Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝέα«Πράσινο» από Κομισιόν σε 5 ελληνικά περιβαλλοντικά έργα ύψους 7 εκατ.

«Πράσινο» από Κομισιόν σε 5 ελληνικά περιβαλλοντικά έργα ύψους 7 εκατ.

EE

Συνολικά 7 εκατ. ευρώ για πέντε νέα περιβαλλοντικά έργα στην Ελλάδα ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE.

Το συνολικό επενδυτικό πακέτο είναι ύψους 264,8 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη του περιβάλλοντος, της φύσης και της πράσινης ανάπτυξης της Ευρώπης. Αφορά δε 96 νέα έργα σε 21 κράτη μέλη, τα οποία χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το περιβάλλον.

Τα έργα καλύπτουν δράσεις στον τομέα του περιβάλλοντος και της αποδοτικής χρήσης των πόρων, υποστηρίζοντας τη μετάβαση σε μια πιο κυκλική και βιώσιμη οικονομία, φύση και βιοποικιλότητα, καθώς και στους τομείς της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και της πληροφόρησης. Η ΕΕ θα συγχρηματοδοτήσει τα έργα χορηγώντας 160,6 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά για την Ελλάδα, στον τομέα «Περιβάλλον και αποδοτική χρήση των πόρων εγκρίθηκαν 2 έργα (επένδυση ύψους 3 εκατομ. ευρώ).

Πρόκειται για τα:

  • GreenYourMove (συντονιστής: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Στόχος του έργου είναι να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη με την καθιέρωση στρατηγικής για βιώσιμη κινητικότητα και με την προώθηση περιβαλλοντικά βέλτιστων διατροπικών επιλογών για τις μετακινήσεις και τα ταξίδια.

  • PavetheWAySTE (συντονιστής: Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων)

Στόχος του έργου είναι να διευκολύνει την εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα στις απομακρυσμένες περιοχές, επιτρέποντας στις τοπικές και περιφερειακές αρχές να βελτιώσουν τις επιδόσεις ανακύκλωσης των οικείων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και, κατά συνέπεια, να προλειάνουν το έδαφος για αποδοτικότερη χρήση των πόρων.

Στον τομέα «Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση» εγκρίθηκαν 3 έργα (επένδυση ύψους 3,9 εκατομ. ευρώ). Πρόκειται για τα:

  • Natura Themis (συντονιστής: Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Στόχος του έργου είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών, στοχευμένων ομάδων και του κοινού στην Κρήτη όσον αφορά τα περιβαλλοντικά εγκλήματα και τα εγκλήματα εις βάρος των άγριων ειδών, καθώς και όσον αφορά την ευθύνη πρόληψης και αποκατάστασης ζημιών στη βιοποικιλότητα.

  • Forestlife (συντονιστές: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων και Υγροτόπων)

Στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των διαχειριστών των δασών του δικτύου Natura2000 στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί διαδικτυακή πλατφόρμα συνεργασίας για τα δάση και θα παρασχεθούν εργαλεία και κατάρτιση για τη μείωση των ανθρωπογενών οχλήσεων των δασών.

  • DEBAG (συντονιστής: Πανεπιστήμιο Πατρών)

Κύριος στόχος του έργου LIFE DEBAG είναι να αναπτύξει και να εφαρμόσει ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και τη μείωση της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος με πλαστικές σακούλες.

Η Επιτροπή έλαβε 1.117 αιτήσεις στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η προθεσμία της οποίας έληξε τον Ιούνιο του 2014. Από αυτές, 96 επελέγησαν για συγχρηματοδότηση μέσω των τριών συνιστωσών του προγράμματος.

Τα 51 έργα για το περιβάλλον και την αποδοτική χρήση των πόρων στο πλαίσιο του προγράμματοςLIFE θα κινητοποιήσουν 103,3 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει 56,2 εκατ. ευρώ.

Τα έργα αυτά καλύπτουν δράσεις σε πέντε θεματικούς τομείς: ατμόσφαιρα, περιβάλλον και υγεία, αποδοτική χρήση των πόρων, απόβλητα και νερό. Από αυτά σχεδόν τα μισά κονδύλια θα διατεθούν σε 14 έργα για την αποδοτική χρήση των πόρων, η οποία θα διευκολύνει τη μετάβαση της Ευρώπης προς μια πιο κυκλική οικονομία.

Τα 39 έργα για τη φύση και τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE βελτιώνουν την κατάσταση διατήρησης των απειλούμενων ειδών και ενδιαιτημάτων και συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 153,9 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει 100 εκατ. ευρώ.

Τα 6 έργα για τη διακυβέρνηση και πληροφόρηση στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα περιβαλλοντικά θέματα. Αντιστοιχούν σε συνολικό προϋπολογισμό ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει σχεδόν 4,5 εκατ. ευρώ.

 

Πηγή: energypress.gr

RELATED ARTICLES