Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΔόμηση"Μπλόκο" για τον ελάχιστο ΦΠΑ στις οικοδομές

“Μπλόκο” για τον ελάχιστο ΦΠΑ στις οικοδομές

7oikodomesΤους φακέλους χιλιάδων οικοδομών που αποπερατώθηκαν από το 2008 έως και το 2013 ανοίγει το υπουργείο Οικονομικών. Οι έλεγχοι αφορούν την επαλήθευση των στοιχείων Ελάχιστου Κόστους Κατασκευής Οικοδομών (ΕΚΚΟ) και την απόδοση στο δημόσιο του σχετικού ΦΠΑ που απορρέει από αυτό το κόστος.

Ο έλεγχος αφορά επαγγελματίες κατασκευαστές και ιδιώτες φορολογούμενους που προχώρησαν σε ανέγερση οικοδομών το παραπάνω χρονικό διάστημα. Σε ό,τι αφορά τους ιδιώτες απευθύνεται σε εκείνους που το σύνολο της επιφάνειας του ακινήτου ξεπερνά τα 180 τ.μ. ή εφόσον το ακίνητο είναι αυθαίρετο, η επιφάνειά του να ξεπερνά τα 120 τ.μ.

Στην πράξη, ο ιδιώτης που προχωρά στην ανέγερση μιας οικοδομής είναι υποχρεωμένος προκειμένου να λάβει την τελική έγκριση αρχικής ηλεκτροδότησης του ακινήτου να δηλώσει ως δαπάνη το ΕΚΚΟ που υπολογίζει η εφορία και να αποδόσει το σχετικό ΦΠΑ και να προσκομίσει τα σχετικά τιμολόγια επαγγελματιών της οικοδομής.

Οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνταν στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς έλεγχο από το 2008 έως το 2013. Με την εγκύκλιο που υπέγραψε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, καλούνται για έλεγχο δειγματοληπτικά με βάση το τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ οι παρακάτω:

* εντός του έτους 2008 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 7
* εντός του έτους 2009 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 1
* εντός του έτους 2010 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 4
* εντός του έτους 2011 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 2
* εντός του έτους 2012 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 5
* εντός του έτους 2013 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 9

Οσον αφορά τους επαγγελματίες κατασκευαστές και επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης ακινήτων ελέγχονται όλες οι υποθέσεις με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του παραπάνω πίνακα εκτός από αυτές που έχουν πωληθεί με ΦΠΑ, διότι ούτως ή άλλως έχουν ελεγχθεί.

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι ο ιδιώτης δεν έχει λάβει τιμολόγια αξίας τουλάχιστον ίσης με το ΕΚΚΟ θα καλείται να πληρώσει τη διαφορά μαζί με πρόστιμα και προσαυξήσεις. Επίσης στις περιπτώσεις που το ΕΚΚΟ έχει υπολογιστεί λανθασμένα κι έχει μειωθεί ο φορολογούμενος θα πρέπει να διορθώσει και τη δαπάνη ανέγερσης ακινήτου (πόθεν έσχες) στη σχετική φορολογική δήλωση.

Αναλυτικά, η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

Με την εγκύκλιο ΔΕΛ Β 1003746 ΕΞ 5.1.2015 καθορίζονται τα κριτήρια και οι λεπτομέρειες επιλογής του δείγματος ελέγχου των υποθέσεων για τις οποίες χορηγήθηκε από 1.1.2008 μέχρι 31.12.2013 από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία βεβαίωση για την ηλεκτροδότηση ακινήτων με οικοδομική άδεια από την 1.1.1995 και μετά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του ν. 2238/1994 και της 1137140/2439/ΠΟΛ.1277/5.12.1994 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. καθώς και των υποθέσεων ακινήτων με οικοδομική άδεια μέχρι 31.12.1994 και των λοιπών υποθέσεων για τις οποίες θεωρήθηκε από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία επίσης από 1.1.2008 μέχρι 31.12.2013 η υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990, όπως ισχύουν, ως εξής:

α) Υπάγονται στο δείγμα και ελέγχονται οι υποθέσεις ακινήτων με επιφάνεια άνω των εκατόν ογδόντα (180) τ.μ. που ανεγέρθηκαν από τον ιδιώτη-ιδιοκτήτη. Εξαιρετικά, εφόσον πρόκειται για αυθαίρετα που ανεγέρθηκαν από τον ιδιώτη – ιδιοκτήτη, είτε αυτά έχουν νομιμοποιηθεί είτε έχει εγκριθεί αρμοδίως η ηλεκτροδότησή τους, οι οικείες υποθέσεις υπάγονται στο δείγμα και ελέγχονται, εφόσον η επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ.

Οι κατά τα προηγούμενα εδάφια υποθέσεις ελέγχονται εφόσον η βεβαίωση για την ηλεκτροδότηση χορηγήθηκε ή η υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη θεωρήθηκε:

αα) εντός του έτους 2008 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 7
αβ) εντός του έτους 2009 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 1
αγ) εντός του έτους 2010 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 4
αδ) εντός του έτους 2011 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 2
αε) εντός του έτους 2012 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 5
αστ) εντός του έτους 2013 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 9

Επί υποθέσεων για τις οποίες συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις του έτους χορήγησης της βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ή θεώρησης της υπεύθυνης δήλωσης του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη και του αριθμού του φορολογικού μητρώου του υπόχρεου, εφόσον εντός του ίδιου έτους χορηγήθηκε βεβαίωση ή θεωρήθηκε υπεύθυνη δήλωση για την ηλεκτροδότηση περισσότερων του ενός ακινήτων του ίδιου υπόχρεου, τότε λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της επιφάνειας όλων γενικά των εν λόγω ακινήτων και ελέγχονται οι αντίστοιχες υποθέσεις όλων των ακινήτων αυτών, αν το παραπάνω σύνολο υπερβαίνει τα εκατόν ογδόντα (180) τ.μ. ή αν η συνολική επιφάνεια ειδικά των αυθαιρέτων υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ.

β) Υπάγονται στο δείγμα και ελέγχονται οι υποθέσεις ακινήτων τα οποία ανεγέρθηκαν από επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών, ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους και εφόσον συντρέχουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις του έτους χορήγησης της βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ή θεώρησης της υπεύθυνης δήλωσης του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη και του αριθμού του φορολογικού μητρώου του υπόχρεου, εξαιρουμένων των υποθέσεων που αφορούν ακίνητα των οποίων η παράδοση υπάγεται σε Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000).

γ) Στις περιπτώσεις που η οικοδομή ανήκει σε περισσότερους του ενός ιδιώτες- ιδιοκτήτες ή ανεγέρθηκε από περισσότερες της μιας επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών, ελέγχεται ολόκληρη η υπόθεση, εφόσον ο αριθμός του φορολογικού μητρώου ενός εκ των ιδιωτών – ιδιοκτητών ή μιας εκ των επιχειρήσεων λήγει στα παραπάνω ψηφία και υπάγεται στο δείγμα.

 Του Σπύρου Δημητρέλη

Πηγή:www.capital.gr

RELATED ARTICLES