Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΑγγελίεςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Καταλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών του ΤΕΕ για...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Καταλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών του ΤΕΕ για τη στελέχωση των ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη σύνταξη Καταλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών του ΤΕΕ

 ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Τοπογράφου Μηχανικού ή Χωροτάκτη-Πολεοδόμου Μηχανικού-

για τη στελέχωση των ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)  

του άρθρου 20 του ν.4495/2017 “Έλεγχος Δομημένου Περιβάλλοντος/Οικοδομικές Άδειες/ Αυθαίρετα και λοιπές διατάξεις”, ως αυτό ισχύει,

α) στις οκτώ (8) Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ

β) στις Περιφερειακές Ενότητες  ΚΥΚΛΑΔΩΝ της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με το Ν. 4495/2017 «Έλεγχος Δομημένου Περιβάλλοντος/Οικοδομικές ‘Αδειες/Αυθαίρετα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α), όπως αυτό ισχύει, καλείται να  υποδεικνύει Διπλωματούχους Μηχανικούς Τακτικά Μέλη του -ειδικότητας  Πολιτικού Μηχανικού , Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Τοπογράφου Μηχανικού ή  Χωροτάκτη-Πολεοδόμου Μηχανικού με 10ετή εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας για τη συγκρότηση των ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Α’ και Β’

α) στις οκτώ (8) Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ

β) στις Περιφερειακές Ενότητες  ΚΥΚΛΑΔΩΝ της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου,

τα οποία θα συγκροτηθούν για  τη 2ετία 2024-2025.

Το ΤΕΕ θα καταρτίσει σχετικούς Καταλόγους Μελών του για τη συγκρότηση ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.   (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ και ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. ΚΥΚΛΑΔΕΣ), οι οποίοι θα περιλαμβάνουν όλους τους ενδιαφερόμενους, που πληρούν τις ακόλουθες νόμιμες προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4495/2017 ως αυτό σήμερα ισχύει, των οποίων η Αίτηση θα γίνεται αποδεκτή.

Συγκεκριμένα, καλούνται τα ενδιαφερόμενα Μέλη του ΤΕΕ, Διπλωματούχοι Πολιτικοί, Αρχιτέκτονες, Τοπογράφοι και  Χωροτάκτες-Πολεοδόμοι Μηχανικοί, με 10ετή εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας και με δ/νση κατοικίας ή επαγγελματικής έδρας εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (περιοχή ΚΥΚΛΑΔΕΣ), να υποβάλουν Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη των παραπάνω Καταλόγων, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται στο ΕΝΤΥΠΟ που ακολουθεί.

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Μαζί με την Αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι συνυποβάλλουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα περιλαμβάνονται στοιχεία τεκμηρίωσης των ετών εμπειρίας σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας (π.χ. σύντομη περιγραφή έργου, καθήκοντα, στοιχεία εργοδότη, συγκεκριμένο χρονικό διάστημα απασχόλησης, επιμορφώσεις κλπ.)

–  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  μέσω gov.gr  για τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία συμπληρώνεται το παρακάτω κείμενο :

τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτησή μου προς το ΤΕΕ για να συμμετέχω στον κατάλογο Μελών του Τ.Ε.Ε. για τη στελέχωση των ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α)  είναι αληθή. 

Επίσης, δηλώνω ότι για τα στοιχεία που δηλώνονται στο βιογραφικό μου για την  απόδειξη των ετών  εμπειρίας σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας  κατέχω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  τα οποία και θα προσκομίσω εφόσον ζητηθούν

 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3213/2003 τα Μέλη των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων είναι υπόχρεα υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ).

 

Πρέπει να συμπληρωθούν ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ της Αίτησης και κατόπιν αυτή να υπογραφεί. Επίσης, πρέπει να υποβληθούν όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται ελλείψεις, ανακολουθίες ή ανακρίβειες στα στοιχεία που υποβάλλονται (τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων μηχανικών θα ελέγχονται με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία στο Μητρώο Μελών ΤΕΕ) , η  Αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή.

 

Τα ως άνω Έγγραφα  θα υποβάλλονται στο Γραφείο Εκπροσωπήσεων του ΤΕΕ ως συνημμένα  σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf)

στο Email:  [email protected]

Προθεσμία υποβολής :  μέχρι την 15/12/2023

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ : 

Οι ενδιαφερόμενοι  κατεβάζουν το έντυπο της Αίτησης και συμπληρώνουν το αρχείο με τα στοιχεία που ζητούνται. 

Η συμπλήρωση ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ και η  υπογραφή της Αίτησης είναι υποχρεωτική.

 

Αποθηκεύουν σε pdf format με το επώνυμό τους [παράδειγμα :  Sypothaeponymo (λατινικούς χαρακτήρες)]

RELATED ARTICLES