Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΑγγελίεςΠροσλήψεις μηχανικών για υποστήριξη της ΥΔΟΜ Αγίου Δημητρίου - Οι ειδικότητες που...

Προσλήψεις μηχανικών για υποστήριξη της ΥΔΟΜ Αγίου Δημητρίου – Οι ειδικότητες που ζητούνται

Ανέλιξη Α.Ε. για το έργο: «Διοικητική Υποστήριξη στο Δήμο Αγίου Δημητρίου για την άσκηση αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης» ανακοινώνει τη σύναψη 6 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Οι ειδικότητες
 • Π.Ε./Τ.Ε. Τοπογράφου Μηχανικού –  1 θέση
 • Π.Ε. Αρχιτέκτονα Μηχανικού – 1 θέση
 • Π.Ε./Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών – 2 θέσεις
 • Π.Ε./Τ.Ε./Δ.Ε. Διοικητικών Υπαλλήλων – 2 θέσεις

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Πολυτεχνείου, Σπουδών Διοίκησης/Οικονομικών Σπουδών/Λογιστικής ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας για τους Μηχανικούς.
 • Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη, υποδικία και να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
 •  Προϋπηρεσία σε Υπηρεσία Δόμησης τουλάχιστον ενός έτους, για την οποία να προσκομισθεί Υπεύθυνη Δήλωση

Επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακό ή διδακτορικός τίτλος σπουδών.
 • Ειδική επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες/υλοποίηση τεχνικών έργων
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ 4) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 5) Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας. 6) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας.

Αμοιβή: Η συνολική αμοιβή του συνεργάτη για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται κατ’ έτος έως 30.000,00 €.

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση Υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 • Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής των ως άνω αναφερομένων προϋποθέσεων.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων, εφόσον υπάρχουν π.χ. μεταπτυχιακό.
 • Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού.
 • Πιστοποιητικό απόδειξης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, εφόσον απαιτείται
 • Πιστοποιητικό απόδειξης της γνώσης χειρισμού Η/Υ, εφόσον απαιτείται
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
 • Τεκμηρίωση γενικής επαγγελματικής εμπειρίας (όπου απαιτείται).
 • Τεκμηρίωση ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας (όπου απαιτείται).
 •  Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία (αφορά στους άνδρες) ή Υπεύθυνη Δήλωση εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της ΑΝΕΛΙΞΗΣ Α.Ε..Ο.Τ.Α., Αργυρουπόλεως 94-96 , Αργυρούπολη , Τ.Κ. 16451, μέχρι τις 24/05/2023 και ώρα 15:00, με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ.

proson.gr

RELATED ARTICLES