Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΔόμησηΠροσλήψεις 3 μηχανικών στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Προσλήψεις 3 μηχανικών στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στα πλαίσια του έργου: «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 3 άτομα για χρονικό διάστημα 36 μηνών.

Ειδικότητες

  • ΠΕ Μηχανικών / ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – 1 θέση
  • ΠΕ Μηχανικών / ΠΕ Αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών – 1 θέση
  • ΠΕ Μηχανικών / ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών – 1 θέση

Αμοιβή

Η αναγραφόμενη αμοιβή ανά άτομο ορίζεται στα 85.500 ευρώ.

Υποβολή αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

– Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας 3, ΤΚ 841 00, Ερμούπολη, Σύρος, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων υπόψιν κ. Αναστάσιου Κόκκορη (τηλ. επικοινωνίας: 22813 62705).

Η λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι τελικώς η Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 13.00 (μετάθεση της λήξης σε εργάσιμη ημέρα).

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ

cyclades24.gr

RELATED ARTICLES