Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΝέαΚαι οι δημοτικές επιχειρήσεις εντάσσονται στον νέο αναπτυξιακό νόμο -Τι προβλέπει το...

Και οι δημοτικές επιχειρήσεις εντάσσονται στον νέο αναπτυξιακό νόμο -Τι προβλέπει το προσχέδιο

χρήματαΚαι οι δημοτικές επιχειρήσεις συγκαταλέγονται, για πρώτη φορά, στον κατάλογο των επιχειρήσεων που θα επιδοτούνται και θα ενισχύονται με βάση το νέο αναπτυξιακό νόμο που έχει ετοιμάσει η Κυβέρνηση και αναμένεται να κατατεθεί εντός των ημερών στην Βουλή.

Με βάση το προσχέδιο που παρουσιάζει η Εφημερίδα των Συντακτών κεντρικός πυλώνας είναι οι φοροαπαλλαγές και σε δεύτερο πλάνο οι απευθείας χρηματικές επιδοτήσεις. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα επιχορηγεί πλέον πολύ μικρότερες επενδύσεις σε σχέση με τον προηγούμενο, αφού το κατώφλι πέφτει στις 150.000 ευρώ για τις μικρές επιχειρήσεις, στις 250.000 για τις μεσαίες και στις 500.000 για τις μεγάλες από 1 εκατ. ευρώ που είναι σήμερα.

Ο νέος νόμος δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση μικρομεσαίων και νεοσύστατων εταιρειών, στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών, της κοινωνικής οικονομίας και των δημοτικών επιχειρήσεων, ενώ παρέχει σημαντικά κίνητρα και για την επαναλειτουργία κλειστών βιομηχανιών. Το μέγιστο ποσοστό επιχορηγήσεων φτάνει στο 45%, με βάση τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

 

Είδη ενισχύσεων
Εννιά διαφορετικές κατηγορίες ενισχύσεων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά ή μεμονωμένα θα προβλέπει ο νέος νόμος.
Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις του νόμου, περιλαμβανομένων και των ενισχύσεων σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά από τον παρόντα νόμο το όριο των 10.000.000 ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και των 20.000.000 ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα προβλέπονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:
1. Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
2. Επιχορήγηση από το κράτος για την κάλυψη επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης.
3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης έως επτά χρόνια με την κάλυψη των δόσεων για leasing απόκτησης καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού. Η επιδότηση προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης.
4. Επιδότηση ενοικίου.
5. Συμψηφισμός οφειλών με φόρους.
6. Κάλυψη από το Δημόσιο του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.
7. Σταθερό φορολογικό σύστημα για επτά χρόνια.
8. Ταχεία αδειοδότηση.
9. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών με παροχή ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή εγγύησης κάλυψης ζημιών.

Ύψος επενδύσεων
Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του παρόντος νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα:
– Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ.
– Για μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των 200.000 ευρώ.
– Για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ.
Σε ό,τι αφορά στα ποσοστά ενίσχυσης που προβλέπονται σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2014-2020, ξεκινάνε από 10% και φθάνουν στο 45% του κόστους επένδυσης.
Τη μέγιστη ενίσχυση θα μπορούν να λάβουν σχέδια των οποίων οι επιλέξιμες δαπάνες είναι χαμηλότερες από 50 εκ. ευρώ κα υλοποιούνται στην Ανατολική Μακεδονία –Θράκη, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο.
Για παράδειγμα, μια μικρή επιχείρηση στην Αττική θα επιχορηγείται με 30% και μια μεγάλη με 10%, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη το ποσοστό επιχορήγησης θα είναι αντίστοιχα 45% για τη μικρή και 25% για τη μεγάλη.
Στις περισσότερες περιοχές (Αττική, Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα κ.λπ.) το ποσοστό ενίσχυσης θα παραμείνει σταθερό καθόλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου ως το 2020. Από την 1.1.2018, όμως, θα αρχίσουν να μειώνονται σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, στα Ιόνια Νησιά και την Κρήτη.

Επιδότηση μισθών
Σύμφωνα με το προσχέδιο στο 100% της επιχορήγησης φτάνουν οι φορολογικές απαλλαγές και η επιδότηση του μισθολογικού κόστους. Τα ποσοστά της επιχορήγησης και της χρηματοδοτικής ενίσχυσης θα είναι στο 70% του ποσοστού που αναφέρονται στους Χάρτες των Περιφερειακών Ενισχύσεων και μπορούν να αναπροσαρμόζονται στις αποφάσεις προκήρυξης των καθεστώτων.
Για τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 50 εκατ. ευρώ, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως εξής: Για το τμήμα της δαπάνης μέχρι 50 εκατ. ευρώ, παρέχεται το 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης περιφερειακής ενίσχυσης, εξαιρουμένης της ενίσχυσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ανώτατο περιφερειακό όριο). Για το τμήμα της δαπάνης από 50 έως 100 εκατ. ευρώ, παρέχεται το 50% του ανώτατου περιφερειακού ορίου, ενώ για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ δεν παρέχεται καμία ενίσχυση, εκτός αν δοθεί άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικές ενισχύσεις
Ο νέος αναπτυξιακός νόμος προβλέπει τη δυνατότητα ειδικών ενισχύσεων:
α)σε εξωστρεφείς επιχειρήσεις
β) σε αυτές που προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης,
γ)σε αυτές που παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους,
δ) σε συνεταιρισμούς, Κοιν. Σ.Επ. του Ν.4019/2011 (Α΄216), καθώς και οι Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Συνεταιριστικές Συμπράξεις και Συνεταιριστικές Εταιρείες
ε) σε κλάδους ΤΠΕ και Αγροτοδιατροφής,
στ) σε αυτές των οποίων η λειτουργία προκαλεί περιορισμένο οικονολογικό αποτύπωμα,
ζ) σε αυτές οι οποίες λειτουργούν σε ειδικές περιοχές (ορεινές, παραμεθόριες, νησιωτικές κ.λπ.)

Καταβολή ενισχύσεων
Η καταβολή της ενίσχυσης ή η αυτοδίκαιη χρήση του οφέλους από τον δικαιούχο μπορεί να γίνεται είτε εφάπαξ, είτε σταδιακά σε δόσεις, σε σχέση και με τον βαθμό υλοποίησης του έργου. Συγκεκριμένα στις κεφαλαιακές ενισχύσεις είναι δυνατόν να προκαταβάλλεται έως το 30% της ενίσχυσης, με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10%.

Στις κεφαλαιακές ενισχύσεις, στις ενισχύσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και στις φορολογικές απαλλαγές είναι δυνατόν να καταβάλλεται μέρος της ενίσχυσης, εφόσον ο αιτών έχει ολοκληρώσει το 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, έχει κάνει χρήση της ίδιας συμμετοχής στο σύνολό της, εφόσον προβλέπεται στο προτεινόμενο από τον φορέα της επένδυσης χρηματοδοτικό σχήμα, και έχει λάβει πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου.

Οι επιχορηγήσεις κεφαλαίου και οι επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, στον οποίο εγγράφεται η σχετική προβλεπόμενη δαπάνη για κάθε οικονομικό έτος και προέρχονται από εθνικούς πόρους ή και από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία ή και από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

Οι παραπάνω ενισχύσεις απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή δικαίωμα, καθώς και από κάθε άλλη επιβάρυνση σε όφελος του Δημοσίου ή τρίτου.

 

Πηγή:localit.gr

RELATED ARTICLES