Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΝέαΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην Επιτροπή Διαγωνισμού για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην Επιτροπή Διαγωνισμού για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΤΙΜΑ_16)

teeΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή μελών Τ.Ε.Ε. σε κατάλογο από τον οποίο θα προκύψουν μετά από κλήρωση οι εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε. στην Επιτροπή Διαγωνισμού για την «Ανάθεση Συμβάσεων Μελετών Κτηματογράφησης & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας – ΚΤΙΜΑ_16» (Κωδικός: ΚΤΙΜΑ_16) που προκήρυξε η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στις 8/4/2016.

Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. προκήρυξε την 08.04.2016 ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Ανάθεση Συμβάσεων Μελετών Κτηματογράφησης & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας – ΚΤΙΜΑ_16» (Κωδικός: ΚΤΙΜΑ_16), με ημερομηνία διεξαγωγής την 23.05.2016.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45Α παρ. 11 του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 156/Α’/9-7-2013) ένα από τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού (Επιτροπή) προέρχεται από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται με γνώμη του Τ.Ε.Ε. από τουλάχιστον τριάντα (30) μέλη του, και ο οποίος αποστέλλεται στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε μετά από αίτημά της.

Με την με Α.Π. ΓΔ/690/22.01/1610011/18.4.2016 επιστολή της η Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε. αιτήθηκε από το Τ.Ε.Ε. την κατάρτιση και την αποστολή του ανωτέρω αναφερόμενου καταλόγου με μέλη του, σχετικής με το αντικείμενο ειδικότητας (Τοπογράφου ή Πολιτικού Μηχανικού) και με εμπειρία τουλάχιστον 12 ετών.

Από τον κατάλογο αυτό θα κληρωθούν ένα τακτικό μέλος της Επιτροπής του ανωτέρω αναφερόμενου διαγωνισμού και ο αναπληρωτής αυτού. Παρακαλούμε εφόσον πληροίτε τα ανωτέρω κριτήρια να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας έως την Τρίτη 17/5/2016 προκειμένου να συμπεριληφθείτε στον ανωτέρω κατάλογο.

Επισημαίνεται ότι: α) για τα μέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να υφίσταται «σύγκρουση συμφερόντων» και για το σκοπό αυτό με την ανάληψη των καθηκόντων τους και αφού παραληφθούν οι προσφορές του διαγωνισμού και γίνουν γνωστοί οι συμμετέχοντες σε αυτόν, θα κληθούν να δηλώσουν υπεύθυνα ότι «δεν έχουν σχέση (συγγενική, ή οικονομική) με τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την κρίση τους ως μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε περίπτωση, δε, που δια- πιστωθεί τέτοια σχέση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, θα ζητήσουν οι ίδιοι την εξαίρεσή τους από τη συνέχιση των εργασιών της Επιτροπής Διαγωνισμού, ως μέλη αυτής.» β) τα μέλη της Επιτροπής είναι υπόχρεα για την υποβολή «πόθεν έσχες» σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και γ) αμοιβή προβλέπεται μόνο για τους ιδιώτες-μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4354/15. Τα ανωτέρω ισχύουν τόσο για τα τακτικά όσο και για τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Η σχετική αίτηση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.

 

tee.gr

RELATED ARTICLES