Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΔόμησηΡύθμιση «μπάλωμα» για την εκτός σχεδίου δόμηση

Ρύθμιση «μπάλωμα» για την εκτός σχεδίου δόμηση

Με μεταβατικές διατάξεις παράτασης για τις παρεκκλίσεις αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την εκτός σχεδίου δόμηση, καθώς η διαδικασία ολοκλήρωσης των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων παραμένει βαλτωμένη.

Σύμφωνα με ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή,η προθεσμία περί έκδοσης οι­κοδομικής άδειας ή προέγκρισης παρατείνεται από τη λήξη της και εάν, μέχρι την έγκριση Τοπικού Πολεοδομικού Σχε­δίου ή Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο  έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει υποβληθεί αίτημα για έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας με τα δικαιολογητικά και τις μελέτες της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) ή έχει υποβληθεί αίτημα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση έγγραφης βεβαίωσης της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, κατά την υποπερ. βα) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4495/2017.

Αν στην τελευταία περίπτωση η αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας ή προέγκρισης υποβληθεί μέχρι και την 31η Μαρτίου 2024, μπορούν να οικοδομούνται ακίνητα τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν πρό­σωπο σε διεθνείς εθνικές επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς καθώς και σε εγκαταλελειμμένα τμή­ματα αυτών και σε σιδηροδρομικές γραμμές και εφόσον έχουν τα γήπεδα που υφίστανται κατά την 12η.11.1962, ημέρα δημοσίευσης του από 24.10.1962 βασιλικού δια­τάγματος (Δ 142), με συγκεκριμένες προδιαγραφές στις διαστάσεις.

Στην ίδια ρύθμιση μπαίνουν και όσα έχουν έχουν πρόσωπο σε εθνική, επαρχιακή ή δημοτική οδό εφόσον υφίστανται κατά την 17η.10.1978, ημέρα έναρξης ισχύος του από 6.10.1978 προεδρικού διατάγ­ματος (Δ 538, επίσης υπό συγκεκριμένες προδιαγραφές, καθώς και αν βρίσκονται εντός της ζώνης των πόλεων, κωμών και οικισμών και είχαν κατά την 24η.4.1977, ημέρα έναρ­ξης ισχύος του από 5.4.1977 προεδρικού διατάγματος (Δ 133), και ελάχιστο εμβαδόν 2.000 τ.μ.

Η ρύθμιση περιλαμβάνει και όσα είναι άρτια και οικοδομήσιμα και απομειούνται συ­νέπεια απαλλοτριώσεων ή διάνοιξης διεθνών, εθνικών ή επαρχιακών οδών, εφόσον μετά από την απομείωση αυτή έχουν τα όρια αρτιότητας και τις λοιπές προϋπο­θέσεις των γηπέδων. Σε περιπτώσεις αναδασμών, γήπεδα που δημιουργούνται και δίνονται σε δικαιούχους σε ανταλλαγή αρτίων και οικοδομήσιμων γηπέδων, εφόσον μετά από τον αναδασμό αυτόν έχουν τα όρια αρτιότητας και τις προϋποθέσεις των γηπέδων και έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4.000 τ.μ, όταν επ’ αυτών ανεγείρονται τουριστικές εγκατα­στάσεις.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Ηλείας, Χρήστος Γεωργακόπουλος δήλωσε στην «Πρωινή» ότι πρόκειται για μια ρύθμιση που απλώς παρέχει μια πρόσκαιρη διευκόλυνση, αλλά δεν διευθετεί το ζήτημα σε μόνιμη βάση.

«Η συγκεκριμένη ρύθμιση έδωσε μιαν ανάσα σε κάποιους ιδιοκτήτες μικρών αγροτεμαχίων που δεν πρόλαβαν τις προθεσμίες για την έκδοση οικοδομικής άδειας, όμως η οριστική λύση είναι η έναρξη και η ολοκλήρωση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, προκειμένου να ξεκαθαρίσει ο χωροταξικός χάρτης και να μπει τάξη στην εκτός σχεδίου δόμης και, κυρίως, να δημιουργηθούν οργανωμένοι υποδοχείς δόμησης σε οικισμούς και επιχειρηματικά πάρκα», τόνισε.

proininews.gr

RELATED ARTICLES