάθμιση και κωδικοποίηση των προδιαγραφών μελετών συνδέεται ταυτοχρόνως με το σύστημα, που υλοποιείται στο υπουργείο, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη και λειτουργία λογισμικού και ψηφιακών εφαρμογών ηλεκτρονικού ελέγχου και παρακολούθησης της κοστολόγησης, της διοίκησης, διαχείρισης και επίβλεψης των μελετών και των έργων.

Το νέο πλαίσιο εκπόνησης μελετών εντάσσεται στη συνολική παρέμβαση εξυγίανσης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της παραγωγής των μελετών και έργων, που υλοποιεί η κυβέρνηση. Οι προκηρύξεις και τα τεύχη δημοπράτησης που ενέκρινε ο υπουργός αφορούν τη διενέργεια των δύο πρώτων διεθνών ανοικτών διαγωνισμών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στις 14 και 15 Ιουλίου. Η προεκτιμώμενη αμοιβή αυτών των συμβάσεων είναι της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ έκαστη με ΦΠΑ. Οι δύο συμβάσεις παροχής υπηρεσιών αφορούν τις προδιαγραφές εκπόνησης μελετών για:

– Εγγειοβελτιωτικά έργα (αρδευτικά, αποστραγγιστικά, έργα προσαγωγής).
– Έργα υδρομάστευσης (φράγματα, λιμνοδεξαμενές).
– Έργα αποχέτευσης ομβρίων (οριοθετήσεις, αντιπλημμυρικά-αντιδιαβρωτικά έργα χειμάρρων κ.λπ., έργα ανάσχεσης, εσωτερικά δίκτυα, συλλεκτήρες, “πράσινες” πολιτικές διαχείρισης ομβρίων).
– Υδραυλικά συγκοινωνιακά έργα (αποχέτευση συγκοινωνιακών έργων, εξωτερικές λεκάνες, οδικές σήραγγες).

Αντικείμενο αυτών των συμβάσεων είναι η σύνταξη ενός σύγχρονου οδηγού (κανονισμός) εκπόνησης μελετών, όπου θα αναπτύσσονται κατά τρόπο εμπεριστατωμένο: Κριτήρια Σχεδιασμού, συνιστώμενες οδηγίες και προεκτιμώμενες αμοιβές ανά στάδιο και κατηγορία μελέτης, λεπτομερής κατάλογος “παραδοτέων”, καθώς και η κωδικοποίησή τους για την ευχερή συσχέτιση και αναζήτησή τους. Συγκεκριμένα, το αντικείμενο των συμβάσεων είναι:

– Καθορισμός ορισμών και εννοιών, όσον αφορά την κατηγορία των μελετών, στα στάδια, και στα παραδοτέα τεύχη και σχέδια της μελέτης.
– Σύνταξη Κανονισμού Εκπόνησης Μελετών με τα κριτήρια σχεδιασμού έργων και τις βέλτιστες πρακτικές.
– Καθορισμός παραδοτέων τευχών μελετών.
– Καθορισμός παραδοτέων σχεδίων μελετών.
– Ανάπτυξη συστήματος κωδικοποίησης σε ψηφιακή μορφή, με βάση το οποίο όλα τα παραπάνω θα μπορούν να ενσωματωθούν στο “Ηλεκτρονικό Σύστημα Κόστους των Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΣΥΚΟΣΠΕ)-Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Τιμών και Προδιαγραφών (ΗΛΠΑΤΙΠ)-Ηλεκτρονικό Σύστημα Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΣΕΤΕΠ)” του σχεδίου νόμου “Δομές στρατηγικού σχεδιασμού στα τεχνικά έργα, διαδικασίες διαφάνειας και κεντρικού ελέγχου στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων”.
– Σύνταξη προτάσεων “Βέλτιστων Πρακτικών” (Best Practices) ή/και Συνιστώμενες Μέθοδοι (Recommended Methods), που έχουν εφαρμοστεί στον ελληνικό και διεθνή χώρο.
– Σύνταξη πρότυπων σχεδίων για τυπικά τεχνικά έργα (π.χ. φρεάτια, κ.λπ.) και τυπικές διατομές.

Τέλος, προβλέπεται η εκπόνηση νέου Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών με βάση τις νέες προδιαγραφές.

capital.gr

RELATED ARTICLES