Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΔόμησηΣε ΦΕΚ οι προδιαγραφές του ΔΓΜ για τις Δασικές Υπηρεσίες

Σε ΦΕΚ οι προδιαγραφές του ΔΓΜ για τις Δασικές Υπηρεσίες

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε ο καθορισμός για τη διαδικασία έκδοσης, τη μορφής και το περιεχομένο του Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών που συντάσσουν οι Δασικές Υπηρεσίες (ΔΓΜΔΥ) της περ. θ’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) που προσαρτάται στο δικόγραφο άσκησης αγωγής, της αίτησης ή της προσφυγής, από τις δασικές υπηρεσίες της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), ο τρόπος υποβολής αυτού καθώς και κάθε άλλη αναγκαία τεχνικού χαρακτήρα λεπτομέρεια.

Αναλυτικά:

Άρθρο 2 – Ορισμοί

α) Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών Δασικών Υπηρεσιών (ΔΓΜΔΥ). Είναι το διάγραμμα στο οποίο απεικονίζονται τα όρια των γεωτεμαχίων σύμφωνα με το κτηματολογικό διάγραμμα (ΚΔ), καθώς και οι γεωμε­τρικές μεταβολές που επέρχονται στα κτηματολογικά διαγράμματα, σύμφωνα με την εισήγηση για την άσκηση αγωγής, αίτησης ή προσφυγής, στην οποία και προσαρτάται, ή για την καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία, δικαστικής απόφασης που εκδίδεται σε δίκη ίδιου αντι­κειμένου, όταν απαιτείται. Το ΔΓΜΔΥ συντάσσεται για τις περιοχές που λειτουργεί Κτηματολόγιο.

β) Αποδεικτικό Ηλεκτρονικής Υποβολής (ΑΗΥ). Είναι το αποδεικτικό που εκδίδεται από την ψηφιακή βάση δε­δομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», μετά την υποβολή του ΔΓΜΔΥ μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

γ) Κωδικός Αποδεικτικού Ηλεκτρονικής Υποβολής (ΚΑΗΥ). Είναι ο μοναδικός αριθμός, που αποδίδεται αυτοματοποιημένα από τη διαδικτυακή εφαρμογή του Ελληνικού Κτηματολογίου σε κάθε ηλεκτρονική υποβο­λή ΔΓΜΔΥ στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Αποτελεί τον αναγνωριστικό κωδικό αναφοράς του ΔΓΜΔΥ και αναγράφεται στο αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής του, προκειμένου να είναι δυ­νατή η άντληση του ΔΓΜΔΥ για την ενημέρωση της χω­ρικής κτηματολογικής βάσης. Ο ΚΑΗΥ αναγράφεται στο δικόγραφο της αγωγής, της αίτησης ή της προσφυγής, από τις δασικές υπηρεσίες της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (Α’ 275).

δ) Γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. Το γεωδαιτικό σύ­στημα αναφοράς στο οποίο συντάσσονται τα διαγράμ­ματα και αποτελεί το σύστημα αναφοράς του Εθνικού Κτηματολογίου, είναι το «Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς» (ΕΓΣΑ’ 87).

ε) Διεκδικούμενο/α γεωτεμάχιο/α. Το/Τα γεωτεμάχιο/α που αφορά η εισήγηση για την άσκηση αγωγής και, τυχόν όμορο/α επηρεαζόμενο/α γεωτεμάχιο/α, που εφάπτεται/ονται επ’ αυτού/ων έτσι όπως αποδίδεται/ ονται βάσει των συντεταγμένων του Κτηματολογικού Διαγράμματος.

Άρθρο 3 – Προαπαιτούμενα διαμόρφωσης Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών Δασικών Υπηρεσιών (ΔΓΜΔΥ)

Γ ια την έκδοση του Διαγράμματος Γεωμετρικών Μετα­βολών Δασικών Υπηρεσιών απαιτούνται:

α) Τα επικαιροποιημένα στοιχεία γεωτεμαχίων, των εγγραπτέων δικαιωμάτων κυριότητας και δουλείας και των δικαιούχων αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των αρχείων τίτλων και διαγραμμάτων, κυριότητας και δια­χείρισης του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Τα δεδο­μένα διατίθενται για υπηρεσιακή χρήση και υπόκεινται στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, σχετικά με για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του ν. 4624/2019 (Α’ 137) όπως εκάστοτε ισχύει.

β) Το διάγραμμα του δασικού χάρτη, με αναφορά στις αποφάσεις θεώρησης/ανάρτησης/κύρωσης αυτού, κα­θώς και τα όρια γεωτεμαχίων της τρέχουσας κτηματο­λογικής βάσης, που συντάσσεται σύμφωνα με το ΥΠΟ­ΔΕΙΓΜΑ 1 που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Άρθρο 4 -Μορφή και Περιεχόμενο του Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών Δασικών Υπηρεσιών (ΔΓΜΔΥ)

1. Το Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών Δασικών Υπηρεσιών (ΔΓΜΔΥ), που προσαρτάται, με ποινή απαραδέκτου, σύμφωνα με τις παρ. 2, 3 και 8 του άρθρου 6, την παρ. 2 του άρθρου 18 και την παρ. 2 του άρθρου 19 ν. 2664/1998 στα δικόγραφα αγωγών, αιτήσεων και προσφυγών του ν. 2664/1998 που ασκούνται από τις Δασικές Υπηρεσίες της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 και όπου αποτυπώνεται η επερχόμενη με την αιτούμενη διόρθωση γεωμετρική μεταβολή, συντάσσεται στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ’87) και περιλαμβάνει την πληροφορία του δασικού χάρτη και την τομή αυτού με τα γεωτεμάχια της χωρικής βάσης του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» της περιοχής ενδιαφέροντος και την περιγραφική πληροφορία αυτής, με τους αντίστοιχους πίνακες συντεταγμένων.

2. Η γεωμετρική πληροφορία της συντασσόμενης πινακίδας (διάγραμμα) περιλαμβάνει: (α) Τα όρια των διεκδικούμενων γεωτεμαχίων (ΚΑΕΚ), με τα λοιπά στοιχεία της τρέχουσας κτηματολογικής βάσης που σχετίζονται με αυτά (κάθετες, δουλείες κ.λπ.), όπως αποδίδονται στα κτηματολογικά διαγράμματα. (β) Τα όρια της διεκδικούμενης έκτασης με βάση το δασικό χάρτη. (γ) Τα σημεία τομής της περιμέτρου των ανωτέρω (α) και (β). (δ) Τη μοναδική αρίθμηση στις κορυφές της διεκδικούμενης έκτασης του ανωτέρω (β) καθώς και στα σημεία τομής του ανωτέρω (γ). (ε) Τα τμήματα των διεκδικούμενων όμορων γεωτεμαχίων (ΚΑΕΚ), που ζητείται να αποσπαστούν, προκειμένου: ε.1 να προσαρτηθούν στο αρχικό διεκδικούμενο γεωτεμάχιο για το οποίο ζητείται η μεταβολή ή ε.2 να συνενωθούν για τη δημιουργία νέου γεωτεμαχίου. Ο χαρακτηρισμός των τμημάτων στην προαναφερόμενη περίπτωση επισημαίνεται με την ένδειξη Δi, όπου i ο αύξων αριθμός (α/α) του κάθε τμήματος. (στ) Τα τμήματα που τυχόν αποκόπτονται από το αρχικό (διεκδικούμενο) γεωτεμάχιο (ΚΑΕΚ) για το οποίο ζητείται η μεταβολή, προκειμένου να εξαιρεθούν ως μη ανήκοντα σε αυτό. Ο χαρακτηρισμός των τμημάτων στην προαναφερόμενη περίπτωση επισημαίνεται με την ένδειξη Αi, όπου i ο αύξων αριθμός (α/α) του κάθε τμήματος.

3. Η περιγραφική πληροφορία της συντασσόμενης πινακίδας (διάγραμμα) περιλαμβάνει: (α) Στοιχεία συντάκτη, ημερομηνία σύνταξης, τίτλο υπηρεσίας και απεικόνιση της ψηφιακής υπογραφής του συντάκτη. Επί του έντυπου αντιτύπου αναγράφεται ο ΚΑΗΥ που έλαβε το διάγραμμα κατά την ηλεκτρονική υποβολή του στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο». (β) Κλίμακα χάρτη και υπόμνημα με τους συμβολισμούς των απεικονιζόμενων στοιχείων. (γ) Πίνακα με το εμβαδόν και τις συντεταγμένες των κορυφών της διεκδικούμενης έκτασης σύμφωνα με το ανωτέρω 2(δ) (δ) Πίνακες με τα εμβαδά και τις συντεταγμένες των κορυφών των διεκδικούμενων εκτάσεων ανά ΚΑΕΚ καθώς και πίνακα με περιγραφή των τμημάτων και τις τιμές των εμβαδών τους για τη διόρθωση των γεωτεμαχίων.(ε) Αποφάσεις Θεώρησης/Ανάρτησης/Κύρωσης δασικού χάρτη.

4. Το Διάγραμμα, συντάσσεται με βάση το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Άρθρο 5 – Ηλεκτρονική Υποβολή του ΔΓΜΔΥ

1. Το Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών Δασικών Υπηρεσιών (ΔΓΜΔΥ) της παρούσας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, υπό τις εξής δύο μορφές: α) σε μορφή εικόνας (pdf αρχείο ψηφιακά υπογεγραμμένο) και β) σε ψηφιακή διανυσματική μορφή (dxf αρχείο).

Κατά την υποβολή εκδίδεται αποδεικτό ηλεκτρονικής υποβολής (ΑΗΥ) που συνυποβάλλεται με την εισήγηση για την άσκηση αγωγής, της αίτησης ή της προσφυγής. Για την εισαγωγή του Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών Δασικών Υπηρεσιών (ΔΓΜΔΥ) από το προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών, στην παραπάνω βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», απαιτείται η προηγούμενη έκδοση λογαριασμού, από μητρώο που τηρείται στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την πιστοποίηση του υπαλλήλου ως εξουσιοδοτημένου χρήστη.

Η πιστοποίηση που διενεργείται με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, αφορά στην ταυτοποίηση του χρήστη για τον οποίο ζητείται η έκδοση λογαριασμού ως Χρήστη-εκπροσώπου Δασικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του μητρώου και τις μεταβολές του, που τηρεί και ενημερώνει η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο χρήστης θα πρέπει να διαθέτει αναγνωρισμένο ψηφιακό πιστοποιητικό για την παραγωγή έγκυρης ψηφιακής υπογραφής με χρονοσήμανση κατά την κείμενη νομοθεσία, εκδιδόμενο από Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Π.Υ.Π.), εγγεγραμμένο στον κατάλογο Εμπίστευσης Εγκεκριμένων Παροχών Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης -TLS που τηρεί η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Σε έκαστο υποβαλλόμενο διάγραμμα αποδίδεται από το σύστημα μοναδικός Κωδικός Αποδεικτικού Ηλεκτρονικής Υποβολής (ΚΑΗΥ) και εκδίδεται Αποδεικτικό Ηλεκτρονικής Υποβολής (ΑΗΥ) που κατ’ ελάχιστον περιέχει: τον Κωδικό Αποδεικτικού Ηλεκτρονικής Υποβολής, την απεικόνιση του διαγράμματος, τα στοιχεία θέσης του ακινήτου και τα στοιχεία του διαγράμματος (το είδος: ΔΓΜΔΥ, την κλίμακα και την ημερομηνία σύνταξης).

2. Σε περίπτωση έκδοσης δικαστικής απόφασης που το διατακτικό της διαφοροποιείται εν όλω ή εν μέρει από το αρχικό αίτημα της ένδικης αγωγής κατά το σκέλος που αφορά στις επερχόμενες γεωμετρικές μεταβολές, η επισπεύδουσα, την καταχώριση της απόφασης στα κτηματολογικά βιβλία, Δασική Υπηρεσία υποχρεούται στην εκ νέου σύνταξη και υποβολή του Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών με σχετικό ενημερωμένο περιεχόμενο, σύμφωνα με την παρ 1 του παρόντος.

3. Ο Φορέας «Ελληνικό Κτηματολόγιο» προβαίνει τεχνικά στις απαραίτητες ενέργειες για την εγκατάσταση και υποστήριξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των Διαγραμμάτων της παραγράφου 1 σύμφωνα με το «Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Υποβολής Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών Δασικών Υπηρεσιών (ΔΓΜΔΥ)» και το «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών Δασικών Υπηρεσιών (ΔΓΜΔΥ)» που συντάσσει και τηρεί για τον ίδιο σκοπό και μεριμνά για την εξασφάλιση της κατάλληλης πληροφοριακής υποδομής, ώστε να εξυπηρετείται απρόσκοπτα η ταχύτατη απόκριση των παρεχόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών και η ασφαλής φύλαξη των δεδομένων που εισάγονται. Τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης και η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με τους σκοπούς του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.

4. Ο Φορέας «Ελληνικό Κτηματολόγιο» οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας να συντάξει και να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του το «Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Υποβολής Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών Δασικών Υπηρεσιών (ΔΓΜΔΥ)» και το «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών Δασικών Υπηρεσιών (ΔΓΜΔΥ)» της παρ. 1.

RELATED ARTICLES