Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΡΑΕ: Τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ

ΡΑΕ: Τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ

rae

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

Με την υπ’αριθ. Δ5/Φ1/ΟΙΚ.1085/24.01.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 92/31.01.2002) «Όροι και περιορισμοί ενιαίας άδειας παραγωγής που χορηγείται στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού» χορηγήθηκε στη ΔΕΗ Α.Ε. η ενιαία άδεια παραγωγής, βάσει των προβλέψεων του άρθρου 42 του ν.2773/1999, η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. Δ5/ΗΛ/Α/Φ.17/522/8573/29.05.2003 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

Η ΔΕΗ Α.Ε. αιτείται την τροποποίηση της ανωτέρω ενιαίας άδειας παραγωγής ως προς τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους συνημμένους σε αυτήν πίνακες των μονάδων παραγωγής και αφορούν συνοπτικά στις ακόλουθες μεταβολές.

  1. 1. Παράταση του χρόνου της άδειας παραγωγής για υφιστάμενες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που συμμετέχουν στην κάλυψη της ζήτησης.
  2. 2. Κατάργηση των σταθμών παραγωγής των νήσων Ζακύνθου και Κεφαλληνίας που θεωρούνταν ως σταθμοί σε «Ψυχρή Εφεδρεία»
  3. 3. Κατάργηση των σταθμών παραγωγής των νήσων Ίου, Τήλου, Νισύρου, Σαμοθράκης και Ψαρών που θεωρούνταν ως σταθμοί σε «Ψυχρή Εφεδρεία»
  4. 4. Οριστικοποίηση της ηλεκτρικής ή/και θερμικής ισχύος παραγωγής θερμικών μονάδων που ήταν υπό κατασκευή κατά την έκδοση της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής,
  5. 5. Ένταξη στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής μονάδων που είτε είχαν αδειοδοτηθεί με την υπ’αριθ. Πρωτ. ΥΠΑΝ Δ5/ΗΛ/Α/Φ.17/522/8573/29.05.2003 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή δεν είχαν, εκ παραδρομής, ενταχθεί.
  6. 6. Προσθήκη της αποδιδόμενης ισχύος όλων των μονάδων παραγωγής,
  7. 7. Τροποποιήσεις της ικανότητας παραγωγής (ονομαστική ισχύς και αποδιδόμενη ισχύς) και οριστικοποίηση της ισχύος ορισμένων θερμικών μονάδων και ΥΗΣ,
  8. 8. Οριστική απόσυρση και διαγραφή θερμικών μονάδων που αποσύρθηκαν ή αποξηλώθηκαν λόγω μόνιμης βλάβης ή προβληματικής λειτουργίας.
  9. 9. Οριστικοποίηση των Πινάκων 2Α και 2Β της ενιαίας άδειας παραγωγής, μετά την αφαίρεση των υδροηλεκτρικών σταθμών που μεταβιβάστηκαν στην εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.
  10. 10. Διαγραφή των Πινάκων 3α και 3β της ενιαίας άδειας παραγωγής, όπου αναφέρονταν σταθμοί παραγωγής ΑΠΕ, που έχουν μεταβιβαστεί στην εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.

Σε συνέχεια της από 07/11/2013 Ανακοίνωσης της ΡΑΕ, επισυνάπτονται στην παρούσα ανακοίνωση οι νέοι πίνακες της ανωτέρω ενιαίας άδειας παραγωγής, όπως αυτοί διαμορφώνονται βάσει του συνόλου των αιτήσεων, επιστολών και στοιχείων που υπέβαλε η ΔΕΗ Α.Ε. στη ΡΑΕ (πλην βεβαίως των διευκρινιστικών σχολίων και παρατηρήσεων) και οι οποίοι αναρτώνται χωρίς αναφορά των σταθμών ΑΠΕ που έχουν μεταβιβαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. στη θυγατρική της εταιρεία, ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε..

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας (Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι και 14/04/2015).

 

rae.gr

RELATED ARTICLES